Đề thi toán lớp 5 hoc kì 1 có lời giải

5 36 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:22

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn MA TRẬN THIẾT KẾ KIM TRA Môn toán CUI HC Kè I LP Chủ đề Số học: * Xác định giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - Nhận biết, đọc, viết số thập phân Nêu giá trị theo vị trí chữ số số thập phân - Viết số đo đại lượng dạng số thập phân Nhận biết TN TL Thông hiểu TN TL Vận dụng TN TL Tổng (2) (2,0) (0,5) (0,5) * thực phép tính với số TP - Cộng, trừ số thập phân (1) - Nhân, chia số thập phân (1,0) (1,5) (1,5) - Tìm x phép tính với số thập phân (0,5) - So sánh số thập phân Đại lượng đo đại lượng Hình học Giải tốn liên quan đến diện tích hình tam giác Tổng (3,0) (0,5) (1) (0,5) (0,5) (1,0) (1) (1,0) (1) 16 (5) (3) (2) (10) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn §Ị kiĨm tra CUỐI häc I Môn toán , lớp Thời gian : 40 phút (Không kể thời gian giao nhận h-ớng dẫn làm bài) Họ tên: Líp : Tr-ờng Tiểu học Chõu Lc Câu 1: (3 điểm): Mỗi tập d-ới kèm theo số câu trả lời A, B, C, D ( đáp số, kết tính) Hãy khoanh vào tr-ớc chữ câu trả lời 1, Ch s s thập phân 25,649 giá trị là: A chục B 10 C 100 D trăm 2, Chữ số số thập phân 2935,6 giá trị là: A trăm B chục C 3, 8600 kg tấn? A 86 B 8,6 10 C 0, 86 D 100 D 0, 086 viết dạng số thập phân : 100 A 6,900 B 6,009 C 6,9 D 6,09 5, a Viết số : bảy mươi chín đơn vị ; sáu phần mười ; hai mươi tư phần nghìn : b Đọc số : 1098,25 C©u 2: (1điểm): Viết số thp phõn thích hợp vào chỗ chấm: 5397,2 m = …………km 6753,69 cm2 = …………… dm2 C©u 3: (1,5®iĨm): Tìm x: a) x – 9,27 = 132,5 C©u 4: (4®iĨm): Đặt tính tính: a) 30,48 + 104, 57 b) x + 18,7 = 50,5 : 2,5 129,5 - 46,09 Gia sư Tài Năng Việt b) https://giasudaykem.com.vn 36,41 x 3,15 6,54 x c) 246 : 308,85 : 14,5 Câu 5: ( 1,0 điểm): Cho tam giác vng hai cạnh góc vng 52 cm 34 cm Hãy tính diện tích tam giác vng đó? Bài giải: C©u 6:(0,5 điểm) Tìm giá trị x biết: 3,4 < x < 3,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI HỌC I MƠN TỐN LỚP C©u 1: (3 điểm): ỳng mi tập d-ới cho 0,5 điểm (Riêng câu ý cho 0,5 điểm) C 100 A 900 B 8,6 D 6,09 a) 79,624 ; b) Một nghìn khơng trăm chín mươi tám phẩy hai mươi lm Câu 2: (1điểm): Viết ỳng mi số thích hợp vào chỗ chấm cho 0,5 im: 5397,2 m = 5,3972 km 6753,69 cm2 = 67,5369 dm2 C©u 3: Tìm x : Đúng cho 0,5 điểm x – 9,27 = 132,5 x = 132,5 + 9,27 x= 141,77 C©u 4: (4 điểm) a) Đúng phép tính cho 0,5 điểm b) c) Đúng phép tính cho 0,75 điểm x + 18,7 = 50,5 : 2,5 x + 18,7 = 20,2 x = 20,2 – 18,7 x = 1,5 135,05 ; 83,41 b) 52,32 ; 114,6915 c) 61,5 ; 21,3 Câu 4: (1,0 điểm): Bài giải: Din tích hình tam giác là: (52 x 34) :2 = 884 cm2 Đáp số: 884 cm2 (0,25 đ) (0,5 đ) (0,25 ) Câu 5: (0,5 điểm): Ta thờm mt ch số không vào bên phải số 3,4 3,5 để số 3,40 3,50 Từ tìm giá trị x từ 3,41; 3,42; ; 3,49 thỏa mãn điều kiện toán Vậy 3,4 < 3,41; 3,42; .; 3,49 < 3,5 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ... cho 0, 75 điểm x + 18 ,7 = 50 ,5 : 2 ,5 x + 18 ,7 = 20,2 x = 20,2 – 18 ,7 x = 1 ,5 1 35, 05 ; 83, 41 b) 52 ,32 ; 11 4,69 15 c) 61 ,5 ; 21, 3 Câu 4: (1, 0 điểm): Bài giải: Diện tích hình tam giác là: (52 x 34)... chấm cho 0 ,5 im: 53 97,2 m = 5, 3972 km 6 753 ,69 cm2 = 67 ,53 69 dm2 C©u 3: Tìm x : Đúng cho 0 ,5 điểm x – 9,27 = 13 2 ,5 x = 13 2 ,5 + 9,27 x= 14 1,77 C©u 4: (4 điểm) a) Đúng phép tính cho 0 ,5 điểm b) c)... 10 4, 57 b) x + 18 ,7 = 50 ,5 : 2 ,5 12 9 ,5 - 46,09 Gia sư Tài Năng Việt b) https://giasudaykem.com.vn 36, 41 x 3 ,15
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 5 hoc kì 1 có lời giải , Đề thi toán lớp 5 hoc kì 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay