Đề cương ôn tập toán lớp 5

7 24 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

ÔN TẬP TOÁN CUỐI HK2 – LỚP M1 Câu 1: (1điểm) 20% 200 là:………… M1 Câu 2:(1điểm) Chữ số số 162,57 chỉ:…………… M1 Câu 3:(1điểm) : 25 phút × có kết : ……………… M2 Câu 4: (1điểm) Một hình tròn có chu vi 6, 28 cm Bán kính hình tròn là:……… M3 Câu 5: (1điểm) Một hình hộp chữ nhật tích 270 cm3 ; chiều dài cm ; chiều cao cm Tính chiều rộng hình hộp chữ nhật 42m3 53dm3 = ………… dm3 503 m = ………… km 2 15,4hm = …… hm ………dam 8,6 tạ = ………… kg Câu 6/ Hai hình chữ nhật có diện tích Hình thứ có chiều dài 15,2 m chiều rộng 9,5 m Hình thứ hai có chiều rộng 10 m Tính chu vi hình chữ nhật thứ hai …….m Tính: 275, 98 × 10,5 28,32 : 0,8 M3 Câu 9: (2 điểm) Một ô tô từ tỉnh A lúc đến tỉnh B lúc 10 45 phút Ơ tơ với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B (TT-BG) Câu 1: Số 65,982 đọc là: …………………………………………………………………… Câu 2: Số Một nghìn khơng trăm linh ba phẩy sáu mươi bảy viết là………………… Câu 3: Phần thập phân số thập phân 23,567 ……………………… Câu 4: Trong số thập phân 34,265 chữ số có giá trị hàng phần mười ………… Bài 5: Bốn bạn Bắc, Trung, Nam, Tây chuyển từ phân số thập phân số thập phân = 0,5 bạn thực cách 10 a Bắc - 10 b Trung + 10 c Nam x 10 d Tây : 10 Bài 6: Trong số thập phân sau, số lớn số 12,014 c 12,015 d 12,006 Câu Khi bác Hùng nói: “Con gà nặng cân rưỡi” hiểu gà nặng ki-lô-gam a 1,1 kg b 1,2 kg c 1,5 kg c 0,5 kg Câu Kết phép tinh 12,876 x 10 = ………………… Câu Khi tính tỉ số phần trăm 13 với 26, bạn thực cách tính a Xuân làm: 26 : 13 x 100 b Hạ làm: 13 : 26 x 100 Câu 10 45 phút c 0,75 d 0,075 Bài 11 Diện tích hình chữ nhật có chiều dài a = 4cm, chiều rộng b = 1,2cm là:……… Câu 12 Thể tích hình lập phương có kích thước hình sau là: a b c d 15 cm2 25 cm2 75 cm2 125 cm2 a = 5cm Câu 13 Trên ruộng hình chữ nhật có diện tích 84,6m2 Người ta sử dụng nửa diện tích để trồng lúa, phần lại trồng ngơ a Diện tích đất trồng lúa mét vng? b Nếu 1m2 thu hoạch 5,2kg lúa, với diện tích trồng lúa người ta thu ki-lô-gam lúa? (TT - BG) Câu 14 Mẹ hái 30 cam, hái 15 cam Hỏi số cam hái phần trăm số cam mẹ hái được? (TT - BG) Câu 15 Bạn Tuấn học từ nhà lúc với vận tốc 15 km/giờ đến trường lúc 45 phút Hỏi đoạn đường từ nhà bạn Tuấn đến trường dài …… ki-lô-mét? (TT - BG) a (0,5 điểm) Số thập phân 0,9 đư c viết dạng phân số là:…………… b (1 điểm) 25 120 là:…………… c (0,5 đĐiểm) Số thích h p điền vào chỗ chấm là: 17kg =……kg d (1 điểm) Hình lập phương có cạnh 5m Vậy thể tích hình lập phương là:…… Câu (0,5 điểm) Đúng ghi Đ,sai ghi S vào ô trống: 1 = 30 phút 2 ngày 24 Câu (0,5 điểm) Viết số thích h p vào chỗ chấm : 4,8 m3 = dm3 m3 27dm3 = m3 Câu (1 điểm) Đặt tính tính: b 87,5 : 1,75 10 - x = 46,8 : 6,5 16,6 × (3,2 – 0,48) Câu (2 điểm) Một mảnh vườn hình thang có t ng số đo hai đáy 140m, chiều cao t ng số đo hai đáy a/ Hỏi diện tích mảnh vườn mét vuông? b/ Người ta sử dụng 30,5% diện tích mảnh vườn để trồng rau Hãy tính phần diện tích lại 1/ Thể tích khối gỗ hình lập phương có cạnh cm :………………… 2/ Một lớp học có 12 nữ 18 nam Tỉ số phần trăm số học sinh nam vaø số học sinh lớp là:…………… 3/ Chữ số số 182,075 có giá trò là: 4/ Số thích hợp viết vào chỗ chấm biểu thức 805m2 = ………………………….…….ha : 5/ Chu vi hình tròn 6.28 cm Vậy diện tích hình tròn là: ……………… 6/ Từ 20 phút đến 20 phút có : a) Tìm Y: (0,5ñ) Y x 5,3 = 54,06 : b) Tính giá trò biểu thức: (0,5đ) 24,52 : 0,25 + 47,6 x 4,08 = Bài 3: (1,5đ) Một ô tô từ A lúc 30 phút với vận tốc 50km/ đến B lúc Tính quãng đường AB Bài 4: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m Người ta sơn trần nhà bốn mặt tường phía bên phòng học, biết diện tích cửa 15m2 Hỏi diện tích cần phải sơn mét vuông ? (2,5đ) Câu 1:(0,5đ) Chữ số số thập phân 84,391 có giá trị là: Câu 2:(0,5đ) 25% 600kg là: ………………… Câu 3: (0,5đ) Tìm Y: Y x 4,8 = 16,08 Giá trị Y là: Câu 4: a,(0,5đ) Diện tích hình tam giác có độ dài đáy 35dm,chiều cao 15dm là: b,(0,5đ) Thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm chiều cao 7cm là: Câu 5: (1đ) Giá trị biểu thức 165,5 : (4,25 + 5,75) – 10,5 : Câu 6: (1đ) Một người xe đạp từ A lúc với vận tốc 13km/giờ đến B lúc Quãng đường AB dài là: a 15 phút = phút c km 35m = km 3 b m dm = dm d 450 kg = c) 235,05 x 4,2 d) 9,125 : 2,5 Bài (2 điểm) Một ruộng hình thang có đáy lớn 28m, đáy bé 18m chiều cao đáy bé 7m Người ta cấy lúa ruộng đó, 100m2 thu hoạch 62 kg thóc Tính số ki-lơ-gam thóc thu ruộng đó? Bài 6: 5đ Diện tích hình hình tam giác vng ABC : A A cm B cm 2 C cm D cm 3cm B a/ 7890kg = Bài Đăt tính tính: a ) 62,8 x 7,4 b/ 4m3 59dm3 = 4cm m3 b) 8,45 : 2,5 a) Diện tích hình thang có đáy lớn 9cm, đáy bé 6cm, chiều cao cm :…………… b) Hình tam giác có đáy 14 cm, chiều cao 6cm Diện tích hình tam giác : … b) 5m2 dm2 = …… … …… dm2 a) km 472 m = ……… ….km c) 18 69 kg = …… d) m3 26 dm3 = …………… dm3 Một người xe máy từ A với vận tốc 50km/giờ sau 30 phút đến B Một người xe đạp có vận tốc vận tốc xe máy hết quãng đường AB bao lâu? Câu 3: Tìm số mà 20% 112 Câu 4: 7% 250 là: Câu 5: = Phút? Câu 6: 18,5 = m2 a) X -  12 b) X + 31 12 = 14,5 + 10 10 a Số thập phân: đơn vị; phần mười, phần trăm viết là: (M1)Câu (1 điểm) Hỗn số viết dạng phân số là: ………… (M2)Câu (1 điểm ) Có 20 viên bi, có viên bi nâu, viên bi xanh, viên bi đỏ, viên bi vàng Như số viên bi có màu: (M1)Câu (1 điểm ) Khoảng thời gian từ lúc 10 phút đến 10 10 phút là: ………… (M3)Câu (1 điểm) Một huyện có 320ha đất trồng cà phê 480ha đất trồng cao su Hỏi diện tích đất trồng cao su ……… phần trăm diện tích đất ? (M2) Câu (1 điểm ) Điền số thập phân thích hợp vào chỗ chấm: a) 5840g = … kg b) 0,65km2 = a) 4,64 x 12,5 b) 12,5 : 0,25 (3)Câu 9(2 điểm ) Một ô tô từ tỉnh A lúc đến tỉnh B lúc 10 45 phút Ơ tơ với vận tốc 48km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B Câu 1(1 điểm) Chữ số số thập phân 17,209 thuộc hàng Câu 2(1 điểm) 25% 520 Câu 4(1 điểm) Thể tích hình hộp chữ nhật có kích thước hình bên là: A.800 dm3 B 40 dm3 4dm 3 C 80 dm D.96 dm 4dm 6dm Câu (1 điểm) Chiều cao hình tam giác có độ dài đáy 35 cm diện tích 5,95 dm2 là: Câu (1 điểm) Giá trị biểu thức 360,5 + 12,8 - 16,6 : x a) 45,06 x 8,4 ; b) 88,02 : 5,4 Câu (0,5đ) Số có tám nghìn, hai chục, phần trăm :……………………… Câu (1đ) Một khối kim loại tích 3,2cm3 cân nặng 22,4g Nếu khối kim loại tích 4,5cm3 cân nặng :……………………… Câu (1đ) Một nhà hàng có 45% nhân viên nam số nhân viên nữ 22 người Số nhân viên nhà hàng : …………………………………………… Câu (1đ) Tu i gái 1 tu i mẹ Tu i trai tu i mẹ Tu i gái cộng với tu i trai 18 tu i Tu i mẹ : …………………………………………… Câu (1đ) Tính : ) 21 22 42  : 17 34 11 b) 3,42 : 0,57  8,4 – 6,8 Câu (2đ) Một người xe máy từ Thanh Hóa lúc 6giờ 15 phút đến Hà Nội lúc 10 40 phút với vận tốc 37,5km/giờ Giữa đường, người nghỉ 25 phút Tính quãng đường Thanh Hóa – Hà Nội người Câu (1,5đ) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước lòng bể : chiều dài 4m, chiều rộng 3m, chiều cao 2,5m Biết 80% thể tích bể chứa nước Tính số lít nước có bể ? (1dm3 = lít nước) Câu (0,5đ) Chữ số số 3,125 có giá trị :……………… Câu (1đ) Lớp 5A có 35 bạn, có 14 bạn nam Tỉ số phần trăm số bạn nữ t ng số bạn lớp 5A :………… Câu (0,5đ) 2m2 5dm2 = … … … dm2 Câu (1đ) Một hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng chiều dài Diện tích hình chữ nhật :……………… Câu (1đ) Một người xuất phát từ nhà lúc 15 phút hết 55 phút đến quan làm việc Thời gian lúc người đến quan : ………………………………………………… Câu (1đ) Đặt tính tính : 134,656 : 5,26 Câu (2đ) Một ô tô 45 phút 143km Hỏi ô tô với vận tốc hết quãng đường dài 182km ? Câu (1,5đ) Một bể nước có kích thước lòng bể : dài 3,5 ; rộng 2,7m chiều cao chiều rộng Hỏi bể nước chứa lít nước ? (1dm3 = lít nước) Bài Số thập phân gồm 24 đơn vị, phần mười, phần nghìn viết là: …………………… Bài Một ruộng hình thang có đáy bé 7,5m, đáy lớn 14,2m chiều cao 8,5m Diện tích ruộng là:…………………… Bài Phép tính: 1,15 : 23 = , có kết là: Bài Trong số thập phân 25,15: giá trị chữ số phần nguyên gấp giá trị chữ số phần thập phân số lần là:……………………… Bài Đặt tính tính: 1325,25 + 362,7 2415,4 - 325,45 a Tìm X, biết: X x 3,5 = 85,3 - 51 4,02 x 5,8 17,28 : 5,4 b Tính cách thuận tiện: 21,8 x 12,05 + 12,05 x 78,2 Bài Một bể cá dạng hình hộp chữ nhật làm kính (khơng có nắp) có chiều dài 75cm, chiều rộng 40cm, chiều cao 45cm a) Tính diện tích kính làm bể cá b) Hỏi bể cá chứa lít nước? Bài Một đồng hồ có mặt hình tròn với đường kính 30 cm Tính diện tích mặt đồng hồ đó………………… Câu (1đ) Biết 95% số 475 Vậy số :………………… Câu (0,5đ) Số trung bình cộng 2,4 ; 2,7 ; 3,5 3,8 :…………… Câu (1đ) Một sân bóng vẽ đồ tỉ lệ : 1000 hình chữ nhật có chiều dài 11cm, chiều rộng 9cm Diện tích sân bóng :…………… Câu (1đ) Một hình thang có đáy lớn 12cm, đáy bé 8cm diện tích diện tích hình vng cạnh 10cm Chiều cao hình thang : ………………………………………………… Câu (2đ) Một xe máy từ A lúc 37 phút với vận tốc 36km/giờ Đến 11 phút ô tô từ A đu i theo xe máy với vận tốc 54km/giờ Hỏi sau tơ đu i kịp xe máy ? Câu (1,5đ) Một thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,6m chiều cao 8dm Người ta sơn mặt thùng Hỏi diện tích quét sơn mét vuông ? Câu 1: a) Số thập phân gồm hai mươi bốn đơn vị, năm phần mười, tám phần trăm, hai phần nghìn viết là…………………………… b) viết thành số thập phân là: ……………… Câu 5: Kết phép tính: 98,156 : 4,63 là: …………… Câu 7: Một xưởng may dùng hết 350m vải để may quần áo, số vải may quần chiếm 60% Hỏi số vải may áo mét? (1đ) Câu 8: Lãi suất tiết kiệm 0,75% tháng Một người gửi tiết kiệm 20.000.000 đồng sau tháng số tiền gốc lãi là……… đồng (1đ) Câu 9: Người ta dùng loại gạch men hình vng để lát phòng hình chữ nhật có chiều dài 8m chiều rộng 6dm Hỏi phải cần tiền mua gạch để lát kín phòng đó, biết 1m2 gạch 195.000 đồng ? (Phần mạch vữa không đáng kể) (1đ) Câu 10: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước đo lòng bể là: chiều dài 8m, chiều rộng 4m, chiều cao 3m Biết thể tích bể có chứa nước Tính thể tích nước chứa bể? (1đ) /0,5đ Bài Một hình tròn có đường kính 10dm Diện tích hình tròn là: c) 46,5 x 4,7 d) 6,468 : 4,2 /2đ Bài Một thùng không nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,8m, chiều rộng 1,2m chiều cao 0,9m Người ta sơn mặt ngồi thùng a) Tính diện tích phần qt sơn b) Tính thể tích thùng ./1đ Bài Một mảnh đất hình thang có đáy bé 32m, đáy lớn 64m chiều cao 40m Trên mảnh đất người ta trồng ăn hết 60% diện tích Tính diện tích đất trồng ăn Câu (1 điểm) Thực phép cộng số tự nhiên với số thập phân 127,68 Khi cộng hai số đó, bạn Hiền quên dấu phẩy số thập phân nên đặt tính cộng hai số tự nhiên kết 5739 Tìm hai số Câu 10 (0,5đ) Rút gọn phân số 505050 606060 Câu 10 (0,5đ) Hoàng chạy 60m nhiêu 54 giây ? Câu 10 (0,5đ) Tìm y : y  0,25 : = 25 phút Hỏi Hoàng chạy đoạn đường dài bao Câu (1đ) Diện tích phần tơ đậm hình vng bên : ……………………………………………………… 16cm 3,2cm Câu (1đ) Diện tích phần tơ đậm hình bên : ……………………………………………………… 2,8cm Câu (1 điểm) : Hai người ô tô ngược chiều từ hai địa điểm A B cách 175 km để gặp Vận tốc người từ A 42,5 km/h Vận tốc người từ B 45 km/h Hỏi a) Sau họ gặp nhau? b) Chỗ gặp cách A km ? Câu 10(1 điểm): Cho số thập phân có hai chữ số phần thập phân Số tăng, giảm a) Bỏ dấu phẩy số b) Chuyển dấu phẩy số sang phải hàng Câu 2: Tính cách thuận tiện a) 1,47  3,6 + 1,47  6,4 b) 25,8  1,02 - 25,8  1,01 Một người lúc với vận tốc 5km/giờ Sau 2,5 giờ, người xe đạp đu i theo với vận tốc gấp lần người Hỏi: a) Hai người gặp lúc giờ? b) Quãng đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp dài ki lô mét? Câu 4: Xe máy quãng đường S khoảng thời gian t Tính vận tốc xe máy biết: t= giờ, s = 15km Câu (1 điểm) Tìm x, biết: x + 78  x + 25  x – x  = 78,6 + 121,4 Bài 9:…./2đ Một thùng chứa xăng có dạng hình hộp chữ nhật dài 80cm, chiều rộng chiều dài, chiều cao gấp đôi chiều rộng Mực xăng đến 75% so với chiều cao Tính số lít xăng thùng (1lít = 1dm3) Bài 10:…./2đ Hai tỉnh A B cách 174 km Cùng lúc, xe gắn máy từ A đến B ô tô từ B đến A Chúng gặp sau Biết vận tốc ô tô gấp rưỡi xe máy Hỏi chỗ gặp cách A ki lô mét? Bài (0,5 điểm): Tính cách thuận tiện 7,15 : 0,5 + 7,15 x – 7,15 (M4) Câu (1 điểm ) Người ta xếp hình lập phương nhỏ cạnh 1cm thành hình lập phương lớn có diện tích tồn phần 600cm2 Sau người ta bỏ hình lập phương nhỏ cạnh 1cm bốn đỉnh phía hình lập phương lớn sơn tất mặt bên ngồi Hỏi có hình lập phương nhỏ sơn hai mặt? ... là:……………………… Bài Đặt tính tính: 13 25, 25 + 362,7 24 15, 4 - 3 25, 45 a Tìm X, biết: X x 3 ,5 = 85, 3 - 51 4,02 x 5, 8 17,28 : 5, 4 b Tính cách thuận tiện: 21,8 x 12, 05 + 12, 05 x 78,2 Bài Một bể cá dạng hình... cộng hai số tự nhiên kết 57 39 Tìm hai số Câu 10 (0 ,5 ) Rút gọn phân số 50 5 050 606060 Câu 10 (0 ,5 ) Hoàng chạy 60m nhiêu 54 giây ? Câu 10 (0 ,5 ) Tìm y : y  0, 25 : = 25 phút Hỏi Hoàng chạy đoạn... Câu 5: (1đ) Giá trị biểu thức 1 65, 5 : (4, 25 + 5, 75) – 10 ,5 : Câu 6: (1đ) Một người xe đạp từ A lúc với vận tốc 13km/giờ đến B lúc Quãng đường AB dài là: a 15 phút = phút c km 35m =
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán lớp 5 , Đề cương ôn tập toán lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay