10 đề thi toán hoc kì 1 lớp 8

6 17 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:55

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài 1: (1,5 điểm) Làm phép chia: (x2 + 2x + 1) : (x + 1) Rút gọn biểu thức: (x + y)2 – (x – y)2 – 4(x – 1)y Bài 2: (2,5 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử a) x2 + 3x + 3y + xy b) x3 + 5x2 + 6x Chứng minh đẳng thức (x + y + z)2 – x2 – y2 – z2 = 2(xy + yz + zx) Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức: Q = x   x  2x  2x 1 a Thu gọn biểu thức Q b Tìm giá trị nguyên x để Q nhận giá trị nguyên Bài 4: (4 điểm) Cho tam giác ABC vng A, đường cao AH Kẻ HD vng góc AB HE vng góc AC (D AB, E AC) Gọi O giao điểm AH DE Chứng minh AH = DE Gọi P Q trung điểm BH CH Chứng minh tứ giác DEQP hình thang vng a Chứng minh O trực tâm tam giác ABQ b Chứng minh SABC = 2SDEQP ĐỀ SỐ Bài 1: (1,0 điểm) Thực phép tính 2x2(3x – 5) (12x3y + 18x2y) : 2xy Bài 2: (2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức: Q = x2 – 10x + 1025 x = 1005 Phân tích đa thức sau thành nhân tử a 8x2 – b x2 – 6x – y2 + Bài 3: (1,0 điểm) Tìm số nguyên tố x thỏa mãn: x2 – 4x – 21 = Bài 4: (1,5 điểm) Cho biểu thức A = x 1 1 (x ≠ 2, x ≠ –2)   x2 x2 x 4 Rút gọn biểu thức A Chứng tỏ với x thỏa mãn –2 < x < 2, x ≠ –1 phân thức ln có giá trị âm Bài (4 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, trực tâm H Đường thẳng vng góc với AB kẻ từ B cắt đường thẳng vng góc với AC kẻ từ C D Chứng minh tứ giác BHCD hình bình hành Gọi M trung điểm BC, O trung điểm AD Chứng minh 2OM = AH ĐỀ SỐ Câu (1,5 điểm) Thực phép tính: a) 5x2(4x2 – 2x + 5) b) (6x2 - 5)(2x + 3) Câu (2,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: c)x2 – x – 12 a) 7xy2 + 5x2y b)x2 + 2xy + y2 – 11x -11y Câu (2,0 điểm).Cho biểu thức A      :   2x  2x   2x a) Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức A xác định b) Rút gọn A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c) Tính giá trị A x = Câu (4,0 điểm).Cho tam giác ABC vuông B Gọi M trung điểm AC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Qua M kẻ MFAB (F  AB), ME  BC (E BC) a) Chứng minh tứ giác BEMF hình chữ nhật b) Gọi N điểm đối xứng với M qua F Chứng minh tứ giác BMAN hình thoi c) Cho AB = 3cm, BC = 4cm Tính diện tích tứ giác BEMF Câu (0,5điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức N = (x -1)(x - 3) +11 Đề số Câu (1,5 điểm) Thực phép tính: a) 3x2(5x2 – 4x + 3) b) (x - 3)(6x3 – 4x) Câu (2,0 điểm) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: b)x2 + 2xy + y2 - 5x - 5y c)x2 – 6x + a) 5x2y - 10xy2 Câu  (2,0 điểm).Cho biểu thức A  1    : 1  2x  2x   2x a) Tìm điều kiện x để giá trị biểu thức A xác định b) Rút gọn A c) Tính giá trị A x = Câu (4,0 điểm).Cho tam giác ABC vuông A Gọi M trung điểm BC Qua M kẻ ME  AB (E  AB), MF  AC (F AC) a) Chứng minh tứ giác AEMF hình chữ nhật b) Gọi N điểm đối xứng với M qua F Chứng minh tứ giác AMCN hình thoi c) Cho AB = 6cm, AC = 8cm Tính diện tích tứ giác AEMF Câu (0,5điểm) Tìm giá trị nhỏ biểu thức M = (x- 2)(x- 4) + Đề số Bài1 Phân tích đa thức sau thành nhân tử a y xy b x 3x y c.25x 40x 16 Bài a Cho biểu thức A  3x2 y3  x3 y2 B = 25x2 y2 Khơng thực phép tính chứng tỏ đa thức A chia hết cho đơn thức B b.Hãy thu gọn Q=x  x : x 1     c.Tính giá trị biểu thức Q= x  x : x 1 x =-1 Bài Thực phép tính a Quy đồng mẫu phân thức sau x  2x  x ; 3x  x  b.Thực phép tính 3x  x  ; 2x  x2  x y 12x y x  x2  Bài Cho tức giác ABCD điểm E,F,G,H theo thứ tự trung điểm cạnh AB, BC, CD, DA a.Chứng minh tứ giác EFGH hình bình hành b.Hai đường chéo tứ giác ABCD phải có điều kiện EFGH hình thoi, hình chữ nhật, hình vng Bài (1,5đ): Phân tích thành nhân tử: a/ ay2- 4ay +4a - by2+ 4by - 4b b/ Đề số 2x2 + 98 +28x - 8y2 Gia sư Tài Năng Việt Bài 2: (1đ) Chứng minh biểu thức: https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt 1 M =  3 x 2 + 3xy + 9y x - y   https://giasudaykem.com.vn  + 9y - x có giá trị khơng phụ thuộc x, y x + y Bài3: (2,5đ) Rút gọn tính giá trị biểu thức: 3y A =  +  x - 2y  - 3xy  x2 x+1  3xy - 2y - x + x+1 với x = y = 20 Bài 4: (3đ) Cho tứ giác ABCD có BC = AD BC khơng song song với AD, gọi M, N, P, Q, E, F trung điểm đoạn thẳng AB, BC, CD, DA, AC, BD a/ (1,25đ) Chứng minh tứ giác MEPF hình thoi b/ (1,25đ) Chứng minh đoạn thẳng MP, NQ, EF cắt điểm c/ (0,5đ) Tìm thêm điều kiện tứ giác ABCD để N, E, F, Q thẳng hàng Đề số Bài (1,5đ): Phân tích thành nhân tử: a/ mx2- 4mx +4m - nx2+ 4nx - 4n Bài 2: (1đ) Chứng minh biểu thức: 1 M =  4 x x  y    4xy  16y b/ 3x2 + 48 +24x - 12y2  16y  x Bài 3: (2,5đ) Rút gọn tính giá trị biểu thức: A =  có giá trị khơng phụ thuộc x, y  x + 2y 5y +  x - 3y 3y - x  - 2xy  x2  x+2  2xy - + x+2 với x = y = 30 Bài 4: (3đ) Cho tứ giác MNPQ có NP =MQ NP không song song với MQ, gọi A, B, C, D, E, F trung điểm đoạn thẳng MN, NP, PQ, QM, MP,NQ a/ (1,25đ) Chứng minh tứ giác AFCE hình thoi b/ (1,25đ) Chứng minh đoạn thẳng AC, BD, EF cắt điểm c/ (0,5đ) Tìm thêm điều kiện tứ giác MNPQ để B,E,F,D thẳng hàng Đề số Bài 1: (2 điểm) Thực phép tính: a/ (x+2)(x-1) – x(x+3) b/ 6x  5x  x x2 9 x3  3x  x  Bài 2: (1,5 đ) Cho biểu thức: A  x  x  x  3x a/ Rút gọn A b/ Tính giá trị A x = Bài 3: (1 đ) Tìm x, biết : x3 – 16x = (1đ) Bài 4: (3,5đ) Cho tam giác ABC vuông A (AB
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi toán hoc kì 1 lớp 8 , 10 đề thi toán hoc kì 1 lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay