Đề thi toán lớp 5 cuối học kỳ 2 có đáp án

10 30 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:22

Gia sư Tài Năng Việt Ă n t n : p:5 A- https://giasudaykem.com.vn Điểm ôn : T i gian :40 p t Ngà i tra : : n m i i : Khoanh vào chữ trước câu trả lời a C ữ số số 124,352 giá trị là: A B 10 C 100 b 2m385dm3 = ………………… Số t íc ợp viết vào c ỗ c ấ là: A 2,85 B 085 C 285 c Một ội bóng rổ ã t i ấu 20 trận, t ắng 12 trận N t ế tỉ số p ần tră trận t ắng ội bóng ó là: A 12% B 32% C 60% d – Số ược viết dư i dạng số t ập p ân p ân số A : 175,2 C : 1752 i 1752 là: 100 B : 1,752 D : 17,52 : Nối phép tính với kết gi 43 p t + gi + 26 p gi 32 p t – gi 16 p t t gi 16 p t gi 54 p t 2,8 gi x gi p t 34,5 gi : 11 gi 12 p t ần : ự n i (2 : Đặt tín tín : a/ 3256,34 + 428,57 c/ 625,04 x 6,5 B- b/ 576,40 – 59,28 d/ 125,76 : 1,6 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn (2 : Một n vư n n c ữ n ật n a c u vi 120 C iều dài ơn c iều rộng 10 Tín diện tíc n vư n ó Bài gi i: (2 : Một ô tô i từ tỉn A l c gi ến tỉn B l c 10 gi 45 p t Ô tô i v i vận tốc 48 /gi ng ỉ d c ng ất 15 p t Tín ộ dài quãng ng từ tỉn A ến tỉn B Bài gi i: Tín t : Bạn Min tíc ộp ó ột ộp n lập p ương b a cạn 10,5 cm Bài gi i: NG D N C M MÔN : TO N Ă A- : n Mỗ số ú c o 0,5 Gia sư Tài Năng Việt Bài 1/ a B: 2: i 10 b) B : 085 Nối ng gi 43 p : ự c) C : 60% gi 16 p t gi 54 p t 2,8 gi x gi p t 34,5 gi : 11 gi 12p t t – gi 16 p t t n 1: i ng ỗi p ép tín ính kết điểm * ết qu ng là: a 3684,91 2: (2 i (2 i 4: (1 i : d ) D : 17,52 ỗi ý ược 0,25 i t + gi + 26 p gi 32 p B- https://giasudaykem.com.vn ược 0,5 i b 517,12 Đ t tính c 4062,76 d 78,6 Bài gi i Chiều dài n vư n n c ữ n ật : 0, (120 + 10) : = 65 (m) (0,5 C iều rộng n vư n n c ữ n ật : 0, 120 – 65 = 55 (m) (0,5 Diện tíc n vư n : 0, 65 x 55 = 3575 (m 2) 0, Đáp số: 3575 (m ) Bài gi i T i gian ô tô i từ tỉn A ến tỉn B : 0, 10 gi 45 p t – gi = gi 45 p t (0,5 T i gian ô tô t ực i : 0, gi 45 p t – 15 p t = gi 30 p t (0,25 Đổ : 30 ú = 4,5 Quãng ng từ tỉn A ến tỉn B : 0, 48 x 4,5 = 216 (Km) (0,5 Đáp số : 216 km Bài gi i T tíc n lập p ương : 0, 10,5 x 10,5 x 10,5 = 1157,625 (cm 3) 0,5 Đáp số: 1157,625 cm 0, điểm Gia sư Tài Năng Việt t n : p : Điểm https://giasudaykem.com.vn Ă ôn : : 35 Ngà i ú tra : : Ắ Ệ * n t òn t ướ ý e ún : â : 0,5 i iện tượng tin trùng ết ợp v i trứng ộng vật g i là: A : Sự t ụ p ấn B : Sự t ụ tin C : C ý tr n â : 0,5 i oài vật dư i â ẻ n iều n ất ột lứa? A : Mèo B:C ó C : ợn D : Trâu â 3: 0,5 i ổ t ng sin s n vào ùa nào? A : Mùa ông ùa xuân B : Mùa ùa t u C : Mùa t u ùa ông D: Mùa xuân ùa âu 4: 0,5 i ươu ẹ ươu tập c i nào? A : i ươu i ược sin B : i ươu ược o ng 10 ngà tuổi C : i ươu ược o ng 20 ngà tuổi D i ươu ược o ng t tuổi â : 0,5 i Tài ngu n tr n trái ất là: A Vô tận, ngư i việc s dụng t o i B ạn c ế n n ngư i p i biết s dụng ế oạc tiết iệ C ông ược t ác v iện na tài ngu n ã ết â 6: 0,5 i Trong nguồn lượng dư i â , nguồn lượng ông p i lượng sạc ? A : Năng lượng ặt tr i B : Năng lượng gió C : Năng lượng nư c c D : Năng lượng từ t an á, xăng, dầu, í, ất…… 2: Ự L Ậ â 1: i Đ trán lãng p í i s dụng iện c ng ta cần p i g ? Tr l i: â 2: (3 i Việc p rừng bừa bãi dẫn ến n ững ậu qu g ? Tr l i: â Ngu n n ân c o ất trồng bị ô n iễ ? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Ă CU : A- Ắ â Ệ ỏ : : 14 - 2015 (3 Ý ún B C D C B D Câu Câu Câu Câu Câu Câu L Đ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 i i i i i i : ỰL Ậ (7 B- â 1: (2 i c sin n u ược ý sau: + S dụng iện ột ợp lý trán lãng p í + C ỉ s dụng iện i cần t iết, ỏi n n tắt èn, quạt, ti vi… + Tiết iệ i un nấu, sưởi, ủi quần áo…… v n ững việc nà cần n iều lượng iện * ú ý: c sin t n u n ững ý ác n ưng p ù ợp ược tín i â 2: i c sin n u ược cácý sau: + í ậu t a ổi, lũ lụt, ạn án x t ng xu n + Đất bị xói òn trở n n bạc àu + Động vật t ực vật q iế gi dần, ột số lồi ã bị tu ệt c ủng v ột số loài iện ngu tu ệt c ủng * ú ý: c s c c c â 32 i c sin n u ược cácý sau: - Do s dụng n iều p ân oá c - Do s dụng n iều t uốc trừ sâu, t uốc diệt cỏ - X lý p ân rác t i ông ợp vệ sin , … * ú ý: cs c c c Gia sư Tài Năng Việt t n S : p: Điểm https://giasudaykem.com.vn Ă Đ 14– 2015 ôn : L L T i gian:35 p t Ngà i tra : :L * n t òn ữ ứn t ướ ý t ả ún â (0,5 i C iến t ắng lịc s Điện Bi n P ủ ã ết t c vào ngà , t áng, nă nào? A 13/03/1954 B 30/03/1954 C 01/05/1954 D 07/05/1954 â 2: (0,5 i Mục íc việc ng Trư ng Sơn là: A Đ ng t ông t ương sang Ca –pu –Chia B Đ iền Bắc c i viện c o iền Na , t ực iện n iệ vụ t ống n ất ất nư c C C ý tr n â 3: i G ép t i gian cột A v i iện lịc s cột B c o t íc ợp: A B 02-09-1945 Trung ương Đ ng qu ết ịn ng Trư ng Sơn 19-05-1959 Quân ta gi i p óng Sài Gòn ết t c c iến dịc C í Min lịc s C ỉ tịc C í Min c b n tu n ngôn ộc lập, sin 30-04-1975 nư c Việt Na Dân c ủ cộng oà 25-04-1976 Cuộc tổng tu n c bầu Quốc ội c ung ược tổ c ức c nư c â 4: (1 i E ã n u ý ng a lịc s c iến t ắng ngà 30 t 04 nă 1975? Tr l i: â 5: (2 i ) K p ầu ti n Quốc ội oá VI Nội nă 1976 ã qu ết ịn n ững g ? Tr l i: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn :Đ L * n t òn ữ t ướ ý ún â 1: (0,5 i C âu n ững i í ậu nào? A N iệt i B : Ôn i C : àn i D : c ba i í ậu â 2: (0,5 i Trong nư c dư i â , nư c bi n gi i ơng bi n? A : Trung Quốc B : Cam-pu-chia C : D : T an â 3: i Ghép tên nước cột A với tên thủ đô cột B tên nướ ên t ủ ô Việt Na Bắc in Nội Cam-pu-chia Vi ng C ăn Trung Quốc Ph-nô -p n Băng- ốc â 4: (1,5 i E ã n u t n ại dương tr n trái ất Trong ó ại dương diện tíc ộ sâu trung b n l n n ất? Tr l i: â 5: 1,5 i V u vực Đông Na lại s n xuất ược n iều l a gạo? Tr l i: Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn :L Ă :L Câu 1: D (0,5 i Câu 2: B (0,5 i Câu 3: i A 02-09-1945 19-05-1959 30-04-1975 25-04-1976 Đ : 2014 - 2015 LÝ L 5Đ B Trung ương Đ ng qu ết ịn ng Trư ng Sơn Qn ta gi i p óng Sài Gòn ết t c c iến dịc ồC í Min lịc s C ủ tịc C í Min c b n tu n ngôn ộc lập, sin nư c Việt Na Dân c ủ cộng oà Cuộc tổng tu n c bầu Quốc ội c ung ược tổ c ức c nư c Câu 4: (1 i c sin n u ược ý sau: + Đán tan quân xâ lược Mỹ quân ội nguỵ Sài Gòn; gi i p óng ồn tồn iền Na , c ấ dứt c iến tran , t ống n ất ất nư c Na – Băc su p ột n Câu 5: (2 i - Mỗ ú c o 0,5 Quốc ội óa VI nă 1976 ã qu ết ịn : - T n nư c Cộng òa xã ội c ủ ng a Việt Na - Quốc u , quốc ỳ c ỏ vàng - Bài Quốc ca Tiến quân ca ; T ủ ô Nội - Gia n ập T àn p ố Sài Gòn Gia Địn lấ t n TP C í Min :Đ L â : (0,5 i â : C (0,5 i â 3: i tên nướ ên t ủ ô Việt Na Bắc in Nội Cam-pu-chia Vi ng C ăn Trung Quốc Ph-nô -p n Băng- ốc â : Câu 1: 1,5 i c sin tr l i dược ý sau: + Tr n trái ất ại dương + Bắc Băng Dương + n Độ Dương + T B n Dương + Đại Tâ Dương - ó: T B n Dương ộ sâu trung b n l n n ất Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn â 5: (1,5 i c sin tr l i ược ý sau: - n iều ồng c âu t ổ àu ỡ - í ậu gió ùa nóng ẩ 10 ... ữ n ật : 0, 120 – 65 = 55 (m) (0 ,5 Diện tíc n vư n : 0, 65 x 55 = 357 5 (m 2) 0, Đáp số: 357 5 (m ) Bài gi i T i gian ô tô i từ tỉn A ến tỉn B : 0, 10 gi 45 p t – gi = gi 45 p t (0 ,5 T i gian ô... gi 45 p t – 15 p t = gi 30 p t (0, 25 Đổ : 30 ú = 4 ,5 Quãng ng từ tỉn A ến tỉn B : 0, 48 x 4 ,5 = 21 6 (Km) (0 ,5 Đáp số : 21 6 km Bài gi i T tíc n lập p ương : 0, 10 ,5 x 10 ,5 x 10 ,5 = 1 157 ,6 25 (cm... https://giasudaykem.com.vn :L Ă :L Câu 1: D (0 ,5 i Câu 2: B (0 ,5 i Câu 3: i A 02- 09-19 45 19- 05- 1 959 30-04-19 75 25 - 04-1976 Đ : 20 14 - 20 15 LÝ L 5 B Trung ương Đ ng qu ết ịn ng Trư ng Sơn Quân
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi toán lớp 5 cuối học kỳ 2 có đáp án , Đề thi toán lớp 5 cuối học kỳ 2 có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay