Các dạng toán lớp 7 và phương pháp giải

4 18 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:41

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CÁC DẠNG TOÁN LỚP CÁCH GIẢI Dạng 1: Tính giá trị biểu thức (bằng cách hợp lý có thể) a) 5 37 16 + + 2,7  + 47 53 47 53  4 d)  :     9 3 b) 42 : ( 1 )  52 : ( 1 ) 6 1 1  e)      2  :  2 2   7 c) :     25 - 16   15 g)   12 4  13 17 13 17 13 Dạng 2: Tìm x: a) x  1,5  b) x  f)  e) 5x  36  64  1      3 2 3  2   3 4 m) x  x  l) x   5 81  3  r)      256 x 3 g) x  5 Dạng 3: tìm số ch-a biết tØ lƯ thøc 1) Tìm số x y biết x y  x - y = 42 13 x  y a) Tính y, biết x = 12 b) Tính x,y biết 2x+y =10 2) Cho tỉ lệ thức : 3) Tìm x ,biết : a) x 3  27 x b) 9  x  x 49 x y z   x + y – z = 60 21 15 4)Tìm ba số x, y, z, biết rằng: a) x b)  y z  x -2 y + z = -80 Dạng 4: Các phép tính luỹ thừa 1)Tính : Nguyễn Thị Tồn Vì ngày mai em tâm học – Chúc em học tốt Gia sư Tài Năng Việt 1 a) 1   4 https://giasudaykem.com.vn b) 25 : d)(0,125) 512 e) c)   55 5 (0,8) g) (0, 4) 1203 403 Dạng 5: Tốn bậc hai 1)Tính: a) 49 2)Tìm x , biết : b) 16 81 a) x  b) x =- 36 Dạng 6: Tìm giá trị lớn nhỏ 1)Tìm GTNN biểu thức: 3 A=   x B=2 x   2) Tìm giá trị lớn nhất biểu thức: A= - x  2 B=  3x  17 Dạng 7: Toán đại lượng tỉ lệ thuận Bài 2: Dùng máy thì tiêu thụ hết 70 lít xăng Hỏi dùng 13 máy( cùng loại) thì tiêu thụ hết lít xăng? Bài 3: Khi tổng kết cuối năm học người ta thấy số học sinh giỏi trường phân bố ở các khối 6,7,8,9 theo tỉ lệ 1,5;1,1;1,3;1,2 Hỏi số học sinh giỏi mỗi khối, biết khối nhiều khối học sinh giỏi? Bài 4: Hai đơn vị vận tải cùng hợp đồng chuyên chở một khối lượng hàng hóa Mỗi xe các đơn vị cùng điều động chở một số chuyến khối lượng mỗi chuyến chuyên chở Cho biết một đơn vị có 13 xe , còn đơn vị có 15 xe đơn vị vận chuyển nhiều đơn vị 26 tấn hàng Hỏi mỗi đơn vị chuyên chở tấn hàng? Bài 5:Biết 14dm sắt nặng 109,2 kg Hỏi 7m sắt cân nặng bao nhiêu? Bài 6: chia số 117 thành ba phần tỉ lệ thuận với :3;4;6 Dạng 8: Tốn đại lượng tỉ lệ nghịch: d)Tính x y=-12; y=-5 Bài 2: Hai đại lượng x y tỉ lệ nghịch với x = y = -15 a) Hãy biểu diễn y theo x b) Tính giá trị y x = 6; x = -12 c) Tính giá trị x y = -2; y = 30 Nguyễn Thị Tồn Vì ngày mai em tâm học – Chúc em học tốt Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 3: Để đào một mương cần 30 người làm giờ Nếu tăng thêm 10 người thời gian giảm mấy giờ? (Giả sử suất mỗi người không đổi) Bài 4: Một đội thuỷ lợi có 10 người làm ngày đào đắp 200m3 đất Một đội khác có 12 người làm ngày thì đào đắp mét khối đất ? (Giả thiết suất mỗi người đều nhau) Bài 5: Hai ôtô từ A đến B mất giờ 48 phút giờ 40 phút Tính khoảng cách AB biết vận tốc xe thứ nhất lớn vận tốc xe thứ hai 26km/h Bài 6:Người ta chia một khu đất thành ba mảnh hình chữ nhật có diện tích Biết chiều rợng 5m;7m;10m; chiều dài mảnh có tởng 62m Tính chiều dài mỡi mảnh diện tích khu đất Dạng 9: Tìm giá trị hàm số số giá trị cho trước ỉ- 1ư Tính : f ỗỗỗ ữữữ; f(0); f(-0,5) ố3ứ Dng 10: im thuc đồ thị hàm số cho Bài 1: Cho y=f(x) = -x + Cho hàm số y= 5x – æ 1ử A ỗỗ0; ữ ữ ỗố ữ ứ ; Những điểm sau thuộc đờ thị hàm số: B(1; 4,5); ỉ- ;- 3ữ ữ ữ ố2 ứ D ỗỗỗ C(-1 ; -6) ; Dạng 11: Xác định hệ số a hàm số y = ax, biết đồ thị qua điểm: a) M(3;9) b) N(-4; 1) Các dạng tập học kì I Phần Hình học Bài 1: Cho hai tia Ox, Oy vuông góc với Trong góc xOy ta vẽ hai tia OA, OB · = BOy · = 30o Vẽ tia OC cho tia Oy tia phân giác góc AOC Chứng tỏ cho AOx E B rằng: o 50 a Tia OA tia phân giác góc BOx b OB  OC D A o 140 Bài 2: Cho hình bên biết: · AB AC; DAC = 140o; 40o F C µ = 50o ; C µ = 40o B A x Chứng tỏ rằng: CF // BE mo Bài 3: Trong hình bên, cho biết Ax // By ; mo + no O µ= mo ; O µ= mo + no (0 < m, n < 90) Tính góc B A ? y Bài 4: Cho ABC vuông ở A, C = 40 B Vẽ đường phân giác AD, đường cao AH Tính số đo góc HAD Bài 5: Cho O trung điểm AB Trên hai nửa mặt phẳng đối bờ AC, vẽ các tia Ax By cùng vuông góc với AB Lấy điểm M tia Ax, điểm N tia By cho AM = BN Chứng minh O trung điểm MN o Nguyễn Thị Tồn Vì ngày mai em tâm học – Chúc em học tốt Gia sư Tài Năng Việt a) b) a) b) c) a) b) c) a) b) https://giasudaykem.com.vn Bài 6: Cho ABC vuông ở A AB =AC.Gọi K trung điểm BC Chứng minh :  AKB =  AKC Chứng minh : AK  BC c ) Từ C vẽ đường vng góc với BC cắt đường thẳng AB tại E Chứng minh EC //AK Bài 7: Cho ∆ ABC có AB = AC, kẻ BD  AC, CE  AB ( D thuộc AC , E thuộc AB ) Gọi O giao điểm BD CE Chứng minh : a) BD = CE b) ∆ OEB = ∆ ODC c) AO tia phân giác góc BAC Bài 8: Cho  ABC Trên tia đối tia CB lấy điểm M cho CM = CB Trên tia đối tia CA lấy điểm D cho CD = CA Chứng minh  ABC =  DMC Chứng minh MD // AB Gọi I một điểm nằm A B Tia CI cắt MD tại điểm N So sánh độ dài đoạn thẳng BI NM, IA ND Bài 9: Cho tam giác ABC, M, N trung điểm AB AC Trên tia đối tia NM xác định điểm P cho NP = MN Chứng minh: CP//AB MB = CP BC = 2MN Bài 10 : Cho tam giác ABC có AB = AC, M trung điểm BC Trên tia đối tia MA lấy điểm D cho AM = MD a) Chứng minh  ABM =  DCM b) Chứng minh AB // DC c) Chứng minh AM  BC d) Tìm điều kiện  ABC để góc ADC 360 Bài 11: Cho  ABC có góc nhọn Vẽ về phía ngồi ABC ABK vuông tại A CAD vuông tại A có AB = AK ; AC = AD Chứng minh: a)  ACK =  ABD b) KC  BD Bài 12: Cho tam giác ABC vuông tại A, M trung điểm AC Trên tia đối tia MB lấy điểm K cho MK = MB Chứng minh: KC  AC AK//BC Bài 13: Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC Qua A vẽ đường thẳng d cho B C nằm cùng phía đối với đường thẳng d Kẻ BH CK vng góc với d Chứng minh: a) AH = CK b) HK= BH + CK Nguyễn Thị Tồn Vì ngày mai em tâm học – Chúc em học tốt ... Tìm giá trị lớn nhất biểu thức: A= - x  2 B=  3x  17 Dạng 7: Toán đại lượng tỉ lệ thuận Bài 2: Dùng máy thì tiêu thụ hết 70 lít xăng Hỏi dùng 13 máy( cùng loại) thì tiêu thụ... hàng? Bài 5:Biết 14dm sắt nặng 109,2 kg Hỏi 7m sắt cân nặng bao nhiêu? Bài 6: chia số 1 17 thành ba phần tỉ lệ thuận với :3;4;6 Dạng 8: Toán đại lượng tỉ lệ nghịch: d)Tính x y=-12; y=-5... d)(0,125) 512 e) c)   55 5 (0,8) g) (0, 4) 1203 403 Dạng 5: Tốn bậc hai 1)Tính: a) 49 2)Tìm x , biết : b) 16 81 a) x  b) x =- 36 Dạng 6: Tìm giá trị lớn nhỏ 1)Tìm GTNN biểu thức: 3 A= 
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng toán lớp 7 và phương pháp giải , Các dạng toán lớp 7 và phương pháp giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay