Đề thi kiểm tra giữa kì 2 toán 6

6 23 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ THI KIỂM TRA GIỮA HỌC TỐN ĐỀ SỐ I.Trắc nghiệm: (2 điểm) Chọn chữ đứng trước đáp án cho câu hỏi sau Câu 1: Với a = -1; b = -2 giá trị biểu thức a2.b2 là: A.1 B.-2 C.3 D.4 a Câu 2: Cho  a bằng: A B.4 C.2 D.8 3 Câu 3: Số đối phân số là: 8  8  A B  C  D.-   8   Câu 4: Kết luận sau đúng: A.Hai góc kề có tổng số đo 900 B.Hai góc phụ có tổng số đo 1800 C.hai góc bù có tổng số đo 900 D.Hai góc kề bù có tổng số đo 1800 II.Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) Thực phép tính 2 4 1   a)  b)       5    13 13  3 3 5 5    1 c) d) 1.3 3.5 5.7 99.100 11 11 Câu 6: (2 điểm) Tìm x biết x 5 7 13    a) x  b) 20 10 20 12 12 Câu 7: (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy cho xOy  350 , vẽ tia Ot cho xOt  700 a) Tia Oy có phải tia phân giác góc xOt khơng? Vì sao? b) Vẽ tia Oz tia đối tia Oy Tính số đo góc kề bù với góc xOy Câu 8: (1 điểm) 2n  Cho biểu thức A = với n  Z 2n  a) Với giá trị n A phân số? b) Tìm giá trị n để A số nguyên Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Hướng dẫn chấm I.Trắc nghiệm (2 điểm) Mỗi ý 0,5 điểm Câu Đáp án D B II.Tự luận (8 điểm) Câu 5: (2 điểm) 2  (2)   a)  5 5 5   5 5 c)           11 11  7 7 Câu 6: (2 điểm) 7 5  a) x  12 12 12 x 12 x  1 Câu 7: (3 điểm) a) Trên nửa mặt bờ chứa tia Ox , xOy  xOt nên tia Oy nằm hai tia Ox Ot (1)  xOy  yOt  xOt  yOt  xOt  xOy  yOt  700  350  yOt  35 C D     (8)  15 5 1 3 b)        10 10   13  10 10 2 31 1 1  d)        = 22 3 99 100   1  99 297 =      100  100 200 b) x 14 13   20 20 20 x  20 20 x 1 t y O (2) z xOt  Oy tia phân giác xOt b) Trên nửa mặt phẳng bờ đường thẳng yz Góc kề bù với xOy xOz Từ (1) (2) xOy  yOt   xOy  xOz  1800  xOz  1800  xOy  xOz  1800  350 xOz  1450  Câu 8: (1 điểm) a) Để A phân số 2n    2n   n  Vật với n  A phân số 2n   1  1 b) Ta có : A  2n   n  2 n2 Để A số nguyên n  hay n  ước x Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn n  1 n  n   1  n  n2 3 n 5 n   3  n  1 Vậy n  1;1;3;5 A số nguyên ĐỀ SỐ Bài 1: (3 điểm) Thực phép tính: a) – 14 + (– 24) b) 25 + (– 6) 7 c)  12   d) 15 Bài 2: (1,5 điểm) Tính hợp lý: a) 11.62  (12).11  50.11 b) 5 20 21     13 41 13 41 Bài 3: (1,5 điểm) Tìm x 11 a) x   7 -3 = 15 10 Bài 4: (3 điểm) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy Oz cho số đo góc xOy 400, góc xOz 1200 b) x - a) Tính số đo góc yOz b) Gọi Ot tia đối tia Oy Tính số đo góc xOt c) Vẽ Om tia phân giác góc yOz Chứng tỏ tia Oy tia phân giác góc xOm Bài 5: (1 điểm) Chứng minh phân số sau phân số tối giản với số nguyên n: A = Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: C  Bài 1: (3 điểm) Mỗi phần làm 0,75 điểm a) -38 b) -5 c) d) 15 Bài 2: (1,5 điểm) Mỗi phần làm 0,75 điểm: a) 11.62  (12).11  50.11 x2 12n + 30n + Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn = 11 (62-12+50) 0,25đ = 11.100 0,25đ 0,25đ = 1100 b) 5 20 21     13 41 13 41     20  21   =      41   13 13   41 5 = + (-1) + 5 =0+ 5 = Bài 3: (1,5 điểm) Mỗi phần làm 0,75 điểm: 0,25đ 0,25đ 0,25đ 11 a) x   7 11  7 11  x 7 x x 0,25đ z m 0,25đ x=1 0,25đ Vậy x = -3 b) x - = 15 10 3 x  10 15 9 x  30 30 1 x 30 1 Vậy x  30 Bài 4: (3 điểm) y 0,25đ 0,25đ 0,25đ O x Gia sư Tài Năng Việt a) Trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox có  xOy <  xOz (vì 400 < 1200) => Tia Oy nằm tia Ox Oz =>  xOy +  yOz =  xOz Tính  yOz = 800 https://giasudaykem.com.vn 0,5đ 0,5đ b) Tia Ot tia đối tia Oy =>  xOy  xOt góc kề bù 0,25đ o =>  xOy +  xOt =180 0,25đ Tính  xOt = 140 0,5đ c) Tia Om tia phân giác góc yOz => Tính  mOy = 400 0,25đ Lập luận chặt chẽ chứng tỏ tia Oy tia phân giác góc xOm 0,75đ Bài 5: (1 điểm) 0,5đ 12n + A= 30n + Gọi d  ƯC(12n+1;30n+2) => 12n+1 30n+2 chia hết cho d => 5(12n+1) - 2(30n+2) chia hết cho d => chia hết cho d => d = d = -1 12n + Vậy phân số A = phân số tối giản với số nguyên n 30n + 2 0,5đ Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: C  x2 - Nếu x > C > - Nếu x < C < để C đạt giá trị nhỏ x – đạt giá trị lớn mà x < nên x = Khi C = -5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ SỐ Bài :Tìm x biết : x  9 11 b) 4,5  x .      14 Bài 2: Kết học lực cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013 cuả lớp 6A xếp thành ba loại: Giỏi; Khá; a) Trung bình Biết số học sinh số học sinh giỏi; số học sinh trung bình 140% số học sinh giỏi Hỏi lớp 6A có học sinh; biết lớp 6A có 12 học sinh khá? Bài 3: Cho xOy  700 , kẻ Oz tia đối tia Ox a) Tính số đo yOz  ? b) Kẻ Ot phân giác xOy Tính số đo tOz  ? 7n  Bài Chứng minh rằng: Với n phân số phân số tối giản 5n  ... Bài 2: (1,5 điểm) Mỗi phần làm 0,75 điểm: a) 11. 62  ( 12) .11  50.11 x 2 12n + 30n + Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn = 11 ( 62 - 12+ 50) 0 ,25 đ = 11.100 0 ,25 đ 0 ,25 đ = 1100 b) 5 20 ...    10 10   13  10 10 2 31 1 1  d)        = 2 2 3 99 100   1  99 29 7 =      100  100 20 0 b) x 14 13   20 20 20 x  20 20 x 1 t y O (2) z xOt  Oy tia phân giác... 1: (3 điểm) Thực phép tính: a) – 14 + (– 24 ) b) 25 + (– 6) 7 c)  12   d) 15 Bài 2: (1,5 điểm) Tính hợp lý: a) 11. 62  ( 12) .11  50.11 b) 5 20 21     13 41 13 41 Bài 3: (1,5 điểm)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kiểm tra giữa kì 2 toán 6 , Đề thi kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay