Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 7

9 25 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:44

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ SỐ A- TRẮC NGHIỆM:(2đ) Hãy khoanh tròn vào ý câu sau Câu 1: Thay tỉ số  1  :1,25 tỉ số số nguyên ta được:  A/ 2 B/ 6 C/ x y  x  y  24 giá trị x, y bằng: A / x  9; y  15 B/ x  15; y  C/ x  6; y  18 D/ 5 Câu 2: Biết D/ x  3; y  21 Câu 3: Biết 3a = 4b a - b = 10 giá trị a, b bằng: A/ a = 30; b = 40 B/ a = 40; b = -30 C/ a = 40; b = 30 D/a = 50; b = 40 Câu 4: Ba bạn An, Bình, Hà có 44 bơng hoa, số bơng hoa ba bạn tỉ lệ với 5; 4; Vậy An nhiều Hà hoa? A/ 14 B/ 10 C/ 11 D/ 12 B/TỰ LUẬN:( Điểm) Bài 1: ( 3đ) Tìm x, y biết 4 a) :  :  x  x b)  y x  y  99 Bài 2:(3đ).T ìm độ dài ba cạnh tam giác, biết chu vi tam giác 24m độ dài ba cạnh tỉ lệ với số 3; 4; Bài 3: (2đ) Tìm số a, b, c, d Biết a: b: c : d = : : : 3a + b -2c + 4d = 105 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ SỐ I/ TRẮC NGHIỆM (4 điểm) Khoanh vào chữ đầu câu trả lời mà em cho  1     Kết là:  4 A B 20 20      .   Kết là:  18   10  1 A B 3 : Kết là: 5 23 23 A B 3 81 : Kết là: A B 16.2 .2 Kết là: 32 A B 12  Giá trị x là: x A 26 B 28 Tìm x, biết : 81 Cho m = - : A 20 D 20 D D C 23 D 23 C 36 D C D C 30  1   1  x :      Kết x :     1 B C 27 243 B m = – A m = C Bài 1: (1điểm) Tính 5     10  Bài 2: (1điểm) Tìm x , biết : D C m = m = – II/ TỰ LUẬN (6điểm) a) D 27 b) 64   12012 25 1 243 D m Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt a) https://giasudaykem.com.vn 11 x  0, 25  12 b)  x  15  32 Bài 3: (2điểm) Các cạnh tam giác có số đo tỉ lệ với số 3; 4; Tính cạnh tam giác biết chu vi 13,2 cm Bài 4: (1điểm) a) So sánh 290 536 b) Viết số 227 318 dạng luỹ thừa có số mũ HƯỚNG DẪN GIẢI I/ TRẮC NGHIỆM (4điểm) Mỗi câu (0,5đ) Câu Đáp án A C C D C B D D II/ TỰ LUẬN (6điểm) Bài (1đ) Nội dung a) Tính b) Tính (1đ) 90 0,5 23    5 a) Tìm x  Điểm 7 11 0,5 0,5 b) Ta có  x 15    5  x 1  x  1 (2đ) Gọi x, y, z số đo cạnh tam giác Ta x y z   x + y + z = 13,2 x y z x + y + z 13,     1,1   12 Vậy x = 3,3 ; y = 4,4 ; z = 5,5 Độ dài cạnh tam giác 3,3cm ; 4,4cm ; 5,5cm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) 290   25   3218 18 (2đ) 536   52   2518 18 0,5 18 18 Vì 32 > 25 nên 32 > 25 Do 290 > 536 0,5 b) 227   23   89 0,5 318   32   99 0,5 9 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Hãy chọn đáp án Câu 1: Kết phép tính A  1     bằng:  4 20 B 20 C 20 D 20 D D    Câu 2: Kết phép tính   .   bằng:  18   10  A B Câu 3: Kết phép tính : bằng: 5 A 23 B 23 C Câu 4: Kết phép tính 813 : 35 bằng: A B Câu 5: Kết biểu thức 16.2 .2 bằng: 32 A Câu 6: Giá trị x phép tính: B  x  bằng: 23 D 23 C 36 D C D Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt A 5 12 B https://giasudaykem.com.vn 12 C  D.2  1   1  Câu 7: Giá trị x phép tính: x :      bằng:     A 81 B Câu 8: Cho m = - : A m = 243 C B m = – 1 27 D 1 243 D m  C m = m = – II TỰ LUẬN (8 điểm) Bài (3 điểm): Thưc phép tính: a) 1     b) 9.  :     0,5   ;        13    ; 8 c) 5     10  Bài 2: (3 điểm) Tìm x biết : 11 x  0,25  a) 12  x   (3) b)  x  15  32 c) Bài 3: (1,5 điểm) So sánh cặp số sau: a) 290 536 ; b) 227 318 Bài 4: (0,5 điểm) Tìm x để biểu thức sau đạt giá trị lớn Hãy tìm giá trị lớn A 2026 x  2013  HƯỚNG DẪN GIẢI I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi câu cho 0,25 điểm Câu Đáp án A C C D C B D D II TỰ LUẬN (6 điểm) Bài (3đ) Ý a) Nội dung 3 13 1  3 13  16 2        (2)   8 7 8  7 Điểm Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt b) 1     5     9.  :     0,5    :      :     :    27  2    5        5   5 1       10   10 10  10 18 c) a) (3đ) b) c) https://giasudaykem.com.vn 11 11 5 10  x  0,25   x   0, 25     12 12 6 12 12 11 7 x :  12 12 11 5  x  1  32  (2)  x   2  x  1  x   (3)   x    x  3  x   2 x    2x      3  x  6  2 x  9  x   a) Ta có: 290 = 25 18 = 3218; 3 b) 1 0,75 Ta có: 227 = 23 = 89 ; 318 = 32.9 = 98 0,75 Mà <  89 < 98 Vậy 227 < 318 x  2013  x  x  2013   (0,5đ) 536 = 52.18 = 2518 Mà 32 > 25  3218 > 2518 Vậy 290 > 536 (1,5đ) Ta có:  2026 2026   2013 x  2013  2 0,25 0,25  A  2013  x  2013 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ SỐ I Phần trắc nghiệm(2,0đ) Câu 1: Giá trị biểu thức  bằng: 3 5 B C– D 5 Câu 2: Cho a,b,c,d số khác Có tỉ lệ thức khác lập từ đẳng thức a.d = c.b A – Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A B C D Một kết khác 300 200 Câu 3: Kết so sánh A 2300 = 3200 B 2300 > 3200 C 2300 < 3200 D Không so sánh Câu 4: Biểu diễn sau sai ? 17 B C  0,4(16)  1, (54)  0,2(3) 12 11 30 II Phần tự luận:(8,0đ) Câu 5: Thực phép tính cách hợp lí A D 13  0,52 25 a) 15   19  15  34 21 b) (–2)3.( 34 17 3 1 –0,25) : (  ) 4 Câu 6: Tìm x, biết: x  : 0,3 b) (23:4).2(x+1) = 64 a) : Câu 7: Hưởng ứng phong trào kế hoạch nhỏ Liên Đội, ba chi đội 7A, 7B, 7C thu tổng cộng 120 kg giấy vụn Biết số giấy vụn thu ba chi đội tỉ lệ với 9; 7; Hãy tính số giấy vụn chi đội thu Câu So sánh a) 13 38 b) 235 15 B Đáp án: I, Trắc nghiệm Câu Đáp án B D II, Tự luận Câu (3.0đ): 15 19 15 15 15 19   1  = (  a) )+(  )–1 34 21 34 17 21 34 34 17 = b) (–2)3.( Câu (2 đ) + –1 15 17 = 17 (1,5 đ) 1 –0,25) : (  ) = –3 (1,5 đ) 13 C A Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn x 13 a) :  : 0,3  x = b) x = 4 15 Câu (2 đ) Gọi số giấy vụn 7A, 7B, 7C thu a, b, c kg a  b  c 120 a b c a b c suy   = = (1đ)   a + b + c = 120  9 987 24 Vậy a = 5.9 = 45 (kg) b = 5.7 = 35 (kg) c = 5.8 = 40 (kg) (1 đ) Câu (1,0đ) 13 13 a) > b) 15= 225 < 235  39 38 Ta có: ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ SỐ A/ TRẮC NGHIỆM: (4 đ) Hãy chọn ý câu sau ghi vào làm Câu 1: Giá trị biểu thức A = A/ 1 B/ 2 3  4        Câu 2: Cho x  30; y  70 y A/ x < B/ x > y Câu 3: Biết x  0,573  x A/ 1,247 B/ 1,427 3 21 a giá trị a là: 10 14 14 A/ B/ 5 n Câu 5: Tích a  a n2 A/ a n2 B/  2a  C/ D/ D/ Cả A, B,C C/ x < y C/ -1,274 D/-1,247 Câu 4: Biết C/ 24 C/  a  a  D/ 2n 24 D/ a n Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 6: Viết gọn tích 22  24  23 ta A/ 28 B/ 29 C/ D/ x y x  y  18 x , y  A/ x  7; y  11 B/ x  8; y  10 C/ x  10; y  Câu 7: Biết Câu 8: Tính giá trị M = 36  A/ 47 B/ D/ x  11; y  ta 16 C/ 27 D/ 45 B/ TỰ LUẬN: ( 6điểm) Bài 1: (3 đ ) Tính a) 32  81 8 b)  :     c) 3, 75   7,   2,8  3, 75 Bài 2: (2 đ ) Tìm a ,b biết a)  a  2009    b  2010   2 b) a  2010  2009 Bài 3: (1đ) Tìm x, y, z biết 2x = 3y = 6z x + y + z = 1830 ...  5 1       10   10 10  10 18 c) a) (3đ) b) c) https://giasudaykem.com.vn 11 11 5 10  x  0,25   x   0, 25     12 12 6 12 12 11 7 x :  12 12 11 5  x  1  32... 13 38 b) 235 15 B Đáp án: I, Trắc nghiệm Câu Đáp án B D II, Tự luận Câu (3.0đ): 15 19 15 15 15 19   1  = (  a) )+(  ) 1 34 21 34 17 21 34 34 17 = b) (–2)3.( Câu (2 đ) + 1 15 17 = 17 (1, 5... 25   3 218 18 (2đ) 536   52   2 518 18 0,5 18 18 Vì 32 > 25 nên 32 > 25 Do 290 > 536 0,5 b) 2 27   23   89 0,5 318   32   99 0,5 9 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN ĐẠI SỐ LỚP ĐỀ SỐ I TRẮC
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 7 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn đại số lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay