Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 7

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:44

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP Đề Số Bài 1: ( 2,0 điểm ) Cho hàm số y = f(x) = 2x + a/ Tính f(4) ; f(– 2) b/ Tính giá trị x y = f(x) = -1 Bài 2:( 2,0 điểm ) Trong hình vẽ mặt phẳng tọa độ Oxy sau: a/ Xác định tọa độ điểm A, điểm B b/ Đánh dấu vị trí điểm C( 1; ), D (-3 ; -2 ) y A 1 -4 -3 -2 -1 O -1 x B -2 -3 -4 Bài 3: ( 1,0 điểm) Hai đại lượng x y sau có tỷ lệ thuận tỷ lệ nghịch với khơng? Vì sao? x y 114 76 57 38 12 19 Bài 4: ( 2,5 điểm ) Biết 36 lít xăng nặng 28 kg Hỏi có 70 kg xăng lít xăng ? Bài 5: ( 2,5 điểm) Cho biết công nhân xây dựng hoàn thành nhà 84 ngày Hỏi cần phải tăng thêm công nhân để hồn thành nhà 54 ngày? ( Năng suất công nhân nhau) Hết Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN GIẢI ĐÁP ÁN Bài (2,0 điểm) a/ f(4)=2.4+5=13 0,5 điểm b/ f(x)=2x+5=-1 0,5 điểm 2x=-6 x=-3 0,5 điểm b/ Đánh dấu điểm C, D ( có đường dóng hồnh độ, tung độ) Bài (2,5 điểm) Bài (2,5 điểm) 0,5 điểm F(-2)=2(-2)+5=1 Bài a/ A(-2;4) (2,0 điểm) B(4;-1) Bài (1,0 điểm) BIỂU ĐIỂM Hai đại lượng x y sau tỷ lệ nghịch với Vì x.y=2.114=3.76=4.57=6.38=12.19=228 0,5 điểm 0,5 điểm 1,0điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Số lit khối lượng xăng hai đại lượng tỷ lệ thuận 0,5 điểm 36 l xăng nặng 28kg, 70 kg xăng tích x 36 x  28 70  x  90 1,0 điểm Kết luận 0,5 điểm Vì xây nhà nên số công nhân số ngày hoàn thành hai đại lượng tỷ lệ nghịch 0,5 điểm cơng nhân hồn thành 84 ngày, để hồn thành 54 ngày số cơng nhân x: 54x=9.84 x =14 Số công nhân cần tăng thêm: 14-9=5 Kết luận 0,5 điểm 1,0 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Học sinh có lời giải khác đáp án, lập luận kết đến ý cho điểm tối đa ý Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP Đề Số I/ Phần trắc nghiệm Câu 1(0.5đ): Hai đại lượng x y cho bảng sau Thì đại lượng y đại lượng x x y A/ Tỉ lệ thuận với sai B/ Tỉ lệ nghịch với 12 C/ Cả hai Câu 2(0.5đ): Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ đại lượng x củng tỉ lệ nghịch với đại lượng y theo hệ số tỉ lệ A/ a = B/ a = C/ a = D/ a = Câu.3 (1đ): Nối câu cột bên trái với câu cột bên phải Nếu đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ a Nếu đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ k a x1.y1 = x2.y2 =……… b y = k.x c x.y = a x x x d     y1 y2 y3 Câu 4(1đ): Cho hàm số y = f(x) = x + Thì f(-5) A/ - B/ C/ D/ 10 II/ Phần tự luận Câu 1(4đ): Cho hàm số y = x a Hãy xác định hệ số a b Tính f(2) c Vẽ đồ thị hàm số dã cho d Những điểm sai đậy thuộc đồ thị hàm số A(-2; -3), B(- 1; 0), C(1;1) Câu 2(3đ): Bảy mươi viên gạch liếp ược 28 m2 sàn nhà Hỏi 50 m2 sàn nhà cần viên gạch bơng Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP Đề Số I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Hãy khoanh tròn vào chữ trước câu trả lời nhất: Câu 1: Cho hàm số y = f(x) = 2x Tại x = , f(2) có giá trị A B C Câu 2: Cho hàm số y = x đđó hệ số tỉ lệ k là: A B C Câu 3: Cho hàm số y = 4.x , với x = y có giá trị A B 12 C 13 Câu 4: Cho hàm số y = x , với x = y có giá trị A B C Câu 5: Cho hàm số y = f(x) Nếu f(1) = 2, giá trị của: A x=2 B y = C x =1 Câu 6: Hai đại lượng y x tỉ lệ thuận với theo hệ số tỉ lệ thuận D D D 14 D 14 D f(x) = 1 Khi x = 2, y bằng: D A B C 11 Câu 7: Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = x ? A (1; -1) B.(1; 1) C.(-1; 1) D.(0; -1) Câu 8: Hình chữ nhật có diện tích khơng đổi, chiều dài tăng gấp đơi chiều rộng sẽ: A Tăng gấp đôi B Không thay đổi C Giảm nửa D Giảm lần Câu 9: Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số a, x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là: 1 A a B -a C D  a a Câu 10: Cho biết hai đai lượng x y tỉ lệ nghịch với x = y =15 hệ số tỉ lệ A B 120 C 115 D 26 Câu 11: Nếu y = k.x ( k  ) thì: A y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k B x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ k C y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ k D x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ k Câu 12: Đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lượng x theo hệ số k, x tỉ lệ nghịch với y theo hệ số là: 1 A k B -k C D  k k II TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài 1:(2điểm) Một người với vận tốc km/h a Hãy biểu diễn quãng đường y (km) người thời gian x (giờ) b Vẽ đồ thị hàm số Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c Từ đồ thị hàm số cho biết người km? Bài 2:(2điểm) Cho hàm số y = ax a Tìm a biết điểm M(-3; 1) thuộc đồ thị hàm số b Điểm N(-5;2) có thuộc đồ thị hàm số khơng? Bài 3:(3điểm) Ba lớp 7A1 , 7A2 , 7A3 hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ thu tổng cộng 370kg giấy vụn Hãy tính số giấy vụn lớp, biết số giấy vụn thu ba lớp tỉ lệ nghịch với 4; 6; HƯỚNG DẪN GIẢI I/ TRẮC NGHIỆM: (3 điểm): Khoanh tròn câu trả lời ( câu 0,25đ ) Câu Đáp án D C B C C B C D A 10 B 11 A 12 A II/ TỰ LUẬN: (5 điểm) Bài Nội dung a/ Vẽ đồ thị y= 5x y(km) Điểm 1,0 10 A O x(h) b Đồ thị y = 5x tia OA O(0;0) A(2;10) c Từ đồ thị y = 5x ta có x = y = 10 Trong h người 10 km a Do M(-3; 1) thuộc đồ thị hàm số y = ax nên : 1 y a= => y =  x   => a =  3 x b Điểm N(-5;2) không thuộc đồ thị hàm số y =  x Vì N(-5;2) nên với x = -5; y =  (-5)= ≠ 3 0,5 0,5 Gọi số giấy vụn thu chi đội 7A1 , 7A2 , 7A3 x, y, z (kg) 0,75 1 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x y z   x + y + z = 370 1 x y z xyz 370 370        600 1 1 1 15  10  12 37   6 60 60  x = 150(kg), y = 100(kg), z = 120(kg) Vậy Số giấy vụn thu chi đội 7A1 , 7A2 , 7A3 : 150(kg), 100(kg), 120(kg) Theo ra, ta có: 0,25 ...   600 1 1 1 15  10  12 37   6 60 60  x = 15 0(kg), y = 10 0(kg), z = 12 0(kg) Vậy Số giấy vụn thu chi đội 7A1 , 7A2 , 7A3 : 15 0(kg), 10 0(kg), 12 0(kg) Theo ra, ta có: 0 ,25 ... F( -2) =2( -2) +5 =1 Bài a/ A( -2; 4) (2, 0 điểm) B(4; -1) Bài (1, 0 điểm) BIỂU ĐIỂM Hai đại lượng x y sau tỷ lệ nghịch với Vì x.y =2 .11 4=3 .76 =4. 57= 6.38 = 12 .19 =22 8 0,5 điểm 0,5 điểm 1, 0điểm 0,5 điểm 0,5 điểm Số lit... https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP Đề Số I/ Phần trắc nghiệm Câu 1( 0.5đ): Hai đại lượng x y cho bảng sau Thì đại lượng y đại lượng x x y A/ Tỉ lệ thuận với sai B/ Tỉ lệ nghịch với 12 C/
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 7 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn đại số lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay