Đề ôn tập hè toán lớp 4 lên lớp 5

20 45 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ÔN TẬP TỐN LỚP LÊN LỚP Mơn : Tốn ĐỀ SỐ I Phần trắc nghiệm Câu 1: Số bốn mươi lăm nghìn ba trăm linh tám viết là: A 45307 B 45308 C 45380 Câu 2: Tìm x bieát: a) x : = 12 321 A x = 4107 B x = 417 C x = 36963 b) x  = 21250 A x = 4250 B x = 425 C x = 525 4cm Câu 3: Tính chu vi hình sau: A A 6cm C 10cm D 45038 D x = 36663 D x = 5250 B 2cm B 8cm D 12cm D C Câu 4: Một cửa hàng hai ngày bán 620 kg gạo Hỏi ngày cửa hàng bán ki-lô-gam gạo? (Biết số gạo ngày bán nhau) A 4340 kg B 434 kg C 217 kg D 2170 kg Caâu 5: Điền dấu ( , =) thích hợp vào ô troáng: a) 75032  75302 +12200 c ) 98763  98675 - 33467 b) 100000  99999 d) 87652  87652 Câu 6: Giá trò biểu thức: 876 – m với m = 432 là: A 444 B 434 C 424 D 414 Câu 7: Giá trò biểu thức  a với a=100 là: A 8100 B 800 C 1008 D 1800 Câu 8: Tính chu vi hình vuông cạnh a với a = cm A 18 cm B 81 cm C 36 cm D 63 cm Câu 9: Số 870549 đọc là: A Tám mươi bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín B Tám trăm bảy mươi nghìn bốn trăm năm mươi chín C Tám trăm linh bảy nghìn năm trăm bốn mươi chín D Tám trăm bảy mươi nghìn năm trăm bốn mươi chín Câu 10: Số bé số sau: 785432; 784532; 785342; 785324 laø: A 785432 B 784532 C 785342 D 785234 Câu 11: Các số dòng viết theo thứ tự từ bé đến lớn A 567899; 567898; 567897; 567896 Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn B 865742; 865842; 865942; 865043 C 978653; 979653; 970653; 980653 D 754219; 764219; 774219; 775219 Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 496857 < 497899  c) 545630 = 554630  b) 657890 > 658999  d) 289357 < 290000  Câu 13: 6tạ 50kg = ? kg A 650kg B 6500kg C 6050kg D 5060kg II Phần tự luận Đặt tính tính 12 062 x 205 15 458 x 340 39009 : 33 27560 : 720 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Tìm x a) 75 x x = 1800 b) 1855 : x = 35 c) x : 204 = 543 Một cửa hàng ngày thứ bán 180 tạ gạo, ngày thứ hai bán 270 tạ gạo, ngày thứ ba bán ngày thứ hai nửa Hỏi trung bình ngày cửa hàng bán tạ gạo ? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Một đoàn xe gồm Trung bình xe chở 45 người Nhưng dọc đường có hai xe bò hỏng máy Hỏi xe lại phải chở người ? Bài giải ĐỀ ÔN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn I.Phần trắc nghiệm Câu 1: Chữ số số 986738 thuộc hàng nào? lớp nào? A Hàng nghìn, lớp nghìn C Hàng chục nghìn, lớp nghìn B Hàng trăm, lớp nghìn D Hàng trăm, lớp đơn vò Câu 2: Số gồm trăm nghìn, trăm, chục đơn vò viết là: A 664300 B 606430 C 600634 D 600643 Câu 3: Giá trò chữ số soá sau: 765430 A 50000 B 500000 C 5000 D 500 Câu 4: Số có chữ số lớn là: A 999999 B 666666 C 100000 D 900000 Câu 5: Số bảy trăm triệu có chữ số 0: A B 10 C D Caâu 6: Đọc số sau: 325600608 A Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu mươi nghìn sáu trăm linh tám B Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm linh tám C Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu nghìn sáu trăm linh tám D Ba trăm hai mươi lăm triệu sáu trăm nghìn sáu trăm tám mươi Câu 7: Giá trò chữ số số sau: 45873246 A 000 B 80 000 C 800 000 D 000 000 Câu 8: Nối dòng bên trái với dòng bên phải để kết A Bảy trăm triệu 70 000 B Bảy chục triệu 700 000 C Bảy trăm nghìn 700 000 000 D Bảy mươi nghìn 70 000 000 Câu 9: Số tự nhiên liền sau số: 3004 laø: Trung tâm gia sư Tài Năng Việt A Caâu 10: A Caâu 11: A Caâu 12: A https://giasudaykem.com.vn 3003 B 3033 C 3005 D 3014 Số tự nhiên liền trứơc số 10001 là: 10011 B 10002 C 10021 D 10000 Chọn số để số tự nhiên liên tiếp 99998; 100000 99997 B 9999 C 99999 D 100 001 Tìm số tròn chục x, biết: 58 < x < 70 69 B 50 C 60 D 59 Câu 13: 36000kg = ? A 36 B 360 Câu 14: kg 7g = ? g A 37 g B 307 g C 600 taán D 306 taán C 370 g D 3007 g II Phần tự luận Đặt tính tính 32460 x 730 10 660 : 52 4957 : 165 106141 : 413 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Tìm x a) 76502 - x = 10512 :32 b) x + 532 = 48 x 23 c) x - 264 = 1456 : 52 Hai đội công nhân sửa đường ngày sửa tất 1km đường Đội Một sửa nhiều đội Hai 146m Hỏi đội sửa mét đường ? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Một khu vườn có tổng chiều dài chiều rộng 68m Chiều dài chiều rộng 16m Người ta trồng rau khu vườn đó, 1m2 thu hoạch 2kg rau Hỏi khu vườn thu hoạch kg rau ? Bài giải ĐỀ ÔN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn I Phần trắc nghiệm Câu 1: Một cửa hàng ngày đầu bán 64 gạo, ngày thứ hai bán ngày đầu Hỏi hai ngày bán ki lô gam gạo? A 124 kg B 256 kg C 124000 kg D 60000 kg Caâu 2: kg 7g = ? g A 37 g B 307 g C 370 g D 3007 g Caâu 3: 6dag g = ? g A 65 g B 605 g C 56 g D 650 g Caâu 4: 503g = ? …hg ?…g A 50hg 3g B 5hg 3g C 500hg 3g D 5hg 30g Câu 5: Mỗi bao gạo nặng tạ Một ô tô chở gạo chở bao vậy? A 90 bao B 900 bao C 30 bao D 270 bao Câu 6: phút = ? giây A 15 giây B 20 giây Câu 7: 2500 năm = ? kỷ A 25 B 500 Câu 8: phút 40 giây = ? giây A 540 B 340 C 25 giaây D 30 giaây C 250 D 50 C 3040 D 405 Trung tâm gia sư Tài Năng Việt Câu 9: Năm 1459 thuộc kỷ thư maáy? A XII https://giasudaykem.com.vn B XIII C XIV D XV Câu 10: Một người xe máy phút 324 m Hỏi giây người mét? A 27 m B 12 m Câu 11: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống a) 1980 kỷ XX  b) Một ngày, = 26  C 3888 m D 270 m c) 84 phuùt = 14 phút  d) kỷ = 20 năm  Câu 12: Trung bình cộng số: 43 ; 166 ; 151 ; là: A 360 B 180 C 120 D 12 Câu 13: Số trung bình cộng hai số 40 Biết hai số 58 Tìm số kia? A 98 B 18 C 49 D 22 Câu 14: Một đội đắp đường, ngày đắp 150 m Ngày thứ hai đắp 100 m ngày thứ ba đắp gấp hai lần ngày thứ hai Hỏi trung bình ngày đội đắp mét đường? A 15 m B 150 m C 250 m D 500m Câu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hoûi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 145 cm D 146 cm II Phần tự luận Tính giá trị biểu thức a) (25 915 + 3550 : 25 ) : 71 b) 1029 - 896 : 34 x 21 b) 3499 + 1104 : 23 - 75 c) ( 31850 - 365 x 50 ) : 68 Một ruộng có chiều dài 150m chiều rộng lần chiều dài Người ta trồng lúa Cứ 10 m2 thu hoạch 5kg thóc Hỏi ruộng thu hoạch yến thóc ? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn …………………………………………………………………………… Một đoàn xe tải chở hàng, xe đầu chở xe chở 4520kg hàng, xe sau xe chở 4120kg hàng Hỏi trung bình xe chở kg hàng? Bài giải ……………………………………………………………… Tính nhanh a) 2459 – ( 400 + 459 ) b) 435 x 25 + 76 x 435 – 435 c) 35 x 49 + 51 x 36 ……………………… ………………………………… …………………… ……………………… ………………………………… ………………………… ……………………… ………………………………… ………………………… ĐỀ ÔN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn I Phần trắc nghiệm Câu 1: Một phân xưởng lắp xe đạp, sáu tháng đầu lắp 36900 xe đạp, sáu tháng cuối năm lắp nhiều sáu tháng đầu năm 6900 xe đạp Hỏi năm phân xưởng lắp xe đạp? A 43800 xe đạp C 80700 xe đạp B 70700 xe đạp D 50700 xe đạp Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào oâ troáng a) 32864 +5374 = 38238  c) 289950 + 4761 = 284711  b) 6728 + 201  = 13858  d) 532 + 31  = 656  Câu 3: Năm học sinh trường A trồng 325900 Năm ngoái trồng nhiều năm 91700 Hỏi hai năm học sinh trường A trồng cây? A 417600 caây B 509300 caây C 733500 caây D 743500 Câu 4: Tính: (m + n) x p bieát m = 30 ; m = 40 ; p = A 350 B 78 C 560 D 56 Câu 5: Chọn số thích hợp: ( 637 + 245) +259 = (637 + 259) + ………? Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 259 B 931 C 1141 D 245 Câu 6: Hai đội công nhân đào đường dài 900 m, đội thứ đào đội thứ hai 164 m Hỏi đội đào mét đường? A 204 m vaø 368 B 532 m vaø 696 m C 386 m vaø 523 m D 368 mvaø 532 m Câu 7: Thu hoạch ruộng tạ thóc Thu hoạch ruộng thứ nhiều ruộng thứ hai 10 tạ thóc Hỏi thu hoạch ruộng ki-lôgam thóc? A 27kg 37kg B 2700kg vaø 3700kg C 270kg vaø 370kg D 4700kg vaø 3700kg Câu 8: Phát biểu sau đúng: A Góc nhọn lớn góc vuông C Góc tù lớn góc vuông B Góc bẹt nhỏ góc tù D Góc nhọn lớn góc tù Câu 9: Hai cạnh vuông góc nhau: A BC vuông góc CD A B B AB vuông góc AD C AB vuông góc BC D BC vuông góc AD D C Câu 10: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: M N a) MN NP vuông góc  b) MN MQ vuông góc  c) MQ QP vuông góc  d) QP PN không vuông góc  Q P Câu 11: Hình sau có cặp caïnh song song nhau? B A C A C B D D II Phần tự luận Trong số : 6215 ; 56820 ; 42005 ; 97920 ; 82908 ; 20301 - Các số chia hết cho : - Các số chia hết cho : - Caùc số chia hết cho : - Các số chia hết cho : - Các số chia hết cho laø : - Các số chia hết cho vaø laø : - Các số chia hết cho , , laø : Đặt tính tính Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 7515 x 305 267 x 2143 92157 : 257 857200 : 15700 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Một đoàn xe du lịch, xe đầu chở tất 180 người, xe sau chở tất 270 người Hỏi trung bình xe chở người? Bài giải Hiện trung bình cộng số tuổi bố 25 tuổi Tuổi bố tuổi 28 tuổi a) Tìm số tuổi bố b) Sau năm tuổi bố gấp lần tuổi Bài giải ĐỀ ÔN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn I Phần trắc nghiệm Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 46008  – 97865 = 178183  b) 56930 + (14205 +34562)  = 764368. c) 8679  + 12354  = 168164  d) 95368 – 1325  = 84443  Câu 2: Tính nhẩm: 16  100 = ? Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn A 1600 B 160 C 1060 D 6000 Câu 3: Kết phép tính: 78  100 : 10 = ? A 78 B 708 C 7800 D 780 Caâu 4: Chọn số thích hơpï: (  5)  = (  4)  ……? A 20 B C D Câu 5: Một bút giá 3500 đồng Nếu học sinh mua 10 em mua hết tiền? A 70000 đồng B 35000 đồng C 7000 đồng D 3500 đồng Câu 6: Tìm x biết: x : 200 = 3460 A x = 69200 B x = 692000 C x = 6920 D x = 692 Caâu 7: Một kho lương thực, đợt nhập 40 bao gạo, bao nặng 70 kg Đơt hai nhập 65 bao bao nặng 50 kg Hỏi hai đợt kho nhập ki-lô-gam? A 3530 B 3125 C 5050 D 6050 Câu 8: Số thích hợp điền vào chỗ trống: a) 48 dm2 = ……? A 480 cm2 B 48 cm2 C 4800 cm2 D 408 cm2 b) 65000 cm2 = ………? A 650 dm2 B 65dm2 C 6500dm2 D 6050dm2 c) 36 m2 = ……… ? A 36000 cm2 B 360000 cm2 C 3600 cm2 D 360 cm2 d) 590 dm2 = ……… m2 ……… dm2 A 5m2 9dm2 B 50m2 9dm2 C 50m2 90dm2 D 5m2 90dm2 Câu 9: Cho hai hình sau: dm 40cm 4dm 40cm A Diện tích hình chữ nhật nhỏ diện tích hình vuông B Diện tích hình hình vuông nhỏ diện tích chữ nhật C Diện tích hai hình D Diện tích hình chữ nhật gấp đôi diện tích hình vuông Câu 10: Một mảnh vườn hình chữ nhật, có chiều rộng 25 m Chiều dài gấp hai lần chiều rộng Tính diện tích mảnh vườn? A 125 m2 B 1250 m2 C 50 m2 D 75 m2 II Phần tự luận Tính a) 2629 x 21 - 2526 b) 1575 + 81740 : 268 - 1255 c) 25 x 69 x ……………………… ………………………………… …………………… ……………………… ………………………………… ………………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ……………………… ………………………………… ………………………… ……………………… ………………………………… ………………………… Một kho hàng ngày đầu nhận đ-ợc 60 hàng, ngày thứ hai nhận đ-ợc số hàng ngày đầu Ngày thứ ba nhận ngày đầu Hỏi trung bình ngày kho hàng nhận đ-ợc hàng ? Bi giải Hai người 10 ngày ăn hết 10kg gạo Hỏi với mức ăn thế, người ăn 10 ngày hết kg gạo? Bài giải Tổng hai số lẻ 884 Tìm hai số đó, biết chúng có số chẵn liên tiếp ? Bài giải ĐỀ ƠN TẬP (Số ) Mơn : Tốn Tính Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 8274 x 3200 1525 x 1002 161867 : 157 917600 : 2100 ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ………………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Điền vào chỗ chấm a) yến = kg taï kg = .kg kg tạ 20 kg = .kg = kg b) 20 phút = phút phút 15 giây = giây 480 giây phút = phuùt = phuùt c) 1500 m = km 7km hm = m km 8m = m m dm = mm = cm2 4758 cm2 =………………dm2 cm2 = m2 12500 cm2 = …………….m2 dm2 d) m2 km2 75 m2 Lớp 4A có 27 học sinh, lớp 4E có 33 học sinh Cả hai lớp mua 720 Hỏi lớp mua , biết học sinh mua số ? Bài giải Có 60 lít dầu đựng hai thùng Nếu đổ lít từ thùng I sang thùng II lúc số dầu thùng I số dầu thùng II Hỏi lúc đầu thùng có lít dầu ? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Một ổ tô chạy đầu , chạy 60km sau, chạy 50km Hỏi trung bình ô tô chạy ki – lô – mét ? Bài giải Một trại nuôi 1350 vịt, ngan, ngỗng Sô vịt tổng số ngan ngỗng Số ngan nhiều số ngỗng 125 Hỏi loại có ? Bài giải Mẹ có vải, lần thứ mẹ cắt vải, lần thứ hai mẹ cắt vải Sau hai lần cắt vải lại 14m Hỏi: a Trước cắt vải dài mét? b Mỗi lần mẹ cắt mét vải? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Họ tên : ……………………………… ĐỀ ÔN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn Tính 2 : x 2   2:  2+ 1  : x 1 3x x Viết số thích hợp vào chỗ chấm a) t¹ kg = yÕn kg 400g = kg g 36 kỷ = năm 34 kg g = hg g 14 tÊn 35kg = t¹ kg kỷ = năm kg dag = hg g tÊn yÕn = t¹ kg ngày = giê kg 7g = dag g 93 dag = hg g ngµy = giê 48 m 7cm = dm .mm 2000000 m2 = km2 11280 gi©y = giê 382m 7cm = dam cm m2 68 dm2 = dm2 512 phót= giê 600dam2dm = km .cm 80000 cm2 = m2 giê = gi©y 8301m9cm = km mm 4km2 400m2 = m2 b) 240 = Một cửa hàng có 15 tạ muối Trong ngày đầu bán đ-ợc 180kg muối, số muối lại bán hết ngày sau Hỏi: a) Trung bình ngày bán đ-ợc kg muối? b) Trong ngày sau, trung bình ngày bán đ-ợc yến muối? Bi gii Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mẹ mang chợ bán 412 vừa cam vừa táo Tìm số loại biết thêm vào số cam 126 bớt số táo 60 số cam số táo Bài giải Tuổi Đức tuổi Hùng Hỏi người tuổi ? Biết năm sau tổng số tuổi hai bạn 27 tuổi Bài giải HiƯu cđa hai sè 738 Tìm hai số đó, biết số thứ giảm 10 lần đ-ợc số thứ hai Bi giải 7.Tính cách thuận tiện 23 + 23  + 23  + 23  246  2005 - 2005  148 25  12  30  ……………………… ………………………………… …………………… ……………………… ………………………………… ………………………… ……………………… ………………………………… ………………………… Trung tâm gia sư Tài Năng Việt ……………………… https://giasudaykem.com.vn ………………………………… Họ tên : ……………………………… ………………………… ĐỀ ƠN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn Tính  x  : 1  : x : 14 79  11 + 2800  40 26475  36 - 76945 : Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm : …… 7 …… 79 ……… 10 ……… 12 27 …… 36 7 ……… 15 ……… 23 27 ……… 14 …… 15 51 …… 17 Điền số thích hợp vào chỗ trống : = 21 = 12 10 = 11 55 = 36 121 = 13 143 40 = 64 Điền số thích hợp vào chỗ troáng a) 50 kg hg 500 kg = g = b) 78 phút 1500 năm tạ = phút = kỉ 21 = 24 32 = 12500 g = ………….kg hg 450 taï = .tấn 10 kỉ = .năm năm = thaùng c) dam m = m m cm = mm 15 m 25 mm 15075 m = ……………km m d) 78500 dm2 = m2 m2 cm2 = cm2 cm2 mm2 = mm2 km2 m2 = m2 = mm 15 = 18 40 = Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Mét ruéng muèi thu hoạch lần thứ đ-ợc 200 yến, lần thứ hai đ-ợc 22 tạ, lần thứ đ-ợc 14 tạ, lần thứ thu hoạch đ-ợc nửa tổng lần tr-ớc Hỏi trung bình lần thu hoạch đ-ợc tạ muối? Bi gii ……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Hïng mua 15 Dũng mua loại trả Hùng 15.400 đồng Hỏi bạn phải trả tiền? Bi gii ……… ……………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… Một ng-ời bán đ-ợc 63 trứng, số trứng vịt số trứng gà Giá tiền trứng vịt 900 đồng, trứng gà 800 đồng Hỏi ng-ời thu đ-ợc bao nhiªu tiỊn? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ……… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Họ tên : ……………………………… ĐỀ ƠN TẬP ( Số ) Mơn : Tốn Tính 21 :  1  x 10 2 :  : 15 11 15 11 3 x  x 4 Tìm x + x = x 7 11 - x = : x + 5 x = 23 : x = ……… ……… ……… ……… ……… ……………………………………………………… Điền vào chỗ chấm 3520 yeán = …………… tạ 5020 kg = ………tấn yến năm rưỡi = tháng năm tháng = phút kỉ 10 = năm kỉ = năm = phút phút = giây giờ = .tháng = phuựt Một mảnh v-ờn hình chữ nhật có chu vi 312 m, chiều rộng ngắn chiều dµi 24m Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a Tính diện tích mảnh v-ờn đó? b Mảnh v-ờn đ-ợc chia làm hai phần: trồng na trồng chuối BiÕt diÖn tÝch trång na b»ng diÖn tÝch trång chuối Tính diện tích phần Bi gii Gia đình tơi gồm người: bố, mẹ, tơi em tơi Tuổi trung bình cộng nhà 24 tuổi Nếu khơng tính tuổi bố tuổi trung bình gia đình tơi 17 tuổi a) Hỏi bố tuổi? b) Mẹ bố tuổi, tuổi gấp đôi tuổi em Hỏi tuổi em Bài giải ……………………………………………………………………………………………………………… Đề lát phòng học hình chữ nhật có chiểu dài 15m, chiều rộng 6m người ta dùng loại gạch men hình vng cạnh 30cm Giá viên gạch 500 đồng Hỏi hết tiền để lát kín phòng học biết phần mạch vữa không đáng kể ? Bài giải Trung tâm gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ……………………………………………………………………………………………………………… Một xe tải bé chở 16 bao gạo, bao gạo nặng 50kg Một xe tải lớn chở 90 bao, bao chở nặng 70kg Hỏi xe tải lớn chở nhiều xe tải bé tạ gạo ? Bài giải ... B 8 65 742 ; 8 65 842 ; 8 65 942 ; 8 65 043 C 978 653 ; 979 653 ; 970 653 ; 980 653 D 7 54 2 19; 7 642 19; 7 742 19; 7 752 19 Câu 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: a) 49 6 857 < 49 7899  c) 54 5 630 = 5 546 30  b) 657 890... a) 2 45 9 – ( 40 0 + 45 9 ) b) 43 5 x 25 + 76 x 43 5 – 43 5 c) 35 x 49 + 51 x 36 ……………………… ………………………………… …………………… ……………………… ………………………………… ………………………… ……………………… ………………………………… ………………………… ĐỀ ÔN TẬP HÈ (... đường? A 15 m B 150 m C 250 m D 50 0m Caâu 15: Số đo chiều cao học sinh lớp Năm là: 148 cm; 146 cm ; 144 cm ; 142 cm; 140 cm Hỏi trung bình số đo chiều cao cm xăng-ti-mét? A 144 cm B 142 cm C 1 45 cm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề ôn tập hè toán lớp 4 lên lớp 5 , Đề ôn tập hè toán lớp 4 lên lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay