Đề cương ôn tập toán 5 học kì 2

5 21 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI Môn : Bài : Đặt tính tính (2 điểm ) a) 5327,46 + 549,37 …………………………………… …………………………………… …………………………………… b) 537,12 x 49 …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… …………………………………… Bài 2: điền dấu >; ; < ; = 48,97…………48,89 7,843………….7,85 0,750…………0,8 64,970…………65,98 132 ………132,00 76,089…………76,2 36,324……….36,38 4,005…………4,05 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống : 9m6dm =……… m 8kg375g=………kg 5taán463kg=…… taán 68,543m = ……… mm 72ha=………… km 7,47 m = ………dm 9876 cm = …… …m 45km3dam= …… km Bài 3: Tìm x x + 65,27 = 72,6 x – 43,502 = 21,73 x x 6,3 = 187 1602 : x = 7,2 Bài 5: Đặt tính tính 288,34 + 521,852 350,65 – 98,964 61,894 + 530,83 249,087 - 187,89 234 + 65,203 437 – 260,326 15,096 + 810 732,007 - 265 265,87 x 63 14,63 x 34,75 54,008 x 82,6 37,65 x 7,9 Bài : Tính cách thuận tiện a) 4,5 x 5,5 + 4,7 x 4,5 c)73,5 x 35,64 + 73,5 x b) 7,5 x 2,5 x 0,04 64,36 d)3,12 x x 1,25 45,54 : 18 919,44 : 36 45,54 : 18 216,72 : 4,2 8,568 : 3,6 100 : 2,5 76,65 : 15 74,76 : 2,1 e)6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25 f)3,67 x 58,35 + 58,35 x 6,33 Baøi : Giải toán sau : a) Một ô tô chở khách trung bình 35,6km Hỏi 10 ô tô ki-lô-mét ? b) Một ô tô chạy 3,5 đđược 154km Hỏi ô tô chạy đđược ki-lô-mét? c) Biết 3,5l dầu hỏa nặng 2,66kg Hỏi 5l dầu hỏa nặng ki -lô -gam ? Bài 8: Một ô tô từ tỉnh A lúc đến B lúc 10 45 phút Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B Bài : Tỉnh A tỉnh B cách 180km Cùng lúc có hai ô tô xuất phát từ hai tỉnh ngược chiều nhau, sau chúng gặp a) Hỏi hai ô tô ki-lô-mét ? b) Tính vận tốc ô tô, biết vận tốc ô tô từ A vận tốc ô tô từ B Bài 10 : Một ô tô với vận tốc 51km/ Hỏi ô tô với vận tốc mét / phút ? Bài 12: Ôâ tô xe máy khởi hành lúc ngược chiều Ô tô từ A với vận tốc 44,5km/ giờ, xe mày từ B với vận tốc 32,5 km/giờ Sau 30 phút ô tô xe máy gặp C Hỏi quãng đường AB dài ki-lô-mét? Bài 13: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m.Người ta muốn sơn trần nhà bốn tường phía phòng học a) Tính diện tích cần sơn biết diện tích cửa 15m b) Mỗi mét vuông sơn với giá 25 000 đồng Hỏi sơn phòng học hết tất tiền ? Bài 14 : Một cửa hàng đònh giá cặp 65 000 đồng Nhân dòp khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá 12% Hỏi sau giảm giá 12% giá cặp tiền? ... 65, 27 = 72, 6 x – 43 ,50 2 = 21 ,73 x x 6,3 = 187 16 02 : x = 7 ,2 Bài 5: Đặt tính tính 28 8,34 + 52 1, 8 52 350 , 65 – 98,964 61,894 + 53 0,83 24 9,087 - 187,89 23 4 + 65, 20 3 437 – 26 0, 326 15, 096 + 810 7 32, 007... 7 32, 007 - 2 65 2 65, 87 x 63 14,63 x 34, 75 54,008 x 82, 6 37, 65 x 7,9 Baøi : Tính cách thuận tiện a) 4 ,5 x 5, 5 + 4,7 x 4 ,5 c)73 ,5 x 35, 64 + 73 ,5 x b) 7 ,5 x 2 ,5 x 0,04 64,36 d)3, 12 x x 1, 25 45, 54 : 18... 36 45, 54 : 18 21 6, 72 : 4 ,2 8 ,56 8 : 3,6 100 : 2 ,5 76, 65 : 15 74,76 : 2, 1 e)6,48 x 11, 25 – 6,48 x 1, 25 f)3,67 x 58 , 35 + 58 , 35 x 6,33 Bài : Giải toán sau : a) Một ô tô chở khách trung bình 35, 6km
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập toán 5 học kì 2 , Đề cương ôn tập toán 5 học kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay