de thi hoc ki 1 mon toan lop 6 toan hki 6

3 16 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Trường ĐỀ THI HỌC NĂM HỌC 2016 - 2017 Lớp MƠN: TỐN LỚP Họ tên I Lí thuyết (2,0 điểm) Thời gian làm bài: 120 phút Câu (1,0 điểm): Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên âm Áp dụng tính: (- 14) + (- 25) Câu (1,0 điểm): Trung điểm M đoạn thẳng AB gì? Vẽ trung điểm M đoạn thẳng AB II Bài tập (8,0 điểm) Bài (2,0 điểm) a) Viết kết phép tính dạng lũy thừa 75.7 32 : 23 b) Tìm ƯCLN (40, 140) c) Tìm BCNN (45, 160) Bài (2,0 điểm) a) Thực phép tính (tính nhanh có thể) (6 - 10) + 150 75.95 - 75.45 b) Tìm x biết 45 - 4x = 37 (3x – 6).3 = 34 Bài (1,0 điểm): Điền chữ số vào dấu * để số 3*5 chia hết cho Bài (1,0 điểm): Học sinh khối trường vào khoảng 230 đến 270 em Khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 20 vừa đủ Tính số học sinh khối trường Bài (2,0 điểm): Trên tia Ox, vẽ hai điểm A, B cho OA = 3cm, OB = 6cm a) Điểm A có nằm O B khơng? Vì sao? b) Điểm A có trung điểm đoạn thẳng OB khơng? Vì sao? Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC MƠN TỐN LỚP Đáp án Biểu điểm I Lí thuyết (2,0 điểm) Câu 1: 0,5 - Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên âm 0,5 - Áp dụng tính đúng: (- 14) + (- 25) = - (14 + 25) = - 39 Câu 2: - Phát biểu định nghĩa trung điểm đoạn thẳng AB 0,5 - Vẽ hình II Bài tập (8,0 điểm) 0,5 Bài (2,0 điểm): a) Viết kết phép tính dạng lũy thừa 75.7 = 75 + = 76 0,5 32 : 23 = 25 : 23 = 25 - = 22 0,5 b) ƯCLN(40, 140) = 20 0,5 c) BCNN (45, 160) = 1440 Bài (2,0 điểm) 0,5 a) Thực phép tính (tính nhanh có thể) (7 - 10) + 139 = (-3) + 139 = 136 0,5 75.95 - 75.45 = 75.(95 - 45) = 75.50 = 3750 0,5 b) Tìm x biết: 45 - 4x = 37 0,25 4x = 45 - 37 4x = 0,25 x=2 (3x – 6).3 = 34 3x – = 34 : 3x – = 33 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ 3x = 27 + x = 33 : 0,25 x = 11 Bài (1,0 điểm) * �{1; 9} Bài (1,0 điểm) 1,0 Tính số học sinh khối trường 240 học sinh Bài (2,0 điểm) 1,0 0,5 a) Trên tia Ox OA < OB (3cm < 6cm) nên điểm A nằm điểm O B 0,5 b) Vì A nằm O B nên: OA + AB = OB 0,25 + AB = AB = - = (cm) 0,25 Do đó: OA = AB = cm 0,25 Vậy điểm A trung điểm đoạn thẳng OB 0,25 ... 23 = 25 - = 22 0,5 b) ƯCLN(40, 14 0) = 20 0,5 c) BCNN (45, 16 0) = 14 40 Bài (2,0 điểm) 0,5 a) Thực phép tính (tính nhanh có thể) (7 - 10 ) + 13 9 = (-3) + 13 9 = 13 6 0,5 75.95 - 75.45 = 75.(95 - 45)... (3x – 6) .3 = 34 3x – = 34 : 3x – = 33 0,25 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050 267 https://giasudaykem.com.vn/ 3x = 27 + x = 33 : 0,25 x = 11 Bài (1, 0 điểm) * � {1; 9} Bài (1, 0 điểm) 1, 0 Tính... 0933050 267 https://giasudaykem.com.vn/ ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KÌ MƠN TỐN LỚP Đáp án Biểu điểm I Lí thuyết (2,0 điểm) Câu 1: 0,5 - Phát biểu qui tắc cộng hai số nguyên âm 0,5 - Áp dụng tính đúng: (- 14 )
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi hoc ki 1 mon toan lop 6 toan hki 6 , de thi hoc ki 1 mon toan lop 6 toan hki 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay