Phương pháp học toán lớp 6 tài liệu môn toán lớp 6

2 23 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:37

Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn PHƢƠNG PHÁP HỌC TỐN LỚP Tốn học mơn khoa học, nghiên cứu số,các biểu thức, khái niệm hình học trừu tƣợng khơ khan, có phần em đƣợc học, nhƣng sau thời gian ngắn em lại quên Để giải tình trạng phải có phƣơng pháp học tập phù hợp với môn Trước hết tìm hiểu sơ lược qua chương trình tốn lớp CHƢƠNG TRÌNH TỐN Chương trình tốn gồm có hai phần: Số hình Số: Gồm chƣơng: Chương I: Các em tiếp tục ôn số phần số tự nhiên: Phân tích số thừa số nguyên tố, tính chất chia hết tổng Ước bội số, Ươc chung, ước chung lớn nhất, bội chung, bội chung nhỏ Các tốn thực tế phần tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN Thêm số khái niệm tập hợp, tập hợp con, tập hợp nhau, tập hợp rỗng Giao hai tập hợp Chƣơng II: Tập hợp số nguyên, phép toán tập hợp số nguyên Quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế Bội ước số nguyên Chƣơng III: Phân số, phép toán vế phân số toán đố liên quan phân số Hình học: Gồm chƣơng Rất khác xa cấp Các hình hình học bắt đầu trừu tượng phải nắm vững kiến thức vận dụng giải tập Chƣơng I: Đoạn thẳng Chƣơng II: Góc Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP: Ở trƣờng: 1) Lắng nghe lời thầy giảng 2) Kiến thức khơng hiểu hỏi liền, không dấu dốt 3) Làm tập thực hành, làm nhiều tập tốt khơng hiểu hỏi thầy Ở nhà: 1) Xem lại kiến thức vừa học xong buổi học ngày hơm 2) Soạn trước học cho tiết sau 3) Nắm thật vững định nghĩa, định lý, tính chất, tiên đề, 4) Có chưa nắm vững cách trình bày phải làm lại nhiều lần nháp hay bảng Những phần yếu phải tập trung nhiều 5) Thường xuyên suy nghĩ nhiều cách giải toán 6) Siêng làm tập nhà Mỗi tập làm xong ta rút kinh nghiệm Ở bạn: Trao đổi với cách giải toán ...Gia Sư Dạy Kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn PHƢƠNG PHÁP HỌC TẬP: Ở trƣờng: 1) Lắng nghe lời thầy cô giảng 2) Kiến thức khơng... hành, làm nhiều tập tốt khơng hiểu hỏi thầy cô Ở nhà: 1) Xem lại kiến thức vừa học xong buổi học ngày hơm 2) Soạn trước học cho tiết sau 3) Nắm thật vững định nghĩa, định lý, tính chất, tiên đề,... trung nhiều 5) Thường xuyên suy nghĩ nhiều cách giải toán 6) Siêng làm tập nhà Mỗi tập làm xong ta rút kinh nghiệm Ở bạn: Trao đổi với cách giải toán
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp học toán lớp 6 tài liệu môn toán lớp 6 , Phương pháp học toán lớp 6 tài liệu môn toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay