đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9 học kỳ 1 tự luận

4 46 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

PHÒNG GD &ĐT TRƯỜNG THCS *** MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Vật Tiết: 21 Vận dụng Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Cấp độ thấp Chủ đề Phát biểu định luật Điện trở Ôm đối dây dẫn đoạn mạch Định luật Ơm có điện trở Cơng dòng điện Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % 3,0 30% 3,0 30% PHÒNG GD &ĐT Xác định mối quan hệ điện trơ chiều dài dây dẫn Biết số đếm công tơ điện cho biết lượng điện sử dụng 3,0 30% 3,0 30% Cấp độ cao Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch hỗn hợp 3,0 30% 3,0 30% 1 10% 1 10% ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Cộng 10 100% 10 100% TRƯỜNG THCS *** Môn: Vật lí Tiết: 21 Ngày kiểm tra: ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) Hãy Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm Nêu rõ tên đơn vị đại lượng có cơng thức ? Câu 2: (3 điểm) a) Một dây dẫn đồng chất có tiết diện khơng thay đổi Điện trở dây dẫn thay đổi chiều dài tăng lên lần? b) Tháng trước gia đình bạn An dùng hết 52 “số” điện Sơ cho biết gì? Câu 3: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Trong R1 =  , R2 =  Biết ampe kế A1 R A 0,5A a) Tính điện trở tương đương mạch điện b) Tính hiệu điện đoạn mạch AB R - + A B c) Mắc thêm điện trở R3 = 1,6  nối tiếp với đoạn R1 R2 Tính cường độ dòng điện mạch chính? Người biên soạn đề kiểm tra PHÒNG GD &ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Vật Tiết: 21 TRƯỜNG THCS *** Câu Nội dung Điểm Định luật Ơm: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện đặt vào hai đầu dây, tỉ lệ nghịch với điện trở dây I= U R 0,5 Trong đó: I - Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A) U - Hiệu điện đặt vào hai đầu dây (V) R - điện trở dây (  ) a) Một dây dẫn đồng chất có tiết diện khơng thay đổi Khi chiều dài tăng lên lần điện trở dây dẫn lên lần Vì điện trở dây dẫn tỉ lệ thuận với chiều dài dây b) Gia đình bạn An dùng hết 52 “số” điện Số đo lượng điện mà gia đình An sử dụng tháng 52 kW.h R1 // R2; R1 =  , R2 =  ; I1 = 0,5 A a) Rtđ = ? b) U = ? c) I = ? a) Rtđ đoạn mạch là: Vì R1 // R2 1,5 1,5 0,25 0,25 0,75 R R 4.6 24   2, 4 � Rtđ =  R1  R  10 b) Hiệu điện đoạn mạch AB : Vì R1 // R2 � U = U1 = I1.R1 = 0,5.4 = V c) Vì R3 nt (R1 // R2 ) � R123= R12 + R3 R123 =2,4+ 1,6 =  I 0,5 0,5 0,5 U  0,5 A R123 Đáp số: 2,4  ; V; 0,5 A Người biên soạn hướng dẫn 0,25 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 PHÒNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 21 Ngày kiểm tra: TRƯỜNG THCS *** ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) Hãy Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm Nêu rõ tên đơn vị đại lượng có cơng thức ? Câu 2: (3 điểm) c) Một dây dẫn đồng chất có tiết diện khơng thay đổi Điện trở dây dẫn thay đổi chiều dài tăng lên lần? d) Tháng trước gia đình bạn An dùng hết 52 “số” điện Sơ cho biết gì? Câu 3: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Trong R1 =  , R2 =  Biết ampe kế A1 R A 0,5A a) Tính điện trở tương đương mạch điện b) Tính hiệu điện đoạn mạch AB c) Mắc thêm điện trở R3 = 1,6  nối tiếp với đoạn R1 R2 Tính cường độ dòng điện mạch chính? Hết (Giáo viên coi kiểm tra khơng giải thích thêm) R - + A B ... soạn hướng dẫn 0,25 0,75 0,5 0,5 0,5 0,25 PHÒNG GD &ĐT ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Mơn: Vật lí Tiết: 21 Ngày kiểm tra: TRƯỜNG THCS *** ĐỀ BÀI Câu 1: (3 điểm) Hãy Phát biểu viết hệ thức định luật Ôm Nêu... 10 b) Hiệu điện đoạn mạch AB : Vì R1 // R2 � U = U1 = I1.R1 = 0,5.4 = V c) Vì R3 nt (R1 // R2 ) � R123= R12 + R3 R123 =2,4+ 1, 6 =  I 0,5 0,5 0,5 U  0,5 A R123 Đáp số: 2,4  ; V; 0,5 A Người... R2 Tính cường độ dòng điện mạch chính? Người biên soạn đề kiểm tra PHỊNG GD &ĐT HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA MỘT TIẾT Môn: Vật lý Tiết: 21 TRƯỜNG THCS *** Câu Nội dung Điểm Định luật Ơm: Cường độ
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9 học kỳ 1 tự luận, đề kiểm tra 1 tiết vật lý 9 học kỳ 1 tự luận

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay