Đề cương ôn tập hè môn toán lớp 7

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:41

https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƯƠNG ƠN THI LẠI tốn LỚP Họ tên: ……………………… A Đại số Bài Điểm thi đua tháng năm học lớp 7A liệt kê bảng sau: Tháng 10 11 12 Điểm 80 90 70 80 80 90 80 70 80 a) Dấu hiệu gì? b) Lập bảng tần số c)Tìm mốt dấu hiệu c) Tính điểm trung bình thi đua lớp 7A Bài 2: Số ngày vắng mặt 30 học sinh lớp 7A học kì ghi lại sau : 2 0 1 1 2 2 a/ Dấu hiệu ? b / Lập bảng tàn số c/ Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu d/ Vễ biểu đồ đoạn thẳng Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau đây: a) 2x2 + x – x = -1 b) x2y  x – y3 x = -2; y = -5 c) x2 + 5x – x =  P(x) = – 4x2 + 2x3 – x4 Q(x) = 2x3 + x2 + x4 x + a) Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm biến b) Hãy tính P(x) + Q(x) P(x) Q(x) Bài Cho đa thức : Bài Cho hai đa thức P  x   5x3  3x   x Q  x   5x3  x   x  x  a) Thu gọn hai đơn thức P(x) Q(x) b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) c) Tìm nghiệm đa thức M(x) Bài Cho hai đa thức : f(x) = – x5 +4x – 2x3 + x2 – 7x4 g(x) = x5- + 2x2 + 7x4 + 2x3 - 3x a Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến b Tính f(x) + g(x) ; f(x) – g(x) c Tìm nghiệm đa thức h(x) = f(x) + g(x) Bài 7: Cho đa thức f(x) = -3 x4 – 2x – x2 + https://giasudaykem.com.vn/ g(x) = + 3x4 + x2 - 3x a Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến b.Tính f(x) + g(x) f(x) – g(x) Bài 8: a/ Tìm nghiệm đa thức f(x) = 3x + b/ Tìm nghiệm đa thức g(x) = 2x - B Hình học Bài Cho ABC có AB = cm; AC = cm; BC = cm a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông A b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ D vẽ DE  BC (E  BC) Chứng minh DA = DE c) ED cắt AB F Chứng minh ADF = EDC suy DF > DE Bài 2: Cho tam giác DEF (DE = DF) Gọi M N trung điểm DF DE a Chứng minh góc DEM = góc DFN b Gọi giao điểm EM FN K Chứng minh KE = KF Bài : Cho ABC cân A vẽ đường trung tuyến AI (I thuộc BC) a) Chứng minh ABI = ACI b) Chứng minh AI  BC c) Cho biết AB = AC = 12cm, BC= 8cm Tính độ dài AI Bài : Cho ABC Kẻ AH  BC, kẻ HE  AB Trên tia đối tia EH lấy D cho EH = ED a/ Chứng minh AH = AD b/ Biết AH =17cm, HD = 16cm Tính AE ... thức g(x) = 2x - B Hình học Bài Cho ABC có AB = cm; AC = cm; BC = cm a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông A b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ D vẽ DE  BC (E  BC) Chứng minh DA = DE c) ED cắt AB F... Kẻ AH  BC, kẻ HE  AB Trên tia đối tia EH lấy D cho EH = ED a/ Chứng minh AH = AD b/ Biết AH =17cm, HD = 16cm Tính AE
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập hè môn toán lớp 7 , Đề cương ôn tập hè môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay