Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 6

7 26 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI TOÁN MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP ĐỀ SỐ Bài : Tính :   1,3 :  2, 43    : 25  15     :  59 13  34 11 0,53     17  17  Bài : Tìm ước chung lớn bội chung nhỏ hai số : 1939938 ; 510510 Bài : Tính :  415  99   330  89  229  27   29  619 Bài : Cho đoạn thẳng AB, C điểm nằm hai điểm A B Biết AC = 19,63cm BC 17 đoạn thẳng AC Tính độ dài đoạn thẳng AB 14 Bài : Cho a = 132300 Tìm số phần tử Ư(a) Bài : Tìm x biết :   17 11  16  17 11  :    :    25  x   25  Bài : Tìm hai chữ số tận số 62011 + 52011 Bài : Cho đoạn thẳng AB = 162cm, điểm C nằm hai điểm A B Biết AC 12 đoạn thẳng AB Gọi I trung điểm BC Tính độ dài đoạn 25 thẳng AI Bài 9: Phải xóa số hạng tổng S= 125 78 169 172 139      500 468 1352 1720 1668 Để tổng số hạng lại Bài 10 : Tìm ước nguyên tố nhỏ lớn số 2752 + 3342 ĐÁP VÀ BIỂU ĐIỂM (khối lớp 6) Bài nội dung Tính thơng thường Tính thơng thường Tính thơng thường • A C kết 13,50605 ƯCLN = 102102 BCNN = 9699690 1062862 B điểm 0,5 0,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 17 19, 63 14 phân tích số 1323000 thừa số : 1323000 = 23.33.53.72 Vậy số phân tử Ư(1323000) (3+1)(3+1)(3+1)(2+1) =   16  17 11   17 11    x     :  :     :       :     25   25    AB  AC  BC  19, 63  Lần lượt lủy thừa 61 62, 63, 64, 65, … số hai chữ số tận có chu kỳ 56, 36, 16, 96, 76 chia số 2011 cho có dư Vậy số 62011 có hai chữ số tận 56 số 52011 có hai chữ số tận 25 số 62011 + 52011 có hai chữ số tậ 43,46642 192 0,351785 81 119,88 • A • AC  CI  C B I 12 AB 25 BC AB  AC   2 AB  12 AB 25 vậy: 12 AB  AB 12 25 AI  AC  CI  AB  25 12 162  162 12 25  162  25 Rút gọn phân số, học sinh loại bỏ phân số kết tổng 169 172 ; 1352 1720 2752 + 3342 = 187181 73 phân tích 187181 thừa số 73.2657 có ước nguyên tố nhỏ 73 lớn 2657 2657 Chú ý : - Nếu sai chữ số thập phân cuối trừ 0,2 điểm - Sai hai chữ số thập phân điểm - Nếu dư thiếu số thập phân theo quy định khơng điểm - Đáp số sai, có trình bày tóm tắt 0,2 điểm 10 ĐỀ SỐ Bài (2 điểm): Thực phép tính 0,5 0,5 0,5 0,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn   1     0,3   1     : 0, 03 20      :2 a) A       2,56    1,88     10      20  25  80   b) B    6,35 : 6,5  9,8999  12,8    1,2 : 36  : 0,25  1,8333    ĐA: A = ĐA: B= : 0,125 Bài (2 điểm): Tìm chữ số a để 13950a 28 chia hết cho 113 Cách làm: Kết quả: a = Bài (2 điểm): Trong hai số 1234567891 123456789, số số nguyên tố ? số hợp số ? Trình bày cách làm Kết quả: Số 1234567891 .; Số12345678là Bài (2 điểm): Tìm UCLN, BCNN 24614205 10719433 ĐA: UCLN (24614205,10719433) = BCNN (24614205,10719433) = Bài (2 điểm): Tính kết (khơng sai số) tích sau: P = 13032006  13032007, Q = 3333355555  3333377777 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài (2 điểm): Thực phép tính (mỗi ý điểm)   1     0,3   1     : 0, 03 9485 20       :2      2,56    1,88     10 1239      20  25  80   I   6,35 : 6,5  9,8999  12,8    1,2 : 36  : 0,25  1,8333    : 0,125 (I = = 1,666666 ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài (2 điểm): Tìm chữ số a để 13950a 28 chia hết cho 113 Cách làm: Thử a từ đến ta thấy a = thỏa mãn ( 1đ) Kết quả: a =5 ( 1đ) Bài (2 điểm): Trong hai số 1234567891 123456789, số số nguyên tố ? số hợp số ? Trình bày cách làm Cách làm: Ta có 123456789 = 32 x 13717421 ( 0,5đ) 1234567891 phân tích thành tích thừa số nguyên tố ( 0,5đ) Kết quả: Số 1234567891 .; ( 0,5đ) Số123456789 ( 0,5đ) Bài (2 điểm): Tìm UCLN, BCNN (mỗi câu điểm) 24614205 10719433 ĐA (UCLN = 21311, BCNN = 12380945115) Bài (2 điểm): (mỗi câu điểm) Tính kết (khơng sai số) tích sau: P = 13032006  13032007, Q = 3333355555  3333377777 ĐA P = 169833193416042; Q = 11111333329876501235 ĐỀ SỐ Bài (2 điểm): Tìm số dư phép chia sau: a) 2007157 cho 1999 ĐA: …………… 376 b) 2004 cho 1975 ĐA:……………… c) (2345678901234)3 cho 4567 ĐA:……………… Bài (2 điểm): Viết quy trình ấn phím để tính giá trị liên phân số M = 1 2 3 4 5 6 Bài (2 điểm): Cho dãy số: Un1  2Un  với số tự nhiên n  a) Viết quy trình ấn phím tính Un1 với U1  Sau tính U10 S10  U1  U  U   U10 b) Viết quy trình ấn phím tính P10  U1.U U   U10 Bài (1 điểm): Hãy tính diện tích phần gạch chéo hình vẽ bên Biết ABCD MNPQ hai hình vng, BD = 12cm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A B M Diện tích phần gạch chéo là: N O Q C D Bài (3 điểm): Tìm x biết : x x a)   1 1 4 1 2 3 1 3 2 ĐA: x = x b) Tìm x biết : a) 2007  ĐA: x = 5 10  15  20  c) P 25   4   2 1     3     4  x  1 2    1     7 5  1   8  ĐA: x = ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ Bài (2 điểm): a) Khi chia 2007157 cho 1999 ta số dư 1311 b) Số dư phép chia 2004376 cho 1975 246 c) Số dư phép chia (2345678901234)3 cho 4567 3875 Bài 2: (2 điểm): (Mỗi ý điểm) a) Viết quy trình ấn phím để tính giá trị liên phân số 0,5 điểm điểm 0,5 điểm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn M = 1 2 3 4 5 6 Bài (2 điểm): (Mỗi ý điểm) Cho dãy số: Un1  2Un  với số tự nhiên n  a) Viết quy trình ấn phím tính Un1 với U1  Sau tính U10 b) Viết quy trình ấn phím tính S10  U1  U  U   U10 a) Gán D = ; A = Ghi vào hình dòng chữ: D = D +1: A = 2A + = = = Nhấn đến D = 10 dừng lại U10 = 1023 b) Gán D = 1( Biến đếm) ; A = ( U thứ D) ; B = 1( tổng ) Ghi vào hình dòng chữ: D = D + 1: A = 2A + : B = B +A Nhấn = = = Nhấn đến D = 10 dừng lại S10 = 2036 Bài (1 điểm): Hãy tính diện tích phần gạch chéo hình vẽ bên Biết ABCD MNPQ hai hình vng, BD = 12cm A B M N Diện tích phần gạch chéo là:190,08 cm2 O Bài (3 điểm): (Mỗi ý điểm) Tìm x biết : x a)  1 2 3 4 1 12556 ĐA:D x   1459 x  3 Q P C 2 x b) Tìm x biết : a) 2007  ĐA: x = 5 10  15  20  25 776799315 = 10234,37524 75901 Gia sư Tài Năng Việt c)   4   2 1     3     4  x  1 2 4    1  2 7 5   1   8  https://giasudaykem.com.vn ĐA: x  70847109 64004388 ...  19, 63  Lần lượt lủy thừa 61 62 , 63 , 64 , 65 , … số hai chữ số tận có chu kỳ 56, 36, 16, 96, 76 chia số 2011 cho có dư Vậy số 62 011 có hai chữ số tận 56 số 52011 có hai chữ số tận 25 số 62 011... 20  25  80   I   6, 35 : 6, 5  9,8999  12,8    1,2 : 36  : 0,25  1,8333    : 0,125 (I = = 1 ,66 666 6 ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài (2 điểm): Tìm chữ... 2 461 4205 10719433 ĐA: UCLN (2 461 4205,10719433) = BCNN (2 461 4205,10719433) = Bài (2 điểm): Tính kết (khơng sai số) tích sau: P = 130320 06  13032007, Q = 3333355555  3333377777 ĐÁP ÁN ĐỀ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 6 , Đề thi toán máy tính cầm tay lớp 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay