Đề cương ôn thi lại lớp 8 môn toán

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:50

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP THI LẠI MƠN TỐN \ A.LÍ THUYẾT: 1)Định nghĩa phưong trình bậc ẩn, cho ví dụ phưong trình bậc ẩn ? 2)Thế hai phương trình tương tương ? 3)Nêu hai quy tắc biến đổi phương trình? 4)Bất phương trình bậc có dạng nào? Cho ví dụ? 5)Phát biểu qui tắc chuyển vế để biến đổi bất phương trình Qui tắc dựa tính chất thứ tự trục số? 6)Phát biểu qui tắc nhân để biến đổi bất phương trình Qui tắc dựa tính chất thứ tự trục số? 7)Phát biểu định lý ta-lét tam giác, hệ định lí Ta-let Vẽ hình viết giả thiết, kết luận 8)Phát biểu định lý ta-lét đảo tam giác Vẽ hình viết giả thiết, kết luận 9) Phát biểu định lý tính chất đường phân giác tam giác Vẽ hình viết giả thiết, kết luận 10) Các dấu hiệu hai tam giác đồng dạng, hai tam giác vuông đồng dạng 11) Viết công thức diện tích xung quanh, diện tích tồn phần, thể tích hình: hình lăng trụ đứng, lăng trụ đều, hình hộp chữ nhật, hình lập phương, hình chóp B BÀI TẬP ĐẠI SỐ: x 2x  3 x I)Giải phƣơng trình: 1) 3x – = 7x + 2; 2) 11 + = ; 3)  3x  11   x  x 4 x  x  x  x  x  x  4) x2 – 2x = 0; 5) +x= ; 6) ; 7) x ( x2 – x ) = 0;    2x x x2 8) ; 10)   1   ; 9)   2 x  12 x  1 x  x x  2x 2x  2x  x 1 x 1 x3 x2 11)  2 x2 x II) giải toán cách lập phƣơng trình: Bài 1) Một người xe máy từ A đến B với vận tốc 30 km/h Đến B người làm việc quay A với vận tốc 24 km/h Biết thời gian tổng cộng hết 30 phút Tính quãng đường AB Bài 2) Một bạn học sinh học từ nhà đến trường với vận tốc trung bình km/h Sau quãng đường bạn tăng vận tốc lên km/h Tính quãng đường từ nhà đến trường bạn học sinh , biết thời gian bạn từ nhà đến trường 28 phút Bài 3)Hai thùng dầu A B có tất 100 lít Nếu chuyển từ thùng A qua thùng B 18 lít số lượng dầu hai thùng Tính số lượng dầu thùng lúc đầu Bài 4) Một người xe đạp từ A đén B với vận tốc trung bình 12km/h Khi từ B đến A; người với vận tốc trung bình 10 km/h nên thời gian nhiều thời gian 15 phút Tính độ dài quảng đường AB ? Bài 5)Có 15 gồm hai loại : loại I giá 2000 đồng , loại II giá 1500 đồng Số tiền mua 15 26000 đồng Hỏi có loại ? Bài 6) Một ca nô xuôi d ng từ bến A đến bến B giờ, ngược d ng từ bến B đến bến A 5h Tính khoảng cách hai bến , biết vận tốc d ng nước 2km/h III) Giải bất phƣơng trình biểu diển tập hợp nghiệm trục số x  3x  2x 1 2x    1) 2x +  7; 2) ; 3) > -7; 4) 3x – (7x + 2) > 5x + 10 Gia sư Dạy Kèm Hè Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ x  3x  ;   10 IV)Các tập đại số khác khác: 1)Tìm x biết: a)  ; b) x2 < 1; c) x2 – 3x + < x 1 2) Tìm x để phân thức : khơng âm  2x 3)Chứng minh : 2x2 +4x +3 > với x 5) 4) Giải phương trình: a) x2 – 7x – 30 = 0; b) (x2 + x + 3) (x2 + x + 4) = 12; c) x  3x   24 x x C.BÀI TẬP HÌNH HỌC: Bài 1: Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB a/ Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD b/ Chứng minh AD2 = DH.DB c/ Tính độ dài đoạn thẳng DH, AH Bài 2: Cho hình thang ABCD (AB // CD) có góc DAB góc DBC, AD= 3cm, AB = 5cm, BC = 4cm a)Chứng minh tam giác DAB đồng dạng với tam giác CBD b)Tính độ dài DB, DC c)Tính diện tích hình thang ABCD, biết diện tích tam giácABD 5cm2 Bài 3: Cho tam giác ABC vng tai A có AB = cm; AC = 8cm Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ax song song với BC Từ C vẽ CD  Ax ( D ) a) Chứng minh hai tam giác ADC CAB đồng dạng b) Tính DC c) BD cắt AC I Tính diện tích tam giác BIC Bài : Cho tam giác ABC cân A M trung điểm BC điểm D,E theo thứ tự thuộc cạnh AB, AC cho góc DME góc B a)Chứng minh  BDM đồng dạng với  CME b)Chứng minh BD.CE không đổi c) Chứng minh DM phân giác góc BDE Bài 5: Cho ABC vng A có AB = 9cm ; BC = 15cm M thuộc BC cho CM = 4cm , vẽ Mx vng góc với BC cắt AC N a)Chứng minh CMN đồng dạng với CAB , suy CM.AB = MN.CA b)Tính MN c)Tính tỉ số diện tích CMN diện tích CAB C' B' Bài 6: Cho hình hộp chữ nhật có kích thước cm; cm; 5cm Tính diện tích xung quanh thể tích hình hộp chữ nhật A' Bài 7: Một lăng trụ đứng có chiều cao cm, đáy tam giác vng có hai 6cm cạnh góc vng 3cm cm ( hình bên ) B C a) Tìm diện tích xung quanh hình lăng trụ 3cm 4cm b) Tìm thể tích hình lăng trụ A Bài 8: Nêu cơng thức tính thể tích hình chóp p dụng tính thể tích hình chóp tứ giác Biết cạnh tứ giác 7,5cm đường cao 9cm Bài 9: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy AB = 20 cm, cạnh bên SA= 24 cm a) Tính chiều cao SO tính thể tích hình chóp b)Tính diện tích tồn phần hình chóp Bài tập khác: B1) Cho hình thang ABCD (AB//CD) vng A , có BD vng góc với BC ; Hạ đường cao AH ABD Biết AB = 20 cm ; AD = 15 cm Gia sư Dạy Kèm Hè Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ a/(1 điểm ) Tính AH ? b/(1 điểm ) Tính tỉ số diện tích AHD DBC ? c/(1 điểm ) Dựng phân giác BE DBC (E thuộc DC) Chứng minh : BE2 = BC BD – ED EC B2) Cho tam giác nhọn ABC , vẽ đường cao BB’ , CC’ cắt H a) Chứng minh hai tam giác ABB’ ACC’ đồng dạng b) Chứng minh AC’B’ = ACB c) Chứng minh BC’.BA + CB’ CA = BC2 B3)Cho tam giác ABC với ba đường cao AA’; BB’; CC’.Gọi H trực tâm tam giác ABC HA' HB' HC' Chứng minh rằng:   1 AA' BB ' CC ' B4) Trên hai cạnh góc vng AB AC tam giác ABC lấy hai điểm D E cho AD AB   Nối BE, từ A D vẽ đường vng góc với BE cắt cạh BC theo thứ tự H K AE AC HK Tính tỉ số: KC Gia sư Dạy Kèm Hè ... thang ABCD, biết diện tích tam giácABD 5cm2 Bài 3: Cho tam giác ABC vuông tai A có AB = cm; AC = 8cm Trên nửa mặt phẳng bờ AC không chứa điểm B vẽ tia Ax song song với BC Từ C vẽ CD  Ax ( D ) a)... 3) (x2 + x + 4) = 12; c) x  3x   24 x x C.BÀI TẬP HÌNH HỌC: Bài 1: Cho hình chữ nhật có AB = 8cm; BC = 6cm Vẽ đường cao AH tam giác ADB a/ Chứng minh tam giác AHB đồng dạng tam giác BCD b/... thuộc cạnh AB, AC cho góc DME góc B a)Chứng minh  BDM đồng dạng với  CME b)Chứng minh BD.CE không đổi c) Chứng minh DM phân giác góc BDE Bài 5: Cho ABC vng A có AB = 9cm ; BC = 15cm M thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn thi lại lớp 8 môn toán , Đề cương ôn thi lại lớp 8 môn toán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay