Bộ đề thi kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 7

4 22 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:41

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC TỐN ĐỀ BÀI (1đ5) Thời gian giải toán học sinh lớp có sau Giá trị (x) Tần số(n) 10 12 Hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng BÀI (1đ) cho hai đa thức A = 7x2y3 – 6xy4 + 5x3y – B = – x3y – 7x2y3 + – xy4 Tinh A + B Bài (2đ): Tìm đa thức P đa thức Q biết a P + (3x2 – +5x) = x2 – 4x b Q – 14y4 +6y5 – = -12y5 + y4 – Bài (1.5đ): Tìm nghiệm đa thức sau: a A(x) = - 12x + 18 b B(x) = -x2 + 16 c C(x) = 3x2 + 12 Bài (4đ): Cho tam giác ABC vuông A, phân giác góc B cắt AC I Trên cạnh BC lấy điểm E cho BE = BA C/m tam giác ABI = tam giác EBI suy góc BEI = 90o Hai tia BA EI cắt D C/m tam giác AID = tam giác EIC suy tam giác IDC cân C/m AE // DC Các đề KT HKII Toán Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ Bài 1: Điều tra tuổi nghề 40 công nhân phân xưởng sản xuất ta có số liệu sau: 5 4 a) Lập bảng “tần số” b) Tính số trung bình cộng c) Dựng biểu đồ đoạn thẳng d) Tìm mốt dấu hiệu 3 10 12 10 10 7 15 Bài 2: Cho đa thức f(x) = 5x2 – 2x +5 g(x) = 5x2 – 6x a) Tính f(x) + g(x) b) Tính f(x) – g(x) Bài 3: Cho biểu thức: M = x2y + 10 4 3 c) Tìm nghiệm f(x) – g(x) 2 xy + xy – 2xy + 3x2y a) Thu gọn đa thức M b) Tính giá trị M x =-1 y = Bài 4: Cho ∆ ABC vuông A Vẽ đường cao AH Trên cạnh BC lấy điểm D cho BD = BA a) C/m góc BAD = góc ADB b) C/m Ad phân giác góc HAC c) Vẽ DK vng góc AC ( K thuộc AC) C/m AK = AH d) C/m AB + AC < BC + 2AH Các đề KT HKII Toán Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ Bài : ( ,5 điểm ) Cho hàm số y = ax (a  0) a/ Xác định hệ số a biết đồ thị hàm số qua A ( ; ) a) Vẽ đồ thị hàm số với a vừa tìm b) Điểm M ( 1005 ; 2010 ) có thuộc đồ thị hàm số vừa tìm trn khơng ? Vì ? Bài : ( ,5 điểm) Cho hai đa thức: P(x) = 5x5 + 3x - 4x4 - 2x3 + + 4x2 Q(x) = 2x4 – x + 3x2 - 2x3 + - x5 a/Sắp xếp đa thức theo lũy thừa giảm dần biến x b/Tính P(x) + Q(x) P(x) -Q(x) Bài : ( ,0 điểm) Tìm nghiệm đa thức : Q( x) = -2x + Bài : (2 ,0 điểm ) Một xạ thủ thi bắn súng Số điểm đạt sau lần bắn ghi lại sau : 10 9 10 10 10 10 8 10 10 10 9 a/ Lập bảng tần số b/ Tính số trung bình cộng tìm mốt dấu hiệu ? Bài : ( 4, điểm) Cho tam giác ABC vuông A,đường phân giác BD Kẻ DE  BC (E  BC).Trên tia đối tia AB lấy điểm F cho AF = CE Chứng minh:a/  ABD =  EBD b/BD đường trung trực đoạn thẳng AE c/ AD < DC d/ ADˆ F  EDˆ C E,D,F thẳng hàng Các đề KT HKII Toán Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ Bài 1(1,5đ): Số hộ gia đìnhở tổ khu phố thống kê sau 3 2 a) Lập bảng tần số b) Tính số trung bình hộ gia đình Tìm mốt Bài 2(1,5đ): Cho đa thức 2 B = 4 x5 y  x y  3x y z  x5 y  y  x y  y  x y z  y  1 a) Thu gọn đa thức B b) Tính giá trị đa thức B x = 1; y = -1 ; z = Bài (1,5đ): Tìm nghiệm đa thức sau a) 2x – b) ( 4x – )( + x ) c) x2 – 2 B(x) =  x5  3x  x  Bài 4(2đ): Cho hai đa thức A(x) = x5  x  x  a) Tính M(x) = A(x) + B(x) ; N(x) = A(x) – B(x) b) Chứng tỏ M(x) khơng có nghiệm Bài 5(3,5đ): Cho ABC cân A ( A  900 ) Kẻ BD  AC (D  AC), CE  AB (E  AB), BD CE cắt H a) Chứng minh: BD = CE b) Chứng minh: BHC cân c) Chứng minh: AH đường trung trực BC d) Trên tia BD lấy điểm K cho D trung điểm BK So sánh: ECB DKC Các đề KT HKII Toán ... 10 7 15 Bài 2: Cho đa thức f(x) = 5x2 – 2x +5 g(x) = 5x2 – 6x a) Tính f(x) + g(x) b) Tính f(x) – g(x) Bài 3: Cho biểu thức: M = x2y + 10 4 3 c) Tìm nghiệm f(x) – g(x) 2 xy + xy – 2xy + 3x2y a)... tìm b) Điểm M ( 1005 ; 20 10 ) có thuộc đồ thị hàm số vừa tìm trn khơng ? Vì ? Bài : ( ,5 điểm) Cho hai đa thức: P(x) = 5x5 + 3x - 4x4 - 2x3 + + 4x2 Q(x) = 2x4 – x + 3x2 - 2x3 + - x5 a/Sắp xếp đa... Các đề KT HKII Toán Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ Bài 1(1,5đ): Số hộ gia đìnhở tổ khu phố thống kê sau 3 2 a) Lập bảng tần số b) Tính số trung bình hộ gia đình Tìm mốt Bài 2( 1,5đ):
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 7 , Bộ đề thi kiểm tra học kì 2 môn toán lớp 7

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay