Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 8

3 22 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:51

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY TOÁN Chú ý: + Tất kết (nếu khơng giải thích thêm) lấy giá trị gần chữ số thập phân không làm tròn + Mỗi câu làm học sinh điểm 22   10,38.7,12  10,382 1, 25  1, 25  35   Bài 1: Thực phép tính: A   15 11,81  8,19  0,02 : 11, 25 x Bài 2: Tìm x biết :   Bài 3: Tính A    1 12  x  13 25 3 5 7 23  33  43  273  23  33  43  273  Bài 4: Cho P( x)  x5  x3  x  x  32013 Tìm hai chữ số tận số dư chia P(x) cho x – Bài 5: Cho x1006 + y1006 = 1,006 x2012 + y2012 = 2,012 Hãy tính gần giá trị biểu thức: A = x3018 + y3018 Bài 6: Cho f ( x)  ( x2  x  1)20  a0  a1x  a2 x2   a40 x40 Tính S  a1  a3  a5   a39 Bài 7: Tìm x, y số nguyên thỏa mãn x + y + xy = Bài 8: Cho hình thang cân ABCD có C  300 , đáy nhỏ AB = 2,5cm cạnh bên BC = 3,2cm a) Tính diện tích hình thang ABCD b) Tính độ dài đường chéo AC Bài 9: Tứ giác ABCD có hai đường chéo vng góc, AB=9.2cm; BC=9,7cm; AD=5cm Tính độ dài CD Bài 10: Cho dãy số u1= 1; u2 = 2;….; un+2 = 4un+1 – 3un Tính : a) S20 = u1 + u2 + …+ u20 ; b) P9 = u1.u2… u9 *** HẾT*** Ghi chú: - Giám thị coi thi khơng giải thích thêm - Họ tên thí sinh:……………………………… Số báo danh:……… Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC: 2012 – 2013 NGÀY THI: 27/01/2013 THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ) KHỐI LỚP :8 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC Chú ý: - Kết lấy chữ số thập phân khơng làm tròn - Sai chữ số thập phân thứ trừ 0,2đ, dư thiếu chữ số thập phân trừ 0,5đ ; sai chữ số thập phân không chấm điểm - Nếu sai kết quả, nội dung 0,25đ - Nếu kết mà khơng có đơn vị kết dạng phân số trừ 0,25đ BÀI NỘI DUNG KẾT QUẢ ĐIỂM A=0,01697 1đ Tính thơng thường 310 520 13 0.42554 1đ x x 673 683 25 x  0.425541989 Sử dụng quy trình: A=B=1 A=A+1:B=B.(A3+1):(A3-1) = = = = = = = x5  x3  x  x chia x – dư 18536 +32013 3 2013 x 59 1đ A = 2,52705 1đ 1743392200 1đ 13 Vậy hai số tận 36 +23 = 59 x1006 + y1006 = 1,006 x2012 + y2012 = 2,012 (x1006 + y1006)2 = x 2012  y2012  2x1006.y1006 1006 1đ  1.23  23(mod100) 20.100 1,49801 1006 y 3018 x  1006  y1006   (x 2012  y 2012 ) 2 3018 A=x +y = (x1006 + y1006)( x 2012  y2012 - x1006 y1006 ) f (1)  a0  a1  a2   a40  320 f (1)  a0  a1  a2   a40  S   1 f 1  f  1   320   2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x  y  xy   x( y  1)  ( y  1)   ( x  1)( y  1)  (x+1;y+1)=(1;5);(-1;-5);(5;1);(-5;-1) (x,y)= … A 2,5cm (0;4) (-2;-6) (4;0) (-6;-2) 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ B 3,2cm 30° D C H a) ∆BHC tam giác BC a) S ABCD  8,43405 cm2 AB  HC BH ( AB  CD).BH       AB  HC  BH 2  HB = 1,6cm; HC = S ABCD b) AC = BD = BH  DH = BH  ( AB  HC )2 A 0,5đ 1đ 9,2 D b) AC = 5,50875 cm 5.86941 cm 0,5đ O B 9,7 C CD2=OC2+OD2=BC2+AD2-AB2 10 CD= BC  AD  AB u1= 1; u2 = 2;….; un+2 = 4un+1 – 3un Gán:  A,  B,  D(đếm),  M(tổng),  E(tích) Ghi: D = D + 1:C = 4B – 3A:M = M + C:E = E.C: D = D + 1:A = 4C – 3B:M = M + A:E = E.A: D = D + 1:B = 4A – 3C:M = M + B:E = E.B a) Ấn phím = đến D = 20, ta ghi kết M b) Ấn phím = đến D = , tính tràn máy kết a) S20 = 871696110 0,5đ b) P9 = 917462115110800 0,5đ ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO LONG AN KỲ THI HSG GIẢI TOÁN TRÊN MTCT NĂM HỌC: 2012 – 2013 NGÀY THI: 27/01/2013 THỜI GIAN: 60 PHÚT(KHÔNG KỂ PHÁT ĐỀ) KHỐI LỚP :8 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ CHÍNH THỨC Chú ý: - Kết... A=0,01697 1đ Tính thơng thường 310 520 13 0.42554 1đ x x 673 683 25 x  0.425541 989 Sử dụng quy trình: A=B=1 A=A+1:B=B.(A3+1):(A3-1) = = = = = = = x5  x3  x  x chia x – dư 185 36 +32013 3... E.B a) Ấn phím = đến D = 20, ta ghi kết M b) Ấn phím = đến D = , tính tràn máy kết a) S20 = 87 1696110 0,5đ b) P9 = 91746211511 080 0 0,5đ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 8 , Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay