Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7

48 25 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:45

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Đề 1) Câu 1: (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời tập sau ghi vào làm chữ đứng trước câu trả lời 1) Kết phép tính 6 12 A 2) Biết A 5 1  là: 12 B 8 12 C 12 12 D 3 x  Giá trị x bằng:  20 B  15 C D -2 3) Cho ABC MNP hình vẽ M Ta có đẳng thức sau: A góc A = góc M B góc M = góc C A C góc M = góc B B D góc A = góc N N C P 4) Giá trị biểu thức M   2,5      1,5  là: A B C -6 D -3 5) Cho đường thẳng cắt hai đường thẳng song song Khi số cặp góc đồng vị tạo thành là: A B C D 6) Cho hàm số y = f(x) = -2x + Khẳng định sau đúng: A f(-1) = B f(0) = C f( )=1 D f(2) = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Câu 2: (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức sau a) 1   3 9 b)   729   6      Câu 3: (1,5 điểm) Biết độ dài ba cạnh tam giác tỉ lệ với 2; 5; Tính độ dài cạnh tam giác biết cạnh nhỏ ngắn cạnh lớn 14m Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC, có góc A = 900 Tia phân giác BE góc ABC ( E  AC ) Trên BC lấy M cho BM=BA a) Chứng minh BEA BEM b) Chứng minh EM  BC c) So sánh góc ABC góc MEC Câu 5: (1 điểm) Tìm số nguyên n cho biểu thức sau số nguyên: P 2n  n Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 ĐỀ THI KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: TỐN Đề số I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM) Chọn câu trả lời câu sau 1 1 Câu 1: Kết phép tính:     bằng:  2  2 1 A    2 Câu 2: Cho 1 B .   2 1 C .   2 D x y  x – y = 12 giá trị x y là: A x = 19, y = B x = 18, y = C x = 28, y = 16 D x = 21, y = 12 Câu Phân số viết dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: A B C  D 10 Câu Hai đại lượng x y tỉ lệ thuận với nếu: A y = a x B y = ax C y = ax ( với a �0) D x y = a Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = - 3x f(2) A B – C D - Câu 6: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng song song hai góc so le trong: A.bằng B.Bù C.Kề D Kề bù Câu Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 góc C bằng: A 1000 B.900 C 800 D.700 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Câu 8: Cho  HIK  MNP biết Hˆ  Mˆ ; Iˆ  Nˆ Để  HIK =  MNP theo trường hợp góc - cạnh - góc cần thêm điều kiện sau đây: A HI = NP B IK = MN C HK = MP D HI = MN II TỰ LUẬN (8 ĐIỂM) Bài 1: Tính (hợp lý có thể) (1,25 điểm) a)  2  b) 2 33  5 Bài : Tìm x: (1,25 điểm) a)  21 x  10 b) x  20 Bài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số y = 2x Bài 4: (1 điểm) Cho biết mét lưới B40 nặng khoảng kg Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét cần kg lưới loại Bài (3 đ)Cho tam giác ABC Trên tia đối tia AB lấy D cho AD=AB, tia đối tia AC lấy điểm E cho AE = AC a) Chứng minh : BE = CD b) Chứng minh: BE // CD c) Gọi M trung điểm BE N trung điểm CD Chứng minh: AM=AN 2 3 Bài 6/ (0,5 đ) Tìm a,b,c biết : a  b  c a –b =15 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Đề kiểm tra học I Mơn: Tốn lớp (Đề số 3) Phần I.Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời,trong có phương án đúng.Hãy chọn phương án đúng(ghi vào làm chữ đứng trước phương án lựa chọn) �1 � Câu Kết phép tính � � là: �3 � A B 1 C D 1 Câu Giá trị x đẳng thức x - 0,7 = 1,3 là: A 0,6 -0,6 B -2 C D -2 Câu Cho x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch hai cặp giá trị tương ứng chúng cho bảng x y -2 10 -4 Giá trị ô trống bảng là: A.-5 B 0,8 C.-0,8 D.Một kết khác Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Câu Cho hàm số y = f(x) = 1- 4x.Khẳng định sau đúng? A.f(-1) = -5 B f(0,5) = C.f(-2) = D.f(0) = C -6 D 62 Câu Số 36 có bậc hai là: A B -6 Câu Khẳng định sau đúng? Cho đường thẳng d điểm O nằm d.Số đường thẳng qua điểm O vng góc với đường thẳng d là: A.1 B.2 C.3 D.vô số � � là: Câu Cho tam giác ABC có �  1200 Số đo C A = 20 , B A 800 B 300 C 1000 D 400 Câu Khẳng định sau sai? Nếu hai đường thẳng a, b vuông góc với O suy ra: A a b cắt B Mỗi đường thẳng phân giác góc bẹt C a đường trung trực b D a b tạo thành hai cặp góc vng đối đỉnh Phần II Tự luận (8 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh: a) 11 13 36 + + 0,5 24 41 24 41 - 13 : b) 23 Câu 2: (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; Hỏi đơn vị sau năm chia tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau năm 225 triệu đồng tiền lãi chia tỉ lệ thuận với số vốn góp Câu 3: (3điểm) Cho góc nhọn xOy Trên tia Ox lấy điểm A, tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Trên tia Ax lấy điểm C, tia By lấy điểm D cho AC = BD a) Chứng minh: AD = BC b) Gọi E giao điểm AD BC Chứng minh:  EAC =  EBD c) Chứng minh: OE phân giác góc xOy Câu 4.Tìm giá trị x,y thỏa mãn: x  27 2011   y  10  2012 0 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Môn: Toán lớp (Đề số 4) Phần I Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án, có phương án đúng.Hãy chọn phương án (viết vào làm chữ trước phương án lựa chọn) Câu 1: Nếu A x  ; Câu 2: Cho A x  ; x  x  B x  3 ; C x  81 ; D x  81 C x  27 ; D x  27 12  Giá trị x là: x B x  3 ; Câu 3: Khẳng định sau đúng: Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 A  2   28 ; �2 � 6 B � � ; �3 � ;  25 D �  2  � � � �1 � C � � �2 � 16 Câu Cho hàm số y = f(x) = – 4x Khẳng định sau ? A.f(-2) = 9; B f( ) = 1; C.f(-1) = -5; D.f(0) = Câu Công thức x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch ? A.2x = ; 2y B y = 5x; C.xy = 8; D = xy Câu 6: Cho đường thẳng m,n,p Nếu m//n, p  n thì: B m  p; A m//p; C n//p; D m  n Câu 7: Khẳng định sau đúng: A Hai góc đối đỉnh B Hai góc đối đỉnh bù C Hai góc đối đỉnh phụ D Hai góc đối đỉnh �N � Để ABC  MNP theo trường hợp góc – � , B Câu 8: Cho ABC MNP , biết: � AM cạnh – góc (g-c-g) cần thêm yếu tố nào: A AB  MN ; B AB  MP ; C AC  MN ; D BC  MP Phần II Tự luận (8 điểm) Câu (2 điểm): Thực phép tính: �3 �17 a) �  �:  ; �4 � 4 b)  5  11   5  45 45 Câu (2 điểm): Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 40km/h hết 20 phút.Hỏi ơtơ chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h hết thời gian? Câu 3: (3 điểm) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Cho tam giác ABC có � A = 90 AB = AC.Gọi K trung điểm BC a) Chứng minh  AKB =  AKC AK  BC b) Từ C vẽ đường thẳng vng góc với BC cắt đường thẳng AB E.Chứng minh EC // AK c) Tính góc BEC Bài (1 điểm): Cho a b c a bc = = Tìm giá trị biểu thức A = a  2b  c ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC I (TỐN 7) (Thời gian làm bài: 60 phút) (Đề số 5) I Trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước đáp án 1) Cho x  0, 75  1 Giá trị x Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 A B -1 C – 1,5 D -2 2) Hệ thức sau đúng: A.32  3    3 32 B.32  3    3  C.32  3  35 D.32  3   3  3 3) Cho hàm số y  f  x   x  x ;Tính B  A.0 C �1� f�  �có kết : � 2� D 3 4) Công thức thể x y đại lượng tỉ lệ nghịch A.y = a – x 5) Cho B y = ax C a = xy D y = x ABC  MNQ , biết AB = 5cm Cạnh có độ dài 5cm MNQ A Cạnh MN B Cạnh NQ C Cạnh MQ : D Khơng có cạnh 6) Cho đường thẳng cắt đường thẳng song song Khi số cặp góc đồng vị tạo thành : A B �1 �8 7) Kết biểu thức �  A 3 B C D 5 �4 � �7 C 1 D.-3 8, Cho tam giác MNQ có Nˆ  600 ; Qˆ  400 Hai tia phân giác Nˆ Qˆ cắt K Số đo góc NKQ A.500 B.900 C.1000 II Tự luận (8đ) Câu (2đ) : a, Tìm x biết 3  x 20 b, x    7 D.1300 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Câu Nếu x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỷ lệ y tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ lệ thì: A x tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ lệ B x tỷ lệ thuận với z theo hệ số tỷ lệ 12 C x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ D x tỷ lệ nghịch với z theo hệ số tỷ lệ 12 Câu Phân số viết dạng số thập phân vơ hạn tuần hồn là: A B C  D 10 Câu Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng song song hai góc so le trong: A B Bù C Kề D Kề bù Câu Tam giác ABC có góc A= 300, góc B= 700 góc C bằng: A 1000 B.900 C 800 D.700 Câu Đường thẳng xy là đường trung trực đoạn thẳng AB nếu: A xy vng góc với AB B.xy qua trung điểm vng góc với AB C.xy vng góc với AB A B D xy qua trung điểm AB B.Tự luận Bài 1: Tìm x biết : 4 a)  : x  b) 8  2 x   Bài Tìm số x,y,z biết: x y z   Bài 3: Cho x-y+z=102 BBC có góc A = 900 AB=AC Gọi K trung điểm BC a Chứng minh AKB = AKC AK BC b Từ C vẽ đường vng góc với BC cắt đường thẳng AB E Chứng minh: AK//EC c Tính góc BEC Bài 4:Tính tổng A = (-7) + (- 7)2 + (- 7)3 + +( -7)2007 CMR A chia hết cho 43 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 ĐỀ THI HỌC KỲ I MƠN TỐN LỚP (Đề 17) I Trắc nghiệm (2 đ): Hãy đáp án câu sau đây: Câu 1: Phân số sau viết dạng số thập phân hữu hạn? A B 18 C 13 14 D 17 32 Câu 2: Trong số sau đây, số số vô tỉ? A 25 B – 0,235 C D 1,5(3) B 36 = 18 C 26 > 62 D 43 = 82 Câu 3: Kết sau sai? A 36 = 93 Câu 4: Kết sau sai? Từ tỉ lệ thức a c  với a, b, c, d �0, ta suy ra: b d Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 A a b  c d B a b  d c C b d  a c D c d  a b Câu 5: Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng song song a b hai điểm A B (hình vẽ) Hãy chọn câu câu sau đây: � � � A A  B4 ; � � � � B A1  B2 ;C A  B4 ; D �  B3 Câu 6:ACho đường thẳng d cắt hai đường thẳng song song a b hai điểm M N (hình vẽ) � d � Cho biết M1  530 N3  ? a A 53 ; B 37 C 1370 ; D 1270 M b Câu 7: Chọn câu trả lời đúng: N Nếu a  c b  c : A a  b B a // b C b // c c D Cả A3 A, B, C sai �  450 ,P$  550 góc ngồi đỉnh Câu 8: Cho tam giác MNP, biết N 4B M bằng: A 800 B 90 C 100 D 1100 II Phần tự luận (7 đ): Bài 1(2 đ): Thực phép tính: � 2� a)  � � 10 � � 2 1 4 � � � � b) �  �: + �  �: �3 � �3 � Bài 2: Tìm hai số x y , biết 5.x = 3.y x + y = – 16 Bài 3: Cho hàm số y = f(x) = 3x – Hãy tính: f(1) f(– 1) ; Bài 4: Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, tia đối tia AB lấy điểm D cho AD = AB Trên tia đối tia AC lấy điểm E cho AE = AC a) Chứng minh : DE = BC a b Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 b) Chứng minh: DE // BC c) Từ E kẻ EH vng góc với BD (H  BD ) Trên tia đối tia HE lấy điểm F cho HF = HE Chứng minh : AF = AC a2  c2 a Bài 5: Cho ab = c CMR : 2  b c b - Hết - ĐỀ KIỂM TRA HỌC I - MƠN TỐN (Đề 18) I/ Phần trắc nghiệm (4 điểm): Hãy chọn chữ đứng trước câu trả lời mà em cho Trong phân số sau, phân số biểu diễn số hữu tỉ (  )? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 A  B  C  D  Cách viết ? A  = -(-5) B  = -5 C -  = D - = B 55 C 255 D 256 B 81 C 18 D C (1;2) D (1;-2) Kết phép tính 52.53 là: A 56 Nếu x = x bằng: A Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y =2x A (1;3) B (-1;2) Tính chất hai góc đối đỉnh là: A Hai góc đối đỉnh B Hai góc đối đỉnh 90 C Hai góc đối đỉnh D Hai góc 900 đối đỉnh Cho ∆MNP hình vẽ Số đo A 1200 B 1050 C 1100 D 1000 Trong tam giác vng, tổng số đo hai góc nhọn bằng: A 1800 B 1200 C 600 II/ Phần tự luận (6 điểm): Bài : Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ thuận x = y = a Tìm hệ số tỉ lệ K y x b Hãy biểu diễn y theo x c Tìm giá trị y x = Bài Thực phép tính a 11 11 (-24,8) - 75,2 15 15 b (-2)2 + 36 - + 25 D 900 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Bài Vẽ đồ thị hàm số y = - x Bài Cho ΔABC có AB = AC, M trung điểm BC Trên tia đối tia MA lấy điểm D cho AM = MD a Chứng minh ΔAMB = ΔDCM b Chứng minh AB // DC Bài 5: Tìm GTNN biểu thức: A = x(x + 2) + 2(x - ) Hết - Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Đề kiểm tra chất lượng học I Mơn: Tốn (Đề19) Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2đ) Hãy chọn đáp án tập sau ghi vào làm Câu 1: Các so sánh sau so sánh đúng: A 3   1 Câu 3: Kết phép tính A  13  112  27 243 C  0,37   35 76 D   75  100  x  thì: Câu 2: Cho A x  B  16 Câu 4: Nếu C x  B 1 D Một kết khác  12 : ( ) là: B 1 C -1 D B C 81 D 16 B x  C x < x 2 x bằng: A Câu 5: Cho x  x 0 thì: A x  D Một kết khác Câu 6: Cho x y đại lượng tỉ lệ thuận biết x1  x 5 giá trị tương ứng y1  y  hệ số tỉ lệ y x là: A 5 B C  D  Câu 7: Cho  ABC biết Bˆ 35 ; Cˆ 30 góc tam giác đỉnh A là: A 115 B 600 C 50 D 650 Câu 8: Cho hình vẽ : MN // BC biết ABˆ x 110 ; MNˆ C 150 Số đo góc BAC A là: A 80 B 150 C 110 D 70 M x 110 B N 150 C Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Phần II: Tự luận (8 điểm) Câu 1: Thực phép tính (1,5đ) a) 23 36    59 45 59 b) 5 5 ( )  ( ) 9 Câu 2: Tìm x biết (2 điểm) a) x   28 b)  12 x  6 13 13 c) x  5 Câu 3: (1,5đ) Cho hàm số: y  f ( x)  x  a) Tính f(3); f(-2) b) Tìm x biết y = 17 Câu (1đ): Cho  ABC có số đo góc A; B; C tỉ lẹ với 3;4;5 Tính số đo góc  ABC Câu (2d) Cho  ABC (AB=AC), gọi M trung điểm BC a) Chứng minh AM  BC b) Đường thẳng qua B vng góc BA cắt AM I Chứng minh CI  CA Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 ĐỀ THI CUỐI HỌC I MƠN:TỐN (Đề 20) A-Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Trong câu có lựa chọn A, B, C, D, khoanh tròn vào chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu Kết phép tính A B  : 12 25 C 25 12 D Câu Kết phép tính 37 : 32 : A 314 B 35 Câu Từ tỉ lệ thức A a d  c b C 15 D 39 a c  suy : b d B b d  a c C a d  b c D a b  d c Câu Nếu x = x2 : A B 36 C 81 D 18 c Câu Để hai đường thẳng c d song song với ( hình ) góc x : A 300 C 120 x d B 600 0 D 60 120 A 400 B 900 C 1500 D 600 (Hình 1) Câu 6: Tính số đo y hình vẽ bên? 900 y 1200 1500 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 II TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Tìm x a/ x   1 b/  12 x  6 13 13 Bài 2: (2,0 đ) Ba lớp tham gia trồng vườn trường: số trồng lớp 7B số trồng lớp 7A số trồng lớp 7C Biết số trồng lớp 7C nhiều số trồng lớp 7A 28 cây, tính số trồng lớp? Bài (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông A AB = AC Qua đỉnh A kẻ đường thẳng xy cho xy không cắt đoạn thẳng BC Kẻ BD CE vuông góc với xy (D  xy , E  xy ) �  ACE � a) Chứng minh : DAB b) Chứng minh : ABD = CAE c) Chứng minh : DE = BD + CE Bài (0.5 điểm): Cho 3x  y z  x y  3z x y z = = Chứng minh rằng: = = 2 3x-2y)/4 = (2z-4x)/3 = (4y-3z)/2 = (12x-8y)/16 = (6z-12x)/9 = (8y-6z)/4 = (12x-8y + 6z-12x + 8y-6z)/(16+9+4) {12x - = 8y = {6z - 12x {x/2 = y/3 {z/4 = x/2 {y/3 = z/4 x/2 = y/3 = z/4 = {8y - 6z = Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MƠN: TỐN - LỚP (Đề 21) A / PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 đ) I/ Chọn phương án trả lời câu sau ghi vào giấy thi: Câu 1: Nếu a/ Câu 2: Nếu a/ x  x : 15 b/ c/ d/ x 4 x : b/ c/ d/ 16 Câu 3: Số sau số vô tỉ : a/ b/ 100 c/ -1, (23) d/ Câu 4: Biểu thức (-5)8 (-5) viết dạng lũy thừa : a/ 2511 b/ (-5)24 c/ (-5) 11 Câu 5: Cho hàm số y = f ( x) = x2 -1 Ta có f (-1) = ?a/ -2 c/ -3 d/ d/ (-5)5 b/ Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Câu 6: Cho a, b, c đường thẳng phân biệt Nếu a b b  c : b/ a  c a/ a khơng cắt c c/ a//c d/ a c Câu : Góc xAC góc ngồi  ABC đỉnh A :     a/ xAC  B  C    b/ xAC  BAC  C  c/ xAC  BAC  d/ xAC  90 Câu :  CDE  HIK có CD = HI ; DE = IK  CDE =  HIK : a/ CE = HK   b/ D I c/ a b d/ a b II/ Xác định tính (Đ) , sai ( S ) khẳng định sau ghi vào giấy thi : Câu 1: Nếu hai số có giá trị tuyệt đối chúng hai số đối Câu 2: Mỗi điểm trục số biểu diễn số hữu tỉ Câu 3: Nếu y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ Câu 4: Hai góc chung đỉnh có số đo hai góc đối đỉnh B / PHẦN TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1: Thực hiên phép tính: a/    5  3  3   28 :     5  5 b/ 16 :   c/ 2.25 125 Bài : Tìm x biết : a/ 0,1 x - = 0,75 b/  Bài : Lan Ngọc định làm nước mơ từ kg mơ Theo công thức 2kg mơ ngâm với 2,5 kg đường Lan bảo cần kg đường ,còn Ngọc bảo cần 6,25 kg đường Theo em ,ai ? Vì ? Bài : Cho tam giác ABC vng A, kẻ AH vng góc với BC ( H  BC ) Trên tia đối tia HA lấy điểm D cho HD = AH a/ Chứng minh  AHB =  DHB b/ Chứng minh BD CD  c/ Cho ABC 60 Tính số đo góc ACD Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Bài 5: Tìm x biết (x – 7)x+1 – (x – 7)x+11 = ĐỀ THI CHẤT LƯỢNG HỌC I Tốn: (Đề 22) Phần I (2 đ) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Hãy chọn phương án (Viết vào làm chữ đứng trước phương án chọn) Câu 1: Kết phép tính 36.34.32 là: A: 2712 B: 348 C: 312 D: 27 48 Câu 2: Giá trị x thoả mãn đẳng thức (3x  1)3  27 A: B: C: - Câu 3: Số ( 5) có bậc là: A: ( 5) = B: ( 5) = -5 D: - Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 C: Số ( 5) khơng có bậc D: 25 = - 25 = -5 Câu 4: Cho hàm số y = f ( x) x  ta có: A: f (0)  B: f (2)  C: f ( 1)  D: Cả ba câu Câu 5:Điểm có toạ độ sau khơng nằm đường thẳng y  x A: (0;0) B: (-1;2) C: (-2;-4) D: (-2;4) Câu 6: Nếu a số hữu tỉ thì: A: a số tự nhiên B: a số nguyên C: a số vô tỉ D: a số thực Câu 7: Đường thẳng xy đường trung trực đoạn đường thẳng AB nếu: A: xy vng góc với AB B: xy qua trung điểm AB C: xy vng góc với AB A B D: xy vng góc với AB qua trung điểm AB Câu 8: hình : chọn cặp tam giác nhau: A: ∆PQR=∆PQS S R B ∆PTQ=∆SRT C: ∆STP=∆RTQ T D: ∆SRP=∆SRQ P Q Phần II: TỰ LUẬN Câu 1: (2 đ) Đồ thị hàm số y  a qua M(2;-3) x a, Xác định hệ số a b, Trong điểm sau điểm thuộc đồ thị hàm số N(-1;6) P( ;18 ) Câu 2: (2,5đ) Ba đội máy san đất làm khối lượng công việc Đội thứ hồn thành cơng việc ngày, đội thứ làm ngày, đội thứ hồn thành cơng việc ngày Hỏi đội có máy? Biết số máy đội thứ nhiều đội máy thứ máy ( suất máy nhau) Câu 3: (3,5đ) Cho ∆ABC có AB = AC kẻ BD vng góc với AC; CE vng góc với AB( D  AC;E  AB) Gọi O giao điểm BD CE Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 0933050267 Chứng minh: a, BD = CE b, ∆OEB = ∆ODC c, AO tia phân giác góc BAC Câu 4: Cho a, b, c số thực khác 0, thoả mãn điều kiện: � b� � a� � c� � � � � � � 1 � 1 � 1 � Tính giá trị biểu thức P = � � � a c b a bc b c a c  a b   c a b ... Bài 1: Thực phép tính (1, 5đ) a) 11 12     12 15 12 71 10 b) 1 �  4.�  � �2 � Bài 2: Tìm x, biết (1, 5đ) a) x  � 1 b)  �x  � � 2� c) x    Bài 3: (2đ).Tính số học sinh lớp 7A lớp. .. Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ 09330502 67 A= 1 1      1. 2 2.3 3.4 18 .19 19 .20 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I Mơn Toán Lớp (Đề 12 ) I TRẮC NGHIỆM: (2 điểm) Câu :  4  3 giá trị x :... 2,4 là: A 1, 8 -1, 8 B -3 C D -3 Câu 3: Các cặp số hữu tỉ ? A 3 12 16 Câu 4: Dãy số A) B 14 15 C 9 13 D 5 5 5 5 ; ; ; xếp theo thứ tự tăng dần : 14 11 5 5 5 5 ; ; ; 14 11 B) 5 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 , Đề thi học kì 1 môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay