Đề thi kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 7

16 23 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:42

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ THI GIỮA HỌC MƠN TỐN LỚP ĐỀ SỐ Câu (3,0 điểm) Điểm kiểm tra mơn tốn lớp 7A thống kê sau: 10 10 10 9 9 7 a) Dấu hiệu gì? b) Hãy lập bảng “tần số” c) Hãy tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu? d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét việc học toán học sinh lớp 7A Câu (1,5 điểm): Tính giá trị biểu thức 2x - 5x + 4x x = x = Câu (2,0 điểm): Cho hai đa thức: P = Q= a, Tìm bậc hai đa thức b, Tính P + Q; P - Q Câu 4: (3,0 điểm) Cho ΔABC vuông A Đường phân giác BD Vẽ DH ⊥ BC (H ∈ BC) a) Chứng minh ΔABD = ΔHBD b) Chứng minh AD < DC c) Trên tia đối AB lấy điểm K cho AK = HC Chứng minh ΔDKC cân Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC MƠN TỐN LỚP Đáp án Câu Điểm Câu a) Dấu hiệu điểm kiểm tra mơn tốn lớp 7A 0,5 b) Giá trị (X) 10 Tần số (n) 4 0,75 N = 30 0,75 c) ( điểm ) 0,25 0,75 d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng, nhận xét việc học toán học sinh lớp 7A Câu a) x = giá trị biểu thức x= giá trị biểu thức Câu a) P có bậc 0,75 0,75 0,25 Q có bậc 0,25 b) P + Q = 0,75 P–Q= 0,75 Câu 0,25 a) (cạnh huyền – góc nhọn) 0,75 b) Vì => AD = DH (2 cạnh tương ứng) (1) 0,25 Gia sư Tài Năng Việt DHC vuông H => DH < DC (2) Từ (1) (2) suy ra: AD < DC c) (c.g.c) https://giasudaykem.com.vn 0,25 0,5 0,5 0,25 => => Câu A = 0,25 cân D 0,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài 1: (4,0 điểm) Một giáo viên thể dục đo chiều cao (tính theo cm) nhóm học sinh nam ghi lại bảng sau 138 141 145 145 139 141 138 141 139 141 140 150 140 141 140 143 145 139 140 143 a) Lập bảng tần số? b) Thầy giáo đo chiều cao bạn? c) Số bạn có chiều cao thấp bao nhiêu? d) Có bạn có chiều cao 143 cm? e) Số giá trị khác dấu hiệu bao nhiêu? f) Chiều cao bạn chủ yếu thuộc vào khoảng nào? Bài 2: (6,0 điểm) Số lỗi tả kiểm tra môn Anh văn học sinh lớp 7B cô giáo ghi lại bảng đây? Giá trị (x) 10 Tần số (n) 1 a) Dấu hiệu gì? Tìm mốt cảu dấu hiệu b) Rút ba nhận xét dấu hiệu? c) Tìm số lỗi trung bình kiểm tra? d) Dựng biểu đồ đoạn thẳng? N = 32 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án đề kiểm tra tiết học mơn Tốn lớp Nội dung Bài Điểm a) Chiều cao (x) 138 Tần số (n) 139 140 141 143 145 150 N = 20 1,5 b) Thầy giáo đo chiều cao 20 bạn 0,5 c) Số bạn có chiều cao thấp hai bạn 0,5 d) Có hai bạn cao 143cm 0,5 e) Số giá trị khác dấu hiệu 0,5 f) Chiều cao bạn chủ yếu thuộc vào khoảng 140cm đến 141cm 0,5 a) Dấu hiệu là: Số lỗi tả kiểm tra mơn Anh văn 1,25 học sinh lớp 7B Mốt dấu hiệu là: M0 = (lỗi) 0,5 b) Một số nhận xét - Có kiểm tra mắc lỗi nhiều 10 lỗi, chiếm tỉ lệ 3,1% 0,25 - Có ba kiểm tra mắc lỗi lỗi chiếm tỉ lệ 9,3% 0,25 - Phần nhiều kiểm tra mắc lỗi chiếm tỉ lệ 27,9% 0,25 c) * Số trung bình cộng X = 2.3+ 3.6 + 4.9+ 5.5+ 6.7+ 9.1+ 10.1 = 146 » 4.6 (lỗi) 32 32 1,5 d) n 2,0 O 10 x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Bài 1: Điểm kiểm tra mơn Tốn 20 học sinh liệt kê bảng sau: 7 10 10 7 9 8 Hãy chọn chữ in hoa đứng trước kết ghi vào giấy làm 1) Số giá trị dấu hiệu phải tìm A 10 B C 20 D 12 2) Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 10 C 20 D 3) Tần số học sinh có điểm 10 là: A B C D C D C D C 7,82 D.7,65 4) Tần số học sinh có điểm là: A B 5) Mốt dấu hiệu là: A B 6) Số trung bình cộng là: A 7,55 B 8,25 II PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Bài 2: (6,0 điểm) Theo dõi thời gian làm tập (tính theo phút) 30 học sinh (ai làm được) ghi lại sau: 10 5 8 8 10 9 9 9 10 10 14 14 14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) Bảng đươc gọi bảng gì? Dấu hiệu cần tìm hiểu gì? b) Lập bảng “tần số” tính số trung bình cơng c) Tìm mốt dấu hiệu nêu nhận xét d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ A Trắc nghiệm (2,0 điểm) Câu Điền vào chỗ trống câu sau: a Dấu hiệu là: b Tần số là: c Cơng thức tính số trung bình cộng là: Câu 2: Khoanh tròn vào đáp án câu sau Theo dõi thời gian làm tốn (tính phút) 40 học sinh, thầy giáo lập bảng sau: Thời gian (x) 10 11 12 Tần số (n) 3 N = 40 a Bảng gọi là: A Bảng “tần số” B Bảng “phân phối thực nghiệm” C Bảng thống kê số liệu ban đầu C Bảng dấu hiệu b Mốt dấu hiệu là: A B C D 10 C D c Số giá trị dấu hiệu là: A 40 B 72 d Số giá trị khác dấu hiệu là: A B C.8 D Câu Có dạng biểu đồ em học? A B C D B Tự luận (8,0 điểm) Câu 4: Điểm kiểm tra mơn Tốn học kỳ I 33 học sinh lớp 7A ghi bảng sau: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 6 7 7 10 6 a Dấu hiệu gì? Số giá trị bao nhiêu? b Lập bảng tần số rút số nhận xét c Vẽ biểu đồ đoạn thẳng d Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu Câu 5: Trồng rừng Diện tích rừng tập trung tỉnh Lào Cai số năm, từ năm 2000 đến năm 2008 (tính theo nghìn ha) cho biểu đồ sau: a Cho biết dạng biểu đồ n b Năm 2006 tỉnh Lào Cai trồng bao 18 17,8 16 15,5 nhiêu ha? 14 12 c Từ năm 2000 đến 2008 diện tích rừng 12,5 trồng tỉnh Lào Cai tăng lên 8,3 11,6 10 7,6 ha? 2000 2004 2005 2006 2007 2008 x Câu 6: Điểm kiểm tra “1 tiết” mơn Tốn “tổ học sinh” ghi lại bảng “tần số” sau: Điểm (x) 10 Tần số (n) n Biết X 8,0 Hãy tìm giá trị n Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án đề kiểm tra tiết học mơn Tốn lớp Đáp án Câu Thang điểm 1a Là vấn đề hay tượng mà người điều tra quan tâm 0,25 1b Là số lần xuất giá trị bảng tần số 0,25 1c x1 n1 X x2 n2 xk nk N 0,25 2a A 0,25 2b B 0,25 2c A 0,25 2d D 0,25 C 0,25 4a - Điểm kiểm tra mơn Tốn học kỳ I 33 học sinh lớp 7A 0,75 - Có 33 giá trị 0,75 4b Bảng tần số x 10 n N = 33 0,75 * Nhận xét: 0,25 - Điểm số thấp là: 0,25 - Điểm số cao là: 10 0,25 - Số điểm 6; chiếm tỉ lệ cao 4c n 1,0 10 O 4d 10 11 x - Số trung bình cộng 0,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 3.1 4.4 5.3 6.9 7.7 8.6 9.2 10.1 33 X 16 15 54 49 48 18 10 0,5 213 6,45 33 33 0,75 - M0 = 5a - Biểu đồ đoạn thẳng 0,5 5b - Năm 2006 tỉnh Lào cai trồng 12,5 0,5 5c - Từ năm 2000 đến năm 2008 diện tích trồng rừng tăng lên 0,5 10,2 7.7 8.5 9.n 10.2 Theo đầu ta có: 8, n 109 9n 8, 14 n 109 + 9n = 112 + 8n n=3 0,25 0,25 0,25 0,25 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Hãy khoanh tròn chữ đứng trước kết đúng: Bài 1: (1,5 điểm) Theo dõi thời gian làm tốn (tính phút) 40 học sinh, thầy giáo lập bảng sau: Thời gian (x) 10 11 12 Tần số (n) 5 N = 40 Câu 1: Mốt dấu hiệu là: A B 9; 10 C 8; 11 D 12 Câu 2: Số giá trị dấu hiệu là: A 12 B 40 C D Câu 3: Tần số giá trị: A B 10 C D Câu 4: Tần số học sinh làm 10 phút là: A B C D Câu 5: Số giá trị khác dấu hiệu là: A 40 B 12 C D Câu 6: Tổng tần số dấu hiệu là: A 40 B 12 C D 10 Bài 2: (1,5 điểm) Kết thống kê số từ dùng sai văn học sinh lớp ghi lại bảng sau: Số từ dùng sai (x) Số có từ sai (n) 12 2 Câu 1: Dấu hiệu là: A Các văn B Số từ dùng sai văn học sinh lớp Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn C Thống kê số từ dùng sai D Thống kê số sai Câu 2: Tổng số văn học sinh thống kê là: A 36 B 45 C 38 D 50 Câu 3: Số giá trị khác dấu hiệu là: A B 45 C D C D Câu 4: Mốt dấu hiệu là: A 12 B Câu 5: Tổng giá trị dấu hiệu là: A 45 B 148 C 142 D 12 Câu 6: Tần số giá trị là: A B C D PHẦN II/ TỰ LUÂN: (7,0 điểm) Bài 3: (6,0 điểm) Điểm kiểm tra mơn Tốn học kỳ I 32 học sinh lớp 7A ghi bảng sau: 4 6 8 9 5 7 10 a Dấu hiệu gì? b Lập bảng “tần số” nhận xét c Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu d Vẽ biểu đồ đoạn thẳng Bài 4: (1,0 điểm) Điểm kiểm tra “1 tiết” mơn tốn “tổ học sinh” ghi lại bảng “tần số” sau: Điểm (x) 10 Tần số (n) n Biết điểm trung bình cộng 6,8 Hãy tìm giá trị n Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án đề kiểm tra tiết học mơn Tốn lớp I/ TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm) Bài 1: (1,5 điểm) Mỗi câu 0,25 điểm Câu Câu C D B B C C C D D C A A II/ TỰ LUÂN: (7,0 điểm) Bài Đáp án Điểm a) Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán học sinh lớp 7A 0,5 b) * Bảng “tần số” 0,75 Điểm (x) 10 Tần số (n) N = 32 * Nhận xét: 0,75 - Điểm kiểm tra cao nhất: 10 điểm - Điểm kiểm tra thấp nhất: điểm - Đa số học sinh điểm từ đến c) * Số trung bình cộng: 1,5 X = 2.2 + 4.5+ 5.4 + 6.7+ 7.6 + 8.5+ 9.2 + 10.1 = 196 32 * Mốt dấu hiệu: M0 = 32 = 6,125 0,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Vẽ biểu đồ đoạn thẳng: (2,0 điểm) 2,0 Bài Theo bài: 52 65 n 50 n n 95 6,8 50 + 9n = 54,4 + 6,8n 2,2n = 4,4 n=2 10 6,8 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... 0 ,25 2a A 0 ,25 2b B 0 ,25 2c A 0 ,25 2d D 0 ,25 C 0 ,25 4a - Điểm kiểm tra mơn Tốn học kỳ I 33 học sinh lớp 7A 0 ,75 - Có 33 giá trị 0 ,75 4b Bảng tần số x 10 n N = 33 0 ,75 * Nhận xét: 0 ,25 - Điểm số... án đề kiểm tra tiết học kì mơn Tốn lớp Đáp án Câu Thang điểm 1a Là vấn đề hay tượng mà người điều tra quan tâm 0 ,25 1b Là số lần xuất giá trị bảng tần số 0 ,25 1c x1 n1 X x2 n2 xk nk N 0 ,25 2a... https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ MƠN TỐN LỚP Đáp án Câu Điểm Câu a) Dấu hiệu điểm kiểm tra mơn tốn lớp 7A 0,5 b) Giá trị (X) 10 Tần số (n) 4 0 ,75 N = 30 0 ,75 c) ( điểm ) 0 ,25 0 ,75 d) Vẽ biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 7 , Đề thi kiểm tra giữa kì 2 môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay