Bài tập nâng cao hình học lớp 6

4 49 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:36

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP NÂNG CAO HÌNH HỌC LỚP Cho hình vẽ: M N Tìm câu đúng: a) Tia OM nằm hai tia ON OP O b) Tia ON nằm hai tia OM OP P c) Tia OP nằm hai tia OM ON d) Cả ba câu a, b, c e) Cả ba câu a, b, c sai Nhìn hình vẽ để trả lời câu hỏi sau: D A a) Gọi tên tia nằm hai tia khác B C b) Gọi tên tia đối E c) Tia BA có nằm hai tia BD BE khơng? Cho hình vẽ: A B C a) Hãy kể tên góc bẹt D E b) Hãy kể tên góc có đỉnh G M G I K Đổi thành độ, phút: Ví dụ: 12,150 = 12 30 12 = 1209' = 729' 23,200 = = = 42,750 = = = 121,250 = = = 68,400 = = = Gia sư Tài Năng Việt A https://giasudaykem.com.vn a) Đo góc BAE, AEB, BDE, DBC, BCD, CBD, B EBC hình vẽ E D C b) So sánh góc BAE, AED, EDB, ABD, BDC ˆ y = 900 Vẽ tia On Cho góc xOy tù Vẽ tia Om nằm góc xOy cho mO nằm góc xOy cho nOˆ x = 900 a) Kể tên góc có hình vẽ b) Kể tên cặp góc phụ c) So sánh góc mOy nOy ˆ y = 1260 Tính số đo mOˆ n d) Nếu xO ˆ C = 390 ˆ A = 480, AO Biết tia OA nằm hai tia OB OC BO a) Tính BOˆ C ˆD b) Gọi OD tia đối OC Tính AOˆ D , BO Gọi O điểm đường thẳng xy Trên nửa mặt phẳng bờ ˆ z = 460 ˆ t =1210, xO chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oz cho xO a) Tính số đo góc yOz b) Tính số đo góc zOt ˆy ˆ z mO c) Gọi Om tia đối tia Oz So sánh xO ˆ y Gọi OA OB tia phân ˆ y zO Cho hai góc kề nhau: xO ˆ y Tính AOˆ B biết xO ˆ y + zO ˆ y = 1050 ˆ y zO giác xO ˆB 10 Cho hai góc AOB BOC kề nhau, gọi OD phân giác AO a) Chứng minh tia OB nằm hai tia OD OC b) Chứng minh CÔD  ˆ C  BO ˆC AO c) Giả sử BOˆ C > BOˆ A chứng minh tia OE nằm tia OB OC Suy BÔE  ˆ C  AO ˆB BO 2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ˆ A kết câu (c) thay đổi d) Trong trường hợp BOˆ C < BO nào? ˆ y = 1000 Oz phân giác góc xOy, vẽ tia Ot nằm hai tia Ox 11 Cho xO ˆ t = 750 Oy cho yO ˆz a) Tính tO b) Chứng tỏ tia Ot phân giác xOˆ z ˆD< 12 Cho bốn tia OA, OB, OC, OD chung gốc O theo thứ tự cho AO ˆ D Gọi Ox tia phân giác AOˆ D , chứng tỏ Ox phân 1800 AOˆ B = CO ˆ C giác BO 13 Cho đoạn thẳng OO' 2cm a) Vẽ đường tròn tâm O bán kính 1,5cm, đường tròn cắt đoạn thẳng OO' C cắt đường thẳng OO' D b) Vẽ đường tròn tâm O' bán kính 1cm, đường tròn cắt đoạn thẳng OO' E cắt đường thẳng OO' F Hai đường tròn cắt A B c) Hãy kể tên đường kính đường tròn (0; 2cm) đường kính đường tròn (0; 1,5cm) dây cung hai đường tròn trên, tính đường kính d) Hãy chứng tỏ E trung điểm OO' e) Tính độ dài đoạn thẳng DF 14 Cho ABC, I điểm nằm ABC Tia AI cắt đường thẳng BC D a) Giải thích điểm D nằm hai điểm B C điểm I nằm A D b) Tia CI cắt AB E tia BI cắt AC F Hãy kể tên tất tam giác hình vẽ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 15 Cho ABC Vẽ đường thẳng a không qua đỉnh tam giác cắt cạnh AB Chứng minh đường thẳng a cắt hai cạnh AC BC 16 Cho hai góc kề bù xOy yOz Trên tia Oy lấy điểm A, tia Ox lấy điểm B, tia AD lấy điểm C cho AB < AC a) Tia Ox có nằm hai tia OA OC khơng? Vì sao? ˆ z  130 ; zOˆ c  150 Tính số đo góc AOC b) Cho yO 17 Cho hai góc kề AOB BOC cho AOˆ B = 500; BOˆ C = 800 Vẽ tia OD tia đối tia OC a) Tính số đo góc AOC b) Chứng tỏ tia OA nằm hai tia OB OD ˆ D ? Vì sao? c) Tia OA có phải phân giác BO 18 Cho góc tù xOy Bên góc xOy, vẽ tia Om cho góc xOm 900 vẽ tia On cho góc yOn 900 a) Chứng minh góc xOn góc yOm b) Gọi Ot tia phân giác góc xOy.Chứng minh Ot tia phân giác góc mOn 19.Cho góc aOb tia Ot nằm Oa, Ob Các tía Om, On theo thứ tự tia phân giác góc aOt góc bOt Chứng tỏ mÔn  aÔb 20 Cho góc AOB tia phân giác Ox Trên nửa mặt phẳng chứa tia OB với bờ đường thẳng OA, vẽ tia Oy cho AÔy > AÔB Chứng tỏ rằng: a) Tia OB nằm hai tia Ox, Oy b) xÔy  AÔy+BÔy ... BCD, CBD, B EBC hình vẽ E D C b) So sánh góc BAE, AED, EDB, ABD, BDC ˆ y = 900 Vẽ tia On Cho góc xOy tù Vẽ tia Om nằm góc xOy cho mO nằm góc xOy cho nOˆ x = 900 a) Kể tên góc có hình vẽ b) Kể tên... tất tam giác hình vẽ Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 15 Cho ABC Vẽ đường thẳng a không qua đỉnh tam giác cắt cạnh AB Chứng minh đường thẳng a cắt hai cạnh AC BC 16 Cho hai góc... ˆD b) Gọi OD tia đối OC Tính AOˆ D , BO Gọi O điểm đường thẳng xy Trên nửa mặt phẳng bờ ˆ z = 460 ˆ t =1210, xO chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot, Oz cho xO a) Tính số đo góc yOz b) Tính số đo góc zOt
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập nâng cao hình học lớp 6 , Bài tập nâng cao hình học lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay