Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6

5 20 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Toán (10 đề thi học kỳ II) ĐỀ Bài 1: Thực phép tính: (3đ) 14  25 Bài 2: Tìm x, biết: (3đ) a) a) x   b) 2 5 8 12 c) 25%  0,5 b) 4 x  c) 8x = 7,8.x + 25 số trang sách Ngày thứ hai An đọc tiếp 50% số trang sách lại Hỏi An trang sách chưa đọc? Bài 4: Cho tia OB OC nằm nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA Biết AOˆ B 600 Bài 3: (2đ) Một sách dày 36 trang Ngày đầu An đọc AOˆ C 1200 a) Tia OB có nằm tia OA OC khơng? Vì sao? (0,5đ) b) Tia OB có phải tia phân giác AOˆ C khơng? Vì sao? (1đ) c) Vẽ OD tia đối tia OA OE tia phân giác DOˆ C Tính EOˆ B (0,5đ) ĐỀ Bài 1: Thực phép tính: (3đ) 7.9  14  17 Bài 2: Tìm x, biết: (3đ) a) a) b) 0, 25.2 30.0,5 45 �2 1�  � x  � �3 3� c) 9  23 23 23 b)  15% x Bài 3: Tính hợp lý tổng sau: (1đ) A= 1 1     1.2 2.3 3.4 49.50 Bài 4: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia At, vẽ tAˆ x 750 tAˆ y 1500 a) Trong tia Ax, Ay, At tia nằm hai tia lại? sao? b) Tính xAˆ y ? c) Tia Ax có phải tia phân giác góc tAˆ y ? Vì sao? ĐỀ Bài 1: (1đ) Tìm tỉ số phần trăm hai số sau: Bài 2: (3 đ) Thực phép tính: a) b) 12,5 2,5 (3đ) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ �1 1�  a) �4  � 4� 4 �9 �9 � b)  �  �: 10 � �      c) 7  13  13  7  25  25  10   Bài 3: (3 đ) Tìm x, biết: a) 2x  2 b)  x    Bài 4: (1đ) 75% mảnh vài dài 45m Người ta cắt c)  4,5  2x : 1 3 mảnh vải Hỏi lại mét vải? Bài 5: (2đ) Vẽ hai góc kề bù xOˆ y yOˆ z cho xOˆ y 600 a) Tính yOˆ z b) Vẽ Ot tia phân giác yOˆ z , Oy có tia phân giác xOˆ t khơng? Vì sao? ĐỀ Bài 1: Tính: (3đ) 5 11   18 36 Bài 2: Tìm x, biết: (2đ) a) a) x b) 39 :1 44 11 c) 7 11 7 4  11 19 11 19 11 � �18 12  b) �x  � 29 � 18 �29 11  15 Bài 3: Cuối HK II lớp 6B có 35 học sinh gồm loại: Giỏi, Khá Trung bình Trong số học sinh Giỏi 40% số học sinh lớp Số học sinh Khá số học sinh Giỏi Tính số học sinh Trung bình lớp 6B? (2đ) Bài 4: Trên nửa mặt phẳng có bờ đường thẳng chứa tia Ox, vẽ tia OC OD cho xOˆ C 630 xOˆ D 1260 (3đ) a) Trong tia Ox, OC, OD tia nằm tia lại? Vì sao? b) Tính COˆ D c) Tia OC có phải tia phân giác COˆ D khơng? Vì sao? ĐỀ Bài 1: Quy đồng mẫu số xếp phân số sau theo thứ tự tăng dần: Bài 2: Tìm a, b biết: a 5 45   27 b (1đ) �2 � �1 � Bài 3: Tính: 75% 1,1 : �  � � � �5 � �3 � (1đ) 7 ; ; ; (1,5 đ) 8 12 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ Bài 4: Tìm x (1,5 đ) � � 21 2,7 x  x �:  b) � �7 � a) 1,5  x  Bài 5: Tính hợp lí: 12 13 19 17 19 15 17 12 13 (1đ) Bài 6: Mảnh vườn hình chữ nhật có chièu rộng 30m, biết chiều dài chiều rộng (2đ) a) Tính chiều dài mảnh vườn b) Biết 60% diện tích vườn trồng hoa màu, lại đào ao thả cá Tính diện tích ao Bài 7: Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng xy qua điểm O, vẽ tia Oa, Ob cho aOˆ x 1500 bOˆ y 600 a) Tính aOˆ y ? (1đ) b) Chứng tỏ: Oa tia phân giác yOˆ b (1đ) ĐỀ Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số: a) 2. 13 9.10 b)  3 4. 5 26 15.8  15.4 12.3 Bài 2: (3đ) Tìm x, biết: b) x 10 1   21 c) x  25%x  d) 5 29 1   �x �   6 2 �4 � �5 14 � A = �  � �  � �5 � �4 � B= a) x  16  13, 25 Bài 3: (1,5đ) Tính hợp lí: 19 10 92 C= 5 5 1 11 14 Bài 4: (2đ) Tính giá trị biểu thức: a)  3,  15 � � 23 � 0,8  �:1 64 � 15 � 24 b) �8 13 19 � 23 3. 0,5   �  �:1 15 15 60 � 24 � số trang Ngày thứ hai đọc 60% số trang lại Ngày thứ ba đọc nốt 90 trang cuối Hỏi sách có trang? Bài 6: (0,5đ) Cho hai góc kề bù xOˆ y yOˆ t Biết xOˆ y 1500 Tính số đo yOˆ t Bài 5: (1,5đ) Lan đọc sách ngày Ngày thứ đọc Bài 7: (1,5đ) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA Xác định hai tia OB OC cho AOˆ B 1200 , AOˆ C 1050 a) Trong tia OA, OB, OC tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính BOˆ C Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 https://giasudaykem.com.vn/ � c) Gọi OM tia phân giác góc BOˆ C Tính số đo AOM ĐỀ Bài 1: (2đ) Thực phép tính: a) 5 �4 7 � �  � �9 12 � b)  3,  15 � 4� � 0,8  �: 64 � 15 � Bài 2: (2đ) Tính nhanh: a) �3 2 � �  � � 11 � b) 5 5 2  13 13 Bài 3: (2đ) Tìm x, biết: a)  2,8x  32  :  90 b)  : x  Bài 4: (2đ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình Số học sinh Trung bình số học sinh lớp Số học sinh Khá số học sinh lại Tính số học sinh giỏi lớp 13 Bài 5: (2đ) Cho góc xOˆ y kề bù với góc yOˆ z , biết xOˆ y 600 chiếm a) Tính yOˆ z b) Vẽ tia Ot tia phân giác góc yOˆ z Tia Oy có phải tia phân giác xOˆ t khơng? Vì sao? ĐỀ Bài 1: (3đ) Thực phép tính: � �4 0,75  �: a) � �3 � b) 5  9 3 c) 7,5.1  Bài 2: (3đ) Tìm x, biết: 5 b) x:  0,5 c) 7,5.1 x   1 12 12 Bài 3: (2đ) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình Số học sinh Trung bình chiếm a) x  số học sinh lớp 75% số học sinh Khá 12 em Tìm số học sinh Giỏi lớp Bài 4: (2đ) Cho góc bẹt ABˆ D Trên nửa mặt phẳng bờ AD vẽ tia BC BE cho ABˆ C 112 ; DBˆ C 340 a) Tính CBˆ D b) Chứng tỏ BE tia phân giác CBˆ D ĐỀ Bài 1: (2đ) Thực phép tính sau: a) �8 � 13 0,75  �  25%� 15 15 � � Bài 2: (1,5 đ) Tính nhanh b) 0, 75  43 �4 3� : �  2,5 � 80 �5 4� Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt 0933050267 A= https://giasudaykem.com.vn/ �7 � �7 � 7  496.� � � � 316 813 �813 � �813 � B= 9 �9 � �9 �  � � � � 10 14 10 �2 � �10 � Bài 3: (1,5đ) Tìm x, biết: �1 �3  3x �   b) � �3 �5 1 a)  2x  : 2 3 vải Lần thứ hai cắt vải lại Lần thứ ba cắt 8m Hỏi sau lần cắt vải lại mét? Bài 4: (1,5đ) Một vải dài 105m Lần thứ người ta cắt tổng số tiền, bạn thứ hai góp 60% số tiền lại, bạn thứ ba góp 16000 đồng Hỏi ba bạn góp tiền? Bài 6: (2đ) Cho tia Ox Oy đối Vẽ tia Oz cho xOˆ z 400 Bài 5: (1,5đ) Ba bạn góp số tiền để mua sách tặng thư viện Bạn thứ góp a) Tính yOˆ z b) Gọi Om tia phân giác xOˆ z Tính mOˆ y ĐỀ 10 Bài 1: (2đ) Thực phép tính �3 ��2 � :  � a) �  �� �4 ��9 12 � �16 � � �158 b) 1,75.� � �4  2, 25 �: �21 � � � 60 � 1999 2011 � �12 12 �   Bài 2: (1đ) Tính nhanh: � � � � 1999 2011 � �2011 1999 � � Bài 3: (3đ) Tìm x, biết: a) x  b) 1  :x  � �8 c) �4,5  x �:  �3 � Bài 4: (2đ) Trong lớp 60% số học sinh giỏi em a) Tính số học sinh giỏi lớp số học sinh 80% số học sinh giỏi Tìm số học sinh lớp c) Biết lớphọc sinh giỏi Tìm tổng số học sinh lớp Bài 5: (2đ) Vẽ góc kề bù AOˆ B, AOˆ C cho AOˆ C 800 b) a) Tính AOˆ B b) Trên nửa mặt phẳng bờ BC chưa tia OA vẽ tia OD cho BOˆ D 1400 Chứng tỏ OD tia phân giác AOˆ C Chúc em ôn tập tốt đạt kết cao thi tới ...  2, 8x  32  :  90 b)  : x  Bài 4: (2 ) Một lớp học có 52 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung bình Số học sinh Trung bình số học sinh lớp Số học sinh Khá số học sinh lại Tính số học. .. xOˆ z Tính mOˆ y ĐỀ 10 Bài 1: (2 ) Thực phép tính �3 � 2 � :  � a) �  �� �4 ��9 12 � � 16 � � �158 b) 1,75.� � �4  2, 25 �: 21 � � � 60 � 1999 20 11 � � 12 12 �   Bài 2: (1đ) Tính nhanh:... yOˆ b (1đ) ĐỀ Bài 1: (1đ) Rút gọn phân số: a) 2.  13 9.10 b)  3 4. 5 26 15.8  15.4 12. 3 Bài 2: (3đ) Tìm x, biết: b) x 10 1   21 c) x  25 %x  d) 5 29 1   �x �   6 2 �4 � �5
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6 , Đề thi học kì 2 môn toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay