đề kiểm tra 1 tiết toán 6 hk1

9 37 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:31

PHÒNG GD &ĐT THAN UYÊN TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM Mức độ Chủ đề Nhận biết MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Thông hiểu Vận dụng Cấp độ Cấp độ thấp cao HS viết tập hợp, tính số phần tử tập hợp 2(1ab) 30% Chủ đề 1: Tập hợp, số phần tử tập hợp Số câu Số điểm Tỉ lệ % 30% HS biết Chủ đề 2: Lũy nhân hai thừa với số mũ lũy thừa tự nhiên, số, nhân, chia chia hai lũy lũy thừa thừa số số Số câu 4(2abcd) Số điểm Tỉ lệ % 30% 30% HS áp HS biết áp dụng dụng thứ tính chất để tự thực thực hiện phép phép tính, tính để biết tim ẩn làm chưa biết tập 3(3ab,4a) 1(4b) 30% 10% Chủ đề 3: Thực phép tính Z Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 30% Cộng 30% 3 30% 1 10% 4 40% 10 10 100% PHÒNG GD &ĐT THAN UYÊN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Ngày kiểm tra: 20/9/2017 TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM ĐỀ BÀI Bài 1: (3 điểm) a) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ Tập hợp B số tự nhiên lớn nhỏ b) Cho tập hợp C = {1; 2; 3; ……; 20} D = {2; 4; 6……; 20} Tính số phần tử tập hợp C, D? Bài 2: (3 điểm) Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa: a) 3 b) 106 : 102 c) a6 : a ( a ≠ 0) d) a5 a ( a > 0) Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết: a) 7x – = 714 b) (x + 35) - 120 = Bài 4: (2 điểm) Thực phép tính cách hợp lí a) 37 64 + 37 36 b) (75 54 + 175 54) : (20 25 125 – 625 75) Hết (Giáo viên coi kiểm tra không giải thích thêm) PHỊNG GD &ĐT THAN UN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Ngày kiểm tra: 20/9/2017 TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM ĐỀ BÀI Bài 1: (3 điểm) a) Viết tập hợp A số tự nhiên nhỏ Tập hợp B số tự nhiên lớn nhỏ b) Cho tập hợp C = {1; 2; 3; ……; 20} D = {2; 4; 6……; 20} Tính số phần tử tập hợp C, D? Bài 2: (3 điểm) Viết kết phép tính sau dạng lũy thừa: a) 3 b) 106 : 102 c) a6 : a ( a ≠ 0) d) a5 a ( a > 0) Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết: a) 7x – = 714 b) (x + 35) - 120 = Bài 4: (2 điểm) Thực phép tính cách hợp lí a) 37 64 + 37 36 b) (75 54 + 175 54) : (20 25 125 – 625 75) Hết Người biên soạn đề PHÒNG GD &ĐT THAN UYÊN TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM Bài HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Nội dung a) A = {0; 1; 2; 3; 4} B = {3; 4; 5; 6; 7} (3 điểm) (3 điểm) Điểm 0,75 0,75 b) Cho tập hợp Tập hợp C có 20 – + = 20 phần tử Tập hợp D có (20 – 2) : +1 = 10 phần tử a) 3 = 37 0,75 0,75 0,75 b) 106 : 102 = 104 0,75 c) a6 : a = a5 0,75 d) a5 a = a6 0,75 a) 7x – = 714 ⇔ 7x = 714 + (2 điểm) ⇔ 7x = 721 0,25 0,25 ⇔ x = 721 : 0,25 ⇔ x = 103 0,25 b) (x + 35) - 120 = ⇔ x + 35 =120 ⇔ x = 120 - 35 ⇔ x = 85 0,5 0,25 0,25 a, 37 64 + 37 36 = 37 (64 + 36) (2 điểm) = 37 100 = 3700 0,5 0,25 0,25 b, (75 54 + 175 54) : (20 25 125 – 625 75) = [54 (75 + 175)] : (20.25.25.5 – 25.25.75) = (54 250) : [54 ( 100 – 75)] = (54 25 10) : (54 25) 0,25 0,25 0,25 0,25 = 56 10 : 56 = 10 Người biên soạn hướng dẫn chấm ĐỀ PHÒNG GD &ĐT THAN UYÊN TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Đại số Tiết: 19 Ngày kiểm tra: ĐỀ BÀI Bài 1: (3 điểm) a) Viết tập hợp D số tự nhiên nhỏ Tập hợp E số tự nhiên lớn nhỏ 12 b) Cho tập hợp C = {1; 2; 3; ……; 20} D = {2; 4; 6……; 20} Tính số phần tử tập hợp C, D? Bài 2:(3 điểm) Tính: a) x5 x7 b) 25 23 c) 312 : 34 d, a4 : a4 (a ≠ 0) Bài 3: (2 điểm) Tìm x biết: a) 2x – = 14 b) (x + 35) - 120 = Bài 4: (2 điểm) Thực phép tính cách hợp lí a, 25 64 + 25 36 b, (75 54 + 175 54) : (20 25 125 – 625 75) Hết (Giáo viên coi kiểm tra khơng giải thích thêm) PHỊNG GD &ĐT THAN UYÊN TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Đại số Tiết: 19 Bài Nội dung a) D = {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6} E = {6; 7; 8; 9; 10; 11} b) Cho tập hợp (3điểm) Tập hợp C có 20 – + = 20 phần tử Tập hợp D có (20 – 2) : +1 = 10 phần tử Điểm 0,75 0,75 0,75 0,75 Tính: a) x5 x7 = x5 + = x12 0,75 b) 25 23 = 25 + = 28 (3điểm) c) 312 : 34 = 312 – = 38 0,75 d, a4 : a4 = a4 – = a0 = 1(a ≠ 0) 0,75 0,75 a) 2x – = 14 ⇔ 2x = 14 + 0,25 ⇔ 2x = 16 0,25 ⇔ x=8 (2điểm) b) (x + 35) - 120 = 0,5 ⇔ x + 35 =120 ⇔ x = 120 - 35 ⇔ x = 85 0,5 0,25 0,25 a, 25 64 + 25 36 = 25 (64 + 36) = 25 100 (2điểm) = 2500 0,5 0,25 0,25 b, (75 54 + 175 54) : (20 25 125 – 625 75) = [54 (75 + 175)] : (20.25.25.5 – 25.25.75) 0,25 = (54 250) : [54 ( 100 – 75)] 0,25 = (54 25 10) : (54 25) 0,25 = 56 10 : 56 = 10 0,25 ...PHÒNG GD &ĐT THAN UYÊN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Ngày kiểm tra: 20/9/2017 TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM ĐỀ BÀI Bài 1: (3 điểm) a) Viết tập hợp A số... coi kiểm tra khơng giải thích thêm) PHỊNG GD &ĐT THAN UYÊN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Ngày kiểm tra: 20/9/2017 TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM ĐỀ BÀI Bài 1: (3 điểm) a) Viết tập hợp A số... GD &ĐT THAN UYÊN TRƯỜNG THCS SỐ MƯỜNG KIM Bài HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Số học Tiết: 19 Nội dung a) A = {0; 1; 2; 3; 4} B = {3; 4; 5; 6; 7} (3 điểm) (3 điểm) Điểm 0,75 0,75 b) Cho tập
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết toán 6 hk1, đề kiểm tra 1 tiết toán 6 hk1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay