Đề thi phương pháp toán BKHN

2 34 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:30

Phương pháp toán cho Vật Lý Đề cuối kỳ K57 Câu 1: a, Tìm hệ số Lame' hệ tọa độ cầu (r, pi, tê ta) b, Viết biểu thức yếu tố vi phân thể tích dV hệ tọa độ cầu c, Áp dụng tính thể tích nửa vỏ cầu có bán kính R1 bán kính ngồi R2 Câu 2: a, Giả sử tốn tử A^+ toán tử liên hợp hamilton với toán tử A^ Cmr: A^+ tồn b, Tìm tốn tử liên hợp hamilton với toán tử d/dx Câu 3: a, Thiết lập điều kiện Cauchy-Rieman hàm giải tích f(z) b, Xét tính giải tích hàm phức f(z)=ez Câu 4: a, Tính tích phân : I= Tích phân (dz/1+z2) miền |z-1|=1 (cái dùng ký hiệu tớ gà k biết kí hiệu tích phân đâu người thơng cảm :D) b, Tìm thặng dư hàm f(z) = sin2z/cosz Zo=pi/2 Lưu ý: Đây đề năm ngoái nên người nên tin tưởng khoảng 70%
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi phương pháp toán BKHN, Đề thi phương pháp toán BKHN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay