10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 7

20 23 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:44

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 10 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I TOÁN (Đề 1) Câu 1: (3 điểm) Hãy chọn câu trả lời tập sau ghi vào làm chữ đứng trước câu trả lời 1) Kết phép tính 6 A 12 2) Biết  12   là: 8 B 12 C 12 D 12   x Giá trị x bằng:  20 C D -2 15 A B M A N 3) Cho ABC MNP hình vẽ A góc A = góc M C góc M = góc B B góc M = góc C D góc A = góc N C B Ta có đẳng thức sau: P 4) Giá trị biểu thức M  3  2,5 5  1,5 là: A B C -6 D -3 5) Cho đường thẳng cắt hai đường thẳng song song Khi số cặp góc đồng vị tạo thành là: A B C D 6) Cho hàm số y = f(x) = -2x + Khẳng định sau đúng: A f(-1) = B f(0) = C f( ) = Câu 2: (1,5 điểm) Tính giá trị biểu thức sau D f(2) = Gia sư Tài Năng Việt a)       https://giasudaykem.com.vn b)   1      9  729 Câu 3: (1,5 điểm) Biết độ dài ba cạnh tam giác tỉ lệ với 2; 5; Tính độ dài cạnh tam giác biết cạnh nhỏ ngắn cạnh lớn 14m Câu 4: (3 điểm) Cho tam giác ABC, có góc A = 900 Tia phân giác BE góc ABC ( E  AC ) Trên BC lấy M cho BM=BA a) Chứng minh BEA BEM b) Chứng minh EM  BC c) So sánh góc ABC góc MEC Câu 5: (1 điểm) Tìm số nguyên n cho biểu thức sau số nguyên: P  2n 1 n 1 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề số I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 ĐIỂM) Chọn câu trả lời câu sau  2 1  Câu 1: Kết phép tính:    bằng:    2  A  1 3  2   5 B .    2   C . D   Câu 2: Cho x  y x – y = 12 giá trị x y là: A x = 19, y = B x = 18, y = C x = 28, y = 16 D x = 21, y = 12 Câu Phân số viết dạng số thập phân vô hạn tuần hoàn là: A B C  D 10 Câu Hai đại lượng x y tỉ lệ thuận với nếu: A y = a x C y = ax ( với a  0) B y = ax D x y = a Câu 5: Cho hàm số y = f(x) = - 3x f(2) B – A C D - Câu 6: Nếu đường thẳng cắt hai đường thẳng song song hai góc so le trong: A.bằng C.Kề B.Bù D Kề bù Câu Tam giác ABC có góc A= 30 , góc B= 70 góc C bằng: A 1000 B.900 C 800 ˆ; ˆ ˆ Câu 8: Cho  HIK  MNP biết H M D.700 ˆ Để  HIK =  MNP theo trường hợp IN góc - cạnh - góc cần thêm điều kiện sau đây: A HI = NP B IK = MN C HK = MP II TỰ LUẬN (8 ĐIỂM) Bài 1: Tính (hợp lý có thể) (1,25 điểm) a)  22 3 8 b) 33  5 D HI = MN Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài : Tìm x: (1,25 điểm) a)  x  21 b) x  20 10 Bài 3: (1 điểm) vẽ đồ thị cuả hàm số y = 2x Bài 4: (1 điểm) Cho biết mét lưới B40 nặng khoảng kg Hỏi nhà bạn Lan cần rào mảnh vườn 100 mét cần kg lưới loại Bài (3 đ)Cho tam giác ABC Trên tia đối tia AB lấy D cho AD=AB, tia đối tia AC lấy điểm E cho AE = AC a) Chứng minh : BE = CD b) Chứng minh: BE // CD c) Gọi M trung điểm BE N trung điểm CD Chứng minh: AM=AN Bài 6/ (0,5 đ) Tìm a,b,c biết : a  b  c a –b =15 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Phần I.Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời,trong có phương án đúng.Hãy chọn phương án đúng(ghi vào làm chữ đứng trước phương án lựa chọn)  3   là:   Câu Kết phép tính A B 1 C D 1 2 8 Câu Giá trị x đẳng thức x - 0,7 = 1,3 là: A 0,6 -0,6 B -2 C D -2 Câu Cho x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch hai cặp giá trị tương ứng chúng cho bảng x -2 y 10-4 Giá trị ô trống bảng là: A.-5 B 0,8 C.-0,8 D.Một kết khác Câu Cho hàm số y = f(x) = 1- 4x.Khẳng định sau đúng? A.f(-1) = -5 B f(0,5) = C.f(-2) = D.f(0) = Câu Số 36 có bậc hai là: D 62 A B -6 C -6 Câu Khẳng định sau đúng? Cho đường thẳng d điểm O nằm d.Số đường thẳng qua điểm O vng góc với đường thẳng d là: A.1 B.2 D.vô số C.3 Câu Cho tam giác ABC có A = 200, B  1200 Số đo C là: A 800 B 300 Câu Khẳng định sau sai? C 1000 Nếu hai đường thẳng a, b vng góc với O suy ra: D 400 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tuyển tập 22 đề thi học mơn Tốn lớp A a b cắt B Mỗi đường thẳng phân giác góc bẹt C a đường trung trực b D a b tạo thành hai cặp góc vng đối đỉnh Phần II Tự luận (8 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính nhanh: a) 11 - + 13 + 0,5 - 36 24 41 24 41 b) 23 - 13 : 5 Câu 2: (2 điểm) Ba đơn vị kinh doanh góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; Hỏi đơn vị sau năm chia tiền lãi? Biết tổng số tiền lãi sau năm 225 triệu đồng tiền lãi chia tỉ lệ thuận với số vốn góp Câu 3: (3điểm) Cho góc nhọn xOy Trên tia Ox lấy điểm A, tia Oy lấy điểm B cho OA = OB Trên tia Ax lấy điểm C, tia By lấy điểm D cho AC = BD a) Chứng minh: AD = BC b) Gọi E giao điểm AD BC Chứng minh:  EAC =  EBD c) Chứng minh: OE phân giác góc xOy Câu 4.Tìm giá trị x,y thỏa mãn: x  27 2011   y  10 2012  Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Phần I Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án, có phương án đúng.Hãy chọn phương án (viết vào làm chữ trước phương án lựa chọn) Câu 1: Nếu x  x  A x  3; B x 3; Câu 2: Cho 12 4 C x  81; D x 81 C x 27 ; D x  27 Giá trị x là: x A x  3; B x 3; Câu 3: Khẳng định sau đúng: A 2  1 4 2  2 3 ; B    6  ; C      16 ;  D   2   Câu Cho hàm số y = f(x) = – 4x Khẳng định sau ? A.f(-2) = 9; B f( ) = 1; C.f(-1) = -5; D.f(0) = Câu Công thức x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch ? A.2x = ; 2y B y = 5x; C.xy = 8; D = xy Câu 6: Cho đường thẳng m,n,p Nếu m//n, p  n thì: A m//p; B m  p; C n//p; D m  n Câu 7: Khẳng định sau đúng: A Hai góc đối đỉnh B Hai góc đối đỉnh bù C Hai góc đối đỉnh phụ D Hai góc đối đỉnh Câu 8: Cho ABC MNP , biết: A  M , B  N Để ABC MNP theo trường hợp góc – cạnh – góc (g-c-g) cần thêm yếu tố nào: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tuyển tập 22 đề thi học mơn Tốn lớp A AB  MN ; C AC  MN ; B AB  MP ; D BC  MP Phần II Tự luận (8 điểm) Câu (2 điểm): Thực phép tính: 3 a)  4   17  :   b) 5  ; 45   5  11 45 Câu (2 điểm): Một ôtô chạy từ A đến B với vận tốc 40km/h hết 20 phút.Hỏi ơtơ chạy từ A đến B với vận tốc 50km/h hết thời gian? Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có A = 900 AB = AC.Gọi K trung điểm BC a) Chứng minh  AKB =  AKC AK  BC b) Từ C vẽ đường thẳng vng góc với BC cắt đường thẳng AB E.Chứng minh EC // AK c) Tính góc BEC Bài (1 điểm): Cho a = b = c Tìm giá trị biểu thức A = a  b  c a  2b  c Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm (2đ) Khoanh tròn vào chữ đứng trước đáp án 1) Cho x  0, 75 1 Giá trị x A C – 1,5 B -1 D -2 2) Hệ thức sau đúng: A.32 3 3    2 32 B.32 3 3   35 C 32 3 3  35 D.32 3 3   36 3) Cho hàm số y  f x  2 x A.0    2x ;Tính f      có kết : B 1 C D 3 2 4) Công thức thể x y đại lượng tỉ lệ nghịch A.y = a – x C a = B y = ax D y = xy 5) Cho  ABC MNQ , biết AB = 5cm Cạnh có độ dài 5cm MNQ : A Cạnh MN B Cạnh NQ C Cạnh MQ D Khơng có cạnh 6) Cho đường thẳng cắt đường thẳng song song Khi số cặp góc đồng vị tạo thành : A B 1 7) Kết biểu thức    C D 5    A 3 B C 1 4 ˆ ˆ D.-3 ˆ ˆ 8, Cho tam giác MNQ có N  60 ; Q  40 Hai tia phân giác N Q cắt K Số đo góc NKQ A.500 B.900 C.1000 D.1300 x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn II Tự luận (8đ) Câu (2đ) : a, Tìm x biết 3  x  20 b, x   7 Câu (2đ) : Đồ thị hàm số y=ax đường thẳng qua M (-2; 1) a) Hãy xác định hệ số a b) Tìm tọa độ điểm B, Q thuộc đồ thị hàm số trên, biết hoành độ B 4, tung độ Q Câu (1đ): Tìm số nguyên n cho biểu thức sau có giá trị nguyên A  3n  n 1 Câu (3đ) : Cho góc nhọn xOy Lấy M điểm nằm tia phân giác Ot góc xOy Kẻ MQ  Ox(Q Ox) ; MH  Oy ( H Oy) a) Chứng minh MQ = MH b) Nối QH cắt Ot G Chứng minh GQ = GH c) Chứng minh QH  OM Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Phần –Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, có phương án Hãy chọn phương án (viết vào làm chữ đứng trước phương án lựa chọn) Câu Cho biết hai đại lượng x y tỉ lệ nghịch với x = -3 y = Hệ số tỉ lệ là: A -3 B C 24 D -24 Câu Kết phép tính  24. 2. 22 : A 26 B 28 C 27 D 88 Câu Cho hàm số y = f(x) = 4x – 10, f( 2) bằng: A B -2 C.18 D -18 Câu Trong mặt phẳng toạ độ,cho điểm A(0;1),B(2;1),C(3;0),D(1;3) Điểm nằm trục hoành Ox? A.điểm B B.điểm A C.điểm C D.điểm D Câu Cho y =f(x) = 2x2 -3.Kết sau sai? A.f(0) = -3 B.f(2) =1 C.f(1) = -1 D.f(-1) = -1 Câu Cho ABC = MNP Biết gócA= 500 , góc B = 700 Số đo góc P : A 600 B 700 C 500 D.Một kết khác Câu Phát biểu sau đúng: A Hai cạnh góc tam giác hai cạnh góc tam giác hai tam giác B Một cạnh hai góc tam giác cạnh hai góc tam giác hai tam giác C Ba cạnh tam giác ba cạnh tam giác hai tam giác D Một đường thẳng cắt hai đường thẳng tạo thành hai góc sole bù hai đường thẳng song song với Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Trong phát biểu sau phát biểu sai : A Trong tam giác vuông, hai góc nhọn phụ B Hai đường thẳng vng góc với đường thẳng thứ ba chúng song song với C Hai góc đối đỉnh D Hai góc đối đỉnh Phần 2- Tự luận (8 điểm) Bài 1: Thực phép tính (1,5đ) 11 15  12  3 b)     a) 12   71  12 10 32 4 Bài 2: Tìm x, biết (1,5đ) x    a) b)   x       c) 1 x    Bài 3: (2đ).Tính số học sinh lớp 7A lớp 7B, biết lớp 7A lớp 7B học sinh tỉ số học sinh hai 7A 7B : Bài (2đ): Cho tam giác ABC có góc A = 900 Trên cạnh BC lấy điểm E cho BE = BA Tia phân giác góc B cắt AC M a/ Chứng minh ABM = EBM b/ So sánh AM EM c/ Tính số đo góc BEM Bài 5: (1đ) Chứng tỏ rằng: 87 – 218 chia hết cho 14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Phần I : Trắc nghiệm khách quan *Điền dấu “x” vào thích hợp với nội dung câu sau: Nội dung Câu x số thực x số hữu tỉ Với x  Q ta ln có Nếu e x Đúng Sai ≥ -x b c  f bc = ef 25  49  25  49 Nếu cạnh hai góc tam giác cạnh hai góc tam giác hai tam giác Nếu ba đường thẳng a, b, c thỏa mãn: a//b, b//c a//c *Khoanh tròn chữ trước câu trả lời câu sau 7) 1 3   3  3 = B A 8) ( 4)2 C D C 16 D -16 = A B -4 9) Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = -2x: A.(5;10) B (5;-10) C.(10;5) D.(10;-5) 10) Tam giác ABC có góc A góc B 200 số đo góc C bằng: A.600 B 800 C 1200 D.1400 11) Cho tam giác DEF MNP hình vẽ Khi ta có : D A D  M ˆˆ ˆˆ B D  PC E  N ˆˆ D F  M ˆˆ F Phần II Tự luận E N M P Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Tuyển tập 22 đề thi học mơn Tốn lớp Câu (1đ) Thực phép tính: a)  2  1 :  25    b) 10  2.53  53  55 Câu (1 đ) Tìm x biết: a)  2 x      b) x   Câu (1,5 đ) Biết đồ thị hàm số y = bx qua A(3; 2) a, Tìm hệ số b vẽ đồ thị hàm số b, Biết đồ thị hàm số qua hai điểm D E với hoành độ D -1,5 tung độ E Hãy tìm tọa độ điểm D E Câu (3đ) Cho tam giác ABC Từ trung điểm M BC, kẻ MD // AB (D thuộc AC) ME // AC (E thuộc AB) Chứng minh rằng: a Góc ACB góc EMB b Tam giác EBM tam giác DMC c Tam giác EDM tam giácCMD d ED = ½ BC Câu (0,5đ) Tìm giá trị nhỏ biểu thức sau: H = x    x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Phần I: Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Mỗi câu sau có nêu bốn phương án trả lời, có phương án Hãy chọn phương án (viết vào làm chữ đứng trước phương án lựa chọn) Câu 1: Nếu x  x bằng: A B C D 16 Câu 2: Kết phép tính 3 bằng: A 34 B 38 C 312 Câu 3: Hệ thức hệ thức sau: A  3 3 B C 9 D 316 3 D   9 Câu 4: Số kết phép tính: 20 A 1 B 20 1 Câu 5: Kết biểu thức  A 3 1 20   C 11 1 20 5 5   16  : B C 1 4 D  D -3 Câu 6: Trong điểm sau: M(0; -1); N( ; 1 ); P( ; ); Q( ;1 ), điểm không thuộc đồ thị 3 2 hàm số y = 2x - ? A điểm M B điểm N C điểm P D điểm Q Câu 7: Cho đường thẳng cắt hai đường thẳng song song Khi đó, số cặp góc so le tạo thành là: A B C D Câu Có đường thẳng qua điểm cố định vng góc với đường thẳng cho trước? A B C D vô số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Phần II Tự luận (8 điểm) Câu 1: (2,5 điểm) Tính giá trị biểu thức sau: a) 1    16 2 b)  39 4   912 Câu 2: (2,5 điểm) Cho đồ thị hàm số y = (m - )x (với m số) qua điểm A(2;4) a) Xác định m; b) Vẽ đồ thị hàm số cho với giá trị m tìm câu a Câu 3: (3 điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, đường cao AH vng góc với BC H Trên tia đối tia HA lấy điểm D cho HA = HD a) Chứng minh BC tia phân giác góc ABD b) Chứng minh CA = CD Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Phần I Trắc nghiệm khách quan (2 điểm) Hãy chọn viết vào làm em chữ đứng trước phương án trả lời em cho câu hỏi sau Kết phép tính (- 0,2) (- 0,2) A (- 0,2)5 B (- 0,2)6 C (0,2) D (0,2)5 Giá trị x thoả mãn đẳng thức ( 3x – 5) = - 27 A 2 B C D 3 3 2 Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = - 5x ? A ( 1;0) B ( 1; - 5) Cho hàm số y = - 3x Khi f( - 2) A - 12 B 12 Nếu C ( - ; 1) D (2; - ) C D – C 18 D 81 x = x A B Cho đường thẳng cắt đường thẳng, số cặp góc đồng vị tạo thành A B C D Cho  ABC vuông A, ABC = 600 Gọi CM tia phân giác ACB ( M  AB) Số đo AMC A 300 Cho hình vẽ B 600 C 750 D 150 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Số cặp tam giác hình A A B H B C D D C II Tự luận Câu (2 điểm) Cho hàm số y = x a, Vẽ đồ thị hàm số b, Biết điểm M (-4;m) thuộc đồ thị hàm số cho Tìm m Câu (1,5 điểm) Một tam giác có cạnh tỉ lệ với 2; 3; Biết chu vi tam giác 24cm Tính độ dài cạnh tam giác Câu (3,5 điểm ) Cho ABC có BAC = 900 Kẻ AH vng góc với BC H Trên đường thẳng vng góc với BC B lấy điểm D cho BD = AH a, Chứng minh: AHB = DBH b, Chứng minh: AB // DH c, Tính ACB biết BAH = 350 2 Câu (1 điểm) Cho 3a  b  Tính a a  b2 b Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ 10 I Phần trắc nghiệm: (2 điểm) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Kết phép tính: ( - 0,2)3.(- 0,2 )2 là: A ( - 0,2)5 Giá trị B ( - 0,2)6 C ( 0,2)6 D ( 0,2)5 bằng: 49 A B C D  49 7 Đại lượng y tỉ lệ thuận với đại lượng x theo hệ số tỉ lệ thì: A y = 3.x B y = x C y = x D x = 3.y C D -2 Cho hàm số y = - 3.x f(2) bằng: A B (-6) Trong điểm sau điểm thuộc đồ thị hàm số: y = -5.x A (1;0) B (1;-5) C (-5;1) D (2;-5) Trong phát biểu sau phát biểu nội dung tiên đề ơclit: A Cho đường thẳng có đường thẳng song song với đường thẳng đó: B Qua điểm nằm ngồi đường thẳng có vơ số đường thẳng song song với đường thăng C Qua điểm nằm ngồi đường thẳng có đường thẳng song song với đường thẳng D Qua hai điểm ngồi đường thẳng có đường thăng song song với đường thẳng A () d C Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Cho hình vẽ:   ABH = ACH theo trường hợp đây? A Cạnh – cạnh – cạnh C Góc- góc – góc B Cạnh – góc - cạnh D Góc – cạnh – góc Trên hình vẽ góc A3 góc nào? A B B ACH C A1 D E Phần II: Tự luận điểm Câu ( điểm ): Thực phép tính  a,     15 12 20  Câu ( điểm ): 1  19    2,5  0, 25 .b, 25.    1 2       a, Tìm x biết x 3  2 b, Tìm số x, y, z biết rằng: x  y  z x  y  z 90 Câu 3( điểm ): Cho tam giác ABC có AB = AC Kẻ BD vng góc với AC; CE  AB (D  AC; E  AB ) Gọi O giao điểm BD CE Chứng minh: a, BD = CE b,  OEB =  ODC c, AO tia phân giác BAC P  3n  n 1 Câu ( điểm ) : Tìm n để biểu thức sau số nguyên ... 1: Thực phép tính (1, 5đ) 11 15  12  3 b)     a) 12   71  12 10 32 4 Bài 2: Tìm x, biết (1, 5đ) x    a) b)   x       c) 1 x    Bài 3: (2đ).Tính số học. .. trước câu trả lời câu sau 7)  1 3   3  3 = B A 8) ( 4)2 C D C 16 D -16 = A B -4 9) Điểm sau thuộc đồ thị hàm số y = -2x: A.(5 ;10 ) B (5; -10 ) C. (10 ; 5) D. (10 ; -5) 10 ) Tam giác ABC có góc...       c) 1 x    Bài 3: (2đ).Tính số học sinh lớp 7A lớp 7B, biết lớp 7A lớp 7B học sinh tỉ số học sinh hai 7A 7B : Bài (2đ): Cho tam giác ABC có góc A = 900 Trên cạnh BC lấy
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 7 , 10 đề thi học kì 1 môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay