Ôn tập học kì 2 toán lớp 6

4 32 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:37

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ÔN TẬP HỌC KỲ II TOÁN A SỐ HỌC: Bài 1: Thực phép tính : (tính hợp lí có thể) 11 11  23 7 23 23  21 2) 0,75.1  : 20 3 3)      : 9 7 1) 7)       0,4 5 3  3  36 27 14 5 9) (  1,75  ) : (3 ) 28 35 20 8)   1 11      4 4) 5) (6  ).3  : 25% 10)  20   :  3 1 1     1.2 2.3 3.4 12.13 5 5 12)     1.3 3.5 5.7 99.101 6) 0,2 15     : 11 36  4 11) Bài 2: Tìm x, biết : 2 x   10 2) x   1 3) x   10 4)  : x  5) x  75%  1) 6)  x  .  x   2   7) x   5 8) x  x  12 9) x    10)  x  x2  1 12 3 12)  x  .  x   3   11) 12)  x  50  :  51   3 53 13)  (3x  3, 7)   5 10 14) 23 : (2  x)   9 27 Bài 3: So sánh hai số A B 1) A  1 với B   9 2) A  Bài 4: Tìm tỉ số hai số a b , biết: 15 25 với B  301 499 3) A  5.6 18.4  18 B  9.25 8.9  7.9 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 4) a  (h) ; b = 20 (phút) 10 3) a  (m) ; b  75(cm) 2) a  (m) ; b  30(cm) 1) a  (m) ; b  140(cm) Bài 5: Các số phút sau chiếm phần ? 1) 15 phút 2) 30 phút 3) 45 phút Bài 6: Có phút : 1) 2) 3) 4) 20 phút 4) 0,9 Bài 7: Tìm tỉ lệ xích T hai số a b ? a) Tìm tỉ lệ xích đồ, biết quãng đường từ Hà Nội đến Thái Nguyên đồ 4cm thực tế ;à 80km b) Khoảng cách từ điểm cực Bắc Hà Giang đến điểm cực Nam mũi Cà Mau dài 1620km Trên bảng đồ, khoảng cách dài 16,2cm Tìm tỉ lệ xích đồ ? Bài 8: Cho biểu thức: A = (–2a + 3b – 4c) – (–2a – 3b – 4c) a) Rút gọn A b) Tính giá trị A a = 2012; b = –1; c = –2013 Bài 9: Rót gän ph©n sè: a)  315 540 b) 25.13 26.35 c) 6.9  2.17 63.3  119 d) 2929  101 2.1919  404 *TOÁN ĐỐ: Bài 1: Một lớp học có 40 học sinh gồm loại : giỏi, trung bình Số học sinh giỏi chiếm học sinh lớp, số học sinh trung bình chiếm số số học sinh lại a) Tính số học sinh loại ? b) Tính tỉ số phần trăm học sinh loại so với số học sinh lớp ? Bài 2: Một thùng chứa đầy xăng 60 lít Lần thứ lấy 40% số lít xăng, lần thứ hai lấy số lít xăng lại a) Tính số lít xăng lại thùng ? b) Tính tỉ số phần trăm số lít xăng lại thùng so với tồng số lít xăng thùng ? Bài 3: Một sách có giá bìa 27 500 đồng Nếu giảm giá 20% giá bán sách ? Bài 4: Lớp 6A có 45 học sinh Trong học I vừa qua, số học sinh giỏi chiếm lớp, số học sinh 10 em, lại học sinh trung bình a) Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình lớp 6A? b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh trung bình so với học sinh lớp ? số học sinh Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 5: Ở lớp trường THCS cuối học kỳ I, có 11 số học sinh xếp hạnh kiểm 15 tốt Số học sinh lại xếp loại hạnh kiểm trung bình 12 em a) Tính số học sinh lớp trường THCS b) Tính tỉ số phần trăm số học sinh xếp hạnh kiểm trung bình so với số học sinh lớp Bài 6: Một người đọc sách ngày Ngày thứ người đọc trang, ngày thứ hai người đọc tổng số tổng số trang, ngày thứ ba người đọc nốt 20 trang hết sách Tính số trang sách ? Bài 7: Một lớp học có 48 học sinh gồm bốn loại : giỏi, khá, trung bình, yếu Số học sinh giỏi chiếm 1 số học sinh lớp Số học sinh yếu chiếm số học sinh lớp Số học sinh trung bình 12 số học sinh lại a) Tính số học sinh loại b) Tính tỉ số % số học sinh trung bình so với học sinh lớp Bài 8: Lớp 6C có 40 học sinh Sơ kết Học kỳ I gồm có ba loại: Giỏi, Khá Trung bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số học sinh số học sinh lại a ) Tính số học sinh loại lớp 6C ? b ) Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi so với số học sinh lớp ? B.HÌNH HỌC: Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB = 6cm, vẽ đường tròn tâm A bán kính 3cm, vẽ đường tròn tâm B bán kính 4cm ng tròn (A; 3cm) cắt (B; 4cm) C D Tính chu vi ACB ADB ? z t y x O Bài 2: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy cho xÔt = 300, xÔy = 600 a) Trong ba tia Ox , Oy, Ot tia nằm hai tia lại ? Vì sao? b) So sánh góc tƠy xƠt ? c) Tia Ot có tia phân giác xƠy khơng? Vì sao? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn d) Vẽ tia Oz tia đối tia Ox, tính số đo zƠy? Vì sao? Bài 3: Cho hai góc kề bù xƠy z, biết xƠy = 1200 a) Tính số đo z ? b) Gọi Oa tia phân giác z Tính số đo zÔa? c) Gọi Ob tia phân giác z Tính số đo xƠb b? Bài 4: Trên mặt phẳng bờ chứa tia Am vẽ hai tia Ax An cho mÂx = 800 , mÂn = 1300 a Trong ba tia Am, Ax, An tia nằm hai tia lại ? Vì sao? Tính số đo xÂn ? b Vẽ tia Ay tia đối tia Om, tính số đo yÂn, yÂx ? c Tia An có tia phân giác xƠy khơng? Vì sao? Bài 5: Cho góc EAC kề với góc CAF biết ÊC = 400 ,CÂF = 700 a) Tính số đo góc EAF ? b) Gọi AP tia phân giác góc EAC, tính số đo góc FAP ? c) Gọi AQ tia phân giác góc FAC, tính số đo góc PAQ ? d) Vẽ tia AB tia đối tia AC, tính số đo góc BAE ? Bài 6: Cho hai góc kề bù xÔy yÔx’, biết xÔy = 1000 a) Tính số đo góc yOx’ ? b) Vẽ Om tia phân giác góc xOy, tính số đo góc x’Om ? c) Vẽ On tia phân giác góc yOx’, tính số đo góc xOn, góc mOn ? Bài 7: Cho góc bẹt xBy, vẻ tia Bz cho góc yBz = 600 a) Tính số đo góc xBz ? b) Trên nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Bz vẽ tia Bt cho góc xBt = 600, tính số đo góc yBt , số đo góc tBz ? c) Tia Bt có phải tia phân giác góc xBz khơng ? Vì ? d) Tia Bz có phải tia phân giác góc yBt khơng ? Vì ? Bài 8: Cho hai góc kề C CƠB cho C = CƠB B = 1400 a) Tính số đo AÔC CÔB ? b) Gọi hai tia OM ON tia phân giác C CƠB Tính MƠB, NƠA, MƠN ? c) Vẽ tia OD tia đối tia OC Tính số đo DÔA, DÔM, DÔN ? ... 540 b) 25 .13 26 .35 c) 6. 9  2. 17 63 .3  119 d) 29 29  101 2. 1919  404 *TOÁN ĐỐ: Bài 1: Một lớp học có 40 học sinh gồm loại : giỏi, trung bình Số học sinh giỏi chiếm học sinh lớp, số học sinh... giá bìa 27 500 đồng Nếu giảm giá 20 % giá bán sách ? Bài 4: Lớp 6A có 45 học sinh Trong học kì I vừa qua, số học sinh giỏi chiếm lớp, số học sinh 10 em, lại học sinh trung bình a) Tính số học sinh... bình Số học sinh giỏi chiếm số học sinh lớp Số học sinh số học sinh lại a ) Tính số học sinh loại lớp 6C ? b ) Tính tỉ số phần trăm số học sinh giỏi so với số học sinh lớp ? B.HÌNH HỌC: Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn tập học kì 2 toán lớp 6 , Ôn tập học kì 2 toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay