20 đề thi kiểm tra toán 8 HK2

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:55

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 20 ĐÊ THI KIỂM TRA TỐN HỌC KÌ ĐỀ Bài 1: a) Giải phương trình sau: x(x2–1) = x  3x    10 Bài 2: Tổng số học sinh hai lớp 8A 8B 78 em Nếu chuyển em tờ lớp 8A qua lớp 8B số học sinh hai lớp Tính số học sinh lớp? A Bài : b) Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số: a) Cho tam giác ABC có AD phân giác góc A Tìm x hình vẽ bên b) Cho hình hộp chữ nhật có kích thước cm; 4 cm; 5cm Tính diện tích xung quanh thể tích hình hộp chữ nhật Bài : B Cho hình thang ABCD ( AB // CD ) có góc DAB góc DBC AD= 3cm, AB = 5cm, BC = 4cm a/ Chứng minh tam giác DAB đồng dạng với tam giác CBD b/ Tính độ dài DB, DC c/ Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giácABD 5cm D x C ĐỀ Bài 1: Giải phương trình sau: a) 2x + = b) (x – 2x + 1) – = x  11 x2   c) d) x   x2 x2 x 4  x  2x  Bài 2: Cho bất phương trình : a) Giải bất phương trình b) Biểu diễn tập nghiệm bất phương trình trục số Bài 3: Một người xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với vận tốc 15km/h sau quay trở từ B đến A với vận tốc 12km/h Cả lẫn 4giờ30 phút Tính chiều dài quãng đường ? Bài 4: Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác vng có độ dài hai cạnh góc vng 3cm 4cm.Thể tích hình lăng trụ 60cm Tìm chiều cao hình lăng trụ ? Bài 5: Cho tam giác ABC vuông A, đường cao AH a) Tìm AD ? Biết AB=6cm AC= 8cm DBF b) Chứng minh : ABC c) Chứng minh : DF EC = FA.AE ĐỀ x3 x2  =2 x 1 x Bài 2: Giải bất phương trình sau biểu diễn nghiệm trục số 3x – (7x + 2) > 5x + Bài : Lúc 7giờ Một ca nơ xi dòng từ A đến B cách 36km quay bến A lúc 11giờ 30 phút Tính vận tốc ca nơ xi dòng Biết vận tốc nước chảy 6km/h Bài : Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB a/ Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD b/ Chứng minh AD2 = DH.DB Bài : Giải phương trình sau ; a/ 4x + 20 = b/ (x2 – 2x + 1) – = c/ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c/ Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH ĐỀ 2x  3 x x2   Bài Giải phương trình sau a) + = b) x  x x  2x Bài 2: Một người xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 12km/h Khi từ B đến A Người với vận tốc trung bình 10 km/h, nên thời gian nhiều thời gian 15 phút Tính độ dài quãng đường AB x  3x    Bài Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số 10 Bài Cho tam giác ABC vuông A AB = 15cm, AC = 20cm Vẽ tia Ax//BC tia By vng góc với BC B, tia Ax cắt By D a) Chứng minh ∆ ABC  ∆ DAB b) Tính BC, DA, DB c) AB cắt CD I Tính diện tích ∆ BIC ĐỀ x2   x  x x( x  2) b) Giải bất phương trình sau biểu diễn nghiệm lên trục số 4x –  3(3x – ) – 2x + Bài : Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h Đến B người làm việc quay A với vận tốc 24 km/h Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 8cm, BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB a) Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD b) Chứng minh AD2 = DH.DB c) Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH ĐỀ 3x  x   1 Bài 1/ Giải phương trình: a/ ( x – )( 2x + ) = b/ 15 – 7x = - 3x c/ x 1 x3 Bài 2/ Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số : 3x + > 2x +3 Bài 3/ Một ca nơ xi dòng từ bến A đến bến B giờ, ngược dòng từ bến B đến bến A 5h Tính khoảng cách hai bến , biết vận tốc dòng nước 2km/h Bài 4/ Cho tam giác ABC cân A M trung điểm BC Lấy điểm D, E theo thứ tự thuộc cạnh AB, AC cho góc DME góc B a/ Chứng minh  BDM đồng dạng với  CME b/ Chứng minh BD.CE không đổi c/ Chứng minh DM phân giác góc BDE Bài : a) Giải phương trình sau 1) 2(x+1) = 5x–7 2) ĐỀ Câu : Một hình chữ nhật có độ dài cạnh 5cm độ dài đường chéo 13cm Tính diện tích hình chữ nhật Câu : 1/ Giải phương trình sau : 2x x   1 a/ (2x – 3)(x + 1) + x(x – 2) = 3(x + 2)2 b/ 2 x  12 x  1 2x  2x  2/ Có 15 gồm hai loại : loại I giá 2000 đồng , loại II giá 1500 đồng Số tiền mua 15 26000 đồng Hỏi có loại ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn không âm  2x Câu : Cho ABC vng A có AB = 9cm ; BC = 15cm Lấy M thuộc BC cho CM = 4cm , vẽ Mx vng góc với BC cắt AC N a/ Chứng minh CMN đồng dạng với CAB , suy CM.AB = MN.CA b/ Tính MN c/ Tính tỉ số diện tích CMN diện tích CAB Câu : Cho hình chóp tứ giác có độ dài cạnh tứ giác đáy cm độ dài đường cao cm Tính thể tích hình chóp ĐỀ Câu 1: 1)Định nghĩa phương trình bậc ẩn, cho ví dụ phương trình bậc ẩn 2) Cho hình thoi có độ dài hai đường chéo d1= cm d2= cm.Tìm diện tích S chiều cao h hình thoi đó? C' B' Câu : 1) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm trục số: –2x – < 2  1 5 2) Giải phương trình: 3) Tìm x biết: A' x 1 x 1 x 1 6cm Câu : Một lăng trụ đứng có chiều cao cm, đáy B tam giác vng có hai cạnh góc vng 3cm cm C 3cm 4cm 1) Tìm diện tích xung quanh hình lăng trụ A 2) Tìm thể tích hình lăng trụ Câu : Cho tam giác ABC vng tai A có AB = cm; AC = 8cm Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ax song song với BC Từ C vẽ CD  Ax ( D ) 1) Chứng minh hai tam giác ADC CAB đồng dạng 2) Tính DC 3) BD cắt AC I Tính diện tích tam giác BIC ĐỀ Câu : 1/ Giải bất phương trình : x(x – 2) – (x + 1)(x + 2) < 12 2/ Tìm x để phân thức Bài Giải phương trình sau : Bài b) x2 2x = a) 2x + = c) x4 x 2x   x  x 1 x 1 Giải bất phương trình sau biểu diễn nghiệm trục số b)  a) 2x + 3( x – ) < 5x – ( 2x – )  x  1 x   10 Bài 3: Một bạn học sinh học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình km/h Sau quãng đường bạn tăng vận tốc lên km/h Tính quãng đường từ nhà đến trường bạn học sinh , biết thời gian bạn từ nhà đến trường 28 phút Bài : Cho tam giác ABC vng A, có AB = 3cm, AC = 5cm , đường phân giác AD Đường vng góc với DC cắt AC E a) Chứng minh tam giác ABC tam giác DEC đồng dạng b) Tính độ dài đoạn thẳng BC , BD c) Tính độ dài AD d) Tính diện tích tam giác ABC diện tích tứ giác ABDE ĐỀ 10 Bài 1: Giải phương trình sau: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x 1 x   2 x x 1 Bài 2: a/ Giải bất phương trình sau: – + 2x < Hãy biểu diễn tập nghiệm trục số x 5 b/ Cho A = Tìm giá trị x để A dương x 8 Bài 3: Một đoàn tàu từ A đến B với vận tốc 45 km/h Lúc đồn tàu với vận tốc 35 km/h, nên thời gian nhiều thời gian 12 phút Tính quãng đường AB Bài 4: Cho tam giác ABC, có Â = 900, BD trung tuyến DM phân giác góc ADB, DN phân giác góc BDC (M  AB, N  BC) a/ Tính MA biết AD = 6cm, BD = 10cm, MB = 5cm b/ Chứng minh MN // AC c/ Tinh tỉ số diện tích tam giác ABC diện tích tứ giác AMNC ĐỀ 11 x3 x2  2 Bài : Giải phương trình sau: a) 2x +1 = 15–5x b) x2 x x  3x   Bài : Giải bất phương trinh biểu diễn tập hợp nghiệm trục số Bài 3: Hai thùng dầu A B có tất 100 lít Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít số lượng dầu hai thùng Tính số lượng dầu thùng lúc đầu Bài 4: Cho ABC vuông A,vẽ đường cao AH ABC a) Chứng minh ABH đồng dạng với CBA b) Tính độ dài BC,AH,BH Biết AB=15cm, AC=20cm c) Gọi E, F hai điểm đối xứng H qua AB AC Tính diện tích tứ giác EFCB a/ x – = 18 b/ x(2x – 1) = c/ ĐỀ 12 Bài : Giải phương trình sau : a/ 3x – = 2x + b/ ( x – ) ( x–6)=0 x3 x2  2 x2 x Bài : a/ Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số 3x – (7x + 2) > 5x + b/ Chứng minh : 2x2 +4x +3 > với x Bài : Tổng hai chồng sách 90 Nếu chuyển từ chồng thứ hai sang chồng thứ 10 số sách chồng thứ gấp đôi chồng thứ hai Tìm số sách chồng lúc ban đầu Bài 4: Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 10cm , chiều rộng 8cm , chiều cao 5cm Tính thể tích hình hộp chữ nhật Bài : Cho  ABC có AB=12cm , AC= 15cm , BC = 16cm Trên cạnh AB lấy điểm M cho AM =3cm Từ M kẻ đường thẳng song song với BC cắt AC N , cắt trung tuyến AI K a/ Tính độ dài MN b/ Chứng minh K trung điểm MN c/ Trên tia MN lấy điểm P cho MP= 8cm Nối PI cắt AC Q C/minh QIC đồng dạng với AMN c/ ĐỀ 13 2x 1 x4 Bài1: Giải phương trình sau : a/ +x= x3 x2  2 x2 x 2x 1 2x  Bài :Giải bất phương trình biểu diễn tập hợp nghiệm trục số – 3( x – ) 2) 12 x   3(1  x ) Bài III : 1) Giải phương trình 1) 2x – = 4x + 2) 2) Cho a > b Hãy so sánh a) 3a – 3b – b) – 4a + – 4b + Bài IV : Giải toán sau cách lập phương trình Hai thùng đựng dầu : Thùng thứ có 120 lít dầu, thùng thứ hai có 90 lít dầu Sau lấy thùng thứ lượng dầu gấp ba lần lượng dầu lấy thùng thứ hai lượng dầu lại thùng thứ hai gấp đơi lượng dầu lại thùng thứ Hỏi lấy lít dầu thùng ? Bài V : Cho ∆ABC vng A có AB = 6cm; AC = 8cm Đường cao AH phân giác BD cắt I ( H  BC D  AC ) 1) Tính độ dài AD ? DC ? 2) C/m ∆ABC ∆HBA suy AB2 = BH BC IH AD  3) C/m ∆ABI ∆CBD 4) C/m IA DC Bài VI : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều rộng a = 5cm, chiều dài b = 9cm chiều cao h = 8cm Tình diện tích xung quanh (Sxq), diện tích tồn phần (Stp) thể tích (V) hình hộp ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 16 Bài I : Giải phương trình sau 2x 1 x2  x 1  x  x   2 3) ( x – )2 = ( x + )2 4) x 1 x 1 Bài II : Giải bất phương trình sau biểu diện tập nghiệm bất phương trình trục số 2x 1 x 1 4x    1) 5( x – )  6( x + ) 2) Bài III : Cho m < n Hãy so sánh 1) –5m + – 5n + 2) – 3m – – 3n – x   3x  3) Giải phương trình 1) 3x – 2( x – ) = 2) Bài IV : Giải toán sau cách lập phương trình Một người A đến B với vận tốc 24 km/h tiếp từ B đến C với vận tốc 32 km/h Tính quãng đường AB BC, biết quãng đường AB dài quãng đường BC km vận tốc trung bình người quãng đường AC 27 km/h ? Bài V : Cho ∆ABC cân A có AB = AC = 6cm; BC = 4cm Các đường phân giác BD CE cắt I ( E  AB D  AC ) 1) Tính độ dài AD ? ED ? 2) C/m ∆ADB ∆AEC 3) C/m IE CD = ID BE 4) Cho SABC = 60 cm2 Tính SAED ? Bài VI : Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có chiều rộng AB = 6cm, đường chéo AC = 10cm chiều cao AA’ = 12cm Tình diện tích xung quanh (Sxq), diện tích tồn phần (Stp) thể tích (V) hình hộp ? ĐỀ SỐ 17 Bài I : Giải phương trình sau x  x 1  96 x  3x    3) ( x – )( x + )( x + ) = 4)  x  16 x  x  Bài II : Cho bất phương trình sau a) ( x – )2 + x2  2x2 – 3x – b) 3( x + ) – > 2( x – ) + 1) Giải bất phương trình biểu diễn tập nghiệm chúng trục số ? 2) Tìm tất giá trị nguyên x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình cho ? x  10  x  Bài III : Giải phương trình 1) x – = – 2( x + ) 2) x   Bài IV : Giải tốn sau cách lập phương trình Một số tự nhiên có hai chữ số với tổng chữ số 14 Nếu viết thêm chữ số vào hai chữ số số lớn số cho 550 đơn vị Tìm số ban đầu ? Bài V : Cho ∆ABC có AB = 6cm; AC = 10cm BC = 12cm Vẽ đường phân giác AD góc BAC, tia đối tia DA lấy điểm I cho ACI = BDA : 1) Tính độ dài DB ? DC ? 2) C/m ∆ACI ∆CDI 3) C/m AD2 = AB AC – DB DC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 18 Bài I : Giải phương trình sau 1) ( x – )2 – = 3) 3x    x 1 x 1 1 x2 2) x  2x  6x  2x     12 4) 3x   x  Bài II : x  3x  x    biểu diễn tập nghiệm trục số : 10 2) Giải biểu diễn tập nghiệm chung hai bất phương trình sau trục số : x 3x  x 1 x  x    2x  3) Cho bất phương trình 2( – 2x ) +  15 – 5x bất phương trình – 2x < Hãy tìm tất giá trị nguyên x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình ? Bài III : Giải tốn sau cách lập phương trình Thương hai số Nếu gấp lần số chia giảm số bị chia nửa số thứ thu số thứ hai thu Tìm hai số lúc đầu ? Bài IV : Cho ABC cân A có AB = AC = 5cm, BC = 6cm Phân giác góc B cắt AC M, phân giác góc C cắt AB N : 1) Chứng minh MN // BC 2) C/ minh ∆ANC ∆AMB 3) Tính độ dài AM ? MN ? 4) Tính SAMN ? Bài V : Cho hình lăng trụ đứng đáy tam giác có cạnh 12cm, chiều cao hình lăng trụ đứng 16cm Tình thể tích V hình lăng trụ đứng ? 1) Giải bất phương trình ĐỀ SỐ 19 Bài I Giải phương trình sau : 1) 2x – = 4x + 2) x   x  x 1  x2  5x 1  0 3) 4) ( 2x – )( x2 + ) = 2x 10 Bài II Cho bất phương trình – 2x  15 – 5x bất phương trình – 2x < Hãy : 1) Giải bất phương trình cho biểu diễn tập nghiệm Bpt trục số 2) Tìm giá trị nguyên x thoả mãn đồng thời hai bất phương trình ? Bài III Giải toán sau cách lập phương trình : Hưởng ứng đợt thi đua làm kế hoạch nhỏ năm học 2009 – 2010 trường phát động, Hai lớp 8/1 8/2 nộp tổng cộng 720 vỏ lon bia loại Nếu chuyển 40 vỏ lon bia từ lớp 8/1 sang lớp 8/2 số vỏ lon bia lớp 8/1 4/5 số vỏ lon bia lớp 8/2 Hỏi lớp lúc đầu nộp vỏ lon bia loại ? Bài IV Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm ; AB = 8cm Từ C vẽ CE  AB E , CF  AD F vẽ BH  AC H Nối E với D cắt BC I, biết BI = 7cm ; EI = 8,5cm : 1) Tính độ dài BE ? ED ? 2) Chứng minh ∆ABH ∆ACE ∆BHC ∆CFA 3) Chứng minh hệ thức AC2 = AB.AE + AD AF Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 20 1/ Giải phương trình sau: 7x 1 16  x  2x  x  x  2( x  2) b)   x2 x2 x 4 a) c)  x  3 x  3   x    2/ Lúc giờ, người xe máy khởi hàng từ a với vận tốc 30km/h Sau giờ, người thứ hai xe mát từ A đuổi theo với vận tốc 45km/h hopỉ đến người thứ hai đuổi kịp người thứ nhất? Nơi gặp cách A km? 3/ Cho tam giác ABC vuông có AB=6cm, Ac=8cm Vẽ đường cao AH a) Tính BC b) Chứng minh AB2 = BH.BC tính BH, CH c) Vẽ phân giác AD góc A (D thuộc BC) Chứng minh H nằm B D 4/ Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB=10cm, BC = 20cm, AA’=15 cm a) Tính thể tích hình hộp b) Tính độ dài AC’ ( làm tròn chữ số thập phân) ... ứng đợt thi đua làm kế hoạch nhỏ năm học 200 9 – 201 0 trường phát động, Hai lớp 8/ 1 8/ 2 nộp tổng cộng 720 vỏ lon bia loại Nếu chuyển 40 vỏ lon bia từ lớp 8/ 1 sang lớp 8/ 2 số vỏ lon bia lớp 8/ 1 4/5... lớp 8/ 2 Hỏi lớp lúc đầu nộp vỏ lon bia loại ? Bài IV Cho hình bình hành ABCD có AD = 12cm ; AB = 8cm Từ C vẽ CE  AB E , CF  AD F vẽ BH  AC H Nối E với D cắt BC I, biết BI = 7cm ; EI = 8, 5cm... B 18 lít số lượng dầu hai thùng Tính số lượng dầu thùng lúc đầu Bài 4: Cho ABC vuông A,vẽ đường cao AH ABC a) Chứng minh ABH đồng dạng với CBA b) Tính độ dài BC,AH,BH Biết AB=15cm, AC=20cm
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 đề thi kiểm tra toán 8 HK2 , 20 đề thi kiểm tra toán 8 HK2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay