Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 8

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:56

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Câu 1: Rút gọn phân thức sau: a) A = x  10 xy 22 y  x 16   x  1 b) B = x  10 x  25 c) C = x2  5x  x2  Câu 2: Thực phép tính: a) x  1 x 1 1 x b) 6x x   x 3 9 x x3 x   2x   x Câu 3: Cho biểu thức: P =  (với x  6; x  6; x  0; x  )  :  x  36 x  x  x  x a) Rút gọn biểu thức P b) Tìm x, để giá trị P = c) Tìm x, để P < Câu 4: Tìm giá trị nhỏ biểu thức Q = x2   x  1 Câu 5: Cho a, b, c số thực đôi khác Hãy tính giá trị biểu thức M= ab bc bc ca ca ab a b b c b c c a c a a b HẾT Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ -Câu 1: Rút gọn phân thức sau: a) A = xy  x 12 y  xy x  18 x b) B = x  81 c) C = x  x  30 x  25 Câu 2: Thực phép tính: a) x y  1 x y yx b) 5x    x  2  x  x2   x x2  x  3x  x   Câu 3: Cho biểu thức: S =   : (với x  0; x  2; x  )   x x   x  2x  x a) Rút gọn biểu thức S b) Tính giá trị biểu thức S với x   c) Tìm x để S = Câu 4: Tìm giá trị lớn biểu thức P = 3x  x  x  1 Câu 5: Cho a, b, c số thực đôi khác Hãy tính giá trị biểu thức M= ab bc bc ca ca ab a b b c b c c a c a a b -HẾT - Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Đề số Câu ý a b c a b a x  10 xy A= 22 y  x  5x  x  y  2 x  2y Điểm Nội dung  5x 2 x  2y 1,0 16   x  1 42   x  1  x    x    x   B= 2 x  10 x  25 x5  x  5  x  5 2 1,0 x  x   x  x    x   x  x     x    x   x  3 x      C= x2   x   x    x   x    x   x   x  2 x x x 1 x 1  x 1  1      x 1 1 x x 1 x 1 x 1 x 1 x 1  x  3  x  x  x  3 6x x 6x x       x3 9 x x3 x3 x 9 x3 x2  x  3  x2  x  x3    x 9  x  3 x  3 x  1,5 1,5 x   2x   x x   2x   x    P=  : :  x  36 x  x  x  x   x   x   x  x    x  x   x2   x  6 x  x  6  2x  6 1,0 1,0 x  x  6   x  x   x   x  x  x   x   x  x6 b c Với x  6; x  6; x  0; x  P 1    x   x  12 (Thỏa mãn ĐKXĐ) x6  0 x6 0 x  Ta có: P   x6 Do x  6; x  6; x  0; x  , nên với x  x  6; x  0; x  P < Q= x2   x  1   x  x  1   x  1   x  1 0,5 4    2    1   x   x  1  x   1   x  x 1 Vậy Min(Q) =  x  ab bc ca ;y ;z  Đặt x  a b bc ca Chứng minh :  x  1 y  1 z  1   x  1 y  1 z  1 Dấu “=” xảy  Suy ra: xy  yz  zx  1 Vậy M = 1,0 ab bc bc ca ca a b  1 a b b c b c c a c a a b 1,0 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM Đề số Câu ý a b c a b 2 x  y  3x  x xy  x   12 y  xy y  y  3x  y Nội dung A= 2x  x  9 x  18 x 2x B=   x  81  x   x   x  b c x  x  30  x  x    x  30  x  x     x    x   x   x      C= x  25 x  25  x  5 x  5  x   x   x  x y x y x y x yx y 2x  1      x y yx x y x y x y x y x y   x     x   5x  5x  5x        x2 2 x 4 x  x  x   x   x    x   x  2   x x2  x  3x  x    x   x    x   x   x     : S=  :  x 2  x   x   x    x x   x  x  x   2 4x  x  2 x   x  4x x  8x 3 x  :     x   x  x   x    x   x   x  x x    x  7(TM ) x 5      x   2  x  3( KTM ) 4.7  49 Thay x = vào ta được: S = 37 Với x  0; x  2; x  Để S =  x x2 2     x   x  x  x     x  3 x  1   (TM)  3 x x    Vậy với x   ;1 S =   x  x  x  x  1   x  1    3  P= 2 x   x  12  x  1  x  1 1,0 22  x 2 x      x   x    x  x  x   x a Điểm 2         1      1     x  12 x    x 1    1   x 1   x  Dấu “=” xảy  x 1 Vậy Max(P) =  x  (Giống đề số 1) 1,0 1,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Câu 1(5 điểm) Rút gọn phân thức sau: Câu 2( điểm) Thực phép tính Câu 3(1điểm) Tìm giá trị lớn biểu thức ... https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ -Câu 1: Rút gọn phân thức sau: a) A = xy  x 12 y  xy x  18 x b) B = x  81 c) C = x  x  30 x  25 Câu 2: Thực phép tính: a) x y  1. .. x 1    1   x 1   x  Dấu “=” xảy  x 1 Vậy Max(P) =  x  (Giống đề số 1) 1, 0 1, 0 1, 5 1, 5 1, 0 1, 0 0,5 1, 0 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT... DẪN CHẤM Đề số Câu ý a b c a b a x  10 xy A= 2 2 y  x  5x  x  y  2 x  2y Điểm Nội dung  5x 2 x  2y 1, 0 16   x  1 42   x  1  x    x    x   B= 2 x  10 x  25 x5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 8 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay