Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 2

3 24 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

Trung Tõm Gia S Ti Nng Vit https://giasudaykem.com.vn Đề c-ơng ôn tập toán học kì II Bài Tính giá trị biểu thức a) 19 7 :  15 : 12 12 b) 2  :  15 5    11   4   31   c)   2,5  :    3 18 19 23 1   1  d) 6       : e) 37 24 37 24  12    1 3    0,25  :    6 4   f)  2   23 4 2  1  1 g)    (4,5  2)  h) 19  39 i)    :     (4) 9 5  2  2 5  1    1 4     :  1,5  2008 j) 125%  k) + 1  :    24   12    16  4 4 1  1      m)     :     n) F  2.4 4.6 6.8 2008.2010 4  4  1 1 p) F      18 54 108 990 Bài Tìm x biết: 1 2  x b)  : x  7 c) x  ( x  1)  d) (2 x  3)(6  x )  2 3 3 2 1 3   x  5  e) x :    f) g) x    h)  2 x   4 3 2 4 1 1    i)  0,6 x    ( 1)  j)  x  1   x    k)  :  x  1  5 2    a) 3 1 3 1   0 l)  x    m)  x     n)60%x+ x =  3  25 2   1 p) 5( x  )  ( x  )  x  q) 3( x  )  5( x  )   x  5 3 4 3x  4x Bài Tìm x nguyên để phân số sau số nguyên a) b) c) d) x 1 x 1 2x  3 x Bµi Bạn Nam đọc sách dầy 200 trang ngày Ngày thứ bạn đọc đ-ợc số trang sách Ngày thứ hai bạn đọc đ-ợc số trang lại Hỏi: a) Mỗi ngày bạn Nam đọc đ-ợc trang sách? b) Tính tỉ số số trang sách ngày ngày c) Ngày bạn đọc đ-ợc số trang chiếm % số trang sách Bài Một líp cã 45 häc sinh gåm lo¹i häc lùc: giỏi, khá, trung bình Số học sinh trung bình chiếm lớp, số học sinh 60% số học sinh lại a) Tính số học sinh loại b)Tính tỉ số số học sinh giỏi học sinh trung b×nh sè häc sinh Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn c) Sè häc sinh giỏi chiếm phần trăm học sinh lớp? Bài Bạn Nga đọc sách ngày Ngày bạn đọc đ-ợc số trang sách Ngày bạn đọc đ-ợc số trang sách lại Ngày bạn đọc nốt 200 trang a) b) c) d) Cuốn sách dầy trang? Tính số trang sách bạn Nga đọc đ-ợc ngày 1; ngày Tính tỉ số số trang sách mà bạn Nga đọc đ-ợc ngày ngày Ngày bạn đọc đ-ợc số trang sách chiếm % sách? Bài Một cửa hàng bán gạo bán hết số gạo ngày Ngày thứ bán đ-ợc số gạo cửa hàng Ngày thứ hai bán đ-ợc 26 Ngày thứ ba bán đ-ợc số gạo 25% số gạo bán đ-ợc ngày a) Ban đầu cửa hàng có gạo? b) Tính số gạo mà cửa hàng bán đ-ợc ngày 1; ngày c) Tính tỉ số số gạo cửa hàng bán đ-ợc ngày ngày d) Số gạo cửa hàng bán đ-ợc ngày chiếm % số gạo cửa hàng? Bài Một bà bán cam bán lần đầu hết 1 Lần thứ hai bán lại Lần bán đ-ợc 29 3 cam vừa hết số cam Hỏi ban đầu bà có cam? Bài Cho góc bÑt xOy VÏ tia Oz cho gãc xOz = 70o a) Tính góc zOy b) Trên nửa mặt phẳng bê Ox chøa Oz vÏ tia Ot cho xOt = 140o Chứng tỏ tia Oz tia phân giác góc xOt c) Vẽ tia Om tia đối cđa tia Oz TÝnh gãc yOm Bµi 10 Cho hai tia Oz, Oy nằm nửa mặt phẳng bờ chøa tia Ox, biÕt gãc xOy=50 0, gãc xOz=1300 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính góc yOz c) Vẽ tia Oa tia đối tia Oz Tia Ox có phải tia phân giác góc yOa không? Vì sao? Bài 11 Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy vµ Ot cho gãc xOy=60 vµ gãc xOt=1200 a) Hỏi tia nằm hai tia lại? V× sao? b) TÝnh gãc yOt c) Chøng tá tia Oy tia phân giác góc xOt Bài 12 Cho hai tia Oy, Oz nằm nửa mặt ph¼ng cã bê chøa tia Ox, biÕt gãc xOy=400, gãc xOz=1500 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nµo nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính số đo góc yOz? c) Vẽ tia phân giác Om góc xOy, vẽ tia phân giác On góc yOz Tính số đo góc mOn Bài 13 Cho hai tia Oz, Oy nằm nửa mặt phẳng bờ chøa tia Ox, biÕt gãc xOy=500, gãc xOz=1300 a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nằm hai tia lại? Vì sao? b) Tính góc yOz c) Vẽ tia Oa tia đối tia Oz Tia Ox có phải tia phân giác góc yOa không? Vì sao? Bài 14 Cho góc xOy = 60o Vẽ tia Oz tia đối tia Ox Vẽ tia Om tia phân giác góc xOy, On tia phân giác góc yOz a) Tính góc xOm b) TÝnh gãc mOn Bµi 15 Cho gãc bĐt xOy Mét tia Oz tháa m·n zOy  zOx; zOy a) TÝnh zOx; zOy b) zOm; zOn cã lµ hai góc phụ không? Vì sao? Bài 16 Vẽ tam gi¸c ABC biÕt: 2 zOx Gäi Om, On lần l-ợt tia phân giác Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 4cm Đo cho biÕt sè ®o cđa gãc A b) AB = 6cm; BC = 7cm; AC = 8cm Bµi 17 Chøng minh phân số sau phân số tối gi¶n: a) A  12n  30n  b) B  14n  17 21n  25 Bµi 18 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: a) A x 1  2008 b) B  x   1996 c) C  x 2 d) D  x 5 x4 d) D  x 2 Bài 19 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị lớn a) P 2010   x  1 2008 b) Q  1010   x c) C   x  3 1 Bµi 20 Chøng minh r»ng: 1 1     2 2 1002 9999  c) C  10000 100   22  23   22008 Bµi 21 TÝnh tỉng S   22009 a) A   b) B   1 1      63 ... Bµi 20 Chøng minh r»ng: 1 1     2 2 10 02 9999  c) C  10000 100   22  23   22 008 Bµi 21 TÝnh tỉng S   22 009 a) A   b) B   1 1      63 ... 1  20 08 b) B  x   19 96 c) C  x 2 d) D  x 5 x4 d) D  x 2 Bài 19 Tìm x nguyên để biểu thức sau đạt giá trị lớn a) P 20 10   x  1 20 08 b) Q  1010   x c) C   x  3 1 Bµi 20 Chøng... https://giasudaykem.com.vn c) Sè học sinh giỏi chiếm phần trăm học sinh lớp? Bài Bạn Nga đọc sách ngày Ngày bạn đọc đ-ợc số trang sách Ngày bạn đọc đ-ợc số trang sách lại Ngày bạn đọc nốt 20 0 trang a) b) c)
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 2 , Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay