Bài tập nâng cao số học lớp 6

6 28 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP NÂNG CAO SỐ HỌC Bài 1: Viết tập hợp chữ từ “ SỐ HỌCBài 2: Nhìn hình hình 2, viết tập hợp B, M, H .2 B thước e d H M bút compa mũ Hình Hình Bài 3: Cho hai tập hợp: A  5;7 B  6;8 Viết tập hợp gồm phần tử đó: a) Một phần tử thuộc A phần tử thuộc B b) Một phần tử thuộc A hai phần tử thuộc B Bài 4: Cho tập hợp: A = quýt, cam, nho B = cam, xoài Dùng ký hiệu , để ghi phần tử : a) Thuộc A thuộc B b) Thuộc A không thuộc B c) Thuộc B không thuộc A Bài 5: Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a) A   x  N /14  x  20 b) B   x  N * / x  9 c) C   x  N /10  x  15 Bài 6: Viết tập hợp A số tự nhiên không vượt hai cách Biểu diễn tia số phần tử tập hợp A Bài 7: Cho tập hợp A = 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 Bằng cách liệt kê phần tử viết: a) Tập hợp B gồm số số liền trước số tập hợp A b) Tập hợp C gồm số số liền sau số tập hợp A Bài 8: Tìm số tự nhiên a b cho 12 < a < b < 16 Bài 9: Trong dòng sau: a) x; x + 1; x + x  N; b) x – 1; x; x + x  N*; c) x – 2; x-1; x x  N; Dòng cho ta ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần? y phải có thêm điều kiện để ba dòng ba số tự nhiên liên tiếp tăng dần Bài 10 : Trường THCS Lương Thế Vinh GV soạn : Hoàng Nghĩa Quang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) y+2; y + 1; y y  N; b) y+1; y; y-1 y  N*; c) y– 1; y – 2; y – dó y  N Dòng cho ta ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần? y phải có thêm điều kiện để ba dòng ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần? Bài 11: Viết số tự nhiên có hai chữ số, thõa mãn điều kiện sau: a) Có chữ số b) Chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị c) Chữ số hàng chục nhỏ chữ số hàng đơn vị Bài 12: người ta viết liền số tự nhiên từ đến 99, hỏi chữ số viết lần Bài 13: Dùng ba chữ số 0; 7; 9, viết tất số có ba chữ số, số chữ số khác Bài 14: Dùng ba chữ số 2; 4; viết tất số có hai chữ số, số chữ số khác Bài 15: Viết tập hợp số sau cách liệt kê phần tử: a) Tập hợp A số tự nhiên có hai chữ số chữ số hàng chục lớn chữ số hàng đơn vị b) Tập hợp B số tự nhiên có ba chữ số mà tổng chữ số số Bài 16: cho số 97 531 a) Viết thêm chữ số vào số cho để số lớn b) Viết thêm chữ số xen chữ số số cho để số nhỏ Bài 17: Một số tự nhiên thay đỗi nào, ta viết thêm: a) Chữ số vào trước số đó? b) Chữ số vào cuối số đó? c) Chữ số vào cuối số đó? Bài 18: a) Viết số tự nhiên nhỏ có năm chữ số b) Viết số tự nhiên lớn có năm chữ số mà chữ số khác Bài 19: Dùng chữ số La Mã để viết: a) Các số chẵn từ 20 đến 30 b) Các số lẻ từ 21 đến 31 BÀI TẬP VỀ SỐ PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP, TẬP HỢP CON Trường THCS Lương Thế Vinh GV soạn : Hoàng Nghĩa Quang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 1: Viết tập hợp sau cho biết tập hợp sau có phần tử: a) Tập hợp số tự nhiên không vượt 30 b) Tập hợp số tự nhiên lớn 15 nhỏ 17 c) Tập hợp số tự nhiên lớn 25 nhỏ 26 Bài 2: Tính số phần tử tập hợp sau: a) A  30;31;32; ;100 b) B  10;12;14; ;98 c)C  25; 27; 29; ;101 d ) D  1;5;9;13; ; 41; 45 Bài 3: Tính số phần tử tập hợp sau: a) tập hợp A số tự nhiên lớn nhỏ 2000 b) Tập hợp B số tự nhiên chẵn lớn nhỏ 2000 c) Tập hợp C số tự nhiên lẽ lớn nhỏ 2000 Bài : a) Có số có năm chữ số? b) Có số có sáu chữ số? Bài 5: Tính số số tự nhiên chẵn có bốn chữ số Bài 6: Tập hợp số có ba chữ số, tận 5, có phần tử? Bài 7:Cho hai tập hợp: A  m; n B  m; n; p; q a) Dùng ký hiệu  để thể mối quan hệ hai tập hợp A B b) Dùng hình vẽ minh họa hai tập hợp A B Bài 8: Cho tập hợp M  2;3;5 điền ký hiệu ( ,  ) vào ô vuông: M; 2 M; 5; 2 M; 2;3 M; 2;3;5 M Bài 9: Cho A tập hợp số tự nhiên nhỏ 10; B tập hợp số chẵn; N* tập hợp số tự nhiên khác Dùng ký hiệu  để thể quan hệ tập hợp với tập hợp N số tự nhiên Bài 10: Cho tập hợp A  m, n, q viết tập tập hợp A, cho tập hợp có: a) Một phần tử b) Hai phần tử Bài 11 : Cho tập hợp A  1; 2;3; 4 Tính số tập hợp tập A Bài 12: Tính số điểm 10 mơn tốn học kỳ I Lớp 6A1 có 40 học sinh đặt điểm 10; 27 học sinh đạt hai điểm 10; 19 học sinh đạt Trường THCS Lương Thế Vinh GV soạn : Hoàng Nghĩa Quang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ba điểm 10; 14 học sinh đạt bốn điểm 10 khơng có học sinh đạt năm điểm 10 Dùng ký hiệu  để thể mối quan hệ tập hợp học sinh đạt số điểm 10 lớp 6A, tính tổng số điểm 10 lớp Bài 13: Bạn Hùng đánh số trang sách số tự nhiên từ đến 256 Hỏi bạn Hùng phải viết tất chữ số Bài 14: để đánh số trang sách bạn Việt phải viết 282 chữ số Hỏi sách trang Bài 15 Trong ngày hội khỏe trường có 12 học sinh dành giải thưởng, học sinh dành hai giải, học sinh dành giải, học sinh dành số giải nhiều nhất, người giải Hỏi trường dành tất giải? BÀI TẬP VỀ PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Bài Tính nhanh: Trường THCS Lương Thế Vinh GV soạn : Hoàng Nghĩa Quang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) 2.17.12 + 4.6.21 + 8.3.62 b) 37.24 + 37.76 + 63.79 + 63.21 Bài Tính nhanh: a) 135 + 360 + 65 + 40; b) 463 + 318 + 137 + 22 c) 20 + 21 + 22 + … + 29 + 39 Bài Tính : a) + + + 15 + 23 + … + 160 b) + + + + 14 + … + 60 + 97 c) 78.31 + 78.24 + 78.17 + 22.72 Bài Viết tập hợp M số tự nhiên x, biết x = a + b tronh a  35;56 ; b  24; 45 Bài Hãy viết xen vào chữ số số 13579 số dấu “ + ” để : a) Tổng 70 b) Tổng 115 Bài a)Tính tổng số tự nhiên từ đến 999 b) Viết liên tiếp số tự nhiên từ đến 999 thành dãy, ta số 123…998999 Tính tổng chữ số số Bài a) Tính tổng số tự nhiên lẻ từ đến 999 b) Tính tổng số tự nhiên chẵn từ 100 đến 1000 Bài Tính tổng tất số tự nhiên: a) Có chữ số b) Có hai chữ số c) Có ba chữ số Bài Điền chữ số thích hợp vào chữ để phép tính đúng: a) 1ab  36  ab1 b) abc  acc  dbc  bcc Bài 10 Tìm số có bốn chữ số có dạng abcd , biết abc  acc  dbc  bcc Bài 11 Tìm số có hai chữ số biết viết thêm chữ số xen hai chữ số số số có ba chữ số gấp lần số có hai chữ số ban đầu Bài 12 Tính tổng số tự nhiên nhỏ có năm chữ số khác số tự nhiên lớn có năm chữ số khác Bài 13 Tìm số tự nhiên x, biết: a) ( x – 55 ).17 = 0; b) 25 ( x – 75 ) = 25 Bài 14 Tìm số tự nhiên x, biết: a) (x – 5)(x – 7) = Trường THCS Lương Thế Vinh GV soạn : Hoàng Nghĩa Quang Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) (x – 11)(x + 17) = Bài 15 Trong nhóm trẻ có bốn em Minh, Anh, Hùng, Dũng Minh cô bé nhỏ nhất, Anh tuổi; Anh Hùng tuổi, Hùng dũng tuổi Tích số tuổi bốn em 3024 Tìm xem em tuổi? Trường THCS Lương Thế Vinh GV soạn : Hoàng Nghĩa Quang ... chữ số hàng đơn vị b) Tập hợp B số tự nhiên có ba chữ số mà tổng chữ số số Bài 16: cho số 97 531 a) Viết thêm chữ số vào số cho để số lớn b) Viết thêm chữ số xen chữ số số cho để số nhỏ Bài 17:... b) Tập hợp B số tự nhiên chẵn lớn nhỏ 2000 c) Tập hợp C số tự nhiên lẽ lớn nhỏ 2000 Bài : a) Có số có năm chữ số? b) Có số có sáu chữ số? Bài 5: Tính số số tự nhiên chẵn có bốn chữ số Bài 6: Tập. .. số, số chữ số khác Bài 14: Dùng ba chữ số 2; 4; viết tất số có hai chữ số, số chữ số khác Bài 15: Viết tập hợp số sau cách liệt kê phần tử: a) Tập hợp A số tự nhiên có hai chữ số chữ số hàng chục
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nâng cao số học lớp 6 , Bài tập nâng cao số học lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay