Bài tập toán 7 hay có đáp án

16 29 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:41

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP TOÁN ĐÁP ÁN Câu 1: Cho tam giác ABC,  = 640,  = 800 Tia phân giác BAC cắt BC D Số đo góc ADB bao nhiêu? A 70o B 102o C 88o D 68o Câu 2: Đơn thức  xy đồng dạng với: 2 2 B x y  x y A 2 C xy  xy D Câu 3: Cho tam giác ABC độ dài cạnh 6cm Kẻ AI vng góc với BC Độ dài cạnh AI là: B 3cm C 2cm A 3cm D 3cm Câu 4: Tìm n  N, biết 3n.2n = 216, kết là: A n = B n = C n = D n = Câu 5: Xét khẳng định sau.Tìm khẳng định Ba đường trung trực tam giác đồng qui điểm gọi là: A Trọng tâm tam giác B Tâm đường tròn ngoại tiếp C Trực tâm tam giác D Tâm đường tròn nội tiếp Câu 6: Cho tam giác ABC A  500 ; B : C  : Bất đẳng thức sau đúng? A AC < AB < BC B BC < AC < AB C AC < BC < AB D BC < AB < AC Câu 7: Cho điểm P (-4; 2) Điểm Q đối xứng với điểm P qua trục hoành tọa độ là: Q  4; 2  Q  4;  Q  2; 4  Q  4;  A B C D Câu 8: Xét khẳng định sau, tìm khẳng định Trong tam giác giao điểm ba trung tuyến gọi là: A Trọng tâm tam giác B Trực tâm tam giác C Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác D Tâm đường tròn nội tiếp tam giác Câu 9: Gia sư Tài Năng Việt P(x) = x2 - x3 + x4 Q(x) = -2x2 + x3 – x4 + R(x) = -x3 + x2 +2x4- P(x) + R(x) đa thức: A 3x4 + 2x2 B 3x4 https://giasudaykem.com.vn C -2x3 + 2x2 D 3x4 -2x3 + 2x2 Câu 10: Cho tam giác ABC AB = AC = 10cm, BC = 12cm Vẽ trung tuyến AM tam giác Độ dài trung tuyến AM là: A 8cm D 6cm C 44 cm B 54 cm Câu 11: 1 Tính:     ? 6   A B 3 C D Câu 12: Tìm n  N, biết 2n+2 + 2n = 20, kết là: A n = B n = C n = D n = Câu 13: Trong số sau số nghiệm thực đa thức : P(x) = x2 –x - A B -2 C D -6 Câu 14: Tìm n  N, biết A n = 4n 64  , kết : 3n 27 B n = C n = D n = 32 C 405 503 D 32 Câu 16: Cho tam giác ABC cân A, A =70o Số đo góc B : A 50o B 60o C 55o D 75o Câu 15: Tính 155 : 55   35 : 65   ? 243 A 32 39 B 32 Câu 17: Bộ ba số ba sau độ dài ba cạnh tam giác Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 6cm; 8cm; 10cm C 2,5cm; 3,5cm; 4,5cm Câu 18: Tìm x, biết: x A B 5cm; 7cm; 13cm D 5cm; 5cm; 8cm 8 x  11 15 80 x B 75 x C Câu 19: Giá trị tần số lớn gọi : A Mốt dấu hiệu C Số trung bình cộng 11 90 x D B Tần số giá trị D Số giá trị dấu hiệu Câu 20: Hệ số cao hệ số tự đa thức P(x) = -x4 + 3x2 + 2x4 - x2 + x3 - 3x3 là: A B C D va Câu 21: x – 4x2 + – x3 + x2 + 5x – Tìm đa thức Q(x) biết P(x) + Q(x) = x3 + x2 + x - 1, kết là: 3 x  4x  4x  x  2x  4x  A B 3 x  4x  4x  x  2x  4x  C D Cho đa thức P(x) = Câu 22: Giá trị x phép tính 0,5 x  A B 0,5 11 80  là: C D -1 Câu 23: Để tìm nghiệm đa thức P(x) = x2+1, hai bạn Lý Tuyết thực sau : Lý : Ta có, với x = -1; P(-1) = -12 + = -1 + = Vậy x = -1 nghiệm đa thức P(x) = x2 + Tuyết : Ta : x2   x2 + > Vậy đa thức P(x) = x2 + vô nghiệm Đánh giá làm hai bạn: A Lý sai, Tuyết B Lý đúng, Tuyết sai C Lý sai, Tuyết sai D Lý đúng, Tuyết Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 24: 1  1  Tính: 3,15  :   2,15 1    ? 2  2  A 19,25 B 19,4 C 16,4 D 18,25 Câu 25: Cho bảng tần số Số trung bình cộng là: Giá trị (x) Tần số (n) Các tích (x.n) 100 100 70 30 N = 300 X ? A X  5, B X  4,1 C X  4,5 D X  5,15 Câu 26: Giá trị đa thức C x = 2; y = -1 là: A -6 B 14 D -14 C Câu 27: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy lấy hai điểm: M (0; 4), N (3; 0) Diện tích tam giác OMN là: A 12 (đvdt) B (đvdt) C (đvdt) D 10 (đvdt) Câu 28: Cho tam giác ABC vuông A, AB = 5cm, AC = 8cm Độ dài cạnh BC là: B 12cm C 10cm A 39cm D 89cm Câu 29: Tìm số a, b, c biết a : b : c = : : a + b – c = 10, ta kết A a = 12; b = 21; c = 27 B a = 2; b = ; c = C a = 20; b = 35; c = 45 D a = 40; b = 70; c = 90 Câu 30: 3 x y z kết là: C 3x y z x y z B Thu gọn đơn thức  x  xy  x y z A Câu 31: Điền vào chỗ trống (…) đơn thức thích hợp : 3x3 +… = -3x3 C A 3x3 B 6x3  x9 y z D D -6x3 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 32: Tập hợp “bộ ba độ dài sau đây”, với ba dựng tam giác? 2cm, 4cm, 6cm 3cm, 4cm, 7cm A B 2cm,3cm, 6cm 3cm, 4cm, 6cm C D Câu 33: Tìm giá trị biến số x để công thức hàm số f  x   x  nghĩa A x  B x  C x  4 D x  4 Câu 34: Kết phép tính  81 A -9 B 9 C 9 D Câu 35: Từ đẳng thức m.n = p.q với m, n, p, q  lập nhiều tỉ lệ thức? A B C D Câu 36: Kết phép tính 16  - 16  : A -2 B -1 C D -3 Câu 37: Chọn cách ghép số chữ tương ứng : (1) -2x2yz ; (2) 1- y4 + y + y5 (3) xy2-3x2y2+y3 ; (4) xyz ; (a) Đa thức bậc 4; (b) Đơn thức bậc ; (c) Đa thức biến bậc ; (d) Đơn thức bậc A - b; - a; - c; - d B - d; - c; - a; -b C – d; -a; - c; - b D - b; - c; - a; - d Câu 38: Cho đa thức A  3x  xy  ; B  075  x  xy Tìm đa thức C biết C + B = A 2 B C  x A C  14 xy  x C C  x  14 xy Câu 39: Tam giác ABC AB = AC A =2 B dạng đặc biệt nào? A Tam giác vng B Tam giác C Tam giác cân D Tam giác vng cân Câu 40: Tìm x, biết: x   x  16 D C  x  14 xy Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B x  11 A x  C x  12 D x  10 Câu 41: Số học sinh hai lớp 7A 7B tỉ lệ Số học sinh lớp 7B nhiều số học sinh lớp 7A học sinh Vậy số học sinh lớp 7A 7B : A 32HS; 37HS B 45HS; 40HS C 30HS; 35HS D 40HS; 45HS Câu 42: Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ thuận với x = y = -9 Hãy biểu diễn y theo x? 4,5 18 A y  x B y  4,5 x y y x x C D Câu 43: Tính  x3  x  3x  1   3x  x    ? Kết sau đúng? B 3x  x  x  D x  x  x  A x  x  x  C 3x  x  x  Câu 44: Biểu thức 8.25: 16 viết dạng luỹ thừa số : B A 22 C 23 D 24 Câu 45:   ( ) 10 D Điền vào chỗ trống (…) số hữu tỉ thích hợp để đẳng thức đúng:  B - 10 A 10  C Câu 46: Cho tam giác ABC cân A, B =750 Số đo góc A là: A 400 B 750 C 650 D 300 Câu 47: a b  bằng: B a b A 2a b D a b C a b Câu 48: 2   5 2 :   ? 5 2   A   12 2   B   2   C   2   D   Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 49: Tìm giá trị lớn biếu thức: A  11  x  x  A AMax = 12, đạt x = - x = -1 B AMax = 11, đạt x = x = C AMax = 11, đạt x = - x = -1 D AMax = 12, đạt x = x = Câu 50: Cho hai đa thức P(x) = -x3 + 2x2 + x - 1và Q(x) = x3 - x2 – x + Nghiệm đa thức P(x) + Q(x) : A -1 B Vô nghiệm C D Câu 51: Cho đơn thức P  x a5 xy  4  x y (a số) Hệ số đơn thức P là: C 8a A B 8 D 8a Câu 52:    Giá trị   x yz   xy z  x = 1; y = - ; z = -2    A 0,8 B C 1,6 D Câu 53: Cho tam giác ABC C =50o ; B = 60o Câu sau đúng? A AB > AC > BC B AB > BC > AC C BC > AC > AB D AC > BC > AB Câu 54: Hai đại lượng mối quan hệ tỉ lệ nghịch? A Giá tiền C (đồng) tờ báo số lượng mua N tờ báo B Vận tốc S (km/h) thời gian t (giờ) cần phải để đồn tàu từ A đến B C Dung tích bể chứa C (lít) chiều cao h (mét) bể chứa D Trị giá tiền lãi tiết kiệm R (đồng) theo thời gian T (tuần lễ) Câu 55: Giá trị x phép tính  x : A 1 = là: 64 B Câu 56: Bậc đơn thức 4a x3 y x5 (a số) C 64 D Gia sư Tài Năng Việt A 14 B 10 https://giasudaykem.com.vn C D 12 Câu 57: Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch x = -3 y = Vậy x = : A -18 B -6 C -9  D giá trị y Câu 58: Chọn mệnh đề Tâm đường ngoại tiếp tam giác điểm cắt A Ba đường cao B Ba đường trung tuyến C Ba đường phân giác góc D Ba đường trung trực cạnh Câu 59: Cho đa thức P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 – 5x3 – x4 + +3x2 + 5x2 Hệ số cao hệ số tự đa thức là: A B C D Câu 60: Cho biết x : y = : y - x = Vậy giá trị x , y là: A x = 10 ; y = 12 B x = 12 ; y = 14 C x = 18 ; y = 20 D x = 14 ; y = 16 Câu 61: Thời gian làm tốn (tính phút) 50 học sinh, ta số liệu sau : Thời gian (phút) x 10 11 12 Tần số n N=50 Số trung bình cộng ? A 7,68 B 7,32 C 7,12 D 7,20 Câu 62: Cho hàm số y = -4x Gọi B  xB ; yB  C  xC ; yC  hai điểm thuộc đồ thị hàm số nói Cho biết yB : yC = 3: xB  xC = 10 Vậy tọa độ điểm B C :  7; 28 C  3; 12   4;16  C 14;56  C B A B  6; 24  8; 32  D B B B  4; 16   2; 8 C C Câu 63: Sử dụng máy tính bỏ túi để tìm bậc hai số Câu sau sai? B 10000  100 A 6, 0025  4,55 C 150  150 Câu 64: D 12,5316  3,54 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Điền vào chỗ trống (…) đơn thức thích hợp 6xy – (…) = 7xy A xy B -xy C -13xy D 13xy Câu 65: Cho biết (-3,6).x + (-6,4).x - 1,2 = 8,8 Vậy x = ? A B -7,6 C -1 D 7,6 Câu 66: Biểu thức đại số diễn đạt ý : “Bình phương tổng a b’’ là: A (a + b)2 B a2 + b2 C a2 + b D a + b2 Câu 67:  3  20   20 Kết phép tính     :      : :   21   21 A B C -1 D Câu 68: số tiền dùng để mua tập Nếu mua tập loại I 15 tập, mua tập loại II 18 tập Hỏi số tiền giá tập loại I đắt loại II 400 đồng tập ? A 36 000đồng B 34 000đồng C 32 000đồng D 30 000đồng Câu 69: Cho biết Â1 = 70o, góc số đo 70o : A A3 ; A4 ; B4 B A3 ; B3 C Câu 70: Với x ( x  3)  (2 x  4) bằng: A  x  B  x  A3 ; B3 ; B1 C 3x  D A3 ; B4 ; B2 D 3x  Câu 71: Trong phép biến đổi Hãy hàng bị lỗi, khơng lỗi chọn d  3a 2b   2ab3  bằng: A 27a 6b3  2ab3  2 8 B 108a b C 27a 6b3  4a 2b5  Câu 72: Kết phép tính 2x3 + (-3x3) + 3 x A x3 B x3 : 3 x C - x3 D - Câu 73: Thời gian (1 lần từ nhà tới trường) 10 học sinh ghi lại bảng Câu Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn sau sai: T.T Thời gian (phút) T.T Thời gian (phút) 21 22 22 20 20 23 22 24 24 10 22 A Số giá trị dấu hiệu 10 B Số trung bình cộng: X  2, C Dấu hiệu là: thời gian từ nhà tới trường học sinh D Mốt dấu hiệu: M  22 Câu 74: Trong khẳng định sau, khẳng định sai? Hai đường thẳng song song hai đường thẳng: A Khơng điểm chung B Phân biệt khơng cắt C Không cắt Câu 75: Điểm (-2; 3) thuộc đồ thị hàm số sau ? A y = -6x  x B y = 2  x C y = D y = 6x Câu 76: Cho tam giác nhọn ABC, C =50o đường cao AD, BE gặp K Câu sau sai? A AKB = 130o B KBC = 40o C A > B > C D KAC = EBC Câu 77: Giá trị biểu thức: 1118  1117  1116.2 chia hết cho số sau đây? A 160 B 147 C 150 D 130 Câu 78: Viết dạng lũy thừa số 10 256.84 : A 108 B 1012 C 1010 D 1010 Câu 79: Tìm x :│0,1-x│= 2,1 A x = -2,2 hay x = C x = -2,2 B x = -2 hay x = 2,2 D x = -2 Câu 80: Tổng ba đơn thức 23x2yz; 2x2yz -5x2yz đơn thức bậc là: A B C Câu 81: D 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Trong đa thức sau, đa thức (đối với biến x) bậc cao nhất? A x  x  x  B 5x  y 2 C x  x y  x  Câu 82: Hệ số cao hệ số tự đa thức : P(x) = (15x2 – 7x – x3) + (2x – 12x2 + 7x3) A -1 B C 15 -1 Câu 83: Giá trị x đẳng thức  3x `1  27 là:   A B C D D Câu 84: Cho A, B hai đơn thức, A = 2x2y biết A + B = - x2y, đơn thức B : A -x2y B x2y C -3 x2y D x2y Câu 85: Mức thu nhập bình quân hàng tháng 20 hộ gia đình (đơn vị tính: trăm ngàn đồng) thu thập với số liệu sau : Mức thu nhập x 10 12 15 16 Tần số n 1 N=20 Mốt dấu hiệu : A M = 20 B M = C M = 16 D M = 10 Câu 86: Cho tam giác ABC cân A, A =70o Gọi I giao điểm tia phân giác B C Số góc đo BIC là: A 135o B 115o C 125o D 105o Câu 87:  3    15 Tính   :   :  ?    3  6  A 25 B 21 C 6 Câu 88: x2  x  là:  x  3 y  1 B x = y = -1 Giá trị khơng thích hợp x y biểu thức A x = -3 y = -1 D Gia sư Tài Năng Việt C x = -3 y = https://giasudaykem.com.vn D x = y = Câu 89: Xét biểu thức x  xy  Khẳng định sai: A Đấy tam thức B số hạng C Đấy biến thức hai biến D Hệ số xy Câu 90: Cho biết x y hai đại lượng tỉ lệ nghịch với x = -3 y = -6 Giá trị y x = : A B C 36 D 18 Câu 91: Hệ số cao hệ số tự đa thức: 2x4 - x2 + x - 7x4 + 2x là: A B -5 C -7 D Câu 92: Xác định giá trị m để đồ thị hàm số y = (m - 3)x qua điểm M (-1; 6) A m  2 B m  C m  D m  3 Câu 93: P(x) = -2x2 + 3x2 - x3 - x2 + Q(x) = -3x3 + x2 – P(x) - Q(x) đa thức : A 2x2 + B x3 + x2 + C x2 + D x3 - 2x2 + Câu 94: 144 0, 4.10 0, 640.100   ? 169 26 132 6 M 1 M 13 13 B C Tính giá trị biểu thức: M  M 4 A M 3 D 13 Câu 95: Tìm mệnh đề mệnh đề sau: Trung tuyến tam giác đoạn thẳng A Chia diện tích tam giác thành hai phần B Vng góc với cạnh qua trung điểm cạnh C Là đường vng góc với cạnh D Chia đơi góc tam giác Câu 96: Đa thức P( x)   x  3x  nghiệm là: A B Câu 97: C D Gia sư Tài Năng Việt Kết phép tính 11 A 24 11  12  :   (9)   là: 12  15  24 11 B 11 C 48 https://giasudaykem.com.vn 11 D 48 Câu 98: Cho tam giác ABC, A = 640, B = 800 Tia phân giác BAC cắt BC D Kẻ Dx//AB, Dx cắt AC E Số đo góc AED ? A 116o B 110o C 108o D 70o Câu 99: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A Số bậc hai B Số C Số bậc hai 9 bậc hai 81 Câu 100:  2 Cho hàm số y = ax đồ thị qua điểm P   ;   Thì giá trị a là:  5 B a  a  1 a 1 a C A D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án 100 câu hỏi ôn tập toán Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A D B B D A D A B D B B A C B D A C A C A B B A C D C D D D B C A A D D D C Gia sư Tài Năng Việt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 https://giasudaykem.com.vn D B A D D D B B C B D A C B A D D D C B A B A B C A B A C B C D B C B D D B B B B A B C D C Gia sư Tài Năng Việt 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 https://giasudaykem.com.vn A B D C B D C B A B C A B D ... D D D C Gia sư Tài Năng Việt 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 https://giasudaykem.com.vn... Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án 100 câu hỏi ôn tập toán Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Đáp án D C A D B B D A D A B D B B... Câu 67:  3  20   20 Kết phép tính     :      : :   21   21 A B C -1 D Câu 68: Có số tiền dùng để mua tập Nếu mua tập loại I 15 tập, mua tập loại II 18 tập Hỏi số tiền giá tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán 7 hay có đáp án , Bài tập toán 7 hay có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay