Bài tập đổi đơn vị môn toán lớp 5

3 28 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2018, 16:21

Gia sư Tài Năng Việt https://giasudaykem.com.vn BÀI TẬP ĐƠN VỊ MƠN TỐN LỚP Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời Sai a) 9km 7hm = …………… A 97hm a) 5m 8dm = …………… A 58dm B 970dam B.580cm Bài 2: Số? 11km 37m = ………… m 40m 5dm = ………… dm 3m 25cm = ……………cm Bài 3: Phân số hỗn số? 29cm = ……………m 7dm = …………….m 57cm =……………m 96m = …………….km 579m = ……………km C 907dam C 5800mm D 9700m D 580mm 2045m = ………… km ……… m 809dm = …………… m ………….dm 4205mm = ………… m………….mm 21m 35cm = ………………m 7m 9dm = …………………m 3m 49mm = ……………….m 12km 45m = ………………km 45 278m = …………………km Bài 4: Dấu >; ; ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập đổi đơn vị môn toán lớp 5 , Bài tập đổi đơn vị môn toán lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay