Đề cương ôn tập toán 6 học kỳ 2

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:29

Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đề cương ơn thi học kì lớp mơn Tốn Đề cương chia làm phần lý thuyết tập phần số học hình học KIẾN THỨC TRỌNG TÂM: I SỐ HỌC : 1)Phân số 2) Tính chất phân số 3) Quy đồng mẫu nhiều phân số 4) So sánh phân số 5)Phép cộng , trừ , nhân , chia phân số 6) Tính chất phép cộng phân số 7) Tính chất phép nhân phân số 8) Tìm giá trị phân số số cho trước 9) Tìm số biết giá trị phân số 10) Tìm tỉ số, tỉ số phần trăm hai số II HÌNH HỌC : 1) Nửa mặt phẳng bờ a 2) Góc , góc vng , góc nhọn , góc tù , góc bẹt 3) Khi : ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz 4) Tia phân giác góc ? 5) Đường tròn , tam giác A TÓM TẮT LÝ THUYẾT : I SỐ HỌC : 1)Phân số : Hai phân số a/b c/d gọi a.d = b.c 2) Tính chất phân số : 3) Quy đồng mẫu nhiều phân số Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương , ta làm sau : Bước 1: Tìm bội chung mẫu ( thường BCNN) để làm mẫu chung Bước : Tìm thừa số phụ mẫu ( cách chia mẫu chung cho mẫu ) Bước : Nhân tử mẫu phân số cho thừa số phụ tương ứng 4) So sánh phân số : a) So sánh phân số mẫu : Trong hai phân số có mẫu dương , phân số có tử lớn lớn Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) So sánh hai phân số không mẫu : Muốn so sánh hai phân số không mẫu , ta viết chúng dạng hai phân số có mẫu dương so sánh tử với : Phân số có tử lớn lớn 5)Phép cộng , trừ , nhân , chia phân số : a) Phép cộng phân số : +) Cộng hai phân số mẫu : Muốn cộng hai phân số mẫu , ta cộng tử giữ nguyên mẫu +)Cộng hai phân số không mẫu : Muốn cộng hai phân số không mẫu , ta viết chúng dạng hai phân số có mẫu , cộng tử giữ nguyên mẫu chung b) Phép trừ phân số : c)Phép nhân phân số : ( Chú ý: Trước nhân ta nên rút gọn ) d) phép chia phân số : 6) Tính chất phép cộng phân số: +) Giao hoán : +) Kết hợp : +)Cộng với số : 7) Tính chất phép nhân phân số : +) Giao hoán : +) Kết hợp : chất phân phối phép nhân phép cộng : +) Nhân với số : 8) Tìm giá trị phân số số cho trước : Muốn tìm m/n Của số b cho trước , ta tính 9) Tìm số biết giá trị phân số Muốn tìm số biết m/n a , ta tính a : m/n 10) Tìm tỉ số, tỉ số phần trăm hai số a) Tỉ số hai số : Thương phép chia a cho b gọi tỉ số a b hiệu : a/b ( a : b ) ( Chú ý : Khái niệm tỉ số thường dùng để thương hai đại lượng loại ) +) Tính Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Tỉ số phần trăm : Muốn tìm tỉe số phần trăm hai số a b , ta nhân số a với 100 chia cho b viết hiệu % vào kết : II HÌNH HỌC : 1)Nửa mặt phẳng bờ a: Hình gồm đường thẳng a phần mặt phẳng chia a gọi nửa mặt phẳng bờ a 2) Góc , góc vng , góc nhọn , góc tù , góc bẹt : +) Góc : Góc hình gồm hai tia chung gốc – O đỉnh , Ox Oy hai cạnh góc xOy – Góc xOy hiệu ∠xOy ∠yOx,… +) Góc vng , góc nhọn góc tù , góc bẹt : – Góc có số đo 900 gọi góc vng – Góc có số đo nhỏ 900 gọi góc nhọn – Góc có số đo lớn 900 , nhỏ 1800 gọi góc tù – Góc có số 1800 gọi góc bẹt (Góc có hai cạnh hai tia đối nhau) 3)Khi : ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz Nếu tia Oy nằm hai tia Ox Oz :∠xOy + ∠yOz = ∠xOz Ngược lại ∠xOy + ∠yOz = ∠xOz tia Oy nằm hai tia Ox Oz 4)Tia phân giác góc ? Tia phân giác góc tia nằm hai cạnh góc tạo với hai cạnh hai góc Ta có :Oz tia phân giác ∠xOy ⇔ ∠xOz = ∠zOy =1/2 ∠xOy 5)Đường tròn , tam giác : +) Đường tròn : Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đường tròn tâm O bán kính R hình gồm điểm cách O khoảng cách R , hiệu (O,R) +) Tam giác : Tam giác ABC hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA ba điểm A, B, C không thẳng hàng -Tam giác ABC hiệu : ΔABC ΔBCA ΔCBA, …… – Ba điểm A, B, C gọi ba đỉnh tam giác – Ba đoạn thẳng : AB, BC, CA ba cạnh tam giácABC – Ba góc ∠BAC, ∠CBA, ∠ACB: ba góc tam giác ABC B.Bài tập tham khảo ơn thi học kì tốn I SỐ HỌC : 1) Tìm số nguyên x y biết 2) Rút gọn phân số tối giản 3) Rút gọn quy đồng mẫu số : 4)So sánh phân số : Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 5)Thực phép cộng ,trừ phân số : 6)Thực phép nhân chia phân số : TỐN TỔNG HỢP : 7)Thực phép tính : 8) Tính nhanh 9) Tìm x 10) Một lớp học có 45 hs bao gồm ba loại :Giỏi , trung bình Số học sinh trung bình chiếm 7/5 số học sinh lớp Số học sinh 5/8 số học sinh lại Tính số học sinh giỏi lớp ? 11) Một người bán cam bán 3/5 số cam rổ lại 36 Tính số cam rổ chưa bán ? II HÌNH HỌC : Gia sư dạy kèm Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài : Trên nửa mặt phảng có bờ chứa tia Ox ,vẽ hai tia Oz Oy cho ∠xOz = 300, ∠xOy = 600 a) Tia Oz có nằm giưa hai tia Ox Oy không ? b) So sánh ∠xOz ∠zOy c) Tia Oz có phải tia phân giác ∠xOy khơng ? Vì ? Bài : Cho hai góc kề bù ∠xOy ∠yOx’ cho ∠xOy= 1000 a) Tính ∠yOx’? b) Vẽ tia phân giác Ot ∠xOy Tính ∠mO ... : 6) Thực phép nhân chia phân số : TOÁN TỔNG HỢP : 7)Thực phép tính : 8) Tính nhanh 9) Tìm x 10) Một lớp học có 45 hs bao gồm ba loại :Giỏi , trung bình Số học sinh trung bình chiếm 7/5 số học. .. chiếm 7/5 số học sinh lớp Số học sinh 5/8 số học sinh lại Tính số học sinh giỏi lớp ? 11) Một người bán cam bán 3/5 số cam rổ lại 36 Tính số cam rổ chưa bán ? II HÌNH HỌC : Gia sư dạy kèm Tài Năng... giácABC – Ba góc ∠BAC, ∠CBA, ∠ACB: ba góc tam giác ABC B.Bài tập tham khảo ơn thi học kì tốn I SỐ HỌC : 1) Tìm số nguyên x y biết 2) Rút gọn phân số tối giản 3) Rút gọn quy đồng mẫu số : 4)So
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán 6 học kỳ 2 , Đề cương ôn tập toán 6 học kỳ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay