Bài tập toán 6 hay có đáp án

9 14 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:28

ĐIỂM MP bờ BD chứa điểm C nửa MP bờ BD chứa điểm A => tia BA thuộc nửa MP chứa điểm A E thuộc đoạn AB => E thuộc nửa MP bờ BD chứa điểm A => E C nửa MP bờ BD => đường thẳng BD cắt đoạn EC 0,75 - Xét đường thẳng CE 0,5 Lập luận tương tự: ta đường thẳng EC cắt đoạn BD Vậy đoạn thẳng EC BD cắt 0,25 Bài 6: (5 điểm) Thực phép tính sau cách hợp lý : a) 102  112  122  : 132  142  b) 1.2.3  1.2.3  1.2.3 7.82  3.4.2  16 c) 11.213.411  169 d) 1152 - (374 + 1152) + (-65 + 374) e) 13 - 12 + 11 + 10 - + - - + - + + - Bài : (4 điểm) Tìm x, biết: a) 19x  2.52  :14  13    42 b) x   x  1   x      x  30   1240 c) 11 - (-53 + x) = 97 d) -(x + 84) + 213 = -16 Bài : (2 điểm) Tìm hai số tự nhiên a b, biết: BCNN(a,b)=300; ƯCLN(a,b)=15 a+15=b Bài : (3 điểm) a) Tìm số nguyên x y, biết : xy - x + 2y = 101102  b) So sánh M N biết : M  101103  101103  N 101104  Bài 10 : (6 điểm) Cho đoạn thẳng AB, điểm O thuộc tia đối tia AB Gọi M, N thứ tự trung điểm OA, OB a) Chứng tỏ OA < OB b) Trong ba điểm O, M, N điểm nằm hai điểm lại ? c) Chứng tỏ độ dài đoạn thẳng MN khơng phụ thuộc vào vị trí điểm O (O thuộc tia đối tia AB) B - PHẦN ĐÁP ÁN : Bài 6: (5 điểm) Thực phép tính sau cách hợp lý : Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Đáp án a) 10  11  12  : 13  14   100  121  144  : 169  196  2 2 Điểm  365 : 365  b) 1.2.3  1.2.3  1.2.3 7.82  1.2.3 7.8.     1.2.3 7.8   3.4.2  16 c) 11.213.411  169  3.2   11.2      2 11 13 32. 218  16 36  36 11.213.222  236 2 36 3 3    2 11.213.222  236 11.235  236 235 11   d) 1152 - (374 + 1152) + (-65 + 374) = 1152 - 374 - 1152 + (-65) + 374 = (1152 - 1152) + (-65) + (374 - 374) = 65 e) 13 - 12 + 11 + 10 - + - - + - + + - = = 13 - (12 - 11 - 10 + 9) + (8 - - + 5) - (4 - - + 1) = 13 Bài : (4 điểm) Tìm x : Câu Đáp án Điểm a 19x  2.52  :14  13  8  42   b   x  14 13    42   2.52 :19   x4 x   x  1   x      x  30   1240     x  x   x   1    30   1240    31 So hang  30.1  30   31x   1240  31x  1240  31.15 1 775  25 31 11 - (-53 + x) = 97  x  11  97  (53)  33 -(x + 84) + 213 = -16  (x  84)  16  213  (x  84)  229 x c d  x  84  229  x  229  84  145 Bài : (3 điểm) Đáp án Từ liệu đề cho, ta : Điểm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn + Vì ƯCLN(a, b) = 15, nên tồn số tự nhiên m n khác 0, cho: a = 15m; b = 15n (1) ƯCLN(m, n) = (2) + Vì BCNN(a, b) = 300, nên theo trên, ta suy :  BCNN 15m; 15n   300  15.20  BCNN  m; n   20 (3) + Vì a + 15 = b, nên theo trên, ta suy :  15m  15  15n  15. m  1  15n  m   n (4) Trong trường hợp thoả mãn điều kiện (2) (3), trường hợp : m = 4, n = thoả mãn điều kiện (4) Vậy với m = 4, n = 5, ta số phải tìm : a = 15 = 60; b = 15 = 75 Bài : (2 điểm) Câu Đáp án Điểm Chứng minh đẳng thức: - (-a + b + c) + (b + c - 1) = (b - c + 6) - (7 - a + b) + c Biến đổi vế trái đẳng thức, ta : VT = -(-a + b + c) + (b + c - 1) = -(-a) - (b + c) + (b + c) + (-1) = a - a Biến đổi vế phải đẳng thức, ta : VP = (b - c + 6) - (7 - a + b) + c = b + (-c) + - + a - b + c = [b + (-b)] + [(-c) + c] + a + [6 + (-7)] =a-1 So sánh, ta thấy : VT = VP = a - Vậy đẳng thức chứng minh Với a > b S = -(-a - b - c) + (-c + b + a) - (a + b), ta :  S    a  b  c    c  b  a    a  b  b  S  (a  b)+c  (c)  (b  a)  (a  b)  S  (a  b)  a  b Tính S : theo ta suy :  S  a  b * Xét với a b dấu, ta trường hợp sau xảy : + a b dương, hay a > b > 0, a + b > :  S  ab ab + a b âm, hay > a > b, a + b <  (a  b)  , nên suy :  S  a  b    a  b   a   b  * Xét với a b khác dấu : Vì a > b, nên suy : a > b <  b  , ta cần xét trường hợp sau xảy : + a  b ,hay a > -b > 0, a  b  a  (b)  , suy ra:  S  a  b  a  b + a  b , hay -b > a > 0, a  b  a  (b)  , hay   a  b   Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn suy :  S  a  b  (a  b)  a  (b) Vậy, với : + S  a  b (nếu b < a < 0) + S  a   b  (nếu b < a < 0, b < < a  b ) Bài 10 : (6 điểm) Câu Đáp án Điểm Hình b o m a n vẽ Hai tia AO, AB đối nhau, nên điểm A nằm hai điểm O B, suy a :  OA < OB Ta M N thứ tự trung điểm OA, OB, nên : OA OB  OM  ; ON  2 b Vì OA < OB, nên OM < ON Hai điểm M N thuộc tia OB, mà OM < ON, nên điểm M nằm hai điểm O N Vì điểm M nằm hai điểm O N, nên ta :  OM  MN  ON  MN  ON  OM suy : OB  OA AB  MN   c hay : 2 Vì AB độ dài khơng đổi, nên MN độ dài khơng đổi, hay độ dài đoạn thẳng MN không phụ thuộc vào vị trí điểm O (O thuộc tia đối tia AB) Câu 11 (6 điểm): Thực phép tính 136 28 62  21 a)      15 10  24 b) [528: (19,3 - 15,3)] + 42(128 + 75 - 32) – 7314 c) 5 1  11   : 6  20 4 Câu 12 (4 điểm): Cho A = - + - + - 6+ + 19 - 20 a) A chia hết cho 2, cho 3, cho khơng? b) Tìm tất ước A Câu 13 (4 điểm): a) Chứng minh rằng: Hai số lẻ liên tiếp nguyên tố b) Tìm x biết: + + + 13 + 16 + + x = 501501 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Câu 14 (6 điểm): Cho tam giác ABC BC = 5cm Trên tia đối tia CB lấy điểm M cho CM = 3cm a) Tính độ dài BM b) Cho biết BAM = 800, BAC =600 Tính CAM c) Lấy K thuộc đoạn thẳng BM cho CK = 1cm Tính độ dài BK ĐÁP ÁN Câu 11 (6 điểm): Thực phép tính a) (2 điểm): 272 168 186  21 29 21 203 11 =    8     30 30 30  24 24 24 24 b) (2 điểm): = (528 : 4) + 42 171 - 7314 = 132 + 7182 - 7314 = c) (2 điểm): 41  1  25 41  11   :   6 4 6 25 41 125 246 371 71   2 =   25 150 150 150 150 = Câu 12 (4 điểm): a) A = (1-2) + (3-4) + (5-6) + + (19-20) (có 10 nhóm) (0,5đ) = (-1) + (-1) + (-1) + + (-1) (có 10 số hạng) (0,5đ) = 10 (-1) = -10 (0,5đ) Vậy A 2, A 3, A (0,5đ) b) Các ước A là:  1,  2,  5,  10 (nêu ước cho 0,25đ) Câu 13 a) Hai số lẻ liên tiếp dạng 2n + 2n + (n  N) Gọi d ước số chung chúng Ta có: 2n + d 3n + d nên (2n + 3) - (2n + 1) d hay d d d ước chung số lẻ Vậy d = tức hai số lẻ liên tiếp nguyên tố b) Ta có: = + 3; = + 5; 13 = + 7; 16 =7 + Do x = a + (a+1) (a  N) Nên + + + 13 + 16 + + x = 1+2+3+4+5+6+7+ +a+(a+1) = 501501 Hay (a+1)(a+1+1): = 501501 (a+1)(a+2) = 1003002 = 1001 1002 (0,5đ) (0,25đ) (0,25đ) (0,25đ) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Suy ra: a = 1000 Do đó: x = 1000 + (1000 + 1) = 2001 Câu 14 a) (2 điểm): Hai điểm M B thuộc hai tia đối CM CB nên điểm C nằm hai điểm B M (1đ) Do đó: BM= BC + CM = + = (cm) (1đ) b) (2 điểm): Do C nằm hai điểm B M nên tia AC nằm hai tia AB AM (1đ) Do CAM  BAM  BAC = 800 - 600 = 200 (1đ) B K2 C c) (2 điểm): + Nếu K thuộc tia CM C nằm B K (ứng với điểm K1 hình vẽ) (0,5đ) Khi BK = BC + CK = + = (cm) (0,5đ) + Nếu K thuộc tia CB K nằm B C (ứng với điểm K2 hình vẽ) (0,5đ) Khi BK = BC - CK = - = (cm) (0,5đ) K1 M ... 11.213.411  169  3.2   11.2      2 11 13 32. 218  16 36  36 11.213.222  2 36 2 36 3 3    2 11.213.222  2 36 11.235  2 36 235 11   d) 1152 - (374 + 1152) + ( -65 + 374) = 1152... https://giasudaykem.com.vn Đáp án a) 10  11  12  : 13  14   100  121  144  :  169  1 96  2 2 Điểm  365 : 365  b) 1.2.3  1.2.3  1.2.3 7.82  1.2.3 7.8.     1.2.3 7.8   3.4.2  16 c) 11.213.411... + ( -65 ) + 374 = (1152 - 1152) + ( -65 ) + (374 - 374) = 65 e) 13 - 12 + 11 + 10 - + - - + - + + - = = 13 - (12 - 11 - 10 + 9) + (8 - - + 5) - (4 - - + 1) = 13 Bài : (4 điểm) Tìm x : Câu Đáp án Điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán 6 hay có đáp án , Bài tập toán 6 hay có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay