Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 7

13 30 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:42

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM TOÁN ĐỀ SỐ I Trắc nghiệm khách quan Hãy ghi vào phần làm thi chữ đứng trước phương án Câu 1.Trong ví dụ sau, ví dụ khơng phải phân số? A 5 B 1, C D Câu 2.Trong cặp phân số sau, cặp phân số là: 27 A ; 36 10 15 C ; 14 21 13 4 4 ; 9 8 D ; 15 20 B Câu Nếu góc A có số đo 350, góc B có số đo 550 Ta nói: A Góc A góc B hai góc bù B Góc A góc B hai góc kề bù C Góc A góc B hai góc phụ D Góc A góc B hai góc kề Câu Với điều kiện sau, điều kiện khẳng định ot tia phân giác góc xOy? A.xOt  yOt C.xOt  tOy  xOy; xOt  yOt B.xOt  tOy  xOy D.xOt  yOt II Tự luận Bài Tính nhanh: a, A      ; 7 b, B  4 18 6 21     ; 12 45 35 30 Bài Tìm x, biết: 4 a, x   ; b,  : x  ; 5 Bài dưa nặng kg Hỏi dưa nặng kilôgam? Bài Cho góc bẹt xOy Trên nửa mặt phẳng bờ xy vẽ hai tia Om, On cho xOm  600 ; yOn  1500 a, Tính: mOn ? b, Tia On tia phân giác xOm khơng? Vì sao? Bài Rút gọn biểu thức sau: A  3.5.7.11.13.37  10101 1212120  40404 -TRẢ BÀI KIỂM TRA HKII HƯỚNG DẪN CHẤM MƠN TỐN LỚP 6, HỌC KÌ II NĂM HỌC 2012 - 2013 I TRẮC NGHIỆM Mỗi câu đúng: 0,5 điểm Câu Gia sư Tài Năng Việt Đáp án https://giasudaykem.com.vn B C II TỰ LUẬN B i C Nội dung Đ i ể m 4 1 3 5               1  7 7 7 4 4 4 18 6 21 1 2 3 b, B           12 45 35 30 5  1 2   3          1   1   5 5  a, A  1 , , , 4 13 a, x    x    x  7 15 13 13 91 x : x x 15 15 60 C , , 5 5 19 b,  : x   : x    : x  7 30 19 30 150 x : x x 30 19 133 , Giọi dưa nặng x (kg) 3 7 x   x   x  :  x   x  (kg ) 4 2 3 m n 30° 150° 30° x O a, Tia On nằm hai tia Ox,Oy nên :  xOn  nOy  xOy  xOn  1800  1500  300 Tia On nằm hai tia Ox, Om y , Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn nên :  xOn  nOm  xOm  nOm  600  300  300 b, Tia On nằm hai tia Ox, Om xOn  nOm  300 Vậy tia On phân giác góc xOm 3.5.7.11.13.37  10101 5.11.10101  10101  1212120  40404 120.10101  4.10101 10101.54 54 27    10101.124 124 62 A , , , , , Lưu ý: HS làm theo cách khác cho điểm tối đa ĐỀ SỐ B ĐỀ BÀI A TRẮC NGHIỆM: (4điểm) Hãy khoanh tròn vào câu câu sau: Câu 1: Trong cách viết sau đây, cách viết không cho ta phân số ? 0, A B C D 13 9 4 6 Câu 2: Số nghịch đảo là: 11 11 11 6 A B C D 11 11 6 6 27 Câu 3: Khi rút gọn phân ta phân số tối giản là: 63 3 9 A B C D 21 7 21 Câu 4: 60 là: A 45 B 30 C 40 D 50 7 Câu 5: Số đối là: 13 7 13 7 A B C D 7 13 13 13 Câu 6: Hỗn số viết dạng phân số là: A B C D 4 4 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a ? A 10 B 12 C 14 D 16 Câu 8: Cho hai góc kề bù có góc 700 Góc lại ? A 1100 B 1000 C 900 D 1200 B TỰ LUẬN: (6điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Thực phép tính sau: 1 5 6 49 4   : a) b) c) 35 54 Câu 2: (1 điểm) Tính nhanh: 31 5 8 14 5 5    a) b)     17 13 13 17 11 11 Câu 7: Giá trị a Câu 3: (2,0 điểm) Khối trường có tổng cộng 90 học sinh Trong dịp tổng kết cuối năm thống kê được: Số học sinh giỏi số học sinh khối, số học sinh 40% số học sinh khối Số học sinh trung bình số học sinh khối, lại học sinh yếu Tính số học sinh loại Bài 4: (1,5 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ góc xOt = 400 góc xOy = 800 a Tia nằm hai tia lại ? Vì ? b Tính góc yOt ? c Tia Ot có tia phân giác góc xOy khơng ? Vì ? C ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM A TRẮC NGHIỆM: Mỗi câu 0,5 điểm Câu Đáp án B TỰ LUẬN: Câu Câu Câu A A A A Đáp án 1 5 3 40 43     a) 24 24 24 4 4 16 :    c) 5 15 6 49 (1).(7)   b) 35 54 5.9 45 31 5 8 14  31 14   5 8  a)          17 13 13 17  17 17   13 13  17 13     (1)  17 13 11 A A A Điểm Mỗi câu 0,5 đ 0,25 đ 0,25 đ A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 5 5 5           11 11 7  11 11  5  1   7 - Số học sinh giỏi trường là: 90   15 (học sinh) - Số học sinh trường là: 40 90  40%  90   36 (học sinh) 100 - Số học sinh trung bình trường là: 90   30 (học sinh) - Số học sinh yếu trường là: 90 – (15 + 36 + 30) = (học sinh) b) Câu 0,25 đ 0,25 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ 0,5 đ - Vẽ hình 0,25đ y t Câu O x a Tia Ot nằm hai tia Ox Oy xƠt < xƠy b Vì Ot nằm tia Ox Oy nên ta có: xƠt + tÔy = xÔy => yÔt = xÔy – xÔt => yÔt = 800 – 400 => yÔt = 400 c Tia Ot tia phân giác xƠy vì: - Ot nằm tia Ox, Oy - xÔt = yÔt = 400 - Câu a: 0,25đ - Câu b: 0,5đ - Câu c: 0,5đ 12 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ A TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đứng trước kết đúng: Câu 1: Trong cách viết sau cách viết không khẳng định phân số? A 5 B 7 8 C Câu 2: Kết phép tính  2   3 bằng: 11 D 1,5 A 120 B 120 C 180 D 180 Câu 3: Tập hợp ước số nguyên 10 là: A 1;2;5;10 B 1;  2;  5;  10 ; ; ; ; 10 C 1;  2;  5;  10 D  a c   a ; b ; c ; d   , b  0; d   nếu: b d a.c  b.d A a.b  c.d B Câu 5: Kết phép tính bằng: A 15 B 4 Câu 6: Cho x  Số đối x là: 7 3 A B 7 Câu 7: Tỉ số phần trăm 20 80 là: Câu 4: Hai phân số A Câu 8: Giá trị 250% ab  cd C 17 D C  D 3 D 0;25% B 25% C 2,5% B 640 C 90 D 90 B C D 7 6 C D 24 a.d  b.c 240 A 640 Câu 9: Số nghịch đảo A Câu 10: Nếu C  4 là: x 9  giá trị x là: 4 x A B 6  D khác Câu 11: Cho AEB CFD hai góc phụ Biết AEB  500 Số đo CFD là: A 400 B 1300 13 C 1800 D 900 Một kết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 12: Từ điểm O mặt phẳng kẻ ba tia chung gốc Ox ; Oy ; Oz cho: xOy  1200 ; xOz  500 ; yOz  700 Khi đó: A Tia Oz nằm tia Ox Oy C Tia Ox nằm tia Oy Oz B TỰ LUẬN: (7,0 điểm) B D Tia Oy nằm tia Ox Oz Khơng xác định Bài :Tìm x biết : x  9 11 b) 4,5  x .      14 Bài 2: Kết học lực cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013 cuả lớp 6A xếp thành ba loại: Giỏi; Khá; Trung a) bình Biết số học sinh số học sinh giỏi; số học sinh trung bình 140% số học sinh giỏi Hỏi lớp 6A có học sinh; biết lớp 6A có 12 học sinh khá? Bài 3: Cho xOy  700 , kẻ Oz tia đối tia Ox a) Tính số đo yOz  ? Bài b) Kẻ Ot phân giác xOy Tính số đo tOz  ? 7n  Chứng minh rằng: Với n phân số phân số tối giản 5n  14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2012-2013 MƠN: TỐN A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) Kkoanh tròn câu 0.25 điểm C Â U Đ Á P 1 1 D A B D C B B C D C A A Á N B/ TỰ LUẬN (7.0 điểm) BÀI Thực tính: 13 11   1,1    5 10 26 11    10 10 10 1a 26   11  10 20  2 10 Tìm x biết:  x    17  ĐÁP ÁN ĐIỂM 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ  x     17  16 1b 0,50đ x   16   14 0,25đ x  14 0,25đ - Số học sinh giỏi lớp 6A là: 12 :  10 (học sinh) - Số học sinh trung bình lớp 6A là: 10 140%  14 (học sinh) - Tổng số học sinh lớp 6A là: 10  12  14  36 (học sinh) Đáp số: 36 học sinh Vẽ hình cho câu a 1.0đ 1.0đ 0.5đ 0,25đ y 15 t x 700 z O Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (Vẽ xác tia đối) 3a - Vì Oz tia đối tia Ox nên xOy yOz hai góc kề bù Do đó: xOy  yOz  1800 70  yOz  180 0,25đ 0,25đ yOz  1800  700 0,25đ yOz  1100 Vậy yOz  1100 - Vì Ot phân giác xOy nên Ot Ox nằm phía Oy , nên Ot Oz nằm khác phía Oy hay Oy nằm Ot Oz Do đó: tOz  tOy  yOz 3b 0.25đ 0,25đ 0,25đ xOy 70   350 2 0 Nên: tOz  tOy  yOz  35  110  145 - Mà Ot phân giác xOy nên: tOy  0,25đ tOz  1450 Vậy Gọi d  UCLN  7n  4;5n  3 Khi đó:  7n   d   35n  20  d (1)  5n  3 d   35n  21 d (2) Từ (1) (2) ta có:  35n  21   35n  20   d  d  d  7n  Do phân số phân số tối giản 5n  * Mọi cách giải khác hợp lôgich đạt điểm tối đa * Điểm tồn làm tròn đến chữ số thập phân thứ ĐỀ SỐ I) Trắc nghiệm: (3đ) Chọn chữ đứng trước câu trả lời ghi vào giấy làm Câu 1: Phân số sau tối giản: 11 A) B)  C)  D)  22 10 Câu 2: Hai phân số sau nhau: 1 10 6 A) B)  C) D)  8 12 12 Câu 3: Giá trị biểu thức  là: 16 0,25đ 0,25đ Gia sư Tài Năng Việt A) B)  https://giasudaykem.com.vn C)  ( 4) Câu 4: Giá trị biểu thức   là: 10 11 A)  B) 80 80 Câu 5: Hai góc phụ có tổng số đo là: A) 900 B) 1800 Câu 6: Nếu tia Oy nằm hai tia Ox Oz thì: A) xOy  yOz C) xOy  yOz  xOz II) Tự luận: (7đ) Câu 1: Thực phép tính (2đ) 5  1 a) A =    11 11 7 b) B = 50% 1  20   0, 75 35 Câu 2: Tìm x biết (1 đ) 1 x  13  16 4 Câu 3: (1,5đ) D) C) -1 D) C) Lớn 900 D) nhỏ 900 B) xOy  yOz  xOz D) xOy  yOz  xOz Tổng kết học tập cuối năm lớp 6A có 12 học sinh đạt loại giỏi, chiếm đạt loại trung bình chiếm số học sinh lớp Số học sinh số học sinh lại Tính số học sinh lớp 6A số học sinh đạt trung bình Câu 4: (2,5đ) Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Oz cho yOz  600 Vẽ tia Om On tia phân giác góc xOz zOy a) Tính số đo góc xOz mOn b) Hai góc mOz zOn có phụ khơng? Vì sao? Đáp án: I) Phần trắc nghiệm: (3đ) Câu Câu Câu Câu 17 Câu Câu Gia sư Tài Năng Việt B A https://giasudaykem.com.vn B II) Phần tự luận: (7đ) Câu 1: Thực phép tính (2đ câu 1đ) 5 a) A =       11 11 =   (  )  (0,5đ) 11 11 5 =    = (0,5đ) 7 b) B = 50% 1  20   0, 75 35 20 =     (0,5đ) 1  20 1   (0,5đ) =  1   Câu 2: Tìm x biết (1đ) 1 x  13  16 4 1 x  16  13 (0,5đ) 4 x3 (0,25đ) 3 x  :  3 (0,25đ) x9 Câu 3: (1,5đ) Gọi số học sinh lớp 6A x Ta có: x 12 (0,25đ) 12  x  12 :  (0,25đ) x = 42 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh lại lớp là: 42 - 12 = 30 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh trung bình là:  30  20 (học sinh) (0,25đ) Trả lời: - Số học sinh lớp 6A 42 em Số học sinh đạt trung bình là: 20 em Câu 4: (2,5 đ) Vẽ hình (0,5đ) a) Tính số đo xOz (0,5đ) C 0,25đ 18 A D Gia sư Tài Năng Việt Vì xOz  zOy  1800 https://giasudaykem.com.vn 0,25đ xOz  600  1800 xOz  1800  600 0,25đ xOz  1200 Tính số đo mOn (1đ) Vì Om tia phân giác góc xOz nên: 1200 mOz  xOz  (0,25đ) 2 mOz  600 (0,25đ) Vì On tia phân giác góc zOy nên: 600 zOn  zOy   300 2 zOn  30 (0,25đ) Vì tia Oz nằm hai tia Om On nên: mOn  mOz  zOn = 600  300  900 mOn  900 (0,25đ) b) Hai góc mOz zOn phụ (0,25đ) Vì mOz  zOn  900 (0,25đ) ĐỀ SỐ I Trắc nghiêm (2 điểm) Ghi lại chữ đứng trước câu trả lời 2 Câu 1: Phân số phân số là: 6 A  B C D 21 21 Câu 2: Phân số phân số thập phân: 15 100 A B C D 100 1100 Câu 3: Kết phép tính  2  là: A 8 B x 15  số x bằng: 27 A 5 B 135 C 16 D 16 C 45 D 45 Câu 4: Biết 19 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 7 15  bằng: 6 4 11 11 A B C D 3 3 Câu 6: Kết phép tính bằng: 4 A B C D 5 5 Câu 7: Kết sau đúng: Hai góc kề có tổng 1800 Hai góc phụ có tổng 1800 Hai góc bù có tổng 1800 Hai góc bù có tổng 900 Câu 8: Cho hai góc phụ nhau, có góc 350 Số đo góc lại là: A 450 B 550 C 650 D 1450 Câu 5: Tổng hai phân số A B C D TỰ LUẬN (8 điểm): Bài (3 điểm): Thực phép tính: 8   5 5    1 a) b) 13  13  11 11 5  c)    :  12  24  Bài (2 điểm): Trong vườn trồng 84 gồm bốn loại cam, xoài, chanh bưởi Biết số cam chiếm số vườn, số xoài số cam, số bưởi số chanh Tính số loại vườn? Bài (2 điểm): Cho xOy  110 Vẽ tia Oz nằm hai tia Ox, Oy cho xOz  280 Gọi Ot tia phân giác yOz Tính xOt ? 3x 3x 3x 3x     Bài (1 điểm): Tìm x, biêt: 2.5 5.8 8.11 11.14 21 20 ...    c) 5 15 6 49 (1).( 7)   b) 35 54 5.9 45 31 5 8 14  31 14   5 8  a)          17 13 13 17  17 17   13 13  17 13     (1)  17 13 11 A A A Điểm Mỗi câu 0,5... B C D 11 11 6 6  27 Câu 3: Khi rút gọn phân ta phân số tối giản là: 63 3 9 A B C D 21 7 21 Câu 4: 60 là: A 45 B 30 C 40 D 50 7 Câu 5: Số đối là: 13 7 13 7 A B C D 7 13 13 13 Câu 6: Hỗn... xOm 3.5 .7. 11.13. 37  10101 5.11.10101  10101  1212120  40404 120.10101  4.10101 10101.54 54 27    10101.124 124 62 A , , , , , Lưu ý: HS làm theo cách khác cho điểm tối đa ĐỀ SỐ B ĐỀ BÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 7 , Đề kiểm tra chất lượng đầu năm môn toán lớp 7

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay