Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn hình học lớp 8

6 43 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:56

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút ĐỀ I Trắc nghiệm: (3,5đ) Khoanh tròn chữ trước phương án trả lời Tứ giác ABCD có gócA = 1200; góc B= 800 ; góc C= 1000 thì: A góc D= 1500 B góc D= 900 C gócD = 400 góc = 600 Hình chữ nhật tứ giác: A Có hai cạnh vừa song song vừa B Có bốn góc vng C Có bốn cạnh D Có bốn cạnh bốn góc vng Nhóm hình có trục đối xứng: A Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật B Hình thang cân, hình thoi, hình vng, hình bình hành C Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vng D Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vng Cho hình vẽ Biết AB song song DC AB = ; DC = a) Hỏi EF = ? A.10 B C D 20 b) Hỏi IK = ? A.1,5 B C 2,5 D Cả A, B, C sai D Nhóm tứ giác có tổng số đo hai góc đối 1800 ? A Hình thang cân, hình chữ nhật, hình vng B Hình thang cân, hình thoi, hình vng C Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi D Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật Hai đường chéo hình vng có tính chất: A Bằng nhau, vng góc với B Cắt trung điểm đường C Là tia phân giác góc hình vng D Cả A, B, C II Tự luận (6,5đ): Câu Tam giác vng có cạnh huyền 12cm Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bao nhiêu? Câu Cho  ABC Gọi D, M, E theo thứ tự trung điểm AB, BC, CA a) Chứng minh tứ giác ADME hình bình hành b) Tam giác ABC có điều kiện tứ giác ADME hình chữ nhật ? c) Khi M di chuyển cạnh BC trung điểm J AM di chuyển đường ? Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút Đề I Trắc nghiệm: (3,5đ) Khoanh tròn chữ trước phương án trả lời Tứ giác ABCD có gócA = 1300; góc B= 800 ; góc C= 1100 thì: A góc D= 1500 B góc Đ= 900 C gócĐ = 400 D góc Đ= 60 Hình vng tứ giác: A Có hai cạnh vừa song song vừa B Có bốn góc vng C Có bốn cạnh D Có bốn cạnh bốn góc vng Nhóm hình có tâm đối xứng: A Hình bình hành, hình thang cân, hình chữ nhật B Hình chữ nhật, hình thoi, hình vng, hình bình hành C Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vng D Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình vng Cho hình vẽ Biết AB song song DC AB = ; DC = 12 a) Hỏi EF = ? A.10 B C D 20 b) Hỏi IK = ? A.2 B C D Cả A, B, C sai Tứ giác ABCD có AB//CD, AD//BC Tứ giác ABCD là: A Hình B Hình thang C Hình bình D Chưa thể xác định dạng tứ giác thang cân hành ABCD Tam giác MNP có A, B thứ tự trung điểm NP, MN Biết AB = 3dm Khi đó: A MP = 6dm B MN = 6dm C NP = 6dm D MP = 1,5dm II Tự luận Bài Cho tam giác ABC vng A có AB = 5cm, AC = 12cm Gọi AM trung tuyến tam giác a) Tính độ dài đoạn thẳng AM b) Kẻ MD vng góc với AB, ME vng góc với AC Tứ giác ADME hình gì? Vì Bài Cho tam giác ABC vuông A, đường trung tuyến AM Gọi I trung điểm AC, K điểm đối xứng với M qua điểm I a) Chứng minh điểm K đối xứng với điểm M qua AC b) Tứ giác AKCM hình ? Vì ? Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: Câu1 Tứ giác ABCD có: A  78o , B  52o , D  154o Số đo góc C là: A 96o B 128o C 76o D 26o Câu2 Hình thang có hai cạnh bên song song là: A Hình thang cân B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu Hình bình hành có góc vng là: A Hình thang cân B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu Hình bình hành có hai đường chéo vng góc là: A Hình thang cân B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu Một hình thang có đáy dài 6cm 4cm Độ dài đường trung bình hình thang là: A 10cm B 5cm C √10 cm D √5cm Câu Trong tất tứ giác học, hình có trục đối xứng là: A Hình thang cân B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu Chọn khẳng định SAI khẳng định sau: Nếu A B đối xứng với qua trung điểm đoạn thẳng MN a Tứ giác AMBN hình bình hành b M, N đối xứng với qua trung điểm AB c AM // BN AM = BN d AB = MN II TỰ LUẬN Bài Tam giác vuông có cạnh huyền 24cm Hỏi trung tuyến ứng với cạnh huyền bao nhiêu? Bài Cho tam giác ABC Gọi D, M, E theo thứ tự trung điểm AB, BC, CA Kẻ đường cao AH a) Chứng minh tứ giác ADME hình bình hành b) Để tứ giác ADME hình vng tam giác ABC cần có điều kiện gì? c) Chứng minh ED phân giác góc AEH Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút ĐỀ I> TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Câu 1: Cho tứ giác ABCD, có A  B = 1400 Khi đó, tổng C  D bằng: A 1600 B 2200 C 2000 D 1500 Câu 2: Hình thang ABCD (AB // CD), M, N trung điểm cạnh AD, BC Biết AB = 14cm, CD = 20cm Độ dài cạnh MN bằng: A 17cm B 24cm C 26cm D 34cm Câu 3: Hình chữ nhật có đường chéo phân giác góc là: A Hình bình hành B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu Hình bình hành có hai đường chéo vng góc là: A Hình thang cân B Hình vng C Hình chữ nhật D Hình thoi Câu 5: Hãy điền vào chỗ trống (….) câu sau cụm từ: hình thang cân, hình bình hành, hình chữ nhật, hình thoi, hình vng để câu trả lời A Tứ giác có hai cạnh đối song song hai đường chéo ………………… B Hình bình hành có góc vng ………………………………………………… C Hình chữ nhật có đường chéo phân giác góc ……………………… D Hình thang có hai cạnh bên song song …………………………………………… II> TỰ LUẬN: Bài 1: Cho tam giác ABC vng A có AB = 15cm, AC = 20cm Gọi AE trung tuyến tam giác a)Tính độ dài đoạn thẳng AE b) Kẻ EM vng góc với AB, EN vng góc với AC Tứ giác AMEN hình gì? Vì Bài 2: Cho ABC vng A, D trung điểm BC Gọi M điểm đối xứng với D qua AB, E giao điểm DM AB Gọi N điểm đối xứng với D qua AC, F giao điểm DN AC a) Tứ giác AEDF hình gì? Vì sao? b) Các tứ giác ADCN hình gì? Vì sao? Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút ĐỀ I/ Trắc nghiệm Bài 1: Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời 1/ Tứ giác có hai cạnh vừa song song vừa hai đường chéo là: A.Hình chữ nhật B Hình bình hành C Hình thoi D Hình thang vng 2/ Tứ giác ABCD có A = 110 ; B = 700 ; C = 1400 thì: A D = 400 B D = 500 C D = 600 D D = 700 3/ Số trục đối xứng hình vng là: A B C D 4/ Hình vng có cạnh 3cm Độ dài đường chéo hình vng là: A 18cm B 18 cm C 9cm D cm Bài 2: Điền thêm từ cụm từ vào chỗ trống cho 1/ “Hai điểm A A’được gọi đối xứng với qua đường thẳng d ……………… …………………………………………………………… ” 2/ “ Giao điểm hai đường chéo hình bình hành tâm……………………………” 3/ “Hình thoi có trục đối xứng là…………………………………………….…………” 4/ “Đường thẳng qua trung điểm hai đáy hình thang cân ………………………… ……………………………………………………….” II/ Tự luận: Bài Cho tam giác MNP vng A có MN = 30cm, AC = 40cm Gọi MK trung tuyến tam giác.Tính độ dài đoạn thẳng MK Bài 2: Cho tam giác ABC, đường trung tuyến BM CN cắt I Gọi H trung điểm IB, Klà trung điểm IC a) chứng minh tứ giác MNHK hình bình hành b) Nếu đường trung tuyến BM CN vng góc tứ giác MNHK hình gì? c) Tam giác ABC có điều kiện tứ giác MNHK hình chữ nhật? Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút Đề I/ Trắc nghiệm: 1/ Một hình thang có đáy lớn dài 10cm, đáy nhỏ dài 6cm Độ dài đường trung bình hình thang bằng: A 9cm B 8cm C 7cm D 6cm 2/ Một hình chữ nhật có hai cạnh kề 4cm 6cm Độ dài đường chéo hình chữ nhật bằng: A 8cm B 52 C 9cm D 42 3/ Hình thang cân ABCD (AB//CD), có Â = 70 Khẳng định đúng? A góc C = 1100 B góc B = 1100 C góc C = 700 D góc D = 700 4/.Tổng góc tứ giác bằng: A 900 B 1800 C 3600 D 7200 5/ Cho tam giác ABC, M N trung điểm AB AC Biết BC = 20cm, độ dài cạnh MN bằng: A 40cm B 30cm C 20cm D 10cm 6/ Tứ giác có hai đường chéo cắt trung điểm đường hình sau đây? A Hình thang cân B Hình bình hành C Hình chữ nhật D Hình thoi 7: Hình vng có cạnh 1dm đường chéo bằng: A 1dm B 1,5dm C dm D 2dm II/ Tự luận: Câu 1: Cho tam giác ABC Gọi E, F, D trung điểm AB, AC, BC a) Tính độ dài đoạn thẳng EF, biết BC = 10 cm b) Chứng minh tứ giác BEFD hình bình hành Câu 2: Cho tam giác ABC ( Â = 900 ), AM trung tuyến Biết AB = 3cm, AC = 4cm a) Tính độ dài cạnh AM b) Gọi D điểm đối xứng với A qua M Tứ giác ABDC hình gì? Vì sao? c) Gọi E điểm đối xứng với M qua AC Chứng minh tứ giác AMCE hình thoi ... hành, hình thang cân, hình chữ nhật B Hình chữ nhật, hình thoi, hình vng, hình bình hành C Hình thang cân, hình chữ nhật, hình thoi, hình vng D Hình thang cân, hình chữ nhật, hình bình hành, hình. .. https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút Đề I Trắc nghiệm: (3,5đ) Khoanh tròn chữ trước phương án trả lời Tứ giác ABCD có gócA = 13 00; góc B= 80 0 ; góc C= 11 00 thì:... hình ? Vì ? Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn KIỂM TRA CHƯƠNG I MƠN: HÌNH HỌC LỚP Thời gian làm 45 phút ĐỀ I TRẮC NGHIỆM: Câu1 Tứ giác ABCD có: A  78o , B  52o , D  15 4o
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn hình học lớp 8 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn hình học lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay