Đề cương ôn thi toán 8 cuối năm

17 17 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:50

Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TOÁN CUỐI NĂM Đại Số Đề số Giải: Gọi số lượng dầu ban đầu thùng thứ hai x (®k: x > 0)  lượng dầu thùng thứ 2x Khi số lượng dầu thùng thứ hai là: x + 25 Theo gt: 2x - 25 = x + 25  2x - x = 25 + 25  x = 50 Vậy lúc đầu lượng dầu thùng thứ 100 lít thùng thứ hai 50lít Bài 8: Học sinh khối nhắt 65kg kim loại vôn Trong đồng nhiều nhơm 15kg, kẽm tổng số khối lượng nhôm đồng 1kg Hỏi khối nhặt kg loại Giải: Gọi số lượng nhôm nhặt x (kg) (x > 0) Số lượng đồng nhặt x + 15 (kg) Số lượng kẽm nhặt x + x + 15 - = 2x + 14 (kg) Tổng số kim loại vôn nhặt x + x + 15 + 2x + 14 = 4x + 29 Theo ra: 4x + 29 = 65  x = Vậy khối nhặt được: kg nhôm + 15 = 24 kg đồng + 24 - = 32 kg kẽm Bài 9: Một xí nghiệp dệt thảm giao làm số thảm xuất 20 ngày Xí nghiệp tăng suất 20% nên sau 18 ngày làm xong số thảm giao mà làm thêm 24 Tính số thảm xí nghiệp làm 18 ngày Giải: Gọi số thảm xí nghiệp làm 18 ngày x (x nguyên dương) Một ngày làm x 18 Số thảm xí nghiệp giao 20 ngày là: x - 20 Một ngày phải làm x  24 20 Do tăng suất 20% nên ngày số thảm xí nghiệp làm so với số thảm xí nghiệp phải làm 100% + 20% = 120% = 1,2 Theo ta có phương trình: x x  21  1,2 18 20 Giải PT tìm x = 324 Vậy số thảm xí nghiệp làm 18 ngày 324 Bài 10: Một lớp học tham gia trồng lâm trường thời gian định với suất 300 ngày Nhưng thực tế người trồng thêm 100 nên trồng thêm tất 600 hoàn thành kế hoạch trước ngày Tính số dù định trồng Giải: Gọi số dù định trồng x (x nguyên dương) Khi số ngày dự định để trồng : x ngày 300 Nhưng thực tế ngày trồng 400 (vì thêm 100 cây) Nên số trồng tất x + 600 số ngày là: x  600 400 Theo ta có phương trình: x x  600  1 300 400 Giải ta được: x = 3000 Vậy số dù định trồng 3000 Hình Học Đề số Bài 1: Cho hình thang ABCD, có đáy lớn CD, đáy nhỏ AB Qua A k ng thng song song vi BC căt đường chéo BD E, qua B kẻ đường thẳng song song vi AD căt ng chộo AC F a Chứng minh tứ giác DEFC hình thang cân b Tính độ dài đoạn EF biết AB = 5cm, CD = 10cm Giải: a Do AE // BC (gt) Theo định lý TalÐt ta có: OE OA  (1) OE OC Do BF // AD (gt) Theo định lý ta lét ta có: OB OF  (2) OD OA Từ (1) (2)  OE OB OA OF OE OF  hay OB OD OC OA OD OC Theo định lý đảo định lý TalÐt ta lại có: EF // DC  Tứ giác DEFC hình thnag (dấu hiệu nhận biết) Xét tam giác ABC tam giác BAD có: AB cạnh chung BC = AD (gt); AC = BD (gt)  ABC  BAD (c.c.c)  góc 0  (3x - 2)(x2 + 2x + 3) >  Ta thấy x2 + 2x + > nên 3x - >  x > b x3 2 x2  x3 x   2x   x7 20 0 0 x2 x2 x2  x    x7 x   0    x   x2   x     x  7   x  2  7  x  2  x  7   x  2 Vậy bất phương trình cho có nghiệm - < x < - Bài 11: Tìm giá trị x để biểu thức sau đạt giá trị lớn A(x) = x với x > ( x  1999) Tìm giá trị lớn Giải: 16 Đặt a = 1999 Khi đó: A(x) = = x ( x  x)  ( x  a)  4·  ( x  a) 4a ( x  a ) ( x  a)  ( x  a) ( x  a) (với a> 0, x > 0)    2 4a a ( x  a ) 4a 4a ( x  a ) ( x  a) Vì a > nên 4a(x +a)    0x 4a ( x  a ) 2 A(x) = xa 4a Thay x = 1999 ta có giá trị lớn A(x) = 17  x  1999 4.1999 ... + x  3x - 3x > - +  0x > 10 Vậy bất PT vô nghiệm b (x + 2)2 - (x - 2)2 > 8x -  x2 + 4x + - x2 + 4x - > 8x -  8x - 8x > -  0x > - Vậy bất PT vô số nghiệm d + x  x3 x3  12(1  x)  3( x... tròn có bán kính 10cm, hai cung tròn cắt điểm C (khác phía với A so với BD) Tiết 33: Bài 8: Cho tam giác vuông ABC (góc A = 90 0) Dựng AD vng góc với BC (D thuộc BC) đường phân giác BE cắt AD F... BK a KC CG   (*); (**) KC CG b DG Nhân vỊ với vỊ (*) (**) ta có: BK a   BK - DG = ab không đổi b DG Đề Số A Mục tiêu - Học sinh nắm liên hệ thứ tự phép cộng, thứ tự phép nhân - Biết cách giải
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi toán 8 cuối năm , Đề cương ôn thi toán 8 cuối năm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay