Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 5

7 20 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MƠN TỐN LỚP HỌC KỲ Bài : Đặt tính tính (2 điểm ) a) 5327,46 + 549,37 c) 485,41 - 69,27 …………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………………… b) 537,12 x 49 d) 36,04 : 5,3 …………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………………… …………………………………… ………………………………………… Bài 2: điền dấu >; ; < ;= 48,97………48,89 7,843………….7,85 132 ………132,00 36,324 …… … 36,3 0,750…………0,8 64,970 … … … … 76,089 … … … … 65,98 76,2 4,005…………4,05 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ trống : 9m6dm =……… m 8kg375g=………kg 72ha=………… km 7,47 m = ………dm 5tấn463kg=…… 68,543m = … … … 9876 = …… …m cm mm 45km3dam= …… .km Bài 3: Tìm x x + 65,27 = 72,6 x – 43,502 = 21,73 x x 6,3 = 187 1602 : x = 7,2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 5: Đặt tính tính 288,34+ 521,852 350,65 – 98,964 265,87 x 63 45,54 : 18 8,568 : 3,6 61,894 + 530,83 249,087 - 187,89 14,63 x 34,75 919,44 : 36 100 : 2,5 234 + 65,203 437 – 260,326 54,008 x 82,6 45,54 : 18 76,65 : 15 15,096 + 810 732,007 - 265 37,65 x 7,9 216,72 : 4,2 74,76 : 2,1 Bài : Tính cách thuận tiện a) 4,5 x 5,5 + 4,7 x 4,5 c)73,5 x 35,64 + 73,5 x 64,36 e)6,48 x 11,25 – 6,48 x 1,25 f)3,67 x 58,35 + 58,35 x 6,33 b) 7,5 x 2,5 x 0,04 d)3,12 x x 1,25 Bài : Giải tốn sau : a) Một tơ chở khách trung bình 35,6km Hỏi 10 ô tô ki-lô-mét ? b) Một ô tô chạy 3,5 đđược 154km Hỏi ô tô chạy đđược ki-lơ-mét? c) Biết 3,5l dầu hỏa nặng 2,66kg Hỏi 5l dầu hỏa nặng ki -lô -gam ? Bài 8: Một ô tô từ tỉnh A lúc đến B lúc 10 45 phút Ô tô với vận tốc 48 km/giờ nghỉ dọc đường 15 phút Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B Bài : Tỉnh A tỉnh B cách 180km Cùng lúc có hai tơ xuất phát từ hai tỉnh ngược chiều nhau, sau chúng gặp a) Hỏi hai ô tô ki-lô-mét? Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b) Tính vận tốc tơ, biết vận tốc ô tô từ A vận tốc ô tô từ B Bài 10 : Một ô tô với vận tốc 51km/ Hỏi ô tơ với vận tốc mét / phút ? Bài 12: Ơâ tơ xe máy khởi hành lúc ngược chiều Ô tô từ A với vận tốc 44,5km/ giờ, xe mày từ B với vận tốc 32,5 km/giờ Sau 30 phút ô tô xe máy gặp C Hỏi quãng đường AB dài ki-lơ-mét? Bài 13: Một phòng học dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 8m, chiều rộng 6m, chiều cao 3,5m Người ta muốn sơn trần nhà bốn tường phía phòng học a) Tính diện tích cần sơn biết diện tích cửa 15m b) Mỗi mét vuông sơn với giá 25 000 đồng Hỏi sơn phòng học hết tất tiền ? Bài 14: Một cửa hàng định giá cặp 65 000 đồng Nhân dịp khai giảng năm học mới, cửa hàng hạ giá 12% Hỏi sau giảm giá 12% giá cặp tiền? ... 26 5, 87 x 63 45, 54 : 18 8 ,56 8 : 3,6 61,894 + 53 0,83 24 9,087 - 187,89 14,63 x 34, 75 919,44 : 36 100 : 2, 5 23 4 + 65 ,20 3 437 – 26 0, 326 54 ,008 x 82, 6 45, 54 : 18 76, 65 : 15 15, 096 + 810 7 32, 007 - 26 5. .. 26 5 37, 65 x 7,9 21 6, 72 : 4 ,2 74,76 : 2, 1 Bài : Tính cách thuận tiện a) 4 ,5 x 5, 5 + 4,7 x 4 ,5 c)73 ,5 x 35, 64 + 73 ,5 x 64,36 e)6,48 x 11 , 25 – 6,48 x 1 , 25 f)3,67 x 58 , 35 + 58 , 35 x 6,33 b) 7 ,5 x 2, 5. .. mm 45km3dam= …… .km Bài 3: Tìm x x + 65 ,27 = 72, 6 x – 43 ,5 02 = 21 ,73 x x 6,3 = 187 16 02 : x = 7 ,2 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn Bài 5: Đặt tính tính 28 8,34+ 52 1 ,8 52 350 , 65 –
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 5 , Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay