Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn số học lớp 6

3 17 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP Đề Câu 1: (2 điểm) a) Trong cách viết sau đây, cách viết cho ta phân số: 4 6,5 2, ;  1,5 ; ; ; 3 - 0.25 b) Hãy so sánh phân số vừa tìm c) Viết phân số phân số có mẫu dương 8 Câu 2: (5 điểm)  3 2 E =        7  1  5  0,75   :     12   8  24 A= 1  F =       B =3   Câu 3: ( điểm) Tìm x, biết: 3.x   C=  16 H= Câu 4: (1,5 điểm) Lớp 6A có 40 học sinh, số học sinh thích đá bóng, 30% thích đá cầu, số lại thích chơi bóng chuyền Tính số học sinh lớp 6A thích đá bóng, đá cầu, bóng chuyền? nguyên ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP ĐỀ I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm) Chọn đáp án 1.Khẳng định sau sai ? 5 74 21 15 B  A  C  D  7 53 5 35 10 2.Cho biểu thức A = với n số nguyên Khi A không phân số ? n2 A n = B n ≠ C n = - D n ≠ -  15 3.Rút gọn phân số ta phân số:  15 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 18 C 22 11 5 18 4.Trong đẳng thức , x có giá trị ?  x 72 A – 20 B 59 C – 59 A B D kết khác D 20 4 10 5.Trong số sau số mẫu chung phân số ? ; ; 21 A 21 B 63 C 42 D 147 6.Khẳng định sau ? A  10 B  10 C  10 D  10 7.Khi nhân hai phân số ta làm nào? A Nhân tử với tử, giữ nguyên mẫu B Nhân mẫu với mẫu, giữ nguyên tử C Nhân tử với tử, mẫu với mẫu D Một cách khác 8.Khi đổi hỗn số 2 thành phân số ta kết quả: 11 13 17 A  B  C  D  7 7 II.PHẦN TỰ LUẬN(6,0 điểm) Bài 1.Tính (2 đ) 4    3  a) b) 1      16    10  c)  1     7 7 3 d) (2  )   % 13 Bài (2 đ).Tìm x, biết x   26 Bài (2 đ) Lúc 7h40phút bạn An từ A đến B với vận tốc 12km/h Sau 15phút bạn Bình từ B A với vận tốc 14km/h Hai bạn gặp lúc 8h25ph Tính quãng đường AB ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP ĐỀ I TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) Chọn đáp án ghi vào 1.Khẳng định sau sai ? Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt A 3  2 B 15  21 https://giasudaykem.com.vn C 74  53 D 21  5 35 với n số nguyên Khi A không phân số ? n2 A n = B n ≠ C n = - D n ≠ - 15 3.Rút gọn phân số ta phân số: 15 12 3 A B C D kết khác 18 4.Trong đẳng thức  , x có giá trị ? x 72 A – 20 B 59 C – 59 D 20 4 10 5.Trong số sau số mẫu chung phân số ? ; ; 21 A 42 B 147 C 21 D 63 2.Cho biểu thức A = 6.Khẳng định sau ? A  10 B  10 C  10 D  10 7.Khi nhân hai phân số ta làm nào? A Nhân tử với tử, giữ nguyên mẫu B Nhân mẫu với mẫu, giữ nguyên tử C Nhân tử với tử, mẫu với mẫu D Một cách khác 8.Khi đổi hỗn số 2 thành phân số ta kết quả: 11 17 13 A  B  C  D  7 7 II.PHẦN TỰ LUẬN (6.0 điểm) Bài 1.Tính 16 a) 4    3  b) 1        10   13 Bài 2.Tìm x, biết x   26 Câu 3: (0,5 điểm) Tìm giá trị nguyên n để phân số A = 3n  có giá trị số n 1 hết ... hỗn số 2 thành phân số ta kết quả: 11 17 13 A  B  C  D  7 7 II.PHẦN TỰ LUẬN (6. 0 điểm) Bài 1. Tính 16 a) 4    3  b) 1        10   13 Bài 2.Tìm x, biết x   26 Câu 3: ... phân số ta kết quả: 11 13 17 A  B  C  D  7 7 II.PHẦN TỰ LUẬN (6, 0 điểm) Bài 1. Tính (2 đ) 4    3  a) b) 1      16    10  c)  1     7 7 3 d) (2  )   % 13 Bài... 26 Bài (2 đ) Lúc 7h40phút bạn An từ A đến B với vận tốc 12 km/h Sau 15 phút bạn Bình từ B A với vận tốc 14 km/h Hai bạn gặp lúc 8h25ph Tính quãng đường AB ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn số học lớp 6 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 3 môn số học lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay