Bộ đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 6

10 18 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BỘ ĐỀ KIỂM TRA HỌC TOAN ĐỀ SỐ A TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ đứng trước kết đúng: Câu 1: Trong cách viết sau cách viết không khẳng định phân số? A 5 B 7 8 C Câu 2: Kết phép tính  2   3 bằng: 11 D 1,5 A 120 B 120 C 180 D 180 Câu 3: Tập hợp ước số nguyên 10 là: A 1;2;5;10 B 1;  2;  5;  10 ; ; ; ; 10 C 1;  2;  5;  10 Câu 4: Hai phân số A a.d  b.c D  a c   a ; b ; c ; d   , b  0; d   nếu: b d a.b  c.d a.c  b.d B C ab  cd C 17 D C  D 3 D 0;25% D Câu 5: Kết phép tính bằng: A 15 B Số đối x là: 7 3 A B Câu 7: Tỉ số phần trăm 20 80 là: 24 Câu 6: Cho x  A Câu 8: Giá trị 250% B 25% C 2,5% B 640 C 90 D 90 B C D 7 240 A 640 Câu 9: Số nghịch đảo A Câu 10: Nếu  4 là: x 9  giá trị x là: 4 x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A B 6 C  D Một kết khác Câu 11: Cho AEB CFD hai góc phụ Biết AEB  500 Số đo CFD là: A 400 B 1300 C 1800 D 900 Câu 12: Từ điểm O mặt phẳng kẻ ba tia chung gốc Ox ; Oy ; Oz cho: xOy  1200 ; xOz  500 ; yOz  700 Khi đó: Tia Oz nằm tia Ox Oy B Tia Oy nằm tia Ox C Tia Ox nằm tia Oy Oz B TỰ LUẬN: (7,0 điểm) D Không xác định A Oz Bài :Tìm x biết : x  9 11 b) 4,5  x .      14 Bài 2: Kết học lực cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013 cuả lớp 6A xếp thành ba loại: Giỏi; Khá; Trung a) bình Biết số học sinh số học sinh giỏi; số học sinh trung bình 140% số học sinh giỏi Hỏi lớp 6A có học sinh; biết lớp 6A có 12 học sinh khá? Bài 3: Cho xOy  700 , kẻ Oz tia đối tia Ox a) Tính số đo yOz  ? b) Kẻ Ot phân giác xOy Tính số đo tOz  ? 7n  Chứng minh rằng: Với n phân số phân số tối giản 5n  Bài ĐỀ SỐ A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (3.0 điểm) Kkoanh tròn câu 0.25 điểm CÂU ĐÁP ÁN D A B D C B B C D 10 C 11 A B/ TỰ LUẬN (7.0 điểm) ĐÁP ÁN BÀI 1a Thực tính: 13 11   1,1    5 10 ĐIỂM 12 A Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 0,25đ 26 11   10 10 10 26   11  10 20  2 10  0,25đ 0,25đ 0,25đ Tìm x biết:  x    17   x     17  16 0,50đ x   16   14 1b 0,25đ x  14 0,25đ Số học sinh giỏi lớp 6A là: 12 :  10 (học sinh) - Số học sinh trung bình lớp 6A là: 10 140%  14 (học sinh) - Tổng số học sinh lớp 6A là: 10  12  14  36 (học sinh) Đáp số: 36 học sinh Vẽ hình cho câu a (Vẽ xác tia đối) - 1.0đ 1.0đ 0.5đ 0,25đ y t x 700 z O 3a - Vì Oz tia đối tia Ox nên xOy yOz hai góc kề bù Do đó: xOy  yOz  1800 70  yOz  180 0,25đ 0,25đ yOz  1800  700 0,25đ yOz  1100 Vậy - yOz  1100 Vì Ot phân giác xOy nên Ot Ox nằm phía 0,25đ Oy , nên Ot Oz nằm khác phía Oy hay Oy nằm Ot Oz Do đó: tOz  tOy  yOz 3b - 0.25đ Mà Ot phân giác xOy nên: tOy  Nên: tOz  tOy  yOz  350  1100  1450 10 0,25đ xOy 70   350 2 0,25đ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Vậy tOz  1450 Gọi d  UCLN  7n  4;5n  3 Khi đó:  7n   d   35n  20  d (1)  5n  3 d   35n  21 d (2) Từ (1) (2) ta có:  35n  21   35n  20   d  d  d  Do phân số 7n  phân số tối giản 5n  * Mọi cách giải khác hợp lôgich đạt điểm tối đa * Điểm tồn làm tròn đến chữ số thập phân thứ ĐỀ SỐ I) Trắc nghiệm: (3đ) Chọn chữ đứng trước câu trả lời ghi vào giấy làm Câu 1: Phân số sau tối giản: 11 A) B)  C)  D)  22 10 Câu 2: Hai phân số sau nhau: 1 10 A) B)  C) D)  8 12 12 Câu 3: Giá trị biểu thức  là: 1 A) B)  C)  D) 4 2 ( 4) Câu 4: Giá trị biểu thức   là: 10 11 A)  B) C) -1 D) 80 80 Câu 5: Hai góc phụ có tổng số đo là: A) 900 B) 1800 C) Lớn 900 D) nhỏ 900 Câu 6: Nếu tia Oy nằm hai tia Ox Oz thì: A) xOy  yOz B) xOy  yOz  xOz C) xOy  yOz  xOz D) xOy  yOz  xOz II) Tự luận: (7đ) Câu 1: Thực phép tính (2đ) 11 0,25đ 0,25đ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 5  1 A=    11 11 7 b) B = 50% 1  20   0, 75 35 Câu 2: Tìm x biết (1 đ) 1 x  13  16 4 Câu 3: (1,5đ) a) Tổng kết học tập cuối năm lớp 6A có 12 học sinh đạt loại giỏi, chiếm sinh đạt loại trung bình chiếm số học sinh lớp Số học số học sinh lại Tính số học sinh lớp 6A số học sinh đạt trung bình Câu 4: (2,5đ) Cho góc bẹt xOy Vẽ tia Oz cho yOz  600 Vẽ tia Om On tia phân giác góc xOz zOy a) b) Tính số đo góc xOz mOn Hai góc mOz zOn có phụ khơng? Vì sao? Đáp án: I) Phần trắc nghiệm: (3đ) Câu Câu B A Câu B Câu C II) Phần tự luận: (7đ) Câu 1: Thực phép tính (2đ câu 1đ) 5 a) A =       11 11 =   (  )  (0,5đ) 11 11 5 =    = (0,5đ) 7 b) B = 50% 1  20   0, 75 35 12 Câu A Câu D Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 20     (0,5đ) 1  20 1   (0,5đ) =  1   Câu 2: Tìm x biết (1đ) 1 x  13  16 4 1 x  16  13 (0,5đ) 4 x3 (0,25đ) 3 x  :  3 (0,25đ) x9 Câu 3: (1,5đ) Gọi số học sinh lớp 6A x Ta có: x 12 (0,25đ) 12  x  12 :  (0,25đ) x = 42 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh lại lớp là: 42 - 12 = 30 (học sinh) (0,25đ) Số học sinh trung bình là:  30  20 (học sinh) (0,25đ) Trả lời: - Số học sinh lớp 6A 42 em Số học sinh đạt trung bình là: 20 em Câu 4: (2,5 đ) Vẽ hình (0,5đ) = - 0,25đ a) Tính số đo xOz (0,5đ) Vì xOz  zOy  1800 0,25đ xOz  600  1800 xOz  1800  600 xOz  120 0,25đ Tính số đo mOn (1đ) Vì Om tia phân giác góc xOz nên: 1200 mOz  xOz  (0,25đ) 2 mOz  600 (0,25đ) 13 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Vì On tia phân giác góc zOy nên: 600 zOy   300 2 zOn  300 (0,25đ) Vì tia Oz nằm hai tia Om On nên: zOn  mOn  mOz  zOn = 600  300  900 mOn  900 (0,25đ) b) Hai góc mOz zOn phụ (0,25đ) Vì mOz  zOn  900 (0,25đ) 14 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ I Trắc nghiêm (2 điểm) Ghi lại chữ đứng trước câu trả lời 2 Câu 1: Phân số phân số là: 6 A  B C D 21 21 Câu 2: Phân số phân số thập phân: 100 15 A B C D 100 1100 Câu 3: Kết phép tính  2  là: A 8 C 16 B D 16 x 15  số x bằng: 27 A 5 B 135 C 45 D 45 7 15  Câu 5: Tổng hai phân số bằng: 6 11 11 4 A B C D 3 3 Câu 6: Kết phép tính bằng: 4 A B C D 5 5 Câu 7: Kết sau đúng: A Hai góc kề có tổng 1800 B Hai góc phụ có tổng 1800 C Hai góc bù có tổng 1800 D Hai góc bù có tổng 900 Câu 8: Cho hai góc phụ nhau, có góc 350 Số đo góc lại là: A 450 B 550 C 650 D 1450 Câu 4: Biết TỰ LUẬN (8 điểm): Bài (3 điểm): Thực phép tính: 15 Gia sư Tài Năng Việt a) 8      13  13  https://giasudaykem.com.vn b) 5 5 1 11 11 5  c)    :  12  24  Bài (2 điểm): Trong vườn trồng 84 gồm bốn loại cam, xoài, chanh bưởi Biết số cam chiếm số vườn, số xoài số cam, số bưởi số chanh Tính số loại vườn? Bài (2 điểm): Cho xOy  110 Vẽ tia Oz nằm hai tia Ox, Oy cho xOz  280 Gọi Ot tia phân giác yOz Tính xOt ? 3x 3x 3x 3x     Bài (1 điểm): Tìm x, biêt: 2.5 5.8 8.11 11.14 21 ĐỀ SỐ I Trắc nghiêm (2 điểm) Ghi lại chữ đứng trước câu trả lời 2 Câu 1: Phân số phân số là: 1 6 A  B C D 21 21 Câu 2: Phân số phân số tối giản: 15 3 A B C D 16 12 40 Câu 3: Ba phần tư bằng: A 75 phút B 30 phút C 45 phút D 0,75 phút Câu 4: Số bội 6: A B C -1 D -12 Câu 5: Kết so sánh hai phân số là: 3 3 A  B  C  D  4 4 Câu 6: Phân số phân số thập phân: 100 15 A B C D 100 1100 Câu 7: Hai góc bù có tổng là: 16 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 00 B 600 Câu 8: Nếu Oz nằm hai tia Ox Oy thì: D 1800 C 900 B xOz  yOz  xOy A xOy  yOz  xOz C xOz  xOy  yOz TỰ LUẬN (8 điểm): Câu (3 điểm) Thực phép tính: D xOz  zOy A  36   83  564  17 B  2,  15       :11 77   3 1 3 8     : 8 3 Câu 10 (2 điểm): Trong vườn trồng 84 gồm bốn loại cam, xoài, chanh bưởi Biết số cam chiếm số vườn, số xoài số cam, số bưởi số chanh Tính số loại vườn? Câu 11 (2,5 điểm): Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy, Om, On cho xOy  50 , xOm  900 , xOn  1300 a) Tính số đo góc yOm, số đo góc mOn Và nêu nhận xét b) Vẽ tia Ot tia phân giác góc xOy tính góc mOt? Câu 12 (0,5 điểm): So sánh 3125 493 C  17 ... x  12 :  (0 ,25 đ) x = 42 (học sinh) (0 ,25 đ) Số học sinh lại lớp là: 42 - 12 = 30 (học sinh) (0 ,25 đ) Số học sinh trung bình là:  30  20 (học sinh) (0 ,25 đ) Trả lời: - Số học sinh lớp 6A 42 em... https://giasudaykem.com.vn 0 ,25 đ 26 11   10 10 10 26   11  10 20  2 10  0 ,25 đ 0 ,25 đ 0 ,25 đ Tìm x biết:  x    17   x     17   16 0,50đ x   16   14 1b 0 ,25 đ x  14 0 ,25 đ Số học sinh giỏi lớp 6A là:... sinh giỏi lớp 6A là: 12 :  10 (học sinh) - Số học sinh trung bình lớp 6A là: 10 140%  14 (học sinh) - Tổng số học sinh lớp 6A là: 10  12  14  36 (học sinh) Đáp số: 36 học sinh Vẽ hình cho
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 6 , Bộ đề kiểm tra học kì 2 toán lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay