Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn số học lớp 6

5 18 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP (thời gian 45’) ĐỀ I)TRẮC NGHIỆM ( 3đ) Khoanh tròn vòa chữ A,B,C,D để có đáp án Câu : Tổng ( hiệu ) chia hết cho A 12+14 +1 B 10+ 24 – 11 C 16+ 18 – 10 D 400 - 15 C 340 D 450 B C D B C D Câu : Số chi hết cho 2, A 120 B 230 Câu : Số nguyên tố nhỏ ? A Câu : Hợp số nhỏ ? A Câu 5: Tìm số tự nhiên x , biết : A x  {5;10} x  Ư(10) x> : B x  {2;5} C x  {1;2} D x  {2;5;10} Câu : Viết liệt kê phần tử tập hợp M   x  n / x  B(3);3  x  9 A M  {0;3;6;9} B M  {3;6;9} C x  {3;6} D M  {6;9} II) TỰ LUẬN ( đ) Bài 1( 2đ ) : Viết tập hợp sau : a) A gồm số nguyên tố bé 20 b) B gồm hợp số không vượt 10 Bai 2( 2đ) : Tìm chữ số a b biết : a) 1a 2b chia hết cho 2,5 b) a 23b chia hết cho không chia hết cho Bài ( đ) : Một đơn vị đội có khoảng từ 110 đến 140 người Mỗi lần xếp hàng 4; hàng 5; hàng vừa đủ hàng Tính số người đơn vị đội Bài ( 1đ): Tìm số tự nhiên x biết rằng: 138 chia cho x thiếu 12 313 chia cho x dư 13 x không vượt 20 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN CHƯƠNG II SỐ HỌC I)TRẮC NGHIỆM ( 3đ) Khoanh tròn vòa chữ A,B,C,D để có đáp án ĐỀ A Câu C Câu D Câu A Câu C Câu A Câu B II) TỰ LUẬN ( đ) Đề B Bài Đáp án a) A={2;3;5;7;11;13;17;19} b) B={4;6;8;9;10} a) 1a 2b chia hết cho 2,5 nên b=0 1a 2b chia hết 1+a+2+0 suy a+3 hay a= Vậy a=6,b=0 b) a 23b chia hết cho không chia hết b= a 23b chia hết a+2+3+5 suy a+10 hay a  {2;5;8} Gọi a( người ) số người đơn vị đội ( 110  a  140 ) Theo đề ta có : a 4, a 5, a suy a  BC (4,5,6) Ta có  22 55  2.3 BCNN(4,5,6) = 22 = 60 Suy BC(4,5,6) = B( 60) = { 0;60;120;180;…) Vì 110  a  140 Nên a= 120 Vậy đơn vị đội có 120 người Theo đề tốn ta có : (138  12) x  150 x    x  UC (150, 300) (313  13) x  300 x  Và 13  x  20 Ta có : 150  2.3.52 300  22.3.52 Vậy ƯCLN( 150,300)=2.3.52=150 Suy ƯC(150,300)={1;2;3;5;6;10;15;25;30;50;75;150} Mà x  20 Điểm 1 0.5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0.25 0.25 0.25 0.25 Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Nên x= 15 ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP (thời gian 45’) ĐỀ I-TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm) Câu 1: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ trước câu trả lời mà em cho 1) Tính: (–52) + 70 kết là: A.18 B (–18) C (–122) D 122 2) Tính: –36 – 12 kết là: A 24 B 48 C (–24) D (–48) 3) Tính: (–8).(–25) kết là: A 33 B (–33) C 200 D (–200) 4) x   x = ? A x = x =  C –5 D Một kết khác B x = 5) Khi bỏ dấu ngoặc biểu thức: 2009 – (5 – + 2008) ta được: A 2009 + – – 2008 B 2009 – – + 2008 C 2009 – + + 2008 D 2009 – + – 2008 6) Trong tập hợp số nguyên Z tất ước là: A -1 B -5 C D ; -1 ; ; -5 7) Kết phép tính (-3)(+4) (-5)(-7) A Âm B Dương C D.420 8) Tính 154  54 là: A 208 B.-100 C 100 D Đáp số khác Câu 2: (1điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” “Sai” cho thích hợp: Câu Nội dung Tổng hai số nguyên khác dấu số nguyên âm Giá trị tuyệt đối số ngun ln khơng âm Tích hai số ngun trái dấu số nguyên âm Các số -1 ước số nguyên Đúng Sai Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt II- https://giasudaykem.com.vn TỰ LUẬN : (7điểm) Bài 1: (3điểm) Thực phép tính ( Tính nhanh có thể) a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20 c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10) Bài 2: (3điểm) Tìm x  Z , biết: a) – (10 – x) = b) x 3  Bài 3: (1điểm) Tính giá trị biểu thức: ax – ay + bx – by với a + b = 15 , x – y = - TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Câu 1: (2điểm) Mỗi câu 0,25 điểm B, A, B , C, Câu 2: (1điểm) S ; Đ ; C, D ,7 A Đ ; Đ ,8 A TỰ LUẬN: (5 điểm) Bài 1: (3 điểm) Kết : a/ 240 (1 điểm) b/ 45 (1 điểm) c/ = 34.15 – 34.10 – 34.15 + 15.10 (0,5 điểm) =10.( -34 + 15 ) = 10 (-19) = - 190 (0,5 điểm) Bài 2: (3 điểm) a/ - Tính : - Tính : b/ - Tính : - Tính : – 10 + x = x = 12 x – = x – = – x = 10 ; x = – (0,5 điểm) (1 điểm) (0,5 điểm) (1 điểm) Bài 3: (1điểm) Biến đổi đựơc: (x – y)(a + b) = 15.(-4) = - 60 (1 điểm) Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG MÔN SỐ HỌC LỚP (thời gian 45’) ĐỀ Câu (1 điểm) Hãy so sánh hai số nguyên: – – Biểu diễn hai số – – trục số Câu (3 điểm) a) Tính: (- 15) + (- 40) + 28 b) Tính nhanh: 2.4.15 + 8.5 Câu (2 điểm) a) Tính: (- 5) - (12 - 17) b) Tính nhanh: (27 + 65) + (129 - 27 - 65) Câu (4 điểm) a) Tìm số nguyên x, biết: 2x - 24 = 36 b) Tìm số nguyên a, biết: c) Tìm tập hợp A số nguyên x cho – < x < thỏa mãn đẳng thức: x( + x ) = – ... Vậy ƯCLN( 15 0,300) =2. 3. 52 =15 0 Suy ƯC (15 0,300)= {1; 2; 3;5 ;6 ;10 ;15 ;25 ;30;50;75 ;15 0} Mà x  20 Điểm 1 0.5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0,5 0 ,25 0,5 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 .25 0 .25 0 .25 0 .25 Gia sư dạy kèm Tài Năng... 12 0 Vậy đơn vị đội có 12 0 người Theo đề tốn ta có : (13 8  12 ) x  15 0 x    x  UC (15 0, 300) ( 313  13 ) x  300 x  Và 13  x  20 Ta có : 15 0  2. 3. 52 300  22 .3. 52 Vậy ƯCLN( 15 0,300) =2. 3. 52 =15 0... người ) số người đơn vị đội ( 11 0  a  14 0 ) Theo đề ta có : a 4, a 5, a suy a  BC (4,5 ,6) Ta có  22 55  2. 3 BCNN(4,5 ,6) = 22 = 60 Suy BC(4,5 ,6) = B( 60 ) = { 0 ;60 ; 12 0 ;18 0;…) Vì 11 0  a  14 0
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn số học lớp 6 , Đề kiểm tra 1 tiết chương 2 môn số học lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay