Chuyên đề môn toán lớp 5

119 25 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn CHUYÊN ĐỀ TOÁN phần số chữ số i kiến thức cần ghi nhớ dùng 10 chữ số để viết số là: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ,9 có 10 số có chữ số: (từ số đến số 9) có 90 số có chữ số: (từ số 10 đến số 99) có 900 số có chữ số: (từ số 100 đến 999) … số tự nhiên nhỏ số khơng có số tự nhiên lớn hai số tự nhiên liên tiếp (kém) đơn vị số có chữ số tận 0, 2, 4, 6, gọi số chẵn hai số chẵn liên tiếp (kém) đơn vị số có chữ số tận 1, 3, 5, 7, gọi số lẻ hai số lẻ liên tiếp (kém) đơn vị ii tập 1: cho chữ số 2, 3, 4, a) có số có chữ số khác viết từ chữ số trên? số nào? b) có số có chữ số khác viết từ chữ số trên? viết tất số đó? giải a) lập bảng sau ta được: hàng chục hàng đơn vị viết số 234 236 243 hàng trăm Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 246 263 264 nhận xét: chữ số từ chữ số vị trí hàng trăm ta lập số có chữ số khác vởy có tất số có chữ số khác là: x = 24 (số) b) tương tự phần (a) ta lập được: x = 24 ( số) số là: 2346; 2364; 2436 ; 2463; 2643; 2634; 3246; 3264; 3426; 3462; 3624; 3642; 4236; 4263; 4326; 4362; 4623; 4632; 6243;6234; 6432; 6423 2: cho chữ số 0, 3, 6, a) có số có chữ số viết từ chữ số trên? b) tìm số lớn số bé có chữ số khác viết từ chữ số trên? 3: a) viết tất số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số 3? b) viết tất số tự nhiên có chữ số mà tổng chữ số 4? 4: cho chữ số 0, 1, 2, 3, a) viết số có chữ số từ chữ số cho? số viết có số chẵn? b) tìm số chẵn lớn nhất, số lẻ nhỏ có chữ số khác viết từ chữ số đó? 5: có số có chữ số mà khơng có chữ số giống số? 6: cho chữ số 1, 2, viết tất số có chữ số khác từ chữ số cho, tính tổng số vừa viết 7: cho chữ số 5, 7, Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn a) viết tất số có chữ số khác từ chữ số cho b) tính nhanh tổng số vừa viết 8: cho số 1960 số thay đổi nào? giải thích? a) xoá bỏ chữ số b) viết thêm chữ số vào sau số c) đổi chỗ hai chữ số cho 9: cho số thập phân 0,0290 số thay đổi nếu: a) ta bỏ dấu phẩy đi? b) ta đổi hai chữ số cho nhau? c) ta bỏ chữ số cuối đi? d) ta chữ số sau dấu phẩy đi? 10: cho ba chữ số: a, b, c khác chữ số a lớn b, b lớn c a) với ba chữ số đó, lập số có ba chữ số? (trong số, khơng có chữ số lặp lại hai lần) b) tính nhanh tổng số vừa viết được, tổng ba chữ số a, b, c 18 c) tổng số có ba chữ số vừa lập 3330, hiệu số lớn số bé số 594 ba chữ số a, b, c bao nhiêu? 11: hỏi có số tự nhiên có chữ số mà số: a) khơng có chữ số 5? b) khơng có chữ số 12: hỏi có số có chữ số mà số có: a) chữ số b) chữ số Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn phần hai bốn phép tính với số tự nhiên, phân số số thập phân a phép cộng i kiến thức cần ghi nhớ a + b = b + a (a + b) + c = a + (b + c) + a = a + = a (a - n) + (b + n) = a + b (a - n) + (b - n) = a + b - n x (a + n) + (b + n) = (a + b) + n x số hạng gấp lên n lần, đồng thời số hạng lại giữ ngun tổng tăng lên số (n - 1) lần số hạng gấp lên số hạng bị giảm n lần, đồng thời số hạng lại giữ ngun tổng bị giảm số (1 - ) số hạng bị giảm n tổng có số lượng số hạng lẻ lẻ tổng số lẻ 10 tổng có số lượng số hạng lẻ chẵn tổng số chẵn 11 tổng số chẵn số chẵn 12 tổng số lẻ số chẵn số lẻ 13 tổng hai số tự nhiên liên tiếp số lẻ ii tập 1: tính nhanh: a) 4823 + 1560 + 5177 + 8440 b) 10556 + 8074 + 9444 + 926 + 1000 c) 576 + 789 + 467 + 111 1: a) (4823 + 5177) + ( 1560 + 8440) = 10.000 + 10.000 = 20.0000 b) (10556 + 94444) + ( 8074 + 926) + 1000 = 19500 + 9000 + 1000 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn = 29500 c) 576 + 467 + 789 +111 = 1043 + 900 = 1943 2: tính nhanh: a)  19 9     13 13 d) b) 10          11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 c) 17 18 19 20          21 21 21 21 21 21 21 21 21 20 300 4000    10 100 1000 10000 2: 19 9      13 13 5 19       7 13 13 5 14 26 15    23  223 a) 10          11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 (1  10)  (2  9)  (3  8)  (4  7)  (5  6)  11 11  11  11  11  11  11 11x5 55   5 11 11 b) 17 18 19 20          21 21 21 21 21 21 21 21 21 (1  20)  (2  19)   (10  11)  21 21x10 210    10 21 21 c) 3: tính nhanh: a) 21,251+ 6,058 + 0,749 + c) 1,83 + 0,38 + 0,1+ 4,62 + 2,17+ 1,042 4,9 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn b)1,53 + 5,309 + 12,47 + 5,691 d) 2,9 + 1,71 + 0,29 + 2,1 + 1,3 4: tìm hai số có tổng 1149, biết giữ nguyên số lớn gấp số bé lên lần ta tổng 2061 5: cộng số có chữ số với 25, sơ xuất, học sinh đặt tính sau: em so sánh tổng tổng sai phép tính 6: cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ hai thành 1007 nên kết 1996 tìm tổng hai số 7: hai số có tổng 6479, giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên lần tổng 65789 tìm hai số hạng ban đầu 8: tìm hai số có tổng 140, biết gấp số hạng thứ lên lần gấp số hạng thứ hai lên lần tổng 508 9: tìm hai số tự nhiên có tổng 254 viết thêm chữ số vào bên phải số thứ giữ nguyên số thứ hai tổng 362 10: tìm hai số có tổng 586 viết thêm chữ số vào bên phải số thứ hai giữ nguyên số thứ tổng 716 11: tổng hai số thập phân 16,26 ta tăng số thứ lên lần số thứ hai lên lần hai số có tổng 43,2 tìm hai số 12: tổng hai số 10,47 số hạng thứ gấp lên lần, số hạng thứ hai gấp lên lần tổng 44,59 tìm hai số ban đầu 13: cộng số thập phân với số tự nhiên, bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng hai số tự nhiên với nên tổng 807 em tìm số tự nhiên số thập đó? biết tổng chúng 241,71 14: cộng hai số thập phân người ta viết nhầm dấu phẩy số hạng thứ hai sang bên phải chữ số tổng tìm 49,1 tổng chúng phải 27,95 tìm hai số hạng Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 15 : cho số có hai chữ số viết số theo thứ tự ngược lại ta số bé số phải tìm biết tổng số với số 143, tìm số cho b phép trừ i kiến thức cần ghi nhớ a - (b + c) = (a - c) - b = (a - c) - b số bị trừ số trừ tăng (hoặc giảm) n đơn vị hiệu chúng khơng đổi số bị trừ gấp lên n lần giữ nguyên số trừ hiệu tăng thêm số (n -1) lần số bị trừ (n > 1) số bị trừ giữ nguyên, số trừ gấp lên n lần hiệu bị giảm (n - 1) lần số trừ (n > 1) số bị trừ tăng thêm n đơn vị, số trừ giữ nguyên hiệu tăng lên n đơn vị số bị trừ tăng lên n đơn vị, số bị trừ giữ nguyên hiệu giảm n đơn vị ii tập 1: tính nhanh: a) 32 - 13 - 17 c) 1732 - 513 - 732 b) 45 - 12 - - 23 d) 2834 - 150 - 834 2: tính nhanh: a) 34 19   31 28 31 b) 18 55   13 46 13 c) 11   27 d)         25   25 9 3: tính nhanh: a) 21,567 - 9,248 - 7,752 c) 8,275 - 1,56 - 3,215 b) 56,04 - 31,85 - 10,15 d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4 4: tính nhanh: a) 46,55 + 20,33 + 25,67 b) 20 - 0,5 - 1,5 - 2,5 - 3,5 - 4,5 - 5,5 5: tìm hai số có hiệu 23, biết giữ nguyên số trừ gấp số bị trừ lên lần hiệu 353 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 6: tìm hai số có hiệu 383, biết giữ nguyên số bị trừ gấp số trừ lên lần hiệu 158 7: hiệu hai số tự nhiên 4441, viết thêm chữ số vào bên phải số trừ giữ nguyên số bị trừ hiệu 3298 8: hiệu hai số tự nhiên 134 viết thêm chữ số vào bên phải số bị trừ giữ nguyên số trừ hiệu 2297 tìm chữ số viết thêm hai số 9: hiệu hai số 3,58 gấp số trừ lên lần số lớn số bị trừ 7,2 tìm hai số 10: hiệu hai số 1,4 tăng số lên lần giữ ngun số hai số có hiệu 145,4 tìm hai số 11: thầy giáo bảo an lấy số tự nhiên trừ số thập phân có chữ số phần thập phân an biến phép trừ thành phép trừ hai số tự nhiên nên hiệu 433 biết hiệu 671,5 tìm số bị trừ số trừ ban đầu 12: hiệu hai số 3,8 gấp số trừ lên hai lần số số bị trừ 4,9 tìm hai số cho 13: phép trừ, giảm số bị trừ 14 đơn vị giữ nguyên số trừ hiệu 127, giữ nguyên số bị trừ gấp số trừ lên lần hiệu 51 tìm số bị trừ số trừ 14: hiệu số 45,16 dịch chuyển dấu phảy số bị trừ sang bên trái hàng lấy số trừ số trừ ta 1,591 tìm số ban đầu 15: hai số thập phân có hiệu 9,12 rời dấu phảy số bé sang phải hàng cộng với số lớn ta 61,04 tìm số 16: hai số có hiệu 5,37 rời dấu phẩy số lớn sang trái hàng cộng với số bé ta 11,955 tìm số 17: thực phép trừ số có chữ số với số có chữ số, bạn đặt số trừ cột hàng trăm số bị trừ nên tìm hiệu 486 tìm hai số đó, biết hiệu 783 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 18: mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài chiều rộng 6,8m ta bớt chiều 0,2m chu vi gấp lần chiều rộng tính diện tích mảnh vườn ban đầu bai 19: cho số tự nhiên số thập phân có tổng 265,3 lấy hiệu số đó, bạn lại quên chữ số tận số tự nhiên nên hiệu tìm 9,7 tìm số cho 20: thay chữ a, b, c chữ số thích hợp phép tính sau: (mỗi chữ khác thay chữ số khác nhau) biết a + b = 11 c.phép nhân i kiến thức cần nhớ a x b = b x a a x (b x c) = (a x b) x c a x = x a = a x = x a = a a x (b + c) = a x b + a x c a x (b - c) = a x b - a x c tích thừa số gấp lên n lần đồng thời có thừa số khác bị giảm n lần tích khơng thay đổi tích có thừa số gấp lên n lần, thừa số lại giữ nguyên tích gấp lên n lần ngược lại tích có thừa số bị giảm n lần, thừa số lại giữ nguyên tích bị giảm n lần (n > 0) tích, thừa số gấp lên n lần, đồng thời thừa số gấp lên m lần tích gấp lên (m x n) lần ngược lại tích thừa số bị giảm m lần, thừa số bị giảm n lần tích bị giảm (m x n) lần (m n khác 0) Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 10 tích, thừa số tăng thêm a đơn vị, thừa số lại giữ ngun tích tăng thêm a lần tích thừa số lại 11 tích, có thừa số chẵn tích chẵn 12 tích, có thừa số tròn chục thừa số có tận có thừa số chẵn tích có tận 13 tích thừa số lẻ có thừa số có tận tích có tận ii tập 1: tính nhanh: a x x 125 x 25 d 500 x 3,26 x 0,02 b x 178 x e 0,5 x 0,25 x 0,2 x c 2,5 x 16,27 x g 2,7 x 2,5 x 400 2: tính nhanh: a) 5 x  x 7 b) x  x 9 12 c) x  x 9 d) 2006 3 x  x 2005 4 2005 3: tính cách thuận tiện nhất: a) x x x x b) x x x x x x x x 10 4: tính nhanh: a) 32,4 x 6,34 + 3,66 x 32,4 c) 0,6 x + 1,2 x 45 + 1,8 c) 17,2 x 8,55 + 0,45 x 17,2 + 17,2 d) 2,17 x 3,8 - 3,8 x 1,17 5: tính nhanh: a) (81,6 x 27,3 - 17,3 x 81,6) x (32 x 11 - 3200 x 0,1 - 32) b) (13,75 - 0.48 x 5) x (42,75 : + 2,9) x (1,8 x - 0,9 x 10) c) (792,81 x 0,25 + 792,81 x 0,75) x (11,9 - 900 x 0,1 - 9) 6: tìm tích số, biết giữ nguyên thừa số thứ tăng thừa số thứ lên lần tích 8400 7: tìm số có tích 5292, biết giữ nguyên thừa số thứ tăng thừa 10 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 79: cho tứ giác abcd có diện tích 928m2 ab lấy điểm m nối m với c từ b kẻ đường thẳng song song với mc gặp dc kéo dài e nối a với e ae lấy điểm i nối i với m, i với d tìm diện tích tứ giác amid 80: cho hình thang vng abcd cạnh ad vng góc với đáy ab cd, ab = 30m, dc = 60m ad = 40m bc lấy điểm n từ n kẻ nh thẳng góc với dc kẻ nm thẳng góc với ad a) cho nh = 10m, tính đoạn mn b) trường hợp n điểm bc, tính diện tích hình and 81: cho hình bên, abcd hình thang có diện tích 450cm2; md = mc; na = nb; ab = x cd a hình tam giác có hình vẽ, tính diện tích hình tam giác có diện tích lớn b) hình tứ giác có hình vẽ, tính diện tích tứ giác có diện tích nhỏ d a m c n m 82: cho hình vng abcsd, ab lấy điểm m cho am = mb, bc lấy điểm n cho bn = bc tính diện tích tam giác dmn biết cạnh hình vng 20cm 83: cho hình vng abcd có cạnh 20cm m điểm cạnh bc, n điểm cạnh cd đoạn am bn cắt o a) tính diện tích tứ giác aond b) so sánh diện tích tứ giác nomc với diện tích tam giác bom 84: khung đất hình tròn, người ta dành khoảng đất hình vng có cạnh 8m để làm bồn hoa (như hình vẽ) tìm diện tích khu đất hình tròn 105 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 85: cho hình vẽ: tính diện tích hình tròn biết đường chéo hình vng 4cm, biết hai đường chéo hình vng vng góc với 86: cho hình vng abcd đường tròn tâm o đường kính cạnh vng 2cm tính diện tích phần gạch chéo biết a, b, c, d tâm đường tròn bán kính với đường tròn tâm o 87: em tính diện tích phần gạch chéo hình vẽ bên 88: tính tổng diện tích bốn mảnh trăng khuyết tô đậm 106 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 89: hình chữ nhật abcd có cạnh ad = 2cm hình tròn tâm d bán kính da hình tròn tâm c bán kính cb có vị trí hình vẽ tính cạnh cd biết diện tích phần diện tích phần 90: cho hình vẽ bên abcd hình chữ nhật, ad = 5cm đường tròn tâm d tâm c có bán kính r = ad cắt cạnh cd g h a)biết diện tích hình chữ nhật abcd diện tích hình tròn tâm d bán kính r so sánh diện tích hình diện tích hình b)tính độ dài đoạn gh 90: chứng tỏ diện tích hình tròn nhỏ diện tích hình tròn lớn biếtabcd hình vng 91: gia đình xây bể nước ngầm hình chữ nhật dài 2,4m; rộng 1,3m; sâu 1,2m giá tiền cơng xây là: 90000đ/m2 tính: a) tiền cơng xây bể b) bể chứa lít nước, biết thành bể dày 1,2 dm (1dm3 = 1lít) 92: người ta quét vôi hội trường dài 16m, rộng 10m, cao 4m hội trường có cửa rộng 8m, cao 2,5m, bên cửa cửa rộng 4m, cao 2,5m tiền 107 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn công quét vôi là1000đ/m2 hỏi tiền công quét vôi bao nhiêu? (không quét trần) 93: gia đình có bể nước ngầm hình lập phương, có số đo cạnh lòng bể 1,5m chưa có hệ thống nước nên phải thuê gánh nước hỏi tiên công gánh đầy bể nước bao nhiêu? biết tiền thuê gánh nước 5000đ/gánh gánh nước 40 lít nước 94: hai vật thể có hình lập phương có chất liệu kích thước gấp lần tổng khối lượng hai vật thể 21kg tính khối lượng vật thể 95: người thợ mộc mua gỗ dài 6m, đường kính 0,6m với giá tiền 1271700đồng tính tiền 1m3 gỗ 96: bác thợ xẻ bóc khúc gỗ dài 7m, có đường kính 0,7m thành khối gỗ hình hộp chữ nhật, đáy hình vng có đường chéo đường kính khúc gỗ tính: a) thể tích khối gỗ hình hộp chữ nhật đó? b) thể tích bốn bìa gỗ bóc ra? 97: cho tam giác abc cạnh ab lấy điểm m cho am = x mb, cạnh ac lấy điểm n cho an = nc a) so sánh diện tích tam giác amn với diện tích tam giác abc b) so sánh diện tích tam giác amn với diện tích tứ giác mncb c) nối mc nb chúng cắt i mi = mc, ni = ib tính biện tích tứ 3 giác mncb, biết diện tích tam giác nic 12 cm2 a n m i b 12 cm2 c 108 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn phần mười toán chuyển động i kiến thức cần ghi nhớ quan hệ quãng đường (s), vận tốc (v) thời gian (t) 1.1 vận tốc: v= s t 1.2 quãng đường: s = v x t 1.3 thời gian: t = s : v - với vận tốc quãng đường thời gian đại lượng tỉ lệ thuận với - với thời gian quãng đường vận tốc đại lượng tỉ lệ thuận với - với quãng đường vận tốc thời gian đại lượng tỉ lệ nghịch với tốn có động tử (chỉ có vật tham gia chuyển động,ví dụ: tơ, xe máy, xe đạp, người bộ, xe lửa, …) 2.1 thời gian = thời gian đến - thời gian khởi hành - thời gian nghỉ (nếu có) 2.2 thời gian đến = thời gian khởi hành + thời gian + thời gian nghỉ (nếu có) 2.3 thời gian khởi hành = thời gian đến - thời gian - thời gian nghỉ (nếu có) tốn động tử chạy ngược chiều 3.1 thời gian gặp = quãng đường : tổng vận tốc 3.2 tổng vận tốc = quãng đường : thời gian gặp 3.3 quãng đường = thời gian gặp  tổng vận tốc toán động tử chạy chiều 4.1 thời gian gặp = khoảng cách ban đầu : hiệu vận tốc 4.2 hiệu vận tốc = khoảng cách ban đầu : thời gian gặp 4.3 khoảng cách ban đầu = thời gian gặp  hiệu vận tốc toán động tử dòng nước 5.1 vận tốc xi dòng = vận tốc vật + vận tốc dòng nước 109 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 5.2 vận tốc ngược dòng = vận tốc vật - vận tốc dòng nước 5.3 vận tốc vật = (vận tốc xi dòng + vận tốc ngược dòng) : 5.4 vận tốc dòng nước = (vận tốc xi dòng - vận tốc ngược dòng) : động tử có chiều dài đáng kể 6.1 đồn tàu có chiều dài l chạy qua cột điện thời gian chạy qua cột điện = l : vận tốc đoàn tàu 6.2 đồn tàu có chiều dài l chạy qua cầu có chiều dài d thời gian chạy qua cầu = (l + d) : vận tốc đoàn tàu 6.3 đồn tàu có chiều dài l chạy qua ô tô chạy ngược chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) thời gian qua = quãng đường : tổng vận tốc 6.4 đoàn tàu có chiều dài l chạy qua tơ chạy chiều (chiều dài ô tô không đáng kể) thời gian qua = quãng đường: hiệu vận tốc ii tập 1: hai anh em học trường anh đến trường hết 30 phút em đến trường hết 40 phút hỏi anh học sau phút đuổi kịp em chỗ quãng đường từ nhà đến trường? 2: buổi sáng, an học lúc 30 phút đến trường lúc 15 phút hôm nay, an khỏi nhà 400m phải quay lại nhà lấy để quên thế, lúc an tới trường vừa 30 phút hỏi trung bình an ki - lô - mét? (thời gian lấy không đáng kể) 3: ô tô chạy từ tỉnh a đến tỉnh b lúc 16 chạy 60km tơ đến b lúc 15 chạy 40km tơ đến b lúc 17 a) tính xem tỉnh a b cách ki - lô - mét? b) tính xem trung bình tơ phải chạy ki - lô - mét để đến b 16 giờ? 4: ô tô phải chạy từ a đến b sau chạy tơ giảm vận tốc vận tốc ban đầu thế, tơ đến b chậm từ a, 110 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn sau chạy giờ, ô tô chạy thêm 50km giảm vận tốc tơ đến b chậm 20 phút tính quãng đường ab 5: ô tô phải từ a qua b đến c thời gian từ a đến b nhiều gấp lần từ b đến c quãng đường từ a đến b dài quãng đường từ b đến c 130km biết rằng, muốn thời gian định từ b đến c ô tô phải tăng tốc thêm vận tốc 5km hỏi quãng đường từ a đến c dài ki - lô - mét? 6: lúc, có tơ từ tỉnh a đến tỉnh b với vận tốc 50 km/giờ xe máy từ tỉnh b đến tỉnh a với vận tốc 30 km/giờ ô tô xe máy gặp sau 30 phút a) tính quãng đường ab b) tơ đến b xe máy cách a ki - lơ - mét? c) tính khoảng cách tơ xe máy sau 30 phút 7: từ tỉnh a b cách 396km, có người khởi hành lúc ngược chiều với người thứ 216km người gặp lúc họ hết số ngày hiệu số ki - lô - mét mà người ngày tính xem người ki lô - mét ngày? (vận tốc người không thay đổi đường đi) 8: biên hoà cách vũng tàu 100km lúc sáng sơ tơ từ biên hồ đến vũng tàu với vận tốc 50 km/giờ tới vũng tàu, xe nghỉ 45 phút quay trở biên hoà lúc 15 phút, xe đạp từ biên hoà đến vũng tàu với vận tốc 10 km/giờ hỏi: a) hai xe gặp lúc giờ? b) chỗ gặp cách biên hoà ki - lô - mét? 9: hai anh em xuất phát lúc vạch đích chạy ngược chiều đường đua vòng quanh sân vận động anh chạy nhanh em chạy 900m gặp em lần thứ họ tiếp tục chạy gặp lần thứ hai, lần thứ ba lần gặp thư ba họ dừng lại thấy dừng lại 111 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn vạch xuất phát ban đầu tìm vận tốc người, biết người em chạy tất phút 10: ô tô dự kiến từ a đến b với vận tốc 45 km/giờ để đến b lúc 11 trời mưa, đường trơn, để đảm bảo an toàn giao thông nên xe 35km đến b chậm 30 phút so với dự kiến tính qng đường ab 11: an bình từ a đến b bắt đầu lúc nửa thời gian đầu mình, an với vận tốc km/giờ, nửa thời gian sau mình, an với vận tốc km/giờ nửa quãng đường đầu mình, bình với vận tốc km/giờ nửa quãng đường sau bình với vận tốc km/giờ hỏi đến b trước? 12: hai người xe đạp ngược chiều khởi hành lúc người thứ từ a, người thứ từ b nhanh người thứ họ gặp cách a 6km tiếp tục không nghỉ sau gặp người thứ tới b quay trở lại người thứ đến a quay trở lại họ gặp lần thứ cách b 4km em tìm xem quãng đường ab dài ki - lô - mét? 13: người qua dốc gồm đoạn lên xuống dài lúc lên dốc, anh với vận tốc km/giờ lúc xuống dốc, anh với vận tốc km/giờ thời gian người lên dốc xuống dốc hết tất 50 phút 24 giây tìm đường dài từ chân dốc lên đỉnh dốc 14: ô tô qua đèo gồm đoạn ab bc đoạn ab dài đoạn bc ô tô chạy lên đèo theo đoạn ab với vận tốc 30 km/giờ xuống đèo theo đoạn bc với vận tốc 60 km/giờ thời gian ô tô từ a đến c phút tìm quãng đường ab, bc 15: quãng đường từ a đến b gồm đoạn lên dốc đoạn xuống dốc người từ a đến b hết 21 phút, trở từ b đến a hết 24 phút tính đoạn đường ab, biết vận tốc người lên dốc 2,5 km/giờ xuống dốc km/giờ 16: người từ a đến b trở a hết tất 41 phút đường từ a đến b lúc đầu xuống dốc, sau đường nằm ngang lại lên dốc hỏi 112 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn quãng đường nằm ngang dài ki - lô - mét? biết vận tốc lên dốc km/giờ, xuống dốc km/giờ, đường nằm ngang km/giờ khoảng cách ab 9km 17: đoàn học sinh từ a qua b đến c để cắm trại sau đoàn qua đoạn ab 30 phút họ tăng vận tốc thêm 1km để đến c quy định tính quãng đường ac, biết đoạn ab dài đoạn bc 0,5km đoạn đường bc hết 18: người quãng đường 63km lúc đầu 5km/giờ, lúc sau xe đạp với vận tốc 12km/giờ tính thời gian xe đạp, 19: lúc sáng, huệ khởi hành từ hóc mơn đến củ chi dự định vào lúc 30 phút quãng đường giảm vận tốc vận tốc ban đầu tính xem huệ đến củ chi lúc giờ? 20: tỉnh a cách tỉnh b 200km, xe honda khởi hành từ a đến b, xe đạp máy từ b đến a hai xe khởi hành lúc ngược chiều gặp cách b 75km xe đạp máy trước 12 phút họ gặp cách b 97,5km tính vận tốc xe 21: người xe đạp với vận tốc 12 km/giờ ô tô với vận tốc 28 km/giờ khởi hành lúc từ địa điểm a đến địa điểm b sau đo nửa xe máy với vận tốc 24 km/giờ xuất phát từ a để đến b hỏi đường ab vào lúc xe máy điểm khoảng cách xe đạp tơ? 22: chó đuổi thỏ cách xa 17 bước chó thỏ cách hang 80 bước thỏ thỏ chạy bước chó cháy bước bước chó bước cảu thỏ hỏi chó có bắt thỏ khơng? 23: chuột kiếm ăn cách hang 30m trông thấy mèo cách 20m đường chạy hang chuột vội chạy chốn giây 5m, mèo vội đuổi theo phút 480m hỏi mèo có vồ chuột không? 113 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 24: tàu thuỷ có chiều dài 15m chạy ngược dòng lúc tàu có chiều dài 20m chạy xi dòng với vận tốc gấp rưỡi vận tốc tàu ngược dòng sau phút tàu vượt qua tính vận tốc tàu, biết khoảng cách hai tàu 165m 25: ca nô chạy khúc sông từ bến a đến bến b xuôi dòng hết giờ, ngược dòng hết tính khoảng cách ab, biết nước chảy với vận tốc km/giờ 26: xe lửa dài 150m chạy với vận tốc 58,2 km/giờ xe lửa gặp người chiều đường song song với đường sắt vận tốc người 4,2 km/giờ tính thời gian từ lúc xe lửa gặp người đến xe lửa vượt qua khỏi người 27: xe lửa chạy với vận tốc 32,4 km/giờ xe honda chạy chiều đường song song với đường sắt từ xe honda đuổi kịp toa cưối đến xe honda vượt khỏi xe lửa 25 giây tính chiều dài xe lửa, biết vận tốc xe honda 54 km/giờ 28: ô tô gặp xe lửa chạy ngược chiều đoạn đường song song hành khách ô tô thấy từ lúc toa đầu toa cuối xe lửa qua khỏi giây tính vận tốc theo xe lửa, biết xe lửa có chiều dài 196m, vận tốc tô 960 m/phút 29: xe lửa vượt qua cầu dài 450m 45 giây, vượt qua cột điện 15 giây vượt qua người xe đạp chiều 25 giây tìm vận tốc người xe đạp phần muời trò chơi 1: vĩnh phúc chơi trò chơi lấy đồng xu từ chồng có 1999 đồng xu vĩnh phúc chơi, vĩnh trước lượt, vĩnh phúc lấy một, hai, ba đồng xu lấy đồng xu cuối người thua hỏi vĩnh nên lấy đồng xu lượt để chắn người thắng cuộc? 2: mặt bàn có 18 que diêm hai người tham gia chơi người đến phiên lấy số que diêm lần, người lấy không que người lấy số que cuối người thắng bạn bốc trước, bạn có chắn thắng khơng ? 114 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 3: mặt bàn có 50 nhãn tốn thơ chơi trò chơi sau: hai bạn lấy nhãn bàn, lượt lấy nhãn vở, đến lượt mà bàn khơng nhãn để lấy người thua biết lượt toán lấy nhãn cho biết tốn chắn thắng thơ không ? 4: hộp có 10 viên bi đỏ viên bi xanh tùng bốc lần viên bi bỏ ngoài, sau lại bỏ vào hộp viên bi viên bi lấy có màu giống nhau, bỏ vào viên bi xanh viên bi lấy có màu khác hỏi sau 14 tùng lấy bỏ vào hộp viên bi, màu sắc chúng nào? hướng dẫn phần hai bốn phép tính với số tự nhiên, phân số số thập phân 1: tính nhanh d) (4823 + 5177) + ( 1560 + 8440) = 10.000 + 10.000 = 20.0000 e) (10556 + 94444) + ( 8074 + 926) + 1000 = 19500 + 9000 + 1000 = 29500 f) 576 + 467 + 789 +111 = 1043 + 900 = 1943 2: tính nhanh 19 9      13 13 5 19       7 13 13 5 14 26 15    23  223 a) 115 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn 17 18 19 20          21 21 21 21 21 21 21 21 21 (1  20)  (2  19)   (10  11)  21 21x10 210    10 21 21 c) d) 20 300 4000          10 100 1000 10000 10 10 10 10 10 3: tính nhanh: a) 21,251 + 6,058 + 0,749 + c) 1,83 + 0,38 + 0,1+ 4,62 + 2,17+ 4,9 1,042 = (1.83 + 2,17) +(0,38 + 4,62) +( 0,1 = (21,251 + 0,749) +(6,058 + + 4,9) 1,042) =4+5+5 = 22 + 7,1 = 14 = 29,1 d) 2,9 + 1,71 + 0,29 + 2,1 + 1,3 b)1,53 + 5,309 + 12,47 + 5,691 =( 2,9 + 2,1) + (1,71 + 0,29) + 1,3 = 1,53 + 12,47 + 5,309 + 5,691 = + +1,3 = 14 + 11 = 8,3 = 25 4: tìm hai số có tổng 1149, biết giữ nguyên số lớn gấp số bé lên lần ta tổng 2061 giải giữ nguyên số lớn nên hai lần số bé là: 2061 – 1149 = 912 số bé là: 912 : = 456 số lớn là: 1149 – 456 = 693 5: cộng số có chữ số với 25, sơ xuất, học sinh đặt tính sau: em so sánh tổng tổng sai phép tính 116 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn tổng đúng: số có chữ số cộng với 25 đơn vị tổng sai: số 25 dịch sang trái chữ số nên số có chữ số cộng với 250 đơn vị tổng sai tang lên: 250 – 25 = 225 đơn vị 6: cộng số tự nhiên với 107, học sinh chép nhầm số hạng thứ hai thành 1007 nên kết 1996 tìm tổng hai số giải số hạng thứ hai là: 1996 – 1007 = 989 tổng là: 107 + 989 = 1096 7: hai số có tổng 6479, giữ nguyên số thứ nhất, gấp số thứ hai lên lần tổng 65789 tìm hai số hạng ban đầu giải năm lần số thứ hai là: 65789 – 6479 = 59310 số thứ là: 6479 – 59310 = 52831 8: tìm hai số có tổng 140, biết gấp số hạng thứ lên lần gấp số hạng thứ hai lên lần tổng 508 9: tìm hai số tự nhiên có tổng 254 viết thêm chữ số vào bên phải số thứ giữ nguyên số thứ hai tổng 362 giải viết thêm chữ số vào bên phải số thứ số thứ tăng lên 10 lần lần số thứ là: 362 – 254 = 108 số thứ là: 108 : = 54 số thứ hai là: 154 – 54 = 200 10: tìm hai số có tổng 586 viết thêm chữ số vào bên phải số thứ hai giữ nguyên số thứ tổng 716 giải viết thêm chữ số vào bên phải số thứ hai số tăng lên 10 lần đơn vị 117 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn lần số thứ hai là: 716 – 586 - = 126 số thứ hai là: 126 : = 14 số thứ là: 586 – 14 = 572 11: tổng hai số thập phân 16,26 ta tăng số thứ lên lần số thứ hai lên lần hai số có tổng 43,2 tìm hai số giải gọi số thứ là: a gọi số thứ là: b theo ta có: a + b = 16,26 a x + b x = 43,2 nư vậy: xa +b = 43,2 – 16,26 = 26,94 3xa là: 26,94 – 16,26 =10,68 số thứ là: 10,68 : = 3,56 số thứ hai là: 16,26 – 3,56 = 12,7 12: tổng hai số 10,47 số hạng thứ gấp lên lần, số hạng thứ hai gấp lên lần tổng 44,59 tìm hai số ban đầu giải gọi số thứ là: a gọi số thứ là: b theo ta có: a + b = 10,47 a x + b x = 44,59 xa +2 xb = 44,59 – 10,47 = 34,12 2x( 2x a + b ) = 34,12 2x a + b = 34,12 : 2x a + b = 17,06 số thứ là: 17,06 – 10,47 = 6,59 số thứ hai là: 10,47 – 6,59 = 3,88 13: cộng số thập phân với số tự nhiên, bạn quên dấu phẩy số thập phân đặt tính cộng hai số tự nhiên với nên 118 Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn tổng 807 em tìm số tự nhiên số thập đó? biết tổng chúng 241,71 14: cộng hai số thập phân người ta viết nhầm dấu phẩy số hạng thứ hai sang bên phải chữ số tổng tìm 49,1 tổng chúng phải 27,95 tìm hai số hạng 15 : cho số có hai chữ số viết số theo thứ tự ngược lại ta số bé số phải tìm biết tổng số với số 143, tìm số cho xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 119 ... 21 ,56 7 - 9,248 - 7, 752 c) 8,2 75 - 1 ,56 - 3,2 15 b) 56 ,04 - 31, 85 - 10, 15 d) 18,72 - 9,6 - 3,72 - 0,4 4: tính nhanh: a) 46 ,55 + 20,33 + 25, 67 b) 20 - 0 ,5 - 1 ,5 - 2 ,5 - 3 ,5 - 4 ,5 - 5, 5 5: tìm hai số có... dụ: 25 x (63 : + 24 x 5) = 25 x (21 + 120) = 25 x 141 = 352 5 ii tập 1: tính: a 70 - 49 : + x b 43 75 x 15 + 489 x 72 c ( 259 15 + 355 0 : 25) : 71 d 14 x 10 x 32 : (300 + 20) 2: tính: a) ( 85, 05 : 27... nhanh: a x x 1 25 x 25 d 50 0 x 3,26 x 0,02 b x 178 x e 0 ,5 x 0, 25 x 0,2 x c 2 ,5 x 16,27 x g 2,7 x 2 ,5 x 400 2: tính nhanh: a) 5 x  x 7 b) x  x 9 12 c) x  x 9 d) 2006 3 x  x 20 05 4 20 05 3: tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề môn toán lớp 5 , Chuyên đề môn toán lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay