Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1

5 43 2
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƢƠNG ƠN TẬP HỌC KÌ I MƠN: TỐN – LỚP NĂM HỌC: 2017-2018 A PHẦN SỐ HỌC I LÝ THUYẾT  Chƣơng I Tập hợp : Cách ghi tập hợp; xác định số phần tử tập hợp Các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên; công thức lũy thừa thứ tự thực phép tính Tính chất chia hết tổng dấu hiệu chia hết cho 2,3,5,9 Phân tích số thừa số nguyên tố Cách tìm ƯC, BC, ƯCLN, BCNN Số nguyên tố, hợp số  Chƣơng II Thế tập hợp số nguyên Thứ tự tập số nguyên Quy tắc: Cộng hai số nguyên dấu, cộng hai số nguyên khác dấu, trừ hai số nguyên, quy tắc dấu ngoặc II BÀI TẬP Bài 1: Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a./ Ư(12), Ư(8), ƯC(12,8) b/ A = { x  N / 84 x, 180 x < x < 15 } c/ Tập hợp B số nguyên tố nhỏ 20 Bài 2: Viết tập hợp sau cách liệt kê phần tử: a./ B(4), B(8), BC(4,8) b./ A = { x  N / x 12 , x 15 < x < 70 } Bài 3: Thực phép tính: a) 1997 + [145 – ( 145 - 13)] b) (-2014) + (+127) + (+2014) + (-125) Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt c) https://giasudaykem.com.vn d) 407 – { [ (180- 132 ): + 9] : } 23 29 - 72 : 32 f) :  2 e) 65  (120)   35  103 Bài 4: Tìm x biết: b) 75 (3x - 23 ) = 74.72 a) 124 + (118 - x) = 215 c) 96 - 3(x - 5) = 57 d) [(6x - 72):2 - 84].28 = 5628 Bài 5: Tính nhanh: a) 81+ 243+ 19 d) (1200  60) :12 g) 32.65  32.35 b) 5.25.2.16.4 e) 2.31.12  4.6.42  8.27.3 h) (23.36 17.36) : 36 c) 32.47  32.53 f) 58.75 + 58.50 – 58.25 Bài 6: Tìm số tự nhiên n, biết rằng: a) 2n  16 b) 4n  64 c) 15n  225 Bài 7: Trong số: 4827; 5670; 6915; 2007 a) Số chia hết cho mà không chia hết cho 9? b) Số chia hết cho 2; 3; 9? Bài 8: a) Cho A = 963 + 2493 + 351 + x với x  N Tìm điều kiện x để A chia hết cho 9, để A không chia hết cho b) Cho B = 10 + 25 + x + 45 với x  N Tìm điều kiện x để B chia hết cho 5, để B không chia hết cho Bài 9: a) Thay * chữ số để số 73* chia hết cho b) Thay * chữ số để số 589* chia hết cho c) Thay a, b chữ số để số 5a9b chia hết cho mà không chia hết cho Bài 10: a) Viết số tự nhiên nhỏ có chữ số cho số chia hết cho b) Viết số tự nhiên nhỏ có chữ số khác cho số chia hết cho , Bài 11: Thực phép tính phân tích kết thừa số nguyên tố a) 999 :111  35 : 32 b) 137.54  54.135 Trung Tâm Gia Sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 12: a) Tìm ƯCLN 24, 36, 160 b) Tìm BCNN 18, 24, 72 viết tập hợp BC(18,24,72) c) Tìm ƯCLN tìm ƯC của: 180 320 Bài 13: Tìm số tự nhiên x biết: a) 24 x ; 36 x ; 160 x x lớn b) 91 x ; 26 x 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1 , Đề cương ôn tập toán lớp 6 học kỳ 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay