Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 8

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:56

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài (3,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 9x2 – 36 b) 2x3y – 4x2y2 + 2xy3 c) ab – b2 – a + b Bài (2,5 điểm) Thực phép tính: a) (x2 + x – 3).(x2 – x + 3) b) (6x3 – 7x2 – x + 2) : (2x + 1) Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) (x – 1)3 + 3x.(x – 4) + = b) x2 – 25 = 6x – Bài (1,0 điểm) Biểu thức A = (x + y)(x2 – xy + y2) – (x – y).(x2 + xy + y2) có phụ thuộc vào biến x, biến y không? Bài (2,0 điểm) Chứng minh : a) Biểu thức B = x2 – x + > với giá trị biến x b) Biểu thức C = (2n + 1)2 – chia hết cho 8, với số nguyên n Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài (3,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x4 – 9x2 b) 3x3 – 12x2 + 12x c) x2 + 5x + Bài (2,5 điểm) Thực phép tính: a) (5x – 1).(x + 3) – (x – 2).(5x – 4) +y) b) (x3 – 3x2 + 3xy2 – y3) : (x2 – 2xy Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) 4x2 – – x.(2x + 1) = b) Bài (1,5 điểm) Cho x2 + y2 = 15 x.y = Tính: x4 + y4 Bài (1,5 điểm) Tìm n Z để 6n2 + n – chia hết cho 3n + Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài (3 điểm) Thực phép tính: a) (x + 3)(x – 3) – (x – 2)(x + 5) b) (2x3 –11x2 + 6x – 5) : (2x2 – x + 1) c) (x + 1)(x2 – x + 1) – (3 + x )( – 3x + x2) d) (2x + 3)(4x2 – 6x + 9) – 2(4x3 - 1) Bài (3 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) 4x2 – 6x3y – 2x2 + 8x b) x2 – – 2xy + y2 c) x3 – 4x2 – 12x +27 d) 3x2 – 18x + 27 Bài (3 điểm) Tìm x, biết : a) c) (x + 2)(x2 – 2x + 4) + x(5 – x)(x + 5) = -17 b) 12x(3 – 4x) + 7(4x – 3) = d) 9x2 – – 2(3x – 2)2 = Bài (1 điểm) a) Chứng minh : –x2 + 3x – < với số thực x b) Tính A = x16 – 10x15 + 10x14 – 10x13 + + 10x2 – 10x + 10 với x = Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài (3,0 điểm) Thực phép tính: b) (5x4 + 3x3 – 4x – 5) : (x2 + 2) a) c) (27x3 +1) : (9x2 – 3x + 1) – (3x – 19) Bài (2,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x2 – y2 – z2 – 2yz b) 4x2 (x – 6) + 9y2 (6 – x) c) 6xy + 5x – 5y – 3x2 – 3y2 Bài (1,5 điểm) Tìm x, biết: a) (2x – 5)2 = (x – 2)2 b) Bài (1,5 điểm) a) Chứng tỏ rằng: 4x2 – x + > với x b) Tìm a để đa thức 2x3 – 3x2 + x + a chia hết cho x + Bài (1,5 điểm) a) Tìm hai số x, y biết : x3 + y3 = 4021(x2 – xy + y2) x – y = b) Tìm giá trị nguyên n để giá trị biểu thức 3n3 + 10n2 – chia hết cho giá trị biểu thức 3n + ... https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài (3 điểm) Thực phép tính: a) (x + 3)(x – 3) – (x – 2)(x + 5) b) (2x3 11 x2 + 6x – 5) : (2x2 – x + 1) c) (x + 1) (x2 – x + 1) – (3 + x )(... x)(x + 5) = -17 b) 12 x(3 – 4x) + 7(4x – 3) = d) 9x2 – – 2(3x – 2)2 = Bài (1 điểm) a) Chứng minh : –x2 + 3x – < với số thực x b) Tính A = x16 – 10 x15 + 10 x14 – 10 x13 + + 10 x2 – 10 x + 10 với x =... https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài (3,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) x4 – 9x2 b) 3x3 – 12 x2 + 12 x c) x2 + 5x + Bài (2,5 điểm) Thực phép tính: a) (5x – 1) .(x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 8 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay