Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 7 mới nhất

32 28 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HK I TOÁN I Số hữu tỉ số thực 1) Lý thuyết 1.1 Số hữu tỉ số viết đƣợc dƣới dang phân số a với a, b ¢ , b  b 1.2 Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ a b a b x y    a b Với x = ;y= m m m m m a b a b x y   m m m a c a c a c x.y   Với x = ; y = b d b.d b d a c a d a.d x: y  :   b d b c b.c 1.3 Tính chất dãy tỉ số a c e a c e ac e ac       b d f b d  f b d  f b d (giả thiết tỉ số có nghĩa) 1.4 Mối quan hệ số thập phân số thực: 1.5 Một số quy tắc ghi nhớ làm tập a) Quy tắc bỏ ngoặc: Bỏ ngoặc trƣớc ngoặc có dấu “-” đồng thời đổi dấu tất hạng tử có ngoặc, trƣớc ngoặc có dấu “+” giữ ngun dấu hạng tử ngoặc b/ Quy tắc chuyển vế: Khi chuyển số hạng từ vế sang vế đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng Với x, y, z  Q : x + y = z => x = z – y 2) Bài tập: Dạng 1: Thực phép tính Bài 1: Tính: Gia sư Tài Năng Việt a) https://giasudaykem.com.vn  5  3          5 Bài 2: Tính 6 21 a) b) (- 7)2 + d) 8 15  18 27 b) c)  2      10  3.  7   12   2 d) 3,5      7  11 33  c)  :   12 16  25 16 e 100 1 + ( )0 16 Bài 3: Thực phép tính cách tính hợp lí:     a)   2.18  :   0,2   25    b) 3 19  33 8 c) 16    0,5  23 21 23 21 Bài 4: Tính cách tính hợp lí a) 21 26    47 45 47 b) Bài 5: Tính c) 3 5 b)    4 6 13 38 35     25 41 25 41  1 f)     4  5  5 e) 12,5.    1,5.    7  7  2 d) 12.     3 3 1 a)    7 2 15 18    12 13 12 13 2 54.204 c) 255.45 Dạng 2: Tìm x Bi 6: Tỡm x, bit: a) x +  b)  x  Bài 7: a) Tìm hai số x y biết:  c) x x y x + y = 28  b) Tìm hai số x y biết x : = y : (-5) x – y = - 1  c)  x   5  2004   y  0,4  100 Bài 8: Tìm ba số x, y, z biết rằng:   z  3 678 0 x y y z  ,  x + y – z = 10 d) x2 = 16 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 9: Tìm x, biết a) x   25 : 23 2 5 b)  x  3 c) x    d)  12 x56 13 13 Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ: ĐN: Giá trị tuyệt đối số hữu tỉ x, kí hiệu x khoảng cách từ điểm x tới điểm x nÕu x  trục số x =  -x nÕu x góc = 900) + Chứng minh vng góc với hai đƣờng thẳng song song vng góc với đƣờng thẳng ĐỀ THAM KHẢO Đề Bài 1: (2đ) Thực phép tính (Tính hợp lý): Gia sư Tài Năng Việt a) https://giasudaykem.com.vn 36 11 13 + + 0,5 41 24 41 24 - 13 : b) 23 Bài 2:(1,5đ) Tìm x biết: a) x - = b) x   = Bài 3: (2 đ) : Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; Hỏi đơn vị sau năm đƣợc chia tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau năm 225 triệu đồng tiền lãi đƣợc chia tỉ lệ thuận với số vốn góp Bài 4: (3,5đ) Cho góc nhọn xOy Trên tia Ox lấy điểm A, tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Trên tia Ax lấy điểm C, tia By lấy điểm D cho AC = BD a) Chứng minh: AD = BC b) Gọi E giao điểm AD BC Chứng minh:  EAC =  EBD c) Chứng minh: OE phân giác góc xOy HẾT Đề 2: PHỊNG GD& ĐT KRƠNG PĂK ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 08-09 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn TRƢỜNG THCS VÕ THỊ SÁU MƠN: TỐN Thời gian: 90 phút (khơng kể thời gian giao đề ) Bài 1: Thực phép tính (bằng cách hợp lý ) a) 5 16   0,5   27 23 27 23 6 b) 35 : ( )  45 : ( ) 1 1 c) 25     2     5  2 Bài 2: Tìm x, biết: a) 2 x b) x  Bài 3: Nhân dịp đợt phát động “Tết trồng cây” liên đội trƣờng THCS Võ Thị Sáu Bốn lớp 7A, 7B, 7C, 7D trồng đƣợc 210 Tính số trồng đƣợc lớp Biết số trồng đƣợc lớp theo thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4, Bài 4: Vẽ đồ thị hàm số y = - x Bài 5: Cho ABC  DEF Biết   A  420 , F  680 Tính góc lại tam giác?  Bài 6: Cho ABC có A  900 Kẻ AH vng góc với BC (H  BC ) Trên đƣờng thẳng vuông góc với BC B lấy điểm D khơng nửa mặt phẳng bờ BC với điểm A cho BD = AH Chứng minh rằng: a) AHB  DBH b) AB // DH   c) Tính ACB , biết BAH  350 ĐỀ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Học sinh chọn câu đánh dấu (X) lên câu chọn: Câu 1: Nếu x  x  a x  ; b x  3 ; c x  81; d x  81 Câu 2: Cho 12  Giá trị x là: x a x  ; b x  3 ; c x  27 ; d x  27 Câu 3: Khẳng định sau đúng: a  2   2 ; 2 6 b    ;   1 c    ; 8   16 d  2    25 Câu 4: Cho đƣờng thẳng m,n,p Nếu m//n, p  n thì: a m//p; b m  p; d m  n c n//p; Câu 5: Khẳng định sau đúng: a Hai góc đối đỉnh b Hai góc đối đỉnh bù c Hai góc đối đỉnh phụ d Hai góc đối đỉnh µ N µ Để VABC VMNP theo trƣờng hợp góc ¶ , B Câu 6: Cho VABC VMNP , biết: µ AM – cạnh – góc (g-c-g) cần thêm yếu tố nào: a AB  MN ; b AB  MP ; c AC  MN ; d BC  MP II/ PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: thực phép tính: a) :       ;  7 3 Bài 2: Tìm x: b)         11 11   Gia sư Tài Năng Việt a) https://giasudaykem.com.vn  x  3 ; 5 Bài 3: Tìm x,y biết: b) x  6,8 x y  x  y  36 12 µ  300 Bài 4: Cho VABC vng A có B a Tính Cµ b Vẽ tia phân giác góc C cắt cạnh AB D c Trên cạnh CB lấy điểm M cho CM=CA Chứng minh: VACD VMCD d Qua C vẽ đƣờng thẳng xy vng góc CA Từ A kẻ đƣờng thẳng song song với CD cắt xy K Chứng minh:AK=CD e Tính · AKC Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Khẳng định sau đúng: a 0,  5  I ; b 25  I ; Câu 2: Chọn câu đúng: x  d 3, 4Ô 7 a x ; c c x  c   ¡ ; b x  ; 5 x   ; 7 d Tất sai Câu 3: Cho đƣờng thẳng e,d,f Nếu e//d,e//f thì: b d  f a d//f c Hai câu a b d Hai câu a b sai Câu 4: Chọn câu trả lời đúng: µ 750 Góc D ¶ bằng: Cho hình vẽ, biết c//d C 1 c 750 ¶  750 a D 1 C ¶  850 b D d D ¶  950 c D ¶  1050 d D e Câu 6: Khẳng định sau sai: a Một tam giác có góc vng b Một tam giác có ba góc nhọn c Trong tam giác có nhiều góc tù d Trong tam giác vng, hai góc nhọn bù Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II/ PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: thực phép tính: a)       ; 3  7 b) 27.92 33.25 Bài 2: Tìm x: 2 a) x     ;   b) x   Bài 3: Cho y tỉ lệ thuận với x x = y = c) Hãy biểu diễn y theo x d) Tìm y x = 9; tìm x y  8 Bài 4: Tìm x,y,z x y z   x  y  z  21 µ  2C µ Tính B µ µ C Bài 5: Cho VABC , biết µ A  300 , B Bài 6: Cho góc nhọn xOy ; tia Ox lấy điểm A B (A nằm O,B) Trên Oy lấy điểm C,D (C nằm O,D) cho OA=OC OB=OD Chứng minh: a) VAOD VCOB b) VABD VCDB c) Gọi I giao điểm AD BC Chứng minh IA=IC; IB=ID Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Nếu a  a bằng: a 2; b 4; c 8; d 16 Câu 2: Kết phép tính 28 : 22 là: a 210 ; b 26 ; c 216 ; d 24 Câu 3: Xem hình cho biết khẳng định chứng tỏ a//b: A a a ảA4 B 1800 b µ A1  B b ¶ c µ A3  B B d Tất c Câu 4: Cho hình vẽ sau, tìm x: a x  1200 120 b x  500 c x  700 50 x II PHẦN TỰ LUẬN d x  1700 Bài 1: Tính 5 a)     : ; 3 6 b) 5,7  3,6  3.(1,  2,8) Bài 2: Tìm x: a)  2  x    ;  3 b) x   ; Gia sư Tài Năng Việt c) https://giasudaykem.com.vn x  2,5 Bài 3: Cho biết hai đại lƣợng x y tỉ lệ nghịch với x = y = 15 a) Hãy biểu diễn y theo x b) Tính giá trị y x = 6; x =  10 c) Tính giá trị x y = 2; y =  30 Bài 4: Cho hình vẽ: a) Vì m//n? C m b) Tính µ C n 1000 c D Bài 5: Cho VABC có M trung điểm BC, tia đối tia MA lấy điểm E cho ME=MA Chứng minh: a) VMAB VMEC b) AC//BE c) Trên AB lấy điểm I , tia CE lấy K cho BI=CK Chứng minh : I, M, K thẳng hàng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: Câu 1: Giá trị biểu thức A=   23  32  là: a A = 2; b A = 4; c A = 0; d A = Câu 2: Kết phép tính  2 là: b  5; a 5; Câu 3: Cho biết a ; c  1; d x  , x là: b 3 ; c 81; d  81 Câu 4: Khẳng định sau đúng: a 25,6754 > 25,7; b – 6,78546 > – 6, 77656 ; c  0,2176 >  0,2276; d 0,2(314) = 0,2314 µ  2C µ, số đo góc B C là: Câu 5: Cho VABC có : µ A  600 B µ  1000 , C µ  500 ; a B µ  1200 , C µ  600 ; b B µ  800 , C µ  400 ; c B µ  600 , C µ  300 d B µ P µ , cách viết Câu 6: Cho VABC VMNP có: AB=PN; CB=PM; B sau đúng: a VABC VPNM ; b VBAC VPNM ; c VCAB VNMP ; d VBCA VMNP II/ PHẦN TỰ LUẬN: Bài 1: Thực phép tính: Gia sư Tài Năng Việt a) 25  https://giasudaykem.com.vn 5 b)    :    1 21 ;     Bài 2: Tìm x: b) x  a) x   ;  ; c) 35.x  312 Bài 3: Cho biết x y hai đại lƣợng tỉ lệ thuận có giá trị theo bảng: Điền giá trị thích hợp vào trống: x -8 y 72 -3 -18 -36 Bài 4: Điền vào chỗ trống: a A b a) B¶2 và….là cặp góc so le b) B¶2 và… cặp góc đồng vị B c) B¶2 và… cặp góc đối đỉnh d) B¶2 và… cặp góc phía c Bài 6: Cho VABC , vẽ AH  BC (H  BC), tia AH lấy D cho AH=HD Chứng minh: a) VABH VDBH b) AC=CD c) Qua A kẻ đƣờng thẳng song song với BD cắt BC E Chứng minh H trung điểm BE Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ 8: PHÒNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I HUYỆN BÙ ĐĂNG NĂM HỌC 2010 - 2011 Mơn: Tốn ĐỀ CHÍNH Thời gian làm bài: 90 phút THỨC Câu 1: (2 điểm) Thực phép tính: 1 a) (  ) :  25 3 103  2.53  53 b) 55 Câu 2: (1,5 điểm) Để làm xong công việc cần 12 công nhân Nếu số công nhân tăng thêm ngƣời thời gian hồn thành cơng việc giảm đƣợc giờ? (Giả sử suất làm việc công nhân nhƣ nhau) Câu 3: (3 điểm) a) Vẽ đồ thị hàm số y = 3x b) Tìm toạ độ điểm A, biết A thuộc đồ thị hàm số A có tung độ c) Tìm điểm đồ thị cho điểm có tung độ hồnh độ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 4: (2,5 điểm) Cho tam giác ABC có góc A = 900 AB = AC Gọi K trung điểm BC Chứng minh a)  AKB =  AKC b) AK  BC c) Từ C vẽ đƣờng vng góc với BC cắt đƣờng thẳng AB E Chứng minh EC // AK Câu 5: (1điểm) So sánh: 2515 810 330 HƢỚNG DẪN CHẤM TOÁN NĂM HỌC 1010 – 2011 Nội dung Câu 3 3 (  ) :  25 = (3 ) : 1a – 25 0,5 = 4.4 – 25 0,25 16 – 25 = – 0,25 103  2.53  53 23.53  2.53  53 = 55 55 = 1b Điểm (2   1) 55 0,25 0,25 0,25 11.5 55 53 = 25 0,25 Số Công nhân sau tăng: + 12 = 20 (ngƣời) 0,25 Tóm tắt: 0,5 12 Cơng nhân làm xong cơng việc Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 20 Công nhân làm xong công việc x ? Số công nhân thời gian hồn thành cơng việc đại lƣợng tỉ lệ nghịch Ta có 3a 3b 3c 0,5 12 x 5.12 = (giờ)  suy x = 20 20 Trả lời: Nếu số Công nhân tăng ngƣời thời gian hồn thành cơng việc giảm – = 0,25 Chọn x = suy y = toạ độ điểm B(1;3) 0,25 Đồ thị hàm số y = 3x qua gốc toạ độ O(0;0) 0,25 Đồ thị hàm số đƣờng thẳng qua hai điểm O,B HS vẽ đồ thị 0,5 A thuộc đồ thị hàm số y = 3x có tung độ nên = x suy x = 0,5 Vậy A(2;3) 0,5 Gọi C(n;n) điểm có tung độ hồnh độ 0,25 Do C thuộc đồ thị hàm số nên: n = 3n  2n =  n = 0,5 Vậy C(0;0) trùng với gốc toạ độ điểm cần tìm 0,25 Học sinh vẽ hình ; viết GT, KL 0,5 B K A a) Xét  AKB =  AKC có: E C 0,25 AB = AC ; AK cạnh chung ; BK = KC 0,5  AKB =  AKC (C – C – C) 0,25     b) Theo câu a) BKA  CKA ; BKA CKA  1800 0,5 0,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn   Suy BKA  CKA  1800  900 0,25 Chứng tỏ AK  BC c) AK  BC (theo câu b) ; EC  BC (GT) 0,25 0,25 Suy AK //EC (cùng song song với BC) 2515 = (52)15 = 530 0,25 810 330 = (23)10.330 = 230.330 = 630 0,25 Do 530 < 630 0,25 Vậy 2515 < 810 330 0,25 ...  411 d) Bài 27: Tính 1/     4 2/    3  3/ 2,5 7/    10 8/    : 390 13 0 13 / 273 : 93 5 12 / 3 4/ 25 : 1 10/       3 2 12 0 40 11 / 4 14 / 12 53: 93 ; 16 /... Bài 2: Tính 6 21 a) b) (- 7) 2 + d) 8 15  18 27 b) c)  2      10  3.  7   12   2 d) 3,5      7  11 33  c)  :   12 16  25 16 e 10 0 1 + ( )0 16 Bài 3: Thực phép... 6 13 38 35     25 41 25 41  1 f)     4  5  5 e) 12 ,5.    1, 5.    7  7  2 d) 12 .     3 3 1 a)    7 2 15 18    12 13 12 13 2 54.204 c) 255.45 D¹ng 2:
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 7 mới nhất , Đề cương ôn tập học kỳ 1 môn toán lớp 7 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay