Tài liệu ôn tập toán 6 rất hay

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

https://giasudaykem.com.vn/ ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ II TỐN I TRẮC NGHIỆM Bài : Điền vào ô trống chữ Đ kết đúng, chữ S kết sai Nội dung a Nếu a a hợp số b 3a + 25  a c |x| > với  x  Z d a2 a2 + 49 49 e Mọi số nguyên tố lớn số lẻ f Hai tia chung gốc đối g điểm A, B, C thẳng hàng AB = ½ AC A trung điểm BC h Cho KA + KB = 8cm KA = 4cm K trung điểm đoạn thẳng AB i Ba điểm O, A, B thuộc đường thẳng d, OA < OB thi điểm A nằm hai điểm O B g Nếu M năm A B AM + MB = AB j Hai đường thẳng phân biệt cắt k Nếu AM = MB = AB/2 M trung điểm AB Lựa chọn Bài : Chọn phương án câu sau Câu : Tập hợp M = {a ; b ; c ; x ; y} Cách viết sau sai : A {a ; b ; c}  M C x M B {a ; b; c} M D d  M Câu : Tập hợp số tự nhiên lớn nhỏ viết : A M = {4; 5; 6; 7; 8} C M = {3; 4; 5; 6; 7; 8} B M = {3; 5; 7; 9} D M = {3; 4; 5; 6; 7; 8; 9} Câu : Cho B = {1; 2; 3} cách viết sau A B B {1} B C D Câu : Giá trị biểu thức : : A 64 B 66 C 65 D 61 Câu : Kết 254.44 : A 1004 B 294 C 278 D 1006 Câu : Điền vào dấu * để 3*5 chia hết cho A B C D Câu : kết phép tính 4 =? A 46 B 45 C 165 D 166 Câu : Số chia hết cho 13 mà không chia hết cho A 123 B 621 C 23.32 D 209 https://giasudaykem.com.vn/ Câu : Số 72 phân tích thừa số nguyên tố kết : A 32.8 B 2.4.32 C 23.32 D 23.9 Câu 10 : BCNN(5 ; 15 ; 30) = ? A B 60 C 15 D 30 Câu 11 : ƯCLN (15 ; 45 ; 60) = ? A 45 B 15 C D 60 Câu 12 : Giá trị biểu thức A = 2 : A 25 = 32 B 25 = 10 C 20 = D 80 = Câu 13 : ƯC 24 30 : A B C D Câu 14 : Số vừa chia hết cho ; ; : A 2340 B 2540 C 1540 D 1764 Câu 15 : Cho A = : Viết A dạng lũy thừa : A 76 B 78 C 77 D 79 Câu 16 : Khẳng định sau sai A – số nguyên âm B Số đối – C Số tự nhiên số nguyên dương D N  Z Câu 17 : Sắp xếp sau A – 2007 > - 2008 C 2008 < 2007 B – > - > - > - D – > - > - > - Câu 18 : Kết xếp số -2 ; ; 99 ; -102 ; theo thứ tự tăng dần là: A - 102 ; ; -2; ; 99 C -102 ; - 2; ; ; 99 B ; ; -3 ; 99 ; -102 D -102 ; ; -2 ; ; 99 Câu 19 : Các số xếp theo thứ tự giảm dần : A 19 ; 11 ; ; -1 ; -5 C 19 ; 11; -5; -1; B 19 ; 11; ; -5; -1 D 19; 11; -5; 0; -1 Câu 20 : Kết phép tính : (-15) + (-14) : A B -1 C 29 D -29 Câu 21 : Cho đoạn thẳng AB, M trung điểm đoạn thẳng AB A MA + MB = AB MA = MB B MA + MB = AB C MA = MB D Cả ba câu Câu 22 : Cho ba điểm Q, M, N thẳng hàng MN + NQ = MQ Điểm nằm hai điểm lại A Điểm Q B Điểm N C Điểm M D khơng có điểm Câu 23 : Trên đường thẳng a đặt điểm khác A, B, C Số đoạn thẳng có tất : A B C D Câu 24 : Điểm M trung điểm đoạn thẳng EF : A ME = MF C EM + MF = EF https://giasudaykem.com.vn/ B ME = MF = EF/2 D tất Câu 25 : Hai tia đối : A Hai tia chung gốc B Hai tia chung gốc tạo thành đường thẳng C Hai tia có điểm chung D Hai tia tạo thành đường thẳng Câu 26 : Hai đường thẳng phân biệt : A Trùng cắt B Trùng song song C Song song cắt D Không song song, không cắt Câu 27 : M trung điểm AB có : A AM = MB C AM + MB = AB AM = MB B AM + MB = AB D AM = MB = AB.2 II Bài tập: Bài 1: Tính hợp lí 1, 2155– (174 + 2155) + (-68 + 174) 2, -25 72 + 25 21 – 49 25 3, 35(14 –23) – 23(14–35) 4, 8154– (674 + 8154) + (–98 + 674) 5, – 25 21 + 25 72 + 49 25 6, 27(13 – 16) – 16(13 – 27) 7, –1911 – (1234 – 1911) 8, 156.72 + 28.156 9, 32.( -39) + 16.( –22) 10, –1945 – ( 567– 1945) 11, 184.33 + 67.184 12, 44.( –36) + 22.( –28) Bài Tìm x  Z biết : 1) x – = –6 2) –5x – (–3) = 13 3) 15– ( x –7 ) = – 21 4) 3x + 17 = 5) 45 – ( x– 9) = –35 6) (–5) + x = 15 7) 2x – (–17) = 15 8) |x – 2| = 9) | x – 3| –7 = 13 10) 72 –3.|x + 1| = 11) 17 – (43 – x ) = 45 12) 3| x – 1| – = 13) –12(x - 5) + 7(3 - x) = 14) (x – 2).(x + 4) = 15) (x –2).( x + 15) = 16) (7–x).( x + 19) = 17) 5  x  x 3 18) 19) (x – 3)(x – 5) < 20) 2x2 – = 29 21) –6x – (–7) = 25 22) 46 – ( x –11 ) = – 48 Bài Cho biểu thức: A = (-a + b – c) – (- a – b – c) a) Rút gọn A b) Tính giá trị A a = 1; b = –1; c = –2 Bài Cho biểu thức: A = (–m + n – p) – (–m – n – p) https://giasudaykem.com.vn/ a) Rút gọn A b) Tính giá trị A m = 1; n = –1; p = –2 Bài Cho biểu thức: A = (–2a + 3b – 4c) – (–2a – 3b – 4c) a) Rút gọn A b) Tính giá trị A a = 2012; b = –1; c = –2013 Bài Bỏ dấu ngoặc thu gọn biểu thức: a) A = (a + b) – (a – b) + (a – c) – (a + c) b) B = (a + b – c) + (a – b + c) – (b + c – a) – (a – b – c) Bài Liệt kê tính tổng tất số nguyên x thỏa măn: a) –7  x  b) –9  x  Bài Tính tổng tất số nguyên x thỏa mãn : |x| < 2013 Bài 9: Thực phép tính: ) 27 36 c) 27 14 a) (   5  1, 75  ) : (3 ) 28 35 20 15 d) 70,5  528 : b) ( Bài 10: Tính nhanh: 3 15  (  ) 26 13 11 11 c)  23 7 23 23 a) b)      : 9 7 d) ( 377 123 34 1   ).(   ) 231 89 791 24 Bài 11: Tìm số x biết: a) x x  12 b) 53  (3x  3, 7)   5 10 d) 2 x   10 e) x   23 : (2  x)   9 27 2x    f) c) Bài 12: Một trờng học có 1200 học sinh Số học sinh có học lực trung bình chiếm tổng số, số học sinh chiếm tổng số, số lại học sinh giỏi Tính số học sinh giỏi trờng Bài 13: Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 14 m , chiều rộng chiều dài Tính chu vi diện tích khu vườn Bài 14: Một tổ cơng nhân phải trồng số ba đợt Đợt I tổ trồng đợc Đợt II tổ trồng đợc tổng số 3 số lại phải trồng Đợt III tổ trồng hết 160 Tính tổng số mà đội cơng nhân phải trồng? Dành cho học sinh khá, giỏi https://giasudaykem.com.vn/ Bài 15*: Tính tổng: a) 2 2     1.3 3.5 5.7 99.101 Bài 16*: Chứng tỏ phân số Bài 17*: Cho A  n2 n5 b) 5 5     1.3 3.5 5.7 99.101 2n  phân số tối giản 3n  (n  Z ; n  5) Tìm x để A  Z Bài 18 : Thực phép tính 3 a)     :  3 4     4 5 d)   .1  3,52 8 4 10 f) : 0,125    0,6  16   11 13 11 h) 0,75    25%  : 15  20  b)  12  1 c) :  11    12 4 3 5 3  e)   0,415  .2 0,25 200  5 g) 0,25 : 10,3  9,8  2 1    0,75 . 0,2   5  i)  1 12 2   14 k) 3 1  28 Bài 19 : Tính hợp lý giá trị biểu thức sau:  8    14  23  32 23  3 3 C 2 9 7 E  0,7.2 20.0,375 28 303030   30303 H  9 7   4,03 484848   80808   I  10101.     111111 222222 3.7.11.13.37  A  49 38  17    43   45  45 57  74  D  19 :  13 :  12   12 39  15  F   9,75.21  18  7  78  B  71 Bài 20 : Tìm x biết: 3 g)  x.6  .2   2 1 x  10 b) : x  13 c)  x  50  :  51   a  7 7 h) x.3    .x    6 12 1  4 i) : x     : x  : 17  17 11  17  https://giasudaykem.com.vn/ d)  x  .  x   j) e) x  x  12 17 26 k)  x     5 25 25   2  17  2x    4 24 l)    3x     27  9 27 Bài 21 : Rút gọn phân số:  315 540 25.13 b) 26.35 6.9  2.17 c) 63.3  119 3.13  13.18 d) 15.40  80  53 40.4 e) 14 135. 2  100  2929  101 2.1919  404  1997.1996  g)  1995.(1997)  1996 2.3  4.6  14.21 h) 3.5  6.10  21.35 3.7.13.37.39  10101 i) 505050  70707 18.34   18.124 k)  36.17  9. 52 a) f) Bài 22 : So sánh phân số sau: a c e h k 1 ; ; 3 ; ; ; 124 41 207 83 16 24 13 27 26 82 75 54.107  53 135.269  133 B  A 53.107  54 134.269  135 ; ; 134 55 74 116 d ; ; ; 43 21 19 37  2525  217 g 2929 245  49 64 i 78  95 10 1 39  m A= B= 1 1 b Gợi ý k) 54.107 – 53 = 53.107 + 107 – 53 = 53.107 = 54 nên A = 135.269 – 133 = 134.269 + 269 – 133 = 134.269 + 136 nên B > Vậy A < B Bài m so sánh A B 3 Phần bù đến đơn vị A B A B 10 nên  A > B 3 3 3 3 3 Bài 23 Chứng minh rằng: a a 1 ( n, a  N * )   n( n  a ) n n  a b áp dụng câu a tính: https://giasudaykem.com.vn/ A 1    2.3 3.4 99.100 B 5    1.4 4.7 100.103 C 1    15 35 2499 Bài 24 : Với giá trị x  Z phân số sau có giá trị số nguyên x2 x3 x2 1 d D  x 1 x 1 2x  c C  x3 a A  b B  Bài 25.Chứng tỏ phân số sau tối giản với số tự nhiên n a n 1 2n  b 2n  4n  Gợi ý 25b Gọi d ƯC (2n +3; 4n +8) => 2n + chia hết cho d 4n + chia hết cho d  4n + chia hết cho d 4n + chia hết cho d  4n + – 4n – chia hết cho d  chia hết cho d  d = 1; 2n + số lẽ nên không chia hết cho 2; d = phân số cho tối giản https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ II.Hình học I Lý thuyết:Trả lời câu hỏi cho phần ơn tập hình học (sgk - 95, 96) II Bài tập: Bài 1: Vẽ hình theo cách diễn đạt lời: a) - Vẽ tia Oa - Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ tia Ob, Oc cho  aOb = 450,  aOc = 1100 - Trong tia Oa, Ob, Oc tia nằm hai tia lại? b) - Vẽ tia Ox, Oy cho  xOy = 800 - Vẽ tia Ot nằm hai tia Ox, Oy cho  xOt = 400 - Tia Ot có tia phân giác góc xOy khơng? Vì sao? c) + Vẽ đoạn AB = 6cm + Vẽ đường tròn (A; 3cm) + Vẽ đường tròn (B; 4cm) + Đường tròn (A; 3cm) cắt (B; 4cm) C D + Tính chu vi tam giác ABC tam giác ADB d) Vẽ tam giác MNP biết MN = 5cm; NP = 3cm; PM = 7cm Bài 2: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Om, vẽ tia On, Op cho 0  mOn = 50 ,  mOp = 130 a) Trong tia Om, On, Op tia nằm hai tia lại? Tính góc nOp https://giasudaykem.com.vn/ b) Vẽ tia phân giác Oa góc nOp Tính  aOp? Bài 3: Cho hai góc kề  aOb  aOc cho  aOb = 350  aOc = 550 Gọi Om tia đối tia Oc a) Tính số đo góc:  aOm  bOm? b) Gọi On tia phân giác góc bOm Tính số đo góc aOn? c) Vẽ tia đối tia On tia On’ Tính số đo góc mOn Bài 4: Cho đường tròn (O; 4cm) (O’; 2cm) cho khoảng cách hai tâm O va O’ 5cm Đường tròn (O; 4cm) cắt đoạn OO’ điểm Avà đường tròn (O’; 2cm) cắt đoạn OO’ B a) Tính O’A, BO, AB? b) Chứng minh A trung điểm đoạn O’B? Bài 5: Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot Oy cho góc xOt = 300 ; góc xOy = 600 a Hỏi tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc tOy? c Tia Ot có tia phân giác góc xOy hay khơng? Giải thích Bài 6: Trên nửa mặt phẳng bờ có chứa tia Ox, vẽ tia Oy Oz cho gúc xOy = 300, Góc xOz = 1100 a Trong tia Ox, Oy, Oz, tia nằm hai tia lại? Vì sao? b Tính góc yOz c Vẽ Ot tia phân giác góc yOz Tính góc zOt góc tOx Bài 7: Hình vẽ bên cho tia, tia Ox Oy đối nhau, tia Oz nằm tia Oy Ot a Hãy liệt kê cặp góc kề bù có hình vẽ b Tính góc tOz biết góc xOt = 600, góc yOz = 450 z t y x O Bài Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy, Oz cho góc xOy  750 , góc xOz  1500 a, Tia Oy có nằm hai tia Ox Oz khơng? Vì sao? https://giasudaykem.com.vn/ b, Tính góc yOz c, Tia Ot có phải tia phân giác góc xOy khơng? Vì sao? Bài 9.Trên mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oz Oy cho : xOz = 40 ; xOy = 80 a/ Hỏi tia nằm tia lại ? Vì ? b/ Tính zOy c/ Chứng tỏ tia Oz tia phân giác xOy Bài 10 :Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox Vẽ tia Oy Oz cho 0  xOy = 50 ,  xOz = 100 a/ Trong ba tia Ox, Oy Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b/ So sánh xOy  yOz ? c/ Tia Oy có tia phân giác góc xOz khơng? Vì sao? Bài 11 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy cho xOt  300 , xOy  600 a) Trong ba tia Ox , Oy, Ot tia năm hai tia lại ? Vì sao? b) So sánh góc tOy góc xOt ? c) Tia Ot có tia phân giác góc xOy khơng? Vì sao? d) Vẽ tia Oz tia đối tia Ox, tia Oy có phân giác góc zOt khơng? Vì sao? Bài 12: Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ hai tia Oy Oz cho góc xOy = 800; góc xOz = 400 a Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì Sao ? b Tính số đo góc zOy ? c Chứng tỏ tia Oz tia phân giác góc xOy ? Bài 13 Trên mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ xÔz = 350 , xÔy = 700 a Tia nằm hai tia lại ? Vì ? b Tính zƠy ? c Tia Oz có phải tia phân giác góc xƠy khơng ? Vì ? d Gọi Om tia phân giác góc xOz tính mƠy ? e Gọi Ot tia đối tia Ox Tính tƠy ? Bài 14 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy tia Ot cho xOt = 800, xOy = 1600 a) Tia nằm hai tia lại ? Vì ? b) Tính góc tOy ? c) Tia Ot có tia phân giác góc xOy khơng ? Vì ? d) Vẽ tia Om tia đối tia Ox, kể tên cặp góc kề bù hình https://giasudaykem.com.vn/ III/ ĐỀ THAM KHẢO: Đề năm học 2011-2012 A TRẮC NGHIỆM :( điểm) Trong câu sau, chọn phương án thích hợp ghi vào phần làm: Câu Kết phép tính: - : A  10 là: B -10 C 5  10 Câu Trong cách viết sau, phân số phân số A 2 B 4 Câu Kết so sánh phân số N = A N < M Câu Biết B N > M x  15 số x bằng:  27 C 6 D 2 ? D 5 M = là: C N = M D N ≤ M A – B – 135 C 45 D – 45 Câu Cho góc phụ nhau, có góc 35 số đo góc lại A 450 B 550 C 650 D 1450 Câu Biết góc xOy góc tù thì: A 00 < xOy , 900 B 900 ≤ xOy ≤ 1800 C 900 < xOy < 1800D 900 < xOy ≤ 1800 Câu Tia Oy tia phân giác góc xOz, biết xOy = 450; Góc xOz góc gì? A Bẹt B Tù C Vng D Nhọn Câu Hình gồm điểm cách O khoảng 6cm A Hình tròn tâm O, bán kính 6cm B Đường tròn tâm O, bán kính 3cm C Đường tròn tâm O, bán kính 6cm D Hình tròn tâm O, bán kính 3cm B TỰ LUẬN: (8 điểm) Bài (1.5đ) Thực phép tính ( tính nhanh có thể) a 2  15 b 3 3 2 11 11 b x  5 Bài (2.5đ) 1.Tìm x biết: a 2x + 23 = 2012 – (2012 – 15) Cho biểu thức A = (n  z ) Tìm tất giá trị nguyên n để A số n 1 nguyên 10 https://giasudaykem.com.vn/ Bài (1.5đ): Khi trả tiền mua sách theo giá bìa; Hùng cửa hàng trả lại 1500 đồng, khuyến mãi10%.Vậy Hùng mua sách với giá bao nhiêu? Bài (2.5đ): Cho góc xOy có số đo 800 Vẽ tia phân giác Ot góc Vẽ tia Om tia đối tia Ot a Tính góc xOm b So sánh góc xOm Góc yOm c Om có phải tia phân giác góc xOy khơng? https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 11 ... 16) – 16( 13 – 27) 7, –1911 – (1234 – 1911) 8, 1 56. 72 + 28.1 56 9, 32.( -39) + 16. ( –22) 10, –1945 – ( 567 – 1945) 11, 184.33 + 67 .184 12, 44.( – 36) + 22.( –28) Bài Tìm x  Z biết : 1) x – = 6. .. 3 ; ; ; 124 41 207 83 16 24 13 27 26 82 75 54.107  53 135. 269  133 B  A 53.107  54 134. 269  135 ; ; 134 55 74 1 16 d ; ; ; 43 21 19 37  2525  217 g 2929 245  49 64 i 78  95 10 1 39...  101 2.1919  404  1997.19 96  g)  1995.(1997)  19 96 2.3  4 .6  14.21 h) 3.5  6. 10  21.35 3.7.13.37.39  10101 i) 505050  70707 18.34   18.124 k)  36. 17  9. 52 a) f) Bài 22
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn tập toán 6 rất hay , Tài liệu ôn tập toán 6 rất hay

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay