Đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 7

8 31 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:42

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA GIỮA TỐN ĐỀ SỐ Câu (1.5 điểm) Thực phép tính: 1   a) 3 15 Câu (1.5 điểm) Tìm x biết: a) x   b) b) x   3 19  33 8 Câu (1 điểm) Tìm hai số a, b biết a : b = : a + b = 18 Câu (2 điểm) Ba lớp 7/1, 7/2, 7/3 lao động trồng Biết số trồng 7/1, 7/2, 7/3 tỉ lệ với số 5; 4; lớp 7/1 trồng nhiều lớp 7/3 18 Tính số trồng lớp Câu (1 điểm) Hãy phát biểu định lí hai góc đối đỉnh Áp dụng: Vẽ đường thẳng xx’ cắt đường thẳng yy’ O góc xOy = 600 Tính góc x’Oy’ Câu (3 điểm) Hình cho biết d // d’ // d’’ hai góc 700 1200 Tính góc E1; G2; G3; D4; B5; A6 A C B d 1200 D d’ 70 E G d’’ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN Câu Câu a 12 1    = 15 3 15 3 19  33 8 3 1  19  33  8 3 21  (14)   b Câu a NỘI DUNG x ĐIỂM 0,75 đ 0,5 đ 0,25 đ  11  ;  x  21 17 x     x  21 x b Câu 3  => x    4 7 x => x x Ta có: a:b= 2:4 => Mà a + b = 18   a=6, b=12 0.75 đ 0.25 đ 0.25 đ 0.25 đ a b  a b a  b 18    3 24 0,5 đ 0,5 đ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu Gọi số trồng bốn lớp 7/1, 7/2, 7/3 là: a, b, c, d (cây) Theo đề ta có: 0,5 đ a b c   a – c = 18 Áp dụng tính chất dãy tỉ số ta có: 0,5 đ a b c a  c 18     9 53 a   a  45 b   b  36 c   c  27 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ Vậy số trồng bốn lớp 7/1, 7/2, 73lần lượt 45; 36; 27 Câu Phát biểu định lí Vẽ hình góc x’Oy’ = 600 (vì đối đỉnh với góc xOy) Câu Ta có : d’//d’’  E1  C  700 (hai góc so le trong) 0,25 đ 0.5 đ 0.25 đ 0.25 đ A B 0,5 đ d 0,5 đ  G2  D  1200 (hai góc đồng vị) Vì G2  G3  1800 (hai góc kề bù) C  1200  G3  1800 d’ 70  G3  600 120 D E Ta thấy : D4  BDd '  1200 (hai góc đối đỉnh) Ta lại có : d//d’’  A5  E1  700 (hai góc đồng vị)  B4  G3  600 (hai góc đồng vị) * Ghi chú: - Học sinh giải cách khác chấm điểm tối đa G d’’ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ I TRẮC NGHIỆM (2 điểm) * Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời Câu 1: Kết phép tính 36 34 là: A 910 B 324 C 310 D 2748 Câu 2: Từ tỉ lệ thức A d c  b a a c  ( a, b, c, d  ) ta suy ra: b d a d a d B  C  b c c b D a b  d c Câu 3: Cho ba đường thẳng phân biệt a, b , c Biết a  c b  c, ta suy ra: A a b cắt B a b song song với C a b trùng D a b vng góc với Câu 4: Nếu đường thẳng cắt đường thẳng song song thì: A Hai góc phía bù B Hai góc đồng vị phụ C Hai góc so le bù D Cả ý sai II TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 5: (1,5 đ) Trong phân số sau phân số viết dạng số thập phân hữu hạn, phân số viết dạng số thập phân vơ hạn tuần hồn ? Viết dạng thập phân phân số đó: - 13 ; ; 50 Câu 6: (1,5 đ) Thực phép tính: 1 a)  b) c) (3)2 (3)3  3 15 x y Câu 7: (2 đ) Tìm hai số x y, biết:  x + y = 16 Câu 8: (1 đ) Cho đoạn thẳng AB dài cm Hãy vẽ đường trung trực đoạn thẳng AB Câu 9: (2 đ) Cho hình vẽ bên Biết d // d’ hai góc 700 1200 Tính góc D1; C2; C3; B4 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN GIẢI I/ TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án C A B A II/ TỰ LUẬN (8 điểm): Câu ĐÁP ÁN Các số ; 13 viết dạng số thập phân hữu hạn: ĐIỂM 1,5 50 = 0,25 ; 13 = 0,26 50 5 Còn số dạng số thập phân vơ hạn tuần hồn: 5 = -0,8(3) 6 a)  12  15 3 10 10    8 c) (3)2 (3)3  (3)5 b) x y x  y 16    2 35  x = = y = 5.2 = 10 Ta có: 0,5 0,5 0,5 1 Ta có : d’//d’’  D1  A  610 (hai góc so le trong)  C2  B  1000 (hai góc đồng vị) Vì C2  C3  1800 (hai góc kề bù)  1200  C3  1800  C3  600 Ta thấy : B4  C2  1000 (hai góc so le trong) 0,5 0,5 0,5 0,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ I Phần trắc nghiệm (4.0 điểm) Câu (1.0 điểm) Điền Đ (nếu đúng), điền S (nếu sai) vào ô vuông: Câu 2.(1 điểm): Khoanh tròn vào chữ đầu dòng khẳng định A Một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song hai góc đồng vị B Đường trung trực đoạn thẳng đường thẳng vuông góc với đoạn thẳng C Qua điểm A nằm ngồi đường thẳng a, có đường thẳng song song với a D.Hai góc đối đỉnh E Hai tam giác có cặp góc tương ứng Câu 3.(2.0 điểm) Điền kết vào ô vuông Câu (1.0 điểm) Xem hình bên điền vào chỗ ( ) câu sau Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) ∠EDC ∠AEB cặp góc b) ∠BED ∠CDE cặp góc c) ∠CDE ∠BAT cặp góc d) ∠TAB ∠DEB cặp góc e) ∠EAB ∠MEA cặp góc g) Một cặp góc so le khác h) Một cặp góc đồng vị khác II Phần tự luận (6.0 điểm) Câu (1,5 điểm) Tìm x biết c) |x-3,5| = 5,5; Câu (2, điểm): Số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với số 7, 8, biết số học sinh lớp 7A só học sinh lớp 7B học sinh Tính số học sinh lớp Câu 3.( 2.0 điểm): Cho tam giác ABC có ∠A= 60o,∠B = 80o Tia phân giác góc A cắt BC D Tính số đo góc ∠ADC HƯỚNG DẪN GIẢI I Phần trắc nghiệm (4,0 điểm) Câu (1.0 điểm) Mỗi ý cho 0,1 đ 1, Đ 3, S 5, Đ 7, S 9, Đ 2, Đ 4, S 6, Đ 8, S 10,S Câu (1 điểm): Mỗi ý cho 0,2 điểm Yêu cầu : A, E Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu (2.0 điểm) Mỗi ý cho 0,25 đ a) 11/30 b) 1/45 c) 49 d) -1,5 Câu (1,0 điểm) a) đồng vị b) phía c) đồng vị d) ngồi phía e) So le g) ∠MED ∠EDC h) ∠EBC ∠MED II Phần tự luận (6,0 điểm) Câu (1,5 điểm) Mỗi ý cho 0,5 đ a) x =11/7 b) x = 9/5 c ) x= x= -2,5 Câu (2, điểm): yêu cầu Gọi ẩn đặt điều kiện cho ẩn (0,5 đ) Tìm mối liên hệ (cho đ) Giải tìm kết xác (1 đ) Câu (2.0 điểm): Yêu cầu: Tính ∠BAD = 35o Tính ∠ADB = 65o Ghi chú: vẽ hình sai khơng vẽ hình khơng cho điểm ... a 12 1    = 15 3 15 3 19  33 8 3 1  19  33  8 3 21  ( 14 )   b Câu a NỘI DUNG x ĐIỂM 0 ,75 đ 0,5 đ 0,25 đ  11  ;  x  21 17 x     x  21 x b Câu 3  => x    4 7. .. điểm) Câu (1, 5 điểm) Tìm x biết c) |x-3,5| = 5,5; Câu (2, điểm): Số học sinh lớp 7A, 7B, 7C tỉ lệ với số 7, 8, biết số học sinh lớp 7A só học sinh lớp 7B học sinh Tính số học sinh lớp Câu 3.(...  D  12 00 (hai góc đồng vị) Vì G2  G3  18 00 (hai góc kề bù) C  12 00  G3  18 00 d’ 70  G3  600 12 0 D E Ta thấy : D4  BDd '  12 00 (hai góc đối đỉnh) Ta lại có : d//d’’  A5  E1  70 0 (hai
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 7 , Đề kiểm tra giữa kì 1 môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay