Bài tập toán nâng cao lớp 5

9 45 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Gia sư Tà i Nă ng Việ t https://giasudaykem.com.vn Bài toỏn nõng cao lp Dạng :Toán hai đại l-ợng tỉ lệ thuận , tỉ lệ nghịch Bài 91 Một cửa hàng có 210 kg đ-ờng chia vào bao , hàng bán hết bao đ-ờng Hỏi cửa hàng lại kg đ-ờng? Bài 92 Chị Nga chị Vân chợ mua loại vải , chị Nga mua mét vải phải trả 208000 đồng Hỏi chị Vân mua 16 mét vai phải trả tiền Bài 93 Có 12 thùng dầu nh- chứa tất 216 lít dầu Hỏi có 468 lít dầu cần phải có thùng để chia hết ? Bài 94 Cứ xe tải vận chuyển đ-ợc 17 hàng hoá Hỏi có 12 xe nh- vận chuyển đ-ợc hàng hoá ? Bài 95 3ng-ời đắp xong nhà ngày.Hỏi muốn đắp xong nề nhà ngày cần phải có ng-ời ? Bài 96 Một tổ gồm ng-ời , dự định làm xong đ-ờng ngày, nh-ng sau tổ đ-ợc bổ xung thêm ng-ời Hỏi đ-ờng đ-ợc làm xong ngày? Bài 97 Một tô công nhân dự định đắp xong 45 mét ®-êng 15 ngµy , nh-ng tÝch cùc lµm việc nên thời gian hoàn thành sớm ngày Hỏi ngày tổ công nhân làm dự định mét đ-ờng ? Bài 98 Một tổ công nhân có ng-ời dự định chuyển hết kho hàng hoá ngày , nh-ng có công nhân bị bệnh nên không làm việc Hỏi kho hàng hoá đ-ợc chuyển xong ngày ? Bài 99 Một tổ công nhân có ng-ời dự định làm xong sân bóng chuyền ngày , nh-ng sau ng-ời ta định làm xong sân bóng sớm ngày Hỏi nh- phải bổ xung thêm công nhân? Bài 100 Đội xe thứ có xe tải , ngày chuyển đ-ợc 144 gạo Hỏi đội xe thứ hai có 15 xe tải ngày chuyển đ-ợc gạo?(biết sức trở xe nh- nhau) Bài 101 Có tổ trồng gây rừng , dự định cử 12 ng-ời trồng 180 , nh-ng thực tế ng-ời trồng dự định tổ trồng đ-ợc 765 Hái tỉ trång rõng cã bao nhiªu ng-êi ? Bài 102 Hai xe ô tô chở tổng cộng 3168 kg kÑo , xe thø nhÊt chë 42 thïng kÑo ,xe thø hai chë nhiỊu h¬n xe thø nhÊt 15 thùng keo.Hỏi xe chở kg kẹo? Bài 103 Một nhà máy dao cho tổ công nhân 10 ngày sản xuất 200 sản phẩm , nh-ng sản xuất đ-ợc ngày khách đặt them hàng nên nhà máy cho thêm công nhân ®Õn cïng lµm viĐc víi tỉ Hái 10 ngµy tổ công nhân sản xuất đ-ợc sản phẩm ?(các công nhân sức làm việc nh- nhau) Bài 104 Một đơn vị đội có 120 ng-ời , chuẩn bị l-ơng thực để ăn 50 ngày , nh-ng sau 20 ngày đơn vị đ-ợc bổ xung thêm 30 ng-ời Hỏi số l-ơng thựcđó ăn hết ngày? Bài 105 Một đội xe ba gác dự định chở 60 gạo nh-ng có xe bị hkhông tham gia chở gạo từ đầu nên số gạo đ-ợc chở hết Hỏi có tất xe ba gác tham chở gao.(sức chở xe nhnhau ) Dạng 2:Hình hộp chữ nhật , hình lập ph-ơng , hình trụ , hình cầu Bài 199 Một hình lập ph-ơng có diện tích toàn phần 96cm2.Tính thể tích hình lập ph-ơng Bài200 Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 8cm, chiều dài chiều rộng 4cm,diện tích xung quanh 448cm2.Tính thẻ tích hình hộp chữ nhật Bài 201 Một thùng hình lập ph-ơng nắp đập , cạnh 7dm.Ng-ời ta sơn toàn mặt thùng Hãy tính diện tích phần đ-ợc sơn Bài 202 Ng-ời ta muốn làm thùng giấy hình hộp chữ nhật nắp đậy , có chiều dài 8dm, chiều rộng 6dm , chiỊu cao 5dm TÝnh diƯn tÝch giÊy ®Ĩ làm thùng ?(không kể mép gián ) Bài 203 Một ng-ời có miếng tôn dài 2m, rộng 0,8m Ng-ời định gò mọt thùng hình hộp chữ nhật có nắp dài 0,6m,rộng 0,4m cao 0,5 m.Hỏi miếng tôn có đủ để gò thùng không ?(không kể cac mép gò ) Bài 204 Một bể hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 8m , chiều dài băng 5/3 chiều rộng , bể chứa đ-ợc 7500lít n-ớc đày.Hỏi chiều cao bể bao nhiêu? Bài 205 Một phiến đá hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 60dm , chiều dai 3/2 chiỊu réng vµ chiỊu cao b»ng 1/3 chiỊu dµi , phiến dá cân nặng 4471,2kg Hỏi dm3 đá nặng kg? Bài 206 Một thùng hình hộp chữ nhật đáy hình vuông có chu vi 20dm.Ng-ời ta đỏ vào thùng150 lít dầu.Hỏi chiều cao dầu thùng Bài 207 Biết khối đất nặng 1,75 Hỏi muốn đào môthồ hình hộp chữ nhật sâu 3m , chiều dài gấp đôi chiều rộng chu vi miệng hồ 36m cần đào đất? Bài 208 Một hình hộp chữ nhật có chiều cao 5dm.Hỏi tăng chiều cao thêm 2dm thể tích hộp tăng thêm 96dm3 tìm thể tích hình hộp chữ nhật ? Bài 209 Một bể chứa n-ớc hình hộp chữ nhật chiều dai 1,5m, chiÒu réng 1,2 m , chiÒu cao 0,9 m.Ng-ời ta đổvào bẻ 1350 lít n-ớc.Hỏi mặt n-ớc cách miệng bể bao xa Bài 210 Có bìa cứng hình chữ nhật có chiều dài 59cm,chiều rộng 46cm,ng-ời ta cắt góc bìa hình vuông cạnh 17cm để xếp thành họp không nắp Tìm thể tích hộp? Bai211 Một thùng hình hộp chữ nhật có đáy hình vuông cạnh 4dm , chiều cao 5/2 cạnh đáy thùng Ng-ời ta ch-a n-íc ®Õn 1/2 chiỊu cao cđa thïng ,sau ®ã thả 16 viên gạch có kích th-ớc chiều dài 2dm ChiỊu réng 1dm vµ chiỊu cao 0,5 dm vµo thïng Hỏi lúcdó mặt n-ớc cách miệng thùng dm? Dạng :Vận tốc ,quãng đ-ờng , thời gian Bài 224 Một ng-ời chạy từ điểm A đến điểm B từ điểm B quay từ điểm A hết phút 50 giây , biết khoảng cách hai ®iĨm A vµB lµ 575 mÐt TÝnh vËn tèc cđa ng-ời mét/giây? Bài 225 Một tàu hoả dài 80 mét chui qua đ-ờng hầm dài 300 mét.Từ lúc đầu tàu bắt đầu chui vào hầm đến lúc toa cuối khỏi hầm hết38 giây Tìm vận tốc tàu hoả lúc qua hầm Bài 226 Ba b¹n Hïng , Dòng , Minh ë tØnh A hĐn ®i ®Õn tØnh B cïng mét lóc.Anh Hïng khëi hành xe đạp lúc ddi với vËn tèc 12 km/giê ,anh Minh khëi hµnh lóc giê b»ng « t« víi vËn tỗc 48km/giê , anh Dòng khëi hµnh lóc giê 45 b»ng xe máy Hỏi anh Dũng phải với vận tốc để đến tỉnh B hẹn ? Bài 227 Hùng xe đạp từ nhà lúc 7giờ 30 phút với vận tốc 12km /giờ đến nhà Dũng lúc7 50 phút Hãy tìm quãng đ-ờng từ nhà Hùng đến nhà Dũng Bài 228 Một ng-ời xe máy tõ tØnh A ®Õn tØnh B víi vËn tèc 40km/giê ,ng-ời khởi hành lúc giờ,đi đến tỉnh B nghỉ lại gờ 30 phút sau quay ®Õn tØnh A luc 11 giê 30 Hái qu·ng đ-ờng từ tỉnh A đến tỉnh Bdài km? Bài 229 Một tàu hoảqua cầu với vận tốc 27 km/giờ ,từ lúc đàu tàu lên cầu đến lúc toa cuối qua khỏi cầu phút 15 giây Hỏi cầu dài mét?Biết tàu hoả dài 85 mét Bài 230 Một ô tô khởi hành tỉnh A lúc để đến tỉnh B ®i víi tèc ®é 48 km/giê Hái «t« ®Õn tØnh B lóc mÊy giê ?BiÕt qu·ng ®-êng tõ tØnh A dến tỉnh B 72 km Bài 231 Hai thị xã A B cách 80 km Lúc ng-ời xe máy bắt đầu chạy từ thị xã A đến thị xã B , với vận tèc 38 km/giê , cïng lóc ®ã mét ng-êi ®i xe đạp với vận tốc 12 km /giờ chạy từ từ thị xã B thị xã A.Hỏi chõ gặp nhaucủa hai ng-ời cách thị xẫ km họ gặp lúc Bài 232 Lan xe đạp với vạn tốc 12km /giờ , khởi hành lúc để đến nhà Huệ Nh-ng từ lúc 30 phút,HUệ rời nhà để ®Õn nhµ Lan víi vËn tèc km /giê vµ hai ng-ời gặp lúc 15 phút Tìm quãng đ-ờngtừ nhà Lan đến nhà Huệ Bài 233 Hai xe máy xuất phát từ hai thị trấn A B lúc ng-ợc chiều , xe từ A với vận tốc xe ®i tõ B lµ 4km/giê Hai xe cïng khëi hµnh lúc 30 phut đến 15 phút gặp Hỏi xe với vận tốc ?biết hai thị trấn A B cách 60 km Bài 234 Lúc ng-ời di xe đạp từ tỉnh B đến tØnh C víi vËn tèc 12 km /giê , cïng lúc ng-ời xe máy từ tỉnh A cách tỉh B 48 km với vận tốc 36km/giờ đuổi theo ng-ời xe đạp Hỏi đén ng-ời xe máy đuổi kịp ng-ời xe đạp ?Khi gặp họ cách tỉnh B km Bài 235 Nhà Lan nhàhuệ nằm đuờng đến tr-ờng, nhà lan xa tr-ờng nhà Huệ.Lúc lan bắt đầu học xe ®¹p víi vËn tèc 9,6 km/giê , cïng lóc ®ã huệ cũngbắt đàu học nh-ng với vận tốc km /giờ Đến 30 phút Lan đuổi kịp Huệ Hãy tìm quãng đ-ờng từ nhà Lan đến nhà Huệ? Bài 237 Trên khúc sông từ A đến B n-ớc chảy xuôi dòng với vận tốc 5km/giờ , có ca nô từ A đến B sau ng-ợc dòng từ B đến A với vận tốc ca nô 55 km /giờ ,thời gian ng-ợc dòng thời gian xuôi dòng 18 phút Hỏi khúc sông từ A đến B dài km? Bài 238 Lúc 7giờ điểm A thuyền xuôi theo dòng n-ớc đẻ đến điểm B nghỉ lai điểm B hết 30 phút ,sau thuyền ng-ợc dòng trở đến điểm A lúc 10 30 phút Hỏi quãng đ-ơng từ A đến B dài ?Biết vận tốc thuyền 25 km /giờ vận tốc dòng n-ớc km /giờ / Bài 239 Một ca nô xuôi dòng đoạn sông hết 20 phút ng-ợc dßng hÕt giê30 , biÕt vËn tèc cđa dòng sông km/ giờ.hỏi chiều dài đoạn sông ? Bài 240 Một thuyền xuôi dòng n-ớc từ A đến B 45 phút ng-ợc dòng từ B đến A 54 phút biết vận tốc thuyền lúc xuôi dòng 48 km/giờ hỏi vận tốc dòng n-ớc bao nhiêu? Bài 241 Anh Dòng ®i tõ hun A ®Õn hun B cách 19 km Anh Dũng rời nhà lúcc 30 phút với vận tốc 6m/giờ , đ-ợ đoạn anh Dũng lên xe máy ®i víi vËn tèc 30 km/giê vµ ®Õn hun B lóc giê Hái anh Dòng ®· ®i bé km? Bài 242 Bình th-ờng anh Hùng xe máy từ xã A đến xã B phải 20 phút Nh-ng hôm có việc gấp cần đến xã B sớm phút nên anh Hùng tăng vận tốc phutý thêm 120 m đẻ đến B kịp Hãy tính khoảng cách từ xã A đến xã B Dạng 4: toán liên quan đến tỉ lệ: Bài 71 Có hai bao đ-ờng cân nặng tổng cộng 96kg ,bao thứ 3/5 bao thứ hai Hỏi bao có kg đ-ờng Bài 72 Có hai sợi dây ,sợi dây thứ dài sợi dây thứ hai 8m,sợi thứ hai dàin 3/5 sợi dây thứ nhất.Hỏi dây dài m Bài 73 Hai sè cã tæng b»ng 3249, biÕt r»ng nÕu viÕt thêm số 17 vào bên phải số bé đ-ợc số lớn Bài 74 Tìm hai số có hiệu 385 biết xoá chữ số hàng đơn vị số lớn đ-ợc số bé Bài 75 Tìm số, biết thêm chữ số vào bên phải số đ-ợc số mới, lấy số chia cho số phải tìm đ-ợc phép chia có tổng số bị chia, số chia th-ơng 175 Bài 76 Tìm hai số , biết số lớn có ba chữ số gấp lần số bé , xoá chữ số hàng trăm số lớn đ-ợc số bé Bài 86 Hiện tỉng sè ti cđa ba mĐ lµ 81 ti , biÕt r»ng ti em th× b»ng 1/6 ti mĐ ẵ tuổi chị Hỏi n-ời tuổi Bài 87 Hiện tổng số tuổi cđa lµ 48ti, ti b»ng 1/3 ti bè Hỏi tr-ớc năm tuôỉ 1/7 tuổi bè Bµi 88 HiƯn tỉng sè ti cđa hai ông cháu 62 tuổi , biết năm tuổi cháu 1/5 tuổi ông.Hỏi ông tuổi? , cháu tuổi ? Bài 80 Dũng có nhiều Bằng 24 viên bi , biết Dũng đ-a choBằng viên bi số bi Bằng ẵ số bi Dũng Hỏi bạn có viên bi ? Bài 81 Một kho l-ơng thực có 256 tạ gạo gồm hai loại gạo nếp gạo tẻ ,biết 1/3 số gạo nếp 1/5 số gạo tẻ.Hỏi kho l-ơng thực có tạ gạo nếp,?bao nhiêu tạ gạo tẻ? Bài84 Có hai kệ sách , biết kệ thø nhÊt cã nhiỊu h¬n kƯ thø hai 21 qun 2/7 số sách kệ thứ bằng1/2só sách ë kƯ thø hai Hái kƯ cã bao nhiªu qun sách Bài 60 Một khúcvải đ-ợc chia thành4 phần nh- : Phần thứ bằng1/2 khúc vải ,phần thứ hai 1/6 khúc vải ,phần thứ ba 1/5 khúc vải ,phần thứ t- có mét vải.Hỏi khúc vải dài mét? Bài61 Trong sọt có 80 gồm cam quýt , biết 1/3 số cambằng3/7 số qúyt.Hỏi có cam ? quýt? Bài 69 Ơ hồ có hai có hai vòi n-ớc , vòi thứ chảy đầy hố , vòi thứ hai tháo hết hå giê ,Hái nÕu hå kh«ng cã n-íc mở hai vòi lúc hồ đày ? Bài 70 Có hai vòi n-ớc chảy vào hồ.Nếu vòi thứ chảy phài đầy hồ ,vòi thứ chảy 2/3 vòi thứ nhất.Hỏi hồ n-ớc mở hai vòi lúc sau hồ đầy? Dạng5: toán tỉ số phần trăm Bài 156 Một v-ờn ăn quảcó 24 chanh , 46 buởi và10 cam Hỏi a)Tỉ só phần trăm số cam tổng số v-ờn bao nhiêu/ b)Tỉ số phần trăm số chanh số cam Bài 157 Líp 5A cã 30 häc sinh ,trong ®ã cã 40% học sinh nữ Hãy tính : a)Số học sinh nữ lớp 5A b)Số học sinh nam số học sinh nữ phần trăm Bài 158 Trong tháng , nhà máy sản xuất 450 sản phẩm , tính nhà máy sản xuất v-ợt mức 12,5% kế hoạch Hỏi theo kế hoạch nhà máy sản xuất sản phẩm? Bài 159 Trong kho hàng chứa 20 gạo tẻ gạo nếp , sè g¹o nÕp chiÕm 5% táng sè g¹o cđa kho Hỏi phải đ-a vào kho thêm bao nhieu gạo tẻ để kho có số gạo nép 2% tỏng số gạo kho Bài 161 Một nông tr-ờng dự định trồng 800 thông , nh-ng tích cực làm việc nên trồng đ-ợc 1000 Hỏi nông tr-ờng thực v-ợt mức kế hoạch mét vuông? Bài 162 Một miếng đất hình chữ nhật có diện tích 50 m2, ng-ời ta tăng chiều dài mảnh đất thêm 10% giảm chiều rộng 10%.Hỏi diện tích miếng đất tăng hay giảm bao nhiªu m2 ... đầy? Dạng5: toán tỉ số phần trăm Bài 156 Một v-ờn ăn quảcó 24 chanh , 46 buởi và10 cam Hỏi a)Tỉ só phần trăm số cam tổng số v-ờn bao nhiêu/ b)Tỉ số phần trăm số chanh số cam Bài 157 Líp 5A cã 30... thời gian Bài 224 Một ng-ời chạy từ điểm A đến điểm B tõ ®iĨm B quay vỊ tõ ®iĨm A hÕt phút 50 giây , biết khoảng cách hai điểm A vµB lµ 57 5 mÐt TÝnh vËn tèc cđa ng-êi mét/giây? Bài 2 25 Một tàu... ?(không kể cac mép gò ) Bài 204 Một bể hình hộp chữ nhật có chu vi đáy 8m , chiều dài băng 5/ 3 chiều rộng , bể chứa đ-ợc 750 0lít n-ớc đày.Hỏi chiều cao bể bao nhiêu? Bài 2 05 Một phiến đá hình hộp
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập toán nâng cao lớp 5 , Bài tập toán nâng cao lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay