Đề cương ôn tập hè toán 6

7 18 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:28

ABC biết: a) AB = 3cm; BC = 5cm; AC = 4cm Đo cho biết số đo góc A b) AB = 6cm; BC = 7cm; AC = 8cm ĐỀ TỰ KIỂM TRA Thời gian: 90 phút Phần trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời em cho Câu Biết x + = −11 Số x bằng: A 22 B −13 C −9 D −22 Câu Kết phép tính 15 − (6 − 19) là: A 28 B −28 C 26 D −10 Câu Tích 2 2.(−2).(−2) : A 10 B 32 C −32 D 25 Câu Kết phép tính (−1)3.(−2)4 là: A 16 B −8 C −16 D Câu Kết phép tính 3.(−5).(−8) là: A −120 B −39 C 16 D 120 Câu Biết x + = 135 − (135 + 89) Số x : A −96 B −82 C −98 D 96 [4] Trung Tâm Gia Dư Tài Năng Việt Câu Biết https://giasudaykem.com.vn/ x  15 Số x :  A −43 B 43 C −47 D 47 Câu Một lớp học có 24 học sinh nam 28 học sinh nữ Số học sinh nữ chiếm phần số học sinh lớp? A B Câu Tổng A 13 7 11 :  6 B Câu 10 Kết phép tính A Câu 11 Biết x C D D 2 − là: 5 = Số x : B C 3 D 15 10 3 12 Câu 12 Số lớn phân số là: ; ; ; ; ; 7 7 15 12 A B C 7 A 21 32 B 13 C C D D 10 Câu 13 Kết luận sau đúng? A Hai góc kề có tổng số đo 900 B Hai góc phụ có tổng số đo 180 C Hai góc bù có tổng số đo 900 D Hai góc bù có tổng số đo 180 Câu 14 Cho hai góc bù nhau, có góc 350 Số đo góc lại là: A 650 B 550 C 1450 D 1650 Câu 15 Cho hai góc A, B phụ B-A  200 Số đo góc A bao nhiêu? A 350 B 550 C 800 D 1000 Câu 16 Cho hai góc kề bù xOy yOy’, xOy =1100; Oz tia phân giác góc yOy’ (Hình vẽ) Số đo góc yOz A 550 B 450 C 400 D 350 Phần Tự luận Bài Tính: 3 5  3   0,5 : b  2      12 27   1 1     c 2.3 3.4 4.5 99.100 a Bài Tìm x, biết: a x  16  13, 25 b x – 43 = (57 – x) – 50 [5] Trung Tâm Gia Dư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn/ Bài Kết kiểm tra mơn Tốn khối có số loại giỏi chiếm 50% tổng số bài, số loại chiếm tổng số lại 12 trung bình Hỏi trường có học sinh khối Bài 4.Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Oy Ot cho xOy = 300; xOt = 70 a Tính góc yOt Tia Oy có phải tia phân giác góc xOt khơng? b Gọi Om tia đối tia Ox Tính góc mOt c Gọi tia Oa tia phân giác góc mOt Tính góc aOy BÀI TẬP NÂNG CAO T×m x  Z biÕt: a) x(x+3) = b) (x – 2)(5 – x) = c) (x-1)(x2 + 1) = Cho A = (5m2 – 8m2 – 9m2)(-n3 + 4n3) Víi gi¸ trị m n A T×m x biÕt: a) – 12(x – 5) + 7(3 – x) = b) 30(x + 2) – 6(x – 5) – 24x =100 T×m x  Z biÕt: a) | 2x – | = 13 b) 7x + 3| = 66 c) | 5x – 2|  T×m x  Z biÕt: a) (x – 3) (2y + 1) = b) (2x + 1) (3y – 2) = - 55 T×m x  Z cho : (x- 7) (x + 3) < Cho S = – + 32 – 33 + + 398 – 399 a) Chøg minh r»ng S lµ béi cđa – 20 b) TÝnh S, tõ ®ã suy 3100 chia cho d Tìm số nguyên dơng n cho n + c 111 n bội 11 Tìm n Z để; a) 4n n b) -11 béi cđa n – c) 2n – lµ ưíc cđa 3n + 10 T×m n  Z cho : n – lµ béi cđa n + vµ n + lµ béi cđa n 11 Tìm n Z để: a) n2 – lµ béi cđa n + b) n + bội n2 12 Tìm a, b  Z biÕt a,b = 24 vµ a + b = - 10 13 Tìm tất cặp số nguyên cho tổng tích 14: Tỡm a, b biết a  b  BCNN(a, b) = 140 15 Tính [6] Trung Tâm Gia Dư Tài Năng Việt 1 1     1.2 2.3 3.4 2009.2010 4 4 K     2.4 4.6 6.8 2008.2010 I https://giasudaykem.com.vn/ F 1 1     18 54 108 990 [7] ... nhau, có góc 350 Số đo góc lại là: A 65 0 B 550 C 1450 D 165 0 Câu 15 Cho hai góc A, B phụ B-A  200 Số đo góc A bao nhiêu? A 350 B 550 C 800 D 1000 Câu 16 Cho hai góc kề bù xOy yOy’, xOy =1100;... 15 Tính [6] Trung Tâm Gia Dư Tài Năng Việt 1 1     1.2 2.3 3.4 2009.2010 4 4 K     2.4 4 .6 6.8 2008.2010 I https://giasudaykem.com.vn/ F 1... TẬP NÂNG CAO T×m x  Z biÕt: a) x(x+3) = b) (x – 2)(5 – x) = c) (x-1)(x2 + 1) = Cho A = (5m2 – 8m2 9m2)(-n3 + 4n3) Với giá trị m n A Tìm x biÕt: a) – 12(x – 5) + 7(3 – x) = b) 30(x + 2) – 6( x
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập hè toán 6 , Đề cương ôn tập hè toán 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay