Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 7

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:44

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài 1: (4 điểm) Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) nhóm học sinh nam ghi lại bảng sau : 138 141 145 145 139 141 138 141 139 141 140 150 140 141 140 143 145 139 140 143 a) Lập bảng tần số? b) Thầy giáo đo chiều cao bạn? c) Số bạn có chiều cao thấp bao nhiêu? d) Có bạn có chiều cao 143 cm? e) Số giá trị khác dấu hiệu bao nhiêu? f) Chiều cao bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? Bài 2: (6 điểm) Số lỗi tả kiểm tra môn Anh văn học sinh lớp 7B cô giáo ghi lại bảng ? Giá trị (x) Tần số (n) 3 5 10 N = 32 a) Dấu hiệu ? Tìm mốt cảu dấu hiệu b) Rút ba nhận xét dấu hiệu? c) Tìm số lỗi trung bình kiểm tra? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng? ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ Bài 1: (4 điểm) Điểm số lần bắn xạ thủ thi bắn súng ghi lại sau 8 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 a) Lập bảng tần số? b) Xạ thủ bắn phát súng? c) Số điểm thấp lần bắn bao nhiêu? d) Có lần xạ thủ đạt điểm 10 ? e) Số giá trị khác dấu hiệu bao nhiêu? f) Tìm tần số điểm 8? Bài 2: (6 điểm) Điểm kiểm tra học kì I mơn tốn học sinh lớp A ghi lại sau: Giá trị (x) Tần số (n) 2 5 7 10 N = 32 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Dấu hiệu ? Tìm mốt dấu hiệu ? b) Rút ba nhận xét dấu hiệu? c) Tìm số trung bình cộng? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ Nội dung Bài 4đ Điểm a) Chiều cao (x) 138 139 140 141 143 145 150 Tần số ( n) b) Thầy giáo đo chiều cao 20 bạn c) Số bạn có chiều cao thấp hai bạn d) Có hai bạn cao 143cm e) Số giá trị khác dấu hiệu f) Chiều cao bạn chủ yếu thuộc vào khoảng 140cm đến 141cm N=20 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a) Dấu hiệu là: Số lỗi tả kiểm tra môn Anh văn học sinh lớp 7B Mốt dấu hiệu là: M0 = (lỗi) b) Một số nhận xét - Có kiểm tra mắc lỗi nhiều 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1% - Có ba kiểm tra mắc lỗi lỗi chiếm tỉ lệ 9,3% - Phần nhiều kiểm tra mắc lỗi chiếm tỉ lệ 27,9% c) * Số trung bình cộng : 1,25 6đ X= 2.3 + 3.6 + 4.9 + 5.5 + 6.7 + 9.1+ 10.1 146 » 4.6 (lỗi) = 32 32 0,5 0,25 0,25 0,25 1,5 d) n O Tổng 10 x 10đ Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ Nội dung Bài 4đ Điểm a) Số điểm (x) 10 Tần số ( n) 5 N = 20 b) Xạ thủ bắn tất 20 phát súng c) Số điểm thấp lần bắn điểm d) Có lần xạ thủ đạt điểm 10 e) Số giá trị khác dấu hiệu f) Tần số điểm 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 a) Dấu hiệu là: Điểm kiểm tra học kì mơn tốn học sinh lớp 7A Mốt dấu hiệu là: M0 = 10 điểm b) Một số nhận xét - Có HS đạt điểm cao 10(điểm) chiếm tỉ lệ xấp xỉ 3,1% - Có hai HS bị điểm thấp 2(điểm) chiếm tỉ lệ xấp xỉ 6,3% - Phần đông HS làm kiểm tra 6(điểm) có 7HS chiếm tỉ lệ xấp xỉ 21,9% c) * Số trung bình cộng : 2.2 + 4.5 + 5.4 + 6.7 + 7.6 + 8.5 + 9.2 + 10 196 X= = = 6,125 (điểm) 32 32 6đ 1,25 0,5 0,25 0,25 0,25 1,5 d) n 2 Tổng 10 x 10đ Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ A PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm ) Em khoanh tròn đáp án Đúng Bài Điều tra số giấy vụn thu lớp trường A ghi lại bảng sau (đơn vị tính kilogam): 58 57 60 58 57 61 60 60 61 58 61 57 Câu 1: Bảng gọi là: A Bảng “tần số” B Bảng “phân phối thực nghiệm” C Bảng thống kê số liệu ban đầu C Bảng dấu hiệu Câu 2: Đơn vị điều tra là: A 12 B Trường THCS A C Học sinh D Một lớp học trường THCS A Câu 3: Các giá trị khác là: A B 57; 58; 60 C 12 D 57; 58; 60; 61 Bài Số cân nặng 20 HS (làm tròn đến kg) lớp ghi lại sau: Số cân nặng (x) Tần số (n) 28 30 31 Câu 4: Dấu hiệu điều tra là: A Số cân nặng học sinh lớp C Số cân nặng 20 học sinh Câu 5: Số giá trị dấu hiệu là: A B 202 Câu 6: Mốt dấu hiệu là:: A 45 B B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) 32 36 45 N = 20 B Một lớp D Mỗi học sinh C 20 D C 31 D 32 Bài 1: (6 điểm) Thời gian giải xong tốn (tính phút) học sinh lớp ghi lại bảng sau: 10 13 15 10 13 15 17 17 15 13 15 17 15 17 10 17 17 15 13 15 a/ Dấu hiệu gì? Số giá trị khác bao nhiêu? b/ Lập bảng “tần số” tìm mốt dấu hiệu c/ Tính số trung bình cộng d/ Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 2: (1 điểm) Điểm kiểm tra “1 tiết” mơn tốn “tổ học sinh” ghi lại bảng “tần số” sau: Điểm (x) Tần số (n) Biết điểm trung bình cộng 6,8 Hãy tìm giá trị n n 10 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN GIẢI C D D A D D B PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Đáp án Bài Số điểm a/ Dấu hiệu thời gian làm toán học sinh điểm b/ Bảng “tần số” (6 điểm) Giá trị (x) 10 13 15 17 Tần số (n) N = 20 điểm M0 = 15 c/ Tính số trung bình cộng X 10   13   15   17  289 = =14,45 20 20 Theo bài: (1 điểm) điểm       10 1  6,8   n 1 50   n  6,8 8n 50+9n = 54,4 + 6,8n 2,2n = 4,4  n=2 điểm ... 32 36 45 N = 20 B Một lớp D Mỗi học sinh C 20 D C 31 D 32 Bài 1: (6 điểm) Thời gian giải xong tốn (tính phút) học sinh lớp ghi lại bảng sau: 10 13 15 10 13 15 17 17 15 13 15 17 15 17 10 17 17 ... Bài Số điểm a/ Dấu hiệu thời gian làm toán học sinh điểm b/ Bảng “tần số (6 điểm) Giá trị (x) 10 13 15 17 Tần số (n) N = 20 điểm M0 = 15 c/ Tính số trung bình cộng X 10   13   15   17 ... c) Tìm số trung bình cộng? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ Nội dung Bài 4đ Điểm a) Chiều cao (x) 13 8 13 9 14 0 14 1 14 3 14 5 15 0 Tần số ( n) b) Thầy giáo đo chiều cao 20 bạn c) Số bạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 7 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn đại số lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay